Wp/blk/ဇာတ်ဝတ္ထု(၉)ဒဿန

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ဇာတ်ဝတ္ထု(၉)ဒဿန

"အံႏအွꩻနယ်ꩻ ၄-မျိုꩻ"

၁။ "အံႏအွꩻတွမ်ႏလောႏဘꩻ" - ဖြေꩻအသီထွူမွေးတဝ်း၊ ထာꩻရက်(မေတ္တာႏ)အဲဥ်ထဝ်း၊ ထာꩻသညင်ꩻ(ကရုဏာႏ)အဲဥ်ထဝ်း၊ စာႏနာႏချာတဝ်းနမ်း၊ ထီႏသွူဝင်ꩻ မဲ့တလဥ်လဥ်တဲ့ နေးသꩻတသဥ်သဥ်တွော့ꩻ တွမ်ႏနꩻသွို့ꩻစွဥ်ႏဝင်ꩻငွဥ်ꩻ၊ တွမ်ႏတွီး နေးအာႏဟိုႏစွဥ်ႏ ဝင်ꩻကတူႏ၊ တွမ်ႏတနတ် ခꩻသီစွဥ်ႏဝင်ꩻ၊ ဒွိုႏအံႏစွဥ်ႏဝင်ꩻယာႏ၊ ခံႏစာꩻဆောင်း ဖြောင်းအရသာႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ တတဲ့ꩻတဝ်းရောႏဂါႏ အဝ်ႏသေသေအီႏမာႏတဲ့ ယွုန်းတဒါႏတဝ်းတဲင် အံႏစွဥ်ႏနွိုင်ႏနွိုင်ႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ အွꩻစွဥ်ႏနွိုင်ႏနွိုင်ႏတဲ့နောဝ်ꩻ စတဲင်နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာ"အံႏအွꩻတွမ်ႏလောဘꩻ"ဖုံႏသွူ။

၂။ "အံႏအွꩻတွမ်ႏဒေါႏသꩻ" - မွိုးဒေါ့ꩻဖေႏ ဟွုန်ဆာ၊ ဖါသွဥ်ဖေႏ ဟွုန်လျား၊ သꩻလျားမွိုးဖါ၊ သꩻဆာပိုဝါꩻတဲင် "အံႏတသီႏပြွꩻ-အွꩻတသီႏသံꩻ"စတဲင်နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာ"အံႏအွꩻတွမ်ႏဒေါႏသꩻ"ဖုံႏသွူ။

၃။ "အံႏအွꩻတွမ်ႏမောႏဟꩻ"- အီႏရော့ꩻ အီႏမာႏတဲ့ တသေယူႏယာႏတဝ်း၊ အီႏဒုက္ခ အီႏမွဒါႏထာꩻတဲ့ တသေစဥ်ꩻစာꩻတဝ်း၊ မရဏ အီႏဟဲ့ꩻစဝ်းထိုꩻတဲ့ တသေငမ်းတဝ်း၊ အံႏအွꩻတမွိုꩻတမာꩻ အွꩻဒေါဝ်၊ အွꩻဘီယာ၊ ဆွဥ်းယာဗွာ၊ စွယ်ꩻပါယာဖြေင်း၊ လို့ကြေင်းဥစ္စာႏ၊ သွီႏယာႏဗိုမ်းဖော်ꩻ၊ ဝင်ꩻဟော်ꩻဝင်ꩻဒေါ့ꩻ၊ ရောꩻ့တဝ်းအနား၊ သꩻလျားချားဝင်ꩻ၊ အဝ်ႏကျင်ꩻဒျာႏစွူစွူ၊ နေးထာꩻတွူအံႏအွꩻ စတဲင်နဝ်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ထွာ"အံႏအွꩻတွမ်ႏမောႏဟ"ဖုံႏသွူ။

၄။ "အံႏအွꩻတွမ်ႏပညာႏ"- "ဘောဇနေ မတ္တညူ-အံႏသွူဒဲဥ်ဟန်ႏမဥ်ႏတဲ့ ချင်းအံႏဗာႏ၊ တတဲ့ꩻတဝ်းအမျိုꩻနဝ်ꩻ အံႏတဝ်း၊ တခေါဝ်းတဝ်းအမျိုꩻနဝ်ꩻ အွꩻဒွုမ်တဲ့နောဝ်ꩻ၊ ထာꩻဆာရောႏဂါႏ ဖေႏသက်သာႏ၊ ဖေႏကဟောဝ်တဲင် အံႏတသီႏခွꩻခွꩻ၊ အွꩻတသီႏနွိုးနွိုးတဲ့နဝ်ꩻ၊ ဆင်ႏချင်ႏပစ္စဝေက္ခဏာႏ ကသွုံꩻဒါႏ ပစ္စေꩻလစ်ꩻပါꩻဖုံႏတဲ့နဝ်ꩻ စတဲင်နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာ"အံႏအွꩻတွမ်ႏပညာႏ"ဖုံႏသွူ။

အံႏတွမ်ႏလောႏဘꩻ ဒေါႏသꩻ မောႏဟꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အပဲစ်ကင်ꩻတဝ်း၊ အံႏတွမ်ႏပညာႏနဝ်ꩻမꩻ အပဲစ်ကင်ꩻ၊ အံႏတွမ်ႏပညာႏနဝ်ꩻမꩻ မဲဥ်ႏတနꩻသော့ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻ ငေါဝ်းမိန်းဒေါ့ꩻနဝ်ꩻသွူ။

"တခွန်ꩻလꩻရီး-ဖြော်နီးဒုက္ခ"

၁။ တခွန်ꩻဝင်ꩻတခြိုꩻတဲင် နာꩻလꩻတွော့ꩻ နာꩻသꩻရေꩻတွင်ꩻနဝ်ꩻ ဝင်ꩻဗွေႏလောႏကာႏငါႏ၊ သꩻချမ်ꩻသာႏတဝ်း၊ ယဖြာꩻဖြာꩻနဝ်ꩻ ငွိုးနေးစွဥ်ႏထာꩻ။

၂။ ဝင်ꩻတသေတဝ်းတဲ့ နာꩻနမ်းနာꩻသေချာဒျာႏ၊ "ခွေထူႏတခွန်ꩻဝင်ꩻထာꩻ၊ ခွေယို ထွာလဲဥ်း တခွန်ꩻတဖြာꩻ"တန်ဟွေး။

၃။ နာꩻထင်းဒျာႏ နာꩻလꩻခြေင်နဲ့၊ လꩻခြေင်မွေးတဝ်း၊ တွိုႏတလဲင်ႏလဲင်ႏ၊ တွိုႏဘဝငါငါသူꩻ နာꩻအီႏဖြော်ချာဗာႏဝင်ꩻ၊ ထွာဗာႏဝင်ꩻသွဥ်းဟောင်း၊ ထွာဗာႏဝင်ꩻဖိုးဟောင်း၊ ထွာဗာႏဝင်ꩻပနားဟောင်း၊ ထွာဗာႏဝင်ꩻသေဟောင်း၊ ထွာဗာႏဝင်ꩻဆင်ဟောင်း-တမျိုꩻတဝ်းတမျိုꩻ ဝင်ꩻတခြိုꩻနောဝ်ꩻ နာꩻအီႏဖြော်ချာဗာႏ။

၄။ ဝင်ꩻမဥ်ႏထူႏတခွန်ꩻ နာꩻတခြိုꩻနဝ်ꩻ နာꩻသꩻ အီႏထွာနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ သꩻလျားတောဝ်းဝွေꩻ၊ သꩻရေꩻဒျာႏနဲ့၊ မတ်ဒျာႏထာꩻလူႏနဲ့၊ ယူႏစံꩻဟုဲင်း၊ စာႏနာႏချာနမ်းဟုဲင်း။

၅။ နာꩻစူခင်ႏအင်္ဂါႏ လက္ခဏာႏအောဝ်ႏဟောဝ်လို့ဒျာႏမွော့ မတခွန်ꩻတွိုး ဝင်ꩻတခြိုꩻ၊ မသိမ်ꩻထိုꩻတွိုး ဝင်ꩻထာꩻ၊ နာꩻစူနဝ်ꩻ ထွာအပျင်ႏ၊ နာꩻခင်ႏနဝ်ꩻ ထွာအခြေင်တန်ဒျာႏ၊ ဗျာႏထို့ထိုꩻခန်းလုဲင်း၊ နာꩻစူထို့ ခင်ႏထို့နောဝ်ꩻ အဝ်ႏသို့ဒုက္ခ ဘဝယိုလွုမ်ꩻ၊ တဆင်ႏပေႏဒျာႏ။

၆။ နာꩻတခွန်ꩻဝင်ꩻတခြိုꩻ နာꩻသိမ်ꩻထိုꩻဝင်ꩻထာꩻနဝ်ꩻ နာꩻထဲ့ဗာႏငါးရုဲင်ꩻ နေင်ႏပေါင်ꩻမဥ်တကားမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ၊ တွိုႏဆုဲင်ꩻ အီႏထွာဖေႏဗာႏက ဝင်ꩻဖိုးပနားနဝ်ꩻ ခိုးလျားဒုက္ခ၊ ဘဝပေါင်ꩻအာငါႏ ဒေါ့ꩻဒါႏဒီႏဒွုမ်ကွေး။

"အံႏနယ်ꩻ ၃-နယ်ꩻ"

၁။ အဝ်ႏသေသေသွူ တဲ့ꩻတောဝ်းတဲ့ အံႏနွိုင်ႏနွိုင်ႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ အဝ်ႏသေသေသွူ အီႏမွ၊ အီႏဒုက္ခ၊ အီႏမော့ꩻရောႏဂါႏ၊ သက်အီႏဒွေါင်ႏ၊ အီႏသီစဝ်း၊ အီႏထဲ့ငါးရုဲင်ꩻတဲ့ အွꩻစွူစွူဒျာႏဒေါဝ်၊ အွꩻစွူစွူဒျာႏဘီယာ၊ ဆွဥ်းစွူစွူဒျာႏယာမ၊ ယာဗွာ၊ ယာဖြေင်း၊ "မဥ်ထွာနုဲင်းမုဲင်ꩻထွာ အွꩻဗာႏငါဒေါဝ်-ဆွဥ်းဗာႏယာငါ၊ မွန်ခန်းတဲ့ယဝ်း၊ ဒုက္ခခန်းတဲ့ယဝ်း၊ သီစဝ်းခန်းတဲ့ယဝ်း"စတဲင် ကအွꩻတွူ၊ ကအံႏတွူထာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ "အံႏတွမ်ႏမောဟ"နဝ်ꩻသွူ။

၂။ သညင်ꩻတောဝ်း၊ အဲဥ်ထောဝ်းထာꩻရက်၊ မာꩻသီဝင်ꩻသက် အံႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ ခံႏစွဥ်ႏသီႏလကုဲင် အံႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ အံႏအိုသဥ်အိုလာႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ အံႏအဒီႏအယာႏတဲ့နဝ်ꩻ "ခံႏစာꩻအရသာႏအံႏ"စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ "အံႏတွမ်ႏလောဘ-တဏှာႏ"နဝ်ꩻသွူ။

၃။ ပေါႏတဲ့ꩻတဝ်းတဲ့ အံႏတောဝ်း၊ ချင်းအံႏ၊ ဆင်ႏချင်ႏအံႏ၊ ပသာမေတ္တာႏအံႏ၊ မာꩻဝေယျာဝစ္စအံႏ၊ မတ်နေးတရာꩻအံႏ-စတဲင်နုဲင်းနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ "အံႏတွမ်ႏဉာဏ်ႏပညာႏ"နောဝ်ꩻသွူ။

"ကိုꩻကွယ်ႏသတိꩻတိꩻဗာႏ မဲ့ꩻအမာႏ"

၁။ လောကကိုယို ဂိုဏ်ႏအဝ်ႏအမျိုꩻမျိုꩻ၊ ဘာႏသာႏအောဝ်ႏအမျိုꩻမျိုꩻ၊ အစဲစ်အောဝ်ႏ၊ အတုꩻအဝ်ႏ။

၂။ ပစ္စုပ္ပန်ႏ သံႏသရာႏ မဥ်ႏချမ်ꩻသာႏလွဥ်ꩻအီနဝ်ꩻ ထွာအစဲစ်၊ ဟောဝ်ကိုꩻကွယ်ႏဒျာႏ။

၃။ ပစ္စုပ္ပန်ႏ သံႏသရာႏ မဥ်ႏဒုက္ခအီဗာႏနောဝ်ꩻ ထွာအတုꩻ၊ ဟောဝ်ကိုꩻကွယ်ႏတောဝ်း။

၄။ အမျိုꩻကိုꩻကွယ်ႏနဝ်ꩻ ကိုꩻကွယ်ႏတဝ်း၊ အမျိုꩻကိုꩻကွယ်ႏတဝ်းနဝ်ꩻ ကိုꩻကွယ်ႏတဲင် ဝွေꩻနဝ်ꩻ အီႏလွေꩻဗာႏအပါယ်ႏခမ်းနောဝ်ꩻသွူ။

၅။ ပေါႏတွိုႏသွူ အပါယ်ႏခမ်းသူꩻနဝ်ꩻ အီႏသဲင်ꩻထွာချာဗာႏလိုꩻယို တယိုꩻတဝ်းဒွုမ်တစိꩻစိꩻ၊ အွဥ်ႏသတိꩻတိꩻသွော့နော။

"လိုꩻစဲစ်စဲစ်နဝ်ꩻ နုဲင်းယိုဒျာႏ"

၁။ လိုꩻတဲ့ သင်္ခါႏရ၊ တခြိုꩻတဲ့ သင်္ခါႏရ၊ အနိစ္စဒျာႏလွဥ်းလွဥ်း၊ မဥ်သွဥ်းသွဥ်း၊ မဥ်ဗွေႏဗွေႏ၊ ရုပ်နာမ်ႏအနေႏ ဗွန်ဗွန်ဝင်ꩻ ။

၂။ ယောင်ꩻယံ-တရေꩻ၊ ပစ္စေꩻအာငါႏ၊ အာႏဏာႏသန်သန်၊ အရာႏတန်တန်၊ ပညာႏယံယံ၊ အွဥ်ႏဗန်မာႏန၊ အွဥ်ႏကျအနမ်းတဲ့ မရဏတငမ်းတဝ်း၊ ခြို့ꩻဗာႏထာꩻသီ၊ (လိုꩻကားကအဝ်ႏ) ဆွတ်ꩻပွိုင်နဝ်ꩻ ပီပီလို့ဝင်ꩻ။

၃။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ကအဝ်ႏမွန်နေအတွင်ꩻ အချိန်ႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻပေႏအကို ပယ်ႏလောဘ၊ စွဥ်ꩻဒေါသ၊ ဝေါင်းမာႏနတဲင် ချꩻမာႏန၊ ချꩻအတ္တ၊ ဗူႏလွ၊ ရျူႏလွ၊ ထူႏလွကုသိုလ်ႏနောဝ်ꩻမꩻ ကထွာဗာႏလိုꩻယို အကျိုꩻအောဝ်ႏ၊ "ထူႏဒျာႏအကျိုꩻ၊ ဝေါင်းထိုꩻအပဲစ်" လိုꩻစဲစ်စဲစ်ကရိုꩻနောဝ်ꩻ နုဲင်းနောဝ်ꩻဒျာႏသွူ။

"စွယ်ꩻဒုက္ခ"

၁။ ထီႏတရေꩻမဥ်လꩻ၊ ထွာလောဘ၊ စွယ်ꩻခြꩻဒုက္ခသွူ။

၂။ ဟွိုန်တလေ့မဥ်လꩻ၊ ထွာလောဘ၊ စွယ်ꩻခြꩻဒုက္ခသွူ။

၃။ နွုမ်ꩻဟွမ်မဥ်လꩻ၊ ထွာလောဘ၊ စွယ်ꩻခြꩻဒုက္ခသွူ။

၄။ အွီႏဗွမ်ႏမဥ်လꩻ၊ ထွာလောဘ၊ စွယ်ꩻခြꩻဒုက္ခသွူ။

၅။ ချော်ပြေမဥ်လꩻ၊ ထွာလောဘ၊ စွယ်ꩻခြꩻဒုက္ခသွူ။

၆။ အာႏရွုံႏငတ်ꩻပါꩻ၊ သျောင်ႏလꩻညာꩻ၊ တဖြာꩻသူႏတောသွူ။

"မဥ်ꩻတွမ်ႏထာꩻမာꩻ"

၁။ လိုꩻအဆင်းအရန်းနဝ်ꩻ ထာꩻမာꩻချင်းဖေႏဒျာႏလွဥ်းလွဥ်း၊ ထာꩻမာꩻဒင်ႏ ထာꩻမာꩻချꩻဒျာႏ။

၂။ ပေါႏမာꩻ ထာꩻမာꩻဟောဝ်တဲ့ ထင်ႏထို" မဥ်ꩻအွီႏဒျာႏ။

၃။ ပေါႏမာꩻ ထာꩻတဟဝ်တဝ်းတဲ့ ထဲ့ဖွိုႏ" မဥ်ꩻကုဲင်ဒျာႏ။

၄။ "ကံႏ"ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ထာꩻမာꩻ၊ ထာꩻမာꩻမဥ်ႏဟဝ်တဲ့ ဟဲ့ꩻ"ကံႏဟောဝ်"။

၅။ မဥ်ႏမာꩻထာꩻတဟဝ်တဝ်းတဲ့ ဟဲ့ꩻ"ကံႏဟဝ်တဝ်း"။

၆။ ကံႏ-ဟဝ်ကရိုꩻနဝ်ꩻ "ကုသိုလ်ႏကံႏ"၊ မာꩻကုသိုလ်ႏ။

၇။ ကံႏ-ဟဝ်တဝ်းကရိုꩻနဝ်ꩻ "အကုသိုလ်ႏကံႏ"၊ မာꩻအကုသိုလ်ႏ။

၈။ ကုသိုလ်ႏကံႏနောဝ်ꩻ "အဗာႏအံႏ"။

၉။ အကုသိုလ်ႏကံႏနောဝ်ꩻ "အဗာႏခံႏ"နောဝ်ꩻသွူ။

"နꩻကဲင်ႏတွမ်ႏသꩻကဲင်ႏ"

၁။ "နꩻကဲင်ႏ"နဝ်ꩻ သွုံꩻအီလꩻတဲ့ "သꩻကဲင်ႏ"နဝ်ꩻ သွုံꩻအီတလꩻတဝ်း။

၂။ "နꩻကဲင်ႏ"နဝ်ꩻ ဝင်အီခြံ-ယံတဲ့ "သꩻကဲင်ႏ"နဝ်ꩻ ဆင်အီကံႏ-တယံတဝ်း။

၃။ ပသီႏတကဲင်ႏနဝ်ꩻ ယထွောင်းထွောင်း အကျိုꩻအဝ်ႏတဲ့ သꩻတကဲင်ႏ' စေႏတနာႏတကဲင်ႏနဝ်ꩻ တထွောင်းထွောင်းငါတဲ့ အကျိုꩻအဲဥ်ထဝ်း။

၄။ နေးတွမ်ႏသꩻတကဲင်ႏ' စေႏတနာႏတကဲင်ႏမာꩻနဝ်ꩻ အံႏဗာႏကီတလဲင်ႏတဲ့ ခံႏဗာႏဆီလဲင်ႏ တကာႏတဝ်း။

၅။ လိုꩻမွိုက်သီးသꩻနဝ်ꩻ ဖြေင်းဆွော့ꩻတကီႏ နုဲင်းပသီႏတွော့ꩻ ဗျာႏတကဲင်ႏလꩻ၊ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးသꩻနဝ်ꩻ ပနဲဥ်ႏဗွာလွား နုဲင်းဖုဲင်ဆားပေႏတဲင် ဗျာႏတကဲင်ႏလꩻတဝ်း။

"သူႏသေထာꩻတွမ်ႏ ထာꩻသူႏသေ"

၁။ "သူႏသေထာꩻ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ "လိုꩻ"၊ ပါꩻပေႏနဝ်ꩻ သူႏသေတဝ်းထာꩻ၊ ပါꩻနာꩻ သူႏသေမွေးထာꩻ-ငေါဝ်းသွုံꩻအဝ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻ။

၂။ "သူႏသေထာꩻ"နဝ်ꩻ အောဝ်ႏ ၂-မျိုꩻ၊ (က) သူႏသေဟဝ် (ကုသိုလ်ႏ)ဖဲ့ꩻ အဝ်ႏတမျိုꩻ၊ (ခ) သူႏသေအကုဲင် (အကုသိုလ်ႏ)ဖဲ့ꩻ အဝ်ႏတမျိုꩻ။

၃။ (က) သူႏသေဟဝ် (ကုသိုလ်ႏ)ဖဲ့ꩻတဲင် အပဲစ်ကင်ꩻ၊ ကမာꩻအဟဝ် (ကုသိုလ်ႏ)သားနဝ်ꩻ ရောင်းရျူႏခွꩻသꩻ လꩻထာꩻချမ်ꩻသာႏ၊ (ခ) သူႏသေအကုဲင် (အကုသိုလ်ႏ)ဖဲ့ꩻတဲင် အပဲစ်ကင်ꩻတဝ်း၊ ကမာꩻအကုဲင် (အကုသိုလ်ႏ)သားနဝ်ꩻ ခိုးလျားယပ်ꩻသꩻ လꩻထာꩻဒုက္ခ။

၄။ "ထာꩻသူႏသေ"ကရိုꩻနောဝ်ꩻ - "ထာꩻသေတရာꩻ-ဉာဏ်ႏပညာႏ"၊ ပါꩻနဝ်ꩻ ထာꩻသူႏသေအဲဥ်ထဝ်း၊ ပါꩻနောဝ်ꩻ ထာꩻသေတရာꩻအဲဥ်ထဝ်း၊ ပါꩻနောဝ်ꩻ ဉာဏ်ႏပညာႏအဲဥ်ထဝ်း-ငဝ်းသွုံꩻအဝ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻ။

၅။ ပါꩻနဝ်ꩻ ထာꩻသူႏသေအဝ်ႏ၊ ပါꩻနဝ်ꩻ ထာꩻသေတရာꩻအဝ်ႏ၊ ပါꩻနဝ်ꩻ ဉာဏ်ႏပညာႏအဝ်ႏ-ငေါဝ်းသွုံꩻအဝ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻ။

၆။ (က) ထာꩻသူႏသေအဲဥ်ထဝ်း၊ ထာꩻသေတရာꩻအဲဥ်ထဝ်း၊ ဉာဏ်ႏပညာႏအဲဥ်ထဝ်းနဝ်ꩻ - ဒုက္ခ။ (ခ) ထာꩻသူႏသေအဝ်ႏ၊ ထာꩻသေတရာꩻအဝ်ႏ၊ ဉာဏ်ႏပညာႏအဝ်ႏနဝ်ꩻ - ချမ်ꩻသာႏ။

"ထွဥ်ႏတွမ်ႏမာꩻ"

၁။ ကထွဥ်ႏသားတဲ့ ထွဥ်ႏအကုဲင်၊ ကမာꩻသားတဲ့ မာꩻလွဥ်ꩻအကုဲင်၊ ကွပ်မာꩻအကုဲင်တဲင် မော့ꩻဗာႏ-ထာꩻဒုက္ခ။

၂။ "ဝွေꩻထွဥ်ႏဒျာႏဟ"၊ "ဝွေꩻမာꩻဒျာႏဟ" ဟချာဟငါလို့ဝင်ꩻ (ဗေ့ꩻချာဗေ့ꩻငါလို့ဝင်ꩻ)နုဲင်းနဝ်ꩻ လꩻတဝ်း။

၃။ ကထွဥ်ႏသားတဲ့ အပဲစ်အဝ်ႏ၊ ကမာꩻလွဥ်ꩻသားတဲ့ အပဲစ်အဝ်ႏ၊ အပဲစ်အဝ်ႏနုဲင်းနုဲင်းဝင်ꩻ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ခံႏဗာႏဒုက္ခနုဲင်းနုဲင်းဝင်ꩻ။

၄။ "ဝွေꩻထွဥ်ႏမꩻ ခွေမာꩻ၊ ခွေနဝ်ꩻ အပဲစ်အဲဥ်ထဝ်း" ဝွေꩻမဥ်ႏရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ရီသွော့နုဲင်းယို - မွေးသွူ "ဝွေꩻမဥ်ႏထွဥ်ႏနာꩻ အံႏအေႏနဝ်ꩻ နာꩻအံႏနဲ့"။

၅။ လောကလိုꩻအခမ်းယိုနဝ်ꩻ - "လိုꩻဝွန်ႏခံႏ အမဲစ်နဝ်ꩻ အာတဲ့၊ လိုꩻဝွန်ႏခံႏ အပဲစ်နဝ်ꩻ ဆေ့ꩻပေႏ"နဝ်ꩻသွူ။[1][2]

အာႏကွိုꩻ[edit | edit source]

  1. ဇာတ်ဝတ္ထု(၅၅၀)အမုဲင်(၉)
  2. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ