Wp/blk/စီꩻဝွေꩻနယ်ꩻတွမ်ႏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > စီꩻဝွေꩻနယ်ꩻတွမ်ႏ

"စီꩻဝွေꩻနယ်ꩻတွမ်ႏ အဖွဲ့ဖွဲ့နယ်ꩻ" အစီꩻအဝွေꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ တဖြာꩻတွံႏတဖြာꩻ၊ တဒုံတွမ်ႏတဒုံ၊ တရပ်တွမ်ႏတရပ် တွိုင်ႏပင်ႏဒေါ့ꩻရီဝင်ꩻ၊ မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻရော့ꩻ၊ ခွုမ်မာꩻနုဲးမုဲင်ꩻကျ၊ အဟဝ်နုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ကအီႏကုဲင်နဝ်ꩻ ပေါႏလွဥ်နုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ အောင်ႏမျင်ႏဟောင်း၊ အောင်မျင်ႏတဝ်းဟောင်း ဒေါ့ꩻရီတွိုင်ႏပင်ႏဝင်ꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ "အစီꩻအဝွေꩻ"နဝ်ꩻသွူ။ အစီꩻအဝွေꩻယိုနဝ်ꩻ ပေါႏလွဥ်ထာꩻယိုခါ တမွေးတဝ်း၊ အရီးရီးလဲ့ အဝ်ႏဒျာႏ၊ နီလိုꩻသီး အထာꩻထီႏ၊ အထာꩻသေယိုနဝ်ꩻ လိုꩻတစုပ်တွမ်ႏတစုပ်၊ တခေတ်တွမ်ႏတခေတ် တပီတဝ်းဝင်ꩻ၊ အထာꩻယူႏ အထာꩻကဥ်ꩻစာꩻလဲ့ တပီတဝ်းဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဝင်ꩻလိုꩻအစနဝ်ꩻ အထျꩻအသောင် ပတ်ပတ်လယ်ႏ လိုꩻအမျာꩻဖုံႏ ကအုံကအဝ်ႏထာꩻနဝ်ꩻလဲ့ ရိုꩻသာꩻဒျာႏ၊ တွမ်ႏခယ်ႏ ကလာꩻ မန်း ဖြဝ်ꩻလိုꩻမျိုꩻလင်နဝ်ꩻ နွို့ထန်ႏလွေꩻသဲင်ꩻ ဆက်ဆံႏဖြေꩻစာထေ့ဝင်ꩻလဲ့ဆေ့ꩻဒျာႏ၊ လွေꩻတွမ်ႏကာꩻခင်ႏလမ်းယိုခါနဝ်ꩻ လွေꩻတွံႏလော၊ လွေꩻတွမ်ႏလောယိုခါနဝ်ꩻ လွေꩻခင်ႏနေး၊ ကာꩻငါလဲ့ ထီႏဗာႏဆေ့ꩻ၊ သင်ႏဘော်ꩻကျောင်ႏနဝ်ꩻ ညာꩻနေးစွဥ်ႏဒျာႏ၊ တထီႏဗာႏဖိုတဝ်း၊ အဆို့ꩻအရုဲဖဲ့ꩻလဲ့ အစခါနဝ်ꩻ ပွိုတွမ်ႏနံႏ၊ ကွဲးညညနဝ်ꩻ ထုဲင်တွမ်ႏပနား၊ ထုဲင်တွမ်ႏဖိုး၊ ယိုခါနဝ်ꩻ ထုဲင်တွမ်ႏစက်၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ခေတ်စခါနဝ်ꩻ ဝင်ꩻရိုꩻရိုꩻသာꩻသာꩻဒျာႏ၊ ကတိသစ္စာႏတီႏကေႏဒျာႏတဲင် ဝင်ꩻအမျာꩻကဖေႏသေꩻခါꩻ တာႏဝွန်ႏအတွိုင်ꩻ လွောက်ꩻနာႏလွဥ်ꩻမဲဥ်ႏမဲဥ်ႏတဲင် ခွုမ်မာꩻလွဥ်ꩻဒျာႏ။ နဝ်ꩻမꩻလဲ့ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ၊ တဒုံတွမ်ႏတဒုံ တွိုင်ႏပင်ႏဝင်ꩻ၊ ဒေါ့ꩻရီဝင်ꩻ၊ ဖေႏဝင်ꩻတာႏဝွန်ႏထွူတဲင် သဲင်ꩻလွပငါပရာꩻ၊ တဲမ်းမတ်နေးစွဥ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻ မတ်တန်ꩻကီႏကီႏကဲႏကဲႏ တအဝ်ႏတဝ်း၊ ပျဿနာႏ မဥ်ႏပေါႏပေါက်လွဥ် တစွိုးစွိုး တမျိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ ကထွာလိုꩻတန်သား ဒေါ့ꩻဖေႏလဲ့ ညိမ်ꩻခွꩻကေႏနပ်ဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ မျက်မောက်ေခေတ်ယိုလဲင်ႏခါ နုဲးတဝ်းစခါ၊ နီထျꩻနီသောင် ပတ်တ်လဲႏ လိုꩻအမျာꩻ သဘော်ꩻဆန္ဒလဲ့တရိုꩻတဝ်း၊ စီꩻပွာꩻရေꩻလဲ့ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ တစွဥ်ႏတဝ်းဝင်ꩻ၊ လိုꩻမျိုꩻလင် ခယ်ႏ ကလာꩻ မန်း ဖြဝ်ꩻလဲ့ နွို့ထန်ႏလွေꩻသဲင်ꩻ ဖြေꩻစာ ကူꩻကားထေ့ဗာႏဝင်ꩻ ခေတ်ယိုခါနဝ်ꩻ ကာꩻခေတ်၊ မေႏရထာꩻခေတ်၊ သင်ႏဘော်ꩻကျောင်ႏခေတ် တွိုႏမွိုင်၊ ဖျော်မွိုင်၊ ဆို့ꩻရုဲဖဲ့ꩻလဲ့ သုံꩻလွဥ်လဲဥ်းဒျာႏ စက်ခေတ်၊ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻလဲ့ ကတိသစ္စာႏ တတီႏတဝ်းဝင်ꩻ၊ နာꩻမီႏလဲဥ်ခွေ ခွေမဲဥ်ကြက်ꩻနာꩻ၊ ရိုꩻသာꩻမုꩻ တအဝ်ႏတဝ်း၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ တဲမ်းမတ်သေꩻခါꩻဗာႏနေးနဝ်ꩻသွူ။ ကတဲမ်းမတ်သေꩻခါꩻဗာႏနဝ်ꩻ တွိုႏတနီꩻခါ မီႏချို့ꩻယင်ꩻလွဥ်နဝ်ꩻ ထွာသက်သေႏနဝ်ꩻသွူ။ စီꩻဝွေꩻပုံႏ စီꩻဝွေꩻနယ်ꩻနဝ်ꩻ ပထမ ခါးလားကစီꩻဝွေꩻနဝ်ꩻ တဲမ်းသေꩻရီးခါꩻ ကအီႏစီꩻဝွေꩻ ဒေါ့ꩻရီတွိုင်ႏပင်ႏဝင်ꩻ အခရာအစဲဥ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ဥပမာႏ- အီႏစီꩻဝွေꩻဝင်ꩻ လိတ်သွဥ်ကျောင်ꩻခရာႏတဲင် တဲမ်းသေꩻခါꩻဗာႏ ဆွိုင်ႏတွံႏနီလိတ်သွဥ်ကျောင်ꩻ ကလိုႏသမျနဝ်ꩻသွူ။ (၁) လိတ်သွဥ်ကျောင်ꩻဌာန အဆောက်အဦꩻ (၂) ကျောင်ꩻဆရာႏကိစ္စ (၃) ကျောင်ꩻဆရာႏလာတာႏ-လာခꩻကိစ္စ (၄) ကျောင်ꩻသုံꩻပရိဘောဂ (၅) ကျောင်ꩻသားပေႏကိစ္စ (၆) ကျောင်ꩻရွဥ်ဘဏ္ဍာႏကိစ္စ (၇) ကျောင်ꩻပျုပျင်ႏရေꩻကိစ္စ တဲမ်းသေꩻခါꩻထွူ အခြပ်အရဲဥ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ကအီႏစီꩻဝွေꩻ လိုꩻအမဥ်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻထွူနဝ်ꩻ တဲမ်းသေꩻခါꩻခန်း အစီꩻအဝွေꩻကို ကလွဥ်လိုꩻ အမဥ်ꩻစာႏရင်ꩻထွူတဲင် - ၁။ ဒင်ႏရီႏဗာႏ အစီꩻအဝွေꩻ သဘာပတိ (ထိန်ꩻသိမ်ꩻအီ အစီꩻအဝွေꩻ) လိုꩻတန်တဖြာꩻ၊ ကဒင်ႏသဘာပတိနဝ်ꩻလဲင်ႏခါ အမျာꩻသဖော်ꩻတူႏပါနဝ်ꩻသွူ။ ၂။ ဒင်ႏထွူ သဘာပတိနဝ်ꩻတဲင် ဒင်ႏဖျင်ယင်း (အတွင်းရေးမှူး) အွဥ်အကိုရေꩻတဖြာꩻ (ကအီႏတဲမ်းမတ်ဒါႏ၊ အစီꩻအဝွေꩻကို ကဒေါ့ꩻကဖြဝ်ႏဒါႏ ငဝ်းမတ်တန်ꩻသားတဖြာꩻ)။ ၃။ ထွူနဝ်ꩻ ဒင်ဖျင်အခန်ꩻအနာမူꩻတဖြာꩻ (အခန်ꩻအခန်ꩻမူꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ဖျင်ဆင်ꩻလယ်ꩻ လိတ်တဲမ်းပုံႏ၊ လိတ်ဗီႏ၊ ကံတာ ဟော်ꩻဖတ်ဒျာႏ အခြပ်အရဲဥ်ႏသားနဝ်ꩻသွူ။) ဒင်ႏထွူနဝ်ꩻသုမ်ဖြာꩻတဲင် ကအွဥ်ႏနယ်ထွူ အခြပ်အရဲဥ်ႏ ဆꩻချာနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ ဒေါ့ꩻရီတွိုင်ႏပင်ႏရီးဗာႏ အမုဲင်အချက်(၁)နဝ်ꩻသွူ။ ဒေါ့ꩻရီတွိုင်ႏပင်ႏထွူ။ အချက်(၂)နဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻရီတွိုင်ႏပင်ႏဖျင် အချက်(၃)၊ ထွူနဝ်ꩻ (၄) ၊ ထွူနဝ်ꩻ(၅)၊ ထွူနဝ်ꩻ (၆)၊ ထွူနဝ်ꩻ (၇) အရဲဥ်ႏအတွိုင်ꩻ ဒေါ့ꩻရီတွိုင်ႏပင်ႏဝင်ꩻ နုဲးနဝ်ꩻသွူ။ ကမာꩻဗာႏ အခြပ်အရဲဥ်ႏနုဲးနဝ်ꩻခါ အစီꩻအဝွေꩻကိုနဝ်ꩻ လိုꩻအာတဲင် ငမ်းနာꩻဒေါ့ꩻတမျိုꩻ၊ ခွေဒေါ့ꩻတမျိုꩻတဲင် ကရေႏရွယ်ႏခါꩻအတွိုင်ꩻ ငမ်းအဝ်ႏကုဲင်၊ ငမ်းတပါတဝ်း၊ ငမ်းအွဥ်ႏတဖေင်ꩻ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ မာꩻဗာႏအခြပ်အရဲဥ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ အခြပ်အရဲဥ်ႏအတွိုင်ꩻ တွိုင်ႏပင်ႏဒေါ့ꩻရီမဥ်ႏထွူနဝ်ꩻ သဖော်ꩻမဥ်ႏတူႏ၊ သဖော်ꩻမဥ်ႏလꩻပီထွူဝင်ꩻ၊ ကစီႏစဲဥ်ႏသေꩻခါꩻ ထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ ယံကအောင်ႏမျင်ႏလꩻ၊ ယံကထွူလꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏဖျင် ဆောင်ႏရွက်သား၊ ထာꩻမာꩻသားနဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏနဝ်ꩻတဲင် ရွေꩻကောက်မာꩻနေးအစွိုꩻ၊ မာꩻနေးကောင်စီတဲင် ဖေႏတာႏဝွန်ႏအစွိုꩻသား၊ ကောင်စီသား၊ အွဥ်ႏအစွိုꩻသား စီႏမံႏစီႏဖန်ႏဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ အစွိုꩻနဝ်ꩻ ဖွဲ့ဗာႏနုဲးဆလယိုအတွိုင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ (၁) ပထမဥက္ကဋ္ဌ (၂) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၃) အွဥ်အကိုရေꩻ (အတွင်းရေးမှူး) (၄) တွယ်ꩻဖက်အွဥ်အကိုရေꩻ (တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး) (၅) ထိန်ꩻရွဥ်သား (၆) ဖျန်းဝါဒရေꩻသား (၇) လွောင်ႏဗူႏရေꩻသား (၈) အကျိုꩻဆောင်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏသား။ အကျိုꩻဆောင်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏနဝ်ꩻ အွဥ်ႏနီသွံလွစ်ꩻဖြာꩻလဲ့ အဝ်ႏလꩻဒျာႏ၊ လိန်းအာလိန်းဟဝ်နဝ်ꩻသွူ။ မာꩻထွူအဖွဲ့နုဲးနဝ်ꩻတဲင် ဖန်းဖေႏဝင်ꩻ တာႏဝွန်ႏထာꩻမာꩻတဲင် ကရေႏရွယ်ႏသေꩻခါꩻအတွိုင်ꩻ ယံကအောင်ႏမျင်ႏနဝ်ꩻ ကျိုꩻစာꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ အဖွဲ့ကိုတပါတဝ်းလူထုနဝ်ꩻလဲ့ (တနယ်ꩻ) အမုဆောင်ႏကို တပါတဝ်းလိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ ထွာဗာႏအစွိုꩻ၊ ဝင်ႏသော့ꩻဗာႏအစွိုꩻသားတဲင် အစွိုꩻသားကမာꩻကခွုမ်နဝ်ꩻ ဖေႏအာႏဗာႏ၊ ကူႏညီႏကိုဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ ဥက္ကဋ္ဌအထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ အွဥ်အကိုရေꩻ အထာꩻမာꩻတရိုꩻတဝ်း၊ ထိန်ꩻရွဥ်သားကစ အစွိုꩻသား ထာꩻမာꩻထာꩻခွုမ်ဖုံႏနဝ်ꩻ ယံကအောင်ႏမျင်ႏနဝ်ꩻ ဖေႏအာႏဏာႏ၊ ယံကခွုမ်မာꩻနဝ်ꩻ နိုꩻဆောႏတမာဗာႏ၊ အွဥ်အကိုရေꩻကစ ကမာꩻကခွုမ်နဝ်ꩻ ဥက္ကဋ္ဌမီႏခွင်ꩻပျုမꩻ သဖော်ꩻမီႏတူႏမꩻ ခွုမ်မာꩻလꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ အစွိုꩻကိုနဝ်ꩻ ဥက္ကဋ္ဌနဝ်ꩻ အာႏဏာႏအဝ်ႏလွိုဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ အွဥ်အကိုရေꩻသားနဝ်ꩻလဲ့ ဝွေꩻနဝ်ꩻ အရေꩻတန်နေနေ၊ စပ်ဆွိုင်ႏတွမ်ႏ အစွိုꩻကို ထွာသမျ ခွုမ်မာꩻသမျနဝ်ꩻ တဲမ်းမတ်သေꩻခါꩻဗာႏ၊ ကထိန်ꩻရွဥ်နဝ်ꩻလဲ့ ဒေါ့ꩻဟွုန်ဗာႏ အကိုရေꩻသားတဲင် တဲမ်းမတ်သေꩻခါꩻဗာႏ၊ ဖျန့်ဝါဒသား၊ လွောင်ႏဗူႏရေꩻသား၊ အကျိုꩻဆောင်ႏသား၊ ကခွုမ်ကမာꩻထာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ပသာဗာႏ အွဥ်အကိုရေꩻသားထျꩻ၊ အွဥ်အကိုရေꩻသားနဝ်ꩻ တဲမ်းမတ်သေꩻခါꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ ဥက္ကဋ္ဌ ကဖေႏအမိန်း အချꩻဖေႏထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ တွိုႏရီးအွဥ်အကိုရေꩻသားထျꩻ၊ အဝ်ႏနဝ်ꩻမꩻတရန်း ချꩻလင်ꩻဖေႏအမိန်းအာႏဏာႏ အကျိုꩻဆောင်ႏသားလောင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ အွဥ်အကိုရေꩻသားနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏလိုႏတဲမ်းဒါႏ၊ ဝွေႏဖန်ႏဒါႏ၊ ဟော်ꩻပျော်ꩻဒါႏနဝ်ꩻသွူ။ အစွိုꩻကိုနဝ်ꩻ အရေꩻကီꩻဝင်ꩻနဝ်ꩻ ဥက္ကဋ္ဌတွမ်ႏ အွဥ်အကိုရေꩻသားနဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻသီးဝင်ꩻနီ စီႏမံႏစီႏဖန်ႏ မီႏကျမီႏယံနဝ်ꩻ ထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ အောင်ႏမျင်ႏလꩻမွိုင်င်နဝ်ꩻသွူ။ ကအွဥ်ႏနယ်ထွူ အစွိုꩻဖွဲ့နယ်ꩻနဝ်ꩻ အအဲဥ်ႏစား အမော့အဆွုမ်ႏလွုမ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ မီႏမဲဥ်လꩻအလုဲင်းနဝ်ꩻ ထုမ်ႏလယ်ႏဒျာႏ နဲင်ႏငန်ႏရေꩻသား ကခွုမ်ကမာꩻပုံႏ ကဖွဲ့ပုံႏနဝ်ꩻသွူ။ လိတ်စောင်ႏနုဲးနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ အစွိုꩻမဥ်ႏအဝ်ႏလဲ့ အစွိုꩻစီꩻကန်ꩻ ဥပဒေႏနဝ်ꩻ အွဥ်ႏဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ အစွိုꩻဥပဒေႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ဥက္ကဋ္ဌနဝ်ꩻ အစွိုꩻကို ကချꩻမတ်သေꩻခါꩻ ထာꩻမာꩻအတွိုင်ꩻ ဖေႏနွောင်ꩻအာႏဏာႏ၊ ဝွေꩻကဖေႏအာႏဏာႏနဝ်ꩻလဲင်ႏ တမာꩻတဝ်း၊ တလွောက်ꩻနာႏတဝ်း အကျိုꩻဆောင်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏသားနဝ်ꩻ ဥက္ကဋ္ဌပယ်ႏနွောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ အစွိုꩻကို ချꩻသေꩻခါꩻထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ တမာꩻတဝ်း၊ တဖေႏတဝ်းအာႏဏာႏ၊ ဖေႏတောဒျာႏ အွဥ်ꩻမာꩻတောဒျာႏ အစွိုꩻတချꩻမတ်သေꩻခါꩻတဝ်း ထာꩻမာꩻမျိုꩻ ထာꩻခွုမ်မျိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဥက္ကဋ္ဌ ဖေႏလွိုအာႏဏာႏနဝ်ꩻသွူ။ အမဥ်ႏထွာနုဲးနဝ်ꩻခါ အစွိုꩻသား ချꩻနွောင်ꩻပယ်ႏနွောင်ꩻ ဥက္ကဋ္ဌနဝ်ꩻသွူ။ အအဲဥ်ႏစားနဝ်ꩻ ဥက္ကဋ္ဌ မာꩻခွုမ်ဖေႏနွောင်ꩻ အာႏဏာႏစီꩻကန်ꩻဥပဒေႏ၊ ဥက္ကဋ္ဌတမာꩻ တခွုမ်ဗာႏဝ်း၊ တဖေႏနွောင်ꩻတဝ်း အာႏဏာႏ စီꩻကန်ꩻဥပဒေႏနဝ်ꩻ အွဥ်ႏသေꩻခါꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ အွဥ်အကိုရေꩻသားလဲ့ အွဥ်အကိုရေꩻသား စီꩻကန်ꩻဥပဒေႏအဝ်ႏဗာႏ၊ ဘဏ္ဍာႏထိန်ꩻသား၊ ဝါဒဖျန့်သား၊ လွောင်ႏဗူႏရေꩻသား၊ အကျိုꩻဆောင်ႏသား၊ အစွိုꩻသားမန်ႏသမျ လို့လို့စင်စင်နဝ်ꩻ စီꩻကန်ꩻ ဥပဒေႏအဝ်ႏဗာႏ လွဥ်းဥ်းနဝ်ꩻသွူ။ လွိုဥပဒေႏစီꩻကန်ꩻ မာꩻလꩻတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ အစွိုꩻထာꩻမာꩻ ကချꩻမတ်သေꩻခါꩻ ထာꩻမာꩻအတွိုင်ꩻ အောင်ႏမျင်ႏမုꩻတွမ်ႏ တအောင်ႏမျင်ႏတဝ်းဒွိုန်း ကခွုမ်ကမာꩻနဝ်ꩻ အယပ်ꩻအခုဲင်ႏ အဝ်ႏနုဲးမုဲင်ꩻ၊ အစွိုꩻကို ကပါသော့ꩻ ပုဂ္ဂိုလ်ႏဖုံႏ ယံကသေဗာႏနဝ်ꩻ (၃)လာတရိုꩻတဝ်း၊ (၆)လာတလဲင်ႏတရိုꩻတဝ်း ကထွာဥက္ကဋ္ဌသားနဝ်ꩻ ထေအမိန်းအာႏဏာႏတဲင် အွဥ်အကိုရေꩻသားနဝ်ꩻ မဲမ်းလိတ်တဲင် ဟဲ့ꩻဗာႏအစီꩻအဝွေꩻပေႏနဝ်ꩻသွူ။ တွိုင်ႏပင်ႏစီꩻဝွေꩻဝင်ꩻ ကမော့ꩻဗာႏ အယပ်ꩻအခုဲင်ႏနဝ်ꩻလဲင်ႏ အီႏမာꩻဗာနုဲင်းမုဲင်ꩻ တဖြာꩻတွံႏတဖြာꩻ ထူႏဗာႏဝင်ꩻ အကူႏအညီႏ၊ ကွီထူႏဗာႏဝင်ꩻ အကျံႏအဉာဏ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ မဥ်ႏလꩻထွူတနေင်ႏနဝ်ꩻခါ ဥက္ကဋ္ဌသားနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ အစီꩻအဝွေꩻတန်နဝ်ꩻသွူ။ အစီꩻအဝွေꩻတန်ကရိုꩻနဝ်ꩻ အစွိုꩻသားပါဗာႏလို့လို့၊ နဝ်ꩻမꩻ လူထုလဲ့ ပါထွိုက်ပါသင်ꩻဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏနဝ်ꩻ ပါဗာႏ၊ အစွိုꩻသားကခွုမ်ကမာꩻဒါႏ အောင်ႏမျင်ႏမုꩻနဝ်ꩻ ဒင်ႏပျꩻဗာႏ လူထုအမျာꩻ၊ လူထုအမျာꩻ ကမဲဥ်သေဒါႏနဝ်ꩻလဲ့ ဆွေꩻနွေꩻတွိုင်ႏပင်ႏ ဒေါ့ꩻရီသော့ꩻ ယံကလꩻနဝ်ꩻလဲ့ ခွင်ꩻပျုဗာႏ၊ နဝ်ꩻမꩻလဲ့ လူထုအမျာꩻ ဖေႏအာႏတဲင် အစွိုꩻထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ ထင်ႏထိုလꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကအောင်ႏမျင်ႏတဝ်းဒွိုန်း ထာꩻခွုမ်ထာꩻမာꩻနဝ်ꩻလဲ့ ကွပ်အကျောင်ꩻမုဲꩻ တအောင်ႏမျင်ႏလꩻတဝ်း၊ မော့ꩻဗာႏအယပ်ꩻအခုဲႏနုဲးမုဲꩻအကျောင်ꩻ လိုꩻအမျာꩻယံကသေ ကေႏနပ်နဝ်ꩻ သျင်ꩻနယ်ဒေါ့ꩻနယ်ဗာႏ၊ လူထုလဲ့ အစွိုꩻကို ကမော့ꩻဒါႏ အယပ်ꩻအခုဲႏနဝ်ꩻ ယံကဖေႏအာႏ၊ ယံကကူႏညီႏနဝ်ꩻလဲ့ ကွီဗာႏအကူႏအညီႏ လူထုထျꩻနဝ်ꩻသွူ။ မဥ်ႏဆွေꩻနွေꩻဝင်ꩻနုဲးနဝ်ꩻမꩻ အစွိုꩻသားတွမ်ႏ လူထု၊ လူထုတွမ်ႏအစွိုꩻသားနဝ်ꩻ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ နားလယ်မုꩻအဝ်ႏဝင်ꩻတဲင် အစွိုꩻကချꩻမတ်သေꩻခါꩻ ထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ အောင်ႏမျင်ႏလꩻနဝ်ꩻသွူ။[1][2]

အာႏကွိုꩻ[edit | edit source]

  1. စင်ꩻတန်ဓမ္မသာမိတဲမ်း
  2. အမာႏအဝ်ႏမꩻပျုပျင်ႏလꩻ