Wp/blk/ဆရာႏတွမ်ႏတကာႏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ဆရာႏတွမ်ႏတကာႏ

"ဆရာႏတွမ်ႏတကာႏ ထာꩻကျံႏတမျိုꩻစီႏ" နီပအိုဝ်ႏ နီပအိုဝ်ႏ အွိုးနဲးနီပအိုဝ်ႏ၊ နီပအိုဝ်ႏ အကျင်ꩻယို သာႏသနာႏ လင်ꩻထဲ့ဖွိုႏ၊ တကာႏတွမ်ႏဗွေႏဗွန် အထာꩻကျံႏလဲဥ်းဒျာႏ တဖြာꩻတလီးလီး၊ တဖြာꩻတမျိုꩻမျိုꩻ၊ ကွပ်အကျောင်ꩻမုဲꩻတဲင် တကာႏကပင်ꩻခါꩻ ဗွေႏဗွန်ကျောင်ꩻနဝ်ꩻ - "နီသွဥ်းသီးယိုနဝ်ꩻ မွိုက်ငါႏ ရွိုင်ꩻငါႏတဲင် ယံကယေန်ႏကေႏ (လိမ္မာႏ)ဗဲင်း၊ ယံကသွဥ်သင် ဆုမ္မဗဲင်း၊ ယံကဗွောင်ဖေႏဗဲင်းမဲ့နား" လျောက်လဝ်းတောင်ꩻပြန်ႏနုဲးနဝ်ꩻတဲင် ဗွေႏဗွန်လဲ့ သွီႏပေါင်းဖွီဖွီ၊ တကာႏကပင်ႏထို မျောက်ပင်ႏတသွောင်းနုဲးနဝ်ꩻတဲင် ထင်းဒျာႏအနမ်းကျ၊ ထင်းဒျာႏအနမ်းဒါႏ၊ ထင်းဒျာႏအနမ်းလက်ꩻလဲဥ်လိမ္မာႏတဲင် တကာႏကပင်ꩻနဝ်ꩻလဲင်ႏခါ ထူႏတာႏဝွန်ႏ အာမဘန္တေ-လက်ခံႏထူႏခန်း တကာႏကဝ်ႏတလင်ႏနဝ်ꩻသွူ။

ဗွေႏဗွန်ကသဲင်ꩻနင်းစကျောင်ꩻနဝ်ꩻ အအံႏအအွꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ အဒို့ꩻအဒါလဲ့ဒါႏ၊ အစစအရာႏရာႏ ဗွေႏဗွန်လိုႏတွိုင်ꩻလꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဆုမ္မꩻသွဥ်သင်လယ်ႏတကာႏလဲ့ အဝ်ႏယိုꩻဒျာႏနဝ်ꩻတဲင် လိုꩻပေႏဖုံႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ သျင်ႏပေႏဖုံႏလဲ့ပီပီ၊ သွဥ်နယ်ဖေႏလဲ့ အဝ်ႏနာႏဒျာႏ အဗွေႏဗွန်ငဝ်းတဲင် အဗွေႏဗွန်လဲ့ ထင်းစွဥ်ႏဒျာႏ အနမ်းကျ၊ အာႏဏာႏသန်၊ တံႏခိုꩻထင်ႏ၊ ခွေကျံႏတွိုင်ꩻအောင်ႏ၊ ဆောင်ႏတွိုင်ꩻမျောက်နဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏနဝ်ꩻတဲင် ဗွေႏဗွန်လဲ့ ယွုမ်းအနမ်း၊ ယွုမ်းအံႏဒျာႏ အအာႏဏာႏတဲင် တကာႏကအွꩻဒဝ်လဲ့သင်၊ ကတရေ့ꩻဒါႏ ယာလံလဲ့ဒါႏ၊ ထာꩻတောႏထာꩻလောင်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ ဆုံꩻမꩻသွဥ်သင်စွဥ်ႏဒျာႏ၊ လိုꩻပေႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ သျင်ႏပေႏလဲ့ဒါႏ ဆုဲင်ꩻချာယံကထွာ ဆရာႏအကူႏအညီႏ၊ ကွိုꩻအံႏယကလꩻ၊ မီႏအဝ်ႏကျောင်ꩻလဲ့ ထွာတပဲ့ꩻ၊ မီႏအဝ်ႏလမ်းလဲ့ ထွာတကာႏ စေႏတနာႏကြောင်းင်း အွဥ်ႏသꩻဗွာဗွာ ယံကဒါႏ ယံကသေ ယံကထီႏ မဲ့နားယံဗွောင်နဝ်ꩻ ပသာလွေꩻ ဗောႏတမျင်ႏ ရန်ႏကွုန်ႏ မန္တလေꩻ တောင်ႏကီꩻနဝ်ꩻသွူ။

ကပသာဖေႏနုဲးနဝ်ꩻခါ ဗွေႏဗွန်လဲ့ခံႏလို့ရွဥ်၊ ခံႏထေရွဥ်တစိꩻ၊ အမွိုးအဖါ အတကာႏယံကထေ ယံကကူႏညီႏ ထောက်ပံ့နဝ်ꩻလဲ့ ဟော်ꩻဖေႏ ဒေါ့ꩻဖေႏနဝ်ꩻသွူ။ ကထင်ႏလꩻ တနေင်ႏနီနေင်ႏနဝ်ꩻ ကထွာမွိုးဖါသားနဝ်ꩻ မဲဥ်ဟဲ့ꩻချာလဲဥ်းအပို၊ ဝွေꩻသီးကထင်ႏမဲဥ်ဟဲ့ꩻအပိုနဝ်ꩻ အချာႏအဖြေꩻ အဒေါ့ꩻပရိယာယ်ႏ ငဝ်းငွါနဝ်ꩻ "အဝ်ႏလိုႏတီးဖိုးပနား၊ အဝ်ႏလိုႏထွားလိုꩻပေႏ၊ အဝ်ႏလိုႏလင်ꩻကို အမွိုးထီ"ဒေါ့ꩻအမျိုꩻမျိုꩻတဲင် ဟဲ့ꩻသဲင်ꩻချာ အပိုလဲ့ အဝ်ႏဒျာႏ၊ အဗွေႏဗွန်ငါနဝ်ꩻ အာမဘန္တေ-အာႏမခံႏတဲးတဲးဝါးဝါးလဲ့ အဝ်ႏဒျာႏ၊ ယင်းဟန်ႏနဝ်ꩻ လွေꩻလယ်ႏထေ့အပိုတဲင် မီႏသဲင်ꩻလမ်းနဝ်ꩻ ဖြေꩻဖေႏစူသွို့ꩻ ဖြေꩻဖေႏဆဲင်ꩻသကလတ် ဖြေꩻဖေႏနားရီႏ ဖြꩻဖေႏရေဒီယို ဖြေꩻဖေႏသစပ် ချောက်သဲင်ꩻအပိုစွဥ်ႏထာꩻကျွားနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏဒျာႏ၊ ကထင်ႏချောက်အာအာနုဲးနဝ်ꩻတဲင် အပိုနဝ်ꩻ မဲဥ်သဲင်ꩻလမ်းတဲင် လိတ်လုဲင်ꩻလဲ့ သွဥ်ဟဝ်ဟဝ်တဝ်းဒွုမ်။

ထီႏဆရာႏလဲ့ တသွင်ꩻအံႏတဝ်းဒွုမ်၊ ဆရာႏကဒေါ့ꩻဖေႏ ကသွဥ်ဖေႏနဝ်ꩻလဲ့ ချာႏဖွိုန်းစွဥ်ႏဒျာႏ၊ တွိုႏနဝ်ꩻခါ ဆရာႏနဝ်ꩻ ထင်းလုဲင်ႏဒျာႏနုဲင်းပွိုင်းလဲင်ႏတဲင် တွယ်ႏနက်ဆုံꩻမꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဆရာႏကတွယ်ႏနက် ဆုမ္မꩻနုဲင်းနဝ်ꩻခါ ဒေါ့ꩻတောစွဥ်ႏဒျာႏ ဆရာႏကုဲင်၊ ဒေါ့ꩻတောစွဥ်ႏဒျာႏ ဆရာႏလွောက်ꩻမဲ့ငါမဲ့ငါတန်၊ လယ်ႏအံႏစာစွဥ်ႏဒျာႏဆရာႏမဥ်ꩻ၊ ဒေါ့ꩻလော်လီးလော်လယ်စွဥ်ႏဒျာႏ အဆရာႏမဥ်ꩻ၊ အဗွေႏဗွန်မဥ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ အဆရာႏဗွေႏဗွန် ကထင်ႏဆုံꩻမꩻသွဥ်သင် တွဲႏနက်ဗာႏနဝ်ꩻလဲင်ႏခါ ဒေါ့ꩻတောဒျာႏ အဆရာႏမဥ်ꩻ၊ အဗွေႏဗွန်မဥ်ꩻတဲင် ကထွာမွိုးဖါသားနဝ်ꩻ ယွုမ်းမတ်အပိုငဝ်းတဲင် သꩻကလျားချာ အဆရာႏဗွေႏဗွန်လဲ့ အဝ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ယဟန်ႏနဝ်ꩻ တဒေါ့ꩻတဝ်း အွဥ်ႏဒျာႏသꩻကို၊ ခုꩻသေꩻခါꩻ အဆရာႏဗွေႏဗွန်နဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ယဖြာꩻဖြာꩻနဝ်ꩻ လွင်းသဲင်ꩻတခွန်ꩻတဲင် သဲင်ꩻအဝ်ႏတောဒျာႏလမ်း၊ တွိုႏနဝ်ꩻ မွိုးဖါနဝ်ꩻ ဆင်ပရိယာယ်ႏတဲင် ထင်ႏဒေါ့ꩻလဝ်းချာ အဗွေႏဗွန်၊ ယံဖေႏအဗွေႏကသဲင်ꩻဟဲ့ꩻ၊ ကသဲင်ꩻထွားလွဥ်ꩻအလံးကို၊ ကထွာမွိုးဖါနဝ်ꩻ အွဥ်ႏထင်ႏတလꩻတဝ်းအကျောင်ꩻ ထင်ႏလဝ်းဗွေႏဗွန်လဲ့ အဝ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ အဗွေႏဗွန်လဲ့ အတကာႏ ကထင်ႏလဝ်းနုဲးနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထင်းဒျာႏအမွေးတဲင် အွဥ်ႏစွꩻသဲင်ꩻစွဥ်ႏဒျာႏ အသျင်ႏပေႏလဲ့အဝ်ႏ၊ အနမ်းကိုႏတဲင်ႏ ကသဲင်ꩻဟဲ့ꩻဒျာႏလဲ့အဝ်ႏ၊ ကထင်ႏသဲင်ꩻဟဲ့ꩻနုဲးနဝ်ꩻခါ ပါꩻလွင်းတောတောတခြာကို၊ ထွေလွက်ꩻပါꩻလဲ့ တထွꩻတဝ်းတဲင် ကသဲင်ꩻခြေင်ချာဗာႏလဲ့အဝ်ႏဒျာႏ၊ လိုꩻပေႏကလွင်းထာꩻသားနဝ်ꩻလဲ့ လမ်းလဲ့ တသဲင်ꩻချာတဝ်း၊ လယ်ႏဗေင်ႏညိႏငါဒျာႏ ပါꩻသွို့ꩻတဒုဲကိုလဲ့အဝ်ႏ၊ အမွိုးဖါကဟဲ့ꩻတူႏတေ့ꩻချာဒျာႏလဲ့ အဝ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ကထွာဗာႏနုဲးနဝ်ꩻခါ ပါႏပိုပေႏဟောင်း ပါႏမွိုးဖါဟောင်းကရိုꩻနဝ်ꩻ ကထွာဆရာႏဗွေႏဗွန်နဝ်ꩻ ဟဝ်ယူႏစဥ္စာꩻဒါႏဒါႏနဝ်ꩻသွူ။ အမဲဥ်ႏတဗာႏနဝ်ꩻ လိုꩻပေႏမွိုဖါ ပရိယာယ်ႏဒျာႏထာꩻတဲင် ဗွေႏဗွန်ဣန္ဒြေႏမဲ့ꩻ ဣန္ဒြေႏကုဲတဲင် သဲင်ꩻခြေင်ဗာႏထာꩻနဝ်ꩻသွူ။ ထာꩻနယ်ꩻအမျိုꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်မာꩻတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ အဆရာႏဗွေႏဗွန်နဝ်ꩻ အထာꩻကျံႏနဝ်ꩻ ယံကဗꩻလꩻ သာႏသနာႏဘောင်ႏကို၊ အမွိုးအဖါ အတကာႏနဝ်ꩻ မဲဥ်အွဥ်ႏတီဖိုးပနား၊ မဲဥ်ထွဥ်ႏအံႏအပို၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ အဆရာႏတွံႏ အတကာႏနဝ်ꩻ အထာꩻကျံႏ လဲက်းဒျာႏတမျိုꩻစီႏ တထွောင်းစီႏ၊ အဆင်ႏတပြေႏတဝ်းဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ အဗွေႏဗွန်နဝ်ꩻ တပျောႏတဝ်းကျောင်ꩻ ဖေႏကပျောႏ၊ မဲဥ်သွဥ်တဝ်းလိတ်လုဲင်ꩻ ယံကမဲဥ်သွဥ် ကျံႏစယ်ႏအမျိုꩻမျိုꩻ၊ ကျံႏစဲႏစွဥ်ႏလဲ့ အဝ်ႏထင်ႏအုံစကျောင်ꩻနဝ်ꩻ ဗꩻကထင်ႏသဲင်ꩻတခွန်ꩻခန်းနဝ်ꩻမꩻ အထာꩻကျမ်ႏ ကွဲးသျော့ꩻခန်းနဝ်ꩻသွူ။

အဗွေႏဗွန်ထာꩻကျမ်ႏနဝ်ꩻ ပီစွဥ်ႏဒျာႏ လင်းတပေႏနဝ်ꩻသွူ။ လင်းတပေႏနဝ်ꩻ အမွူးထုမ်ႏအဆာႏသဲင်ꩻလွဥ်တဲင် အင်ဆွုမ်ႏအဖြောင်း ကွီအံႏအဆာႏ၊ တနီꩻလဲ့နဝ်ꩻ နီနီꩻလဲ့ပီပီ အင်ဆွုမ်ႏအဖြောင်း၊ အမွူးလဲ့ တဖေႏအံႏတဝ်းအဆာႏ၊ ကွဲညညတဲင် တန်လွဥ်အီစွဥ်ႏဒျာႏ အအင်အဖြောင်းနဝ်ꩻပီဝင်ꩻ၊ ဗွေႏဗွန်သီးလဲ့ အသꩻကိုနဝ်ꩻ ယံကကွိုꩻဗာႏ တပဲ့ꩻနဝ်ꩻ ကျိုꩻစာꩻသွဥ်ဖေႏ ခေ့ꩻလေနီꩻနာꩻ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ တနေင်ႏနေင်ႏလဲ့ တကွိုꩻဗာႏတဝ်း၊ တပဲ့ꩻတပေါႏတဝ်း၊ နီနေင်ႏလဲ့ တပဲ့ꩻတပေါႏတဝ်း၊ အမွိုးအဖါဟဲ့ꩻသဲင်ꩻလို့ဒျာႏ၊ ကွဲးညည အဖြားထံစွဥ်ႏဒျာႏ၊ အကွံႏတဝေ့ꩻထံစွဥ်ႏဒျာႏ လိုꩻပေႏခါႏနဝ်ꩻသွူ။

ဗွေႏဗွန်အထာꩻကျမ်ႏနဝ်ꩻ - "အီႏလꩻအီႏလꩻ လောဘသꩻ သံႏသရာႏဆွာꩻလဲဥ်းသွူ"နဝ်ꩻပီဝင်ꩻ၊ တနေင်ႏင်ႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ နီနေင်ႏင်ႏလဲ့နဝ်ꩻ အသꩻကိုနဝ်ꩻ အီႏလꩻလꩻ ကကျိုꩻစာꩻလွဥ် တလꩻတဝ်း၊ တနီꩻခါ အမွိုးဖါ ချောက်သဲင်ꩻစွဥ်ႏစူသွို့ꩻ နားရီႏ ရေဒီယိုနဝ်ꩻတဲင် အဗွေႏဗွန်အဝ်ႏကုဲဒျာႏ တကြွေႏကြွေႏ၊ တဖြာꩻဒွါႏနဝ်ꩻသွူ။ အတကာႏကျံႏစဲႏနဝ်ꩻတမျိုꩻ၊ အဗွေႏဗွန်ကျံႏစဲႏနဝ်ꩻတစား၊ လဲဥ်းလယ်ႏဒျာႏ တဖူꩻတဖြာꩻ တလီးလီးနဝ်ꩻသွူ။

တကာႏယင်းဟန်ႏနဝ်ꩻ လွူးအပိုဒါႏတဝ်းဒျာႏ မွေးမကောင်း တသေဗာႏတဝ်း၊ အပိုနဝ်ꩻ ထင်ႏအပ်စွဥ်ႏဒျာႏ "မတ်သွော့ဒျာႏ နုဲင်းဗွေႏဗွန်ပို"လဝ်းနုဲးနဝ်ꩻသွူ။ ဗွေႏဗွန်လဲ့ မာꩻတဒါႏတဝ်းတဲင် လက်ခံႏထူႏလွူးဗာႏခန်းနဝ်ꩻသွူ။ ဖြေꩻဖေႏဗာႏခန်း အကွဥ်ꩻအဆဲင်ꩻနဝ်ꩻတကာႏတဝ်း လိတ်လုဲꩻလဲ့ သွဥ်ဖေႏဗာႏ၊ အအွိုအဆာလဲ့ ထွားထိန်ꩻဗာႏ၊ ကုယာဗာႏ၊ အစုတ်ꩻအစုဲင်ႏ ရွဥ်တောင်ꩻလဲ့ ဖေႏဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ အဆရာႏဗွေႏဗွန် ကထင်ႏထိန်ꩻထွားလꩻ နီသွံနေင်ႏနဝ်ꩻခါ အပိုပေႏလဲ့ အရွယ်ႏတီဖိုးတီပနား ကထင်ႏဒါႏနဝ်ꩻခါ အမွိုးအဖါ လွဥ်လယ်ႏခွိုꩻတဲင် ဖေႏအံႏလယ်ႏဒျာႏ အအံႏအအွꩻ တခိုးပေႏ၊ တောင်းလျက်ꩻပေႏ၊ ဒေါ့ꩻရီခွိုꩻခွိုꩻ ဟဲ့ꩻခွိုꩻခွိုꩻတဲင် ချောက်ချာ မဲဥ်ဟဲ့ꩻသဲင်ꩻချာအထျꩻနဝ်ꩻသွူ။ အမွိုးအဖါ ကထင်ႏချောက်ဟဲ့ꩻနုဲးနဝ်ꩻတဲင် လိုꩻပေႏနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻလိတ်လဲ့လွꩻလွဥ်၊ ဗွေႏဗွန်ဒေါ့ꩻလဲ့ တနာႏတဝ်းဒွုမ်၊ အစစအရာႏရာႏနဝ်ꩻ ပွိုင်းခတ်ꩻချာဖွိုန်းစွဥ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

ဗွေႏဗွန်လဲ့ လောက်ꩻတခါႏခါႏ၊ ချောက်တခါႏခါႏလဲ့ တလꩻတဝ်း၊ အမွိုးအဖါ ကလွဥ်ချောက်တေ့ꩻနဝ်ꩻ တသေတဝ်း၊ အဝ်ႏထင်းတောဒျာႏ လိုꩻပေႏကုဲ၊ လိုꩻပေႏဒေါ့ꩻယပ်ꩻတဲင် တွယ်ႏနွောင်ꩻနက်နွောင်ꩻတောဒျာႏ လိုꩻပေႏနဝ်ꩻသွူ။ ဆရာႏတွံႏအတကာႏ အဆင်ႏတပြေႏတဝ်းဝင်ꩻ၊ အကျံႏဒျာႏ တဖြာꩻတမျိုꩻစီႏတဲင် လိုꩻပေႏအဝ်ႏအခါႏ ခံႏဗာႏတောဒျာႏ အတွယ်ႏအနက် နံပါတ်ကုဲနဝ်ꩻသွူ။[1][2]

အာႏကွိုꩻ[edit | edit source]

  1. စင်ꩻတန်ဓမ္မသာမိတဲမ်း
  2. အမာႏအဝ်ႏမꩻ ပျုပျင်ႏလꩻ