Wp/blk/စိတ်ပတီꩻအားထုတ်တရာꩻ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > စိတ်ပတီꩻအားထုတ်တရာꩻ

စိတ်ပတီꩻနယ်ꩻ ထူႏသီႏလသွစ်ꩻပါꩻထွူတဲင် ကဲဥ်းအာအာ စိတ်ပတီꩻ၊ စိတ်ပတီꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏအမျိုꩻမျိုꩻအကို စိတ်ဘုရာꩻဂုဏ်ႏတောႏနဝ်ꩻ သေန်ႏလျောႏလဲဥ်းဝင်ꩻ၊ ဘုရာꩻဂုဏ်ႏတောႏကွတ်ꩻပါꩻအကို မူႏခိုကဟွုန်ခွိုꩻလဲဥ်းဝင်ꩻနဝ်ꩻ "အရဟံ"ဂုဏ်ႏ၊ စိတ်"အရဟံ"နဝ်ꩻ ယိုꩻလဲဥ်းဝင်ꩻ။ ကွဲႏတွော့ꩻ သေနာႏအဓိပ္ပါယ်ႏမꩻ ကုသိုလ်ႏယိန်းလꩻအာအာ၊ အကျိုꩻယိန်းထွာထွာ၊ "အရဟံ"နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻသူꩻနဝ်ꩻ ပူႏဇောႏအထူꩻယို ခံႏထူႏထွိုက် အဓိပ္ပါယ်ႏလꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ။ မဥ်ႏဟော်ꩻ "အ-ရဟံ"နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻသူꩻနဝ်ꩻ ထာꩻဗဥ်ႏဗꩻကိုခန်းတဲ့ယဝ်း မာꩻတဝ်းအကုသိုလ်ႏ အဓိပ္ပါယ်ႏလꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ။ မဥ်ႏဟော်ꩻ "အရ-ဟံ"နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻသူꩻနဝ်ꩻ ရန်ႏသူႏကိလေႏသာႏဖုံႏယို မာꩻဖေ့ငိမ်ꩻနွောင်ꩻဒါႏ အဓိပ္ပါယ်ႏလꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ။ ယူႏ"အရဟံ"အဓိပ္ပါယ်ႏ သွံမျိုꩻဖုံႏအကို တမျိုꩻမျိုꩻတဲင် "အရဟံ"ချꩻလင်ꩻပတီꩻတဖြုံႏ၊ အွဥ်ႏစွူစွူသꩻ ယူႏဗွေႏဘုရာꩻဂုဏ်ႏတောႏထွူမꩻ ချꩻလင်ꩻပတီꩻတဖြုံႏ၊ မာꩻသွော့နုဲင်းနဝ်ꩻ၊ အပတ်လꩻဆေ့ꩻတဲ့ယဝ်း သꩻနဝ်ꩻ တွိုႏမုဲင်ꩻကိုမုဲင်ꩻကာမကောင် သေတဝ်း၊ မဥ်လꩻအပတ်အာတဲင် နက်လင်ꩻတရျက်ရျက်နဝ်ꩻ အနယ်ꩻမွေးတဝ်း။ အားထုတ်တရာꩻနယ်ꩻ စိတ်တဝ်းပတီꩻတဲင် မဥ်ႏအားထုတ်တရာꩻနဝ်ꩻ ယိန်းဟဝ်၊ ဘာႏဝနာႏ-နဝ်ꩻ သမထဘာႏတနာႏ၊ ဝိဿနာႏ အဝ်ႏနီမျိုꩻ။ အားထုတ်သမထနယ်ꩻအချုက်နဝ်ꩻ အာပါန-တရေ့ꩻသာ၊ တရေ့ꩻနွို့-သာထန်ႏ၊ အွဥ်ႏသတိꩻတိꩻ၊ တရေ့ꩻ-သတိꩻ၊ အွဥ်ႏသတိꩻတိꩻ သာထန်ႏ သာထန်ႏ-သေ၊ သꩻအွဥ်ႏအွိုးနေ့ꩻဖူနာ၊ မွေးတဝ်းတဲ့ ဖြောင်းဗီႏလောင်းထွူတဲင် အွဥ်ႏသတိꩻတိꩻ တရေ့ꩻ-ခွေါင်း-သေ၊ သာထန်ႏ ခွေါင်း-သေ၊ ထိန်ꩻခါꩻသꩻတွမ်ႏတရေ့ꩻသာ၊ မာစွူသꩻခြေင်ခြေင်၊ တယ်ႏထောင်ႏ သမာဓိခြေင်ခြေင်နဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"သမထ"။ "၀ိပဿနာႏ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ ၀ိ-အစွိုးစွိုး အမျိုꩻမျိုꩻ၊ ပဿနာ-ထွား၊ ထွား-ခန္ဓာႏ အထွာအကုဲင် အစွိုးစွိုးအမျိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"၀ိပဿနာႏ"၊ ထွားထောင်ခန္ဓာႏအပဲစ်၊ စဲစ်ဆေꩻခန္ဓာႏအမာႏ ၀ိဿနာႏရိုꩻဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ။ အားထုတ် ၀ိပဿနာႏနယ်ꩻအချုက်နဝ်ꩻ လွေꩻအုံတခြာကို သေင်ႏဆလ၊ ထာꩻယေန်ယေန်ကို တထွောင်းထွောင်း၊ အုံတပန်းနေးတဲ့လꩻ၊ အုံတပန်းနေးတဲ့လꩻ၊ အုံတပုဲင်နေးတဲ့လꩻ၊ ငင်းဒေင်မာꩻကီ အွဥ်တနွောင်းနွောင်း၊ ကဲဥ်းအာအာနဝ်ꩻ စူယာꩻပင်စေႏ အွဥ်ႏဆလ၊ စူယာꩻပင်ထွေ အွဥ်ႏဆကီ၊ စူမွူးနာ အွဥ်ႏခွေါင်းပသာႏလို့ဝင်ꩻ၊ ဆိမ်ꩻမဲ့၊ သာထာꩻသာ ကသာအတွိုင်ꩻတွိုင်ꩻ တရေ့ꩻခွေါင်း-သေ၊ သာခွေါင်း-သေ၊ အဝ်ႏအာႏထုတ်လွꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ ပေါႏညသွတခွယ်ꩻရပ်နဝ်ꩻ နမ်းခန္ဓာႏကိုယို ဝွေႏဒနာႏပေါႏလွဥ်၊ မဥ်ႏဟွီတဲ့ မတ်သွော့ ဟွီ-ဟွီ၊ မတ်-ကရိုꩻနဝ်ꩻ မတ်-ကရိုꩻနဝ်ꩻ မတ်တောင်ꩻတောင်ꩻ သညမတ်-မွေးတဝ်း၊ သတိꩻမတ်ဒျာႏ၊ အွဥ်ႏသတိꩻအဟွီလောင်း၊ သꩻအွဥ်ႏတွိုႏတွိုႏလွေꩻ အဟွီလောင်းနုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏ။ မဥ်ႏဒူတဲ့ မတ်သွော့ ဒူ-ဒူနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ အချုက်နဝ်ꩻ နမ်းထွာနုဲင်းမုဲင်ꩻတဲ့ အွဥ်ႏသတိꩻတိꩻ မတ်ထွားလွဥ်ꩻနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ၊ မဥ်ႏအွဥ်ႏသတိꩻတိꩻ မတ်ထွားလွဥ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာသတိပဋ္ဌာန်ꩻတရာꩻ၊ မာꩻထမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း မဥ်ႏဒင်ႏလွဥ်ႏအွဥ်ႏဒင်ႏလွဥ်ꩻသတိꩻ၊ သꩻကထွာမဥ်ႏထွားမတ်လွဥ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာသတိပဋ္ဌာန်ꩻ ကမ္မဋ္ဌာန်ꩻလွဥ်းလွဥ်း။ သꩻထွာနုဲင်းမုဲင်ꩻတဲ့ အွဥ်ႏသတိꩻတိꩻ မတ်ထွားလွဥ်ꩻ သꩻကထွာအတွိုင်ꩻ ထွား-ကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွားတွမ်ႏမဲ့မွေးတဝ်း၊ ထွားတွမ်ႏဉာဏ်ႏ၊ ထွားတွမ်ႏထာꩻသေ နုဲင်းန၀်ꩻဒျာႏ။ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ အာႏမဥ်ႏတလာလွဥ်မဲ့ꩻ ဉာဏ်ႏသေအဟဝ်၊ ဉာဏ်ႏသေအကုဲင် ပေါႏလွဥ်တလဲင်ႏတစိꩻစိꩻ၊ ကွဲညကွဲညမဲ့ꩻ သေလွဥ် တသေႏတဝ်းအကျောင်ꩻ အနိစ္စဉာဏ်ႏ ပေါႏလွဥ်၊ သေလွဥ် ဆယ်ꩻရယ်ꩻအကျောင်ꩻ ဒုက္ခဉာဏ်ႏပေါႏလွဥ်၊ သေလွဥ် အမဥ်ထွာနုဲင်းမုဲင်ꩻတဲ့ ဝွေꩻထွာဒျာႏအကျောင်ꩻ အနတ္တဉာဏ်ႏပေါႏလွဥ်။ အနိစ္စဉာဏ်ႏ၊ ဒုက္ခဉာဏ်ႏ၊ အနတ္တဉာဏ်ႏ အာႏမဥ်ႏတလာနဝ်ꩻခါ မဥ်ႏထီႏသေ စဲင်းစဲင်းစဲ့စဲ့မွေး အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တနဝ်ꩻခါ ဗွိုႏအန်ꩻလွဥ် သင်္ခါႏရ၊ ပေါႏမဥ်လꩻဒွုမ်ခန္ဓာႏတဲ့ ကွုတ်ဒွုမ်၊ ခန္ဓာႏထွာဒွုမ်၊ ပေါႏခန္ဓာႏထွာဒွုမ်တဲ့ ဖြားခရာႏ၊ ဆာခရာႏ၊ သီခရာႏအဲဥ်ထဝ်းဒွုမ်၊ ဒုက္ခလို့တဲင် ငိမ်ꩻခွꩻကဒဲ့ꩻခန်းဒျာႏ၊ လꩻခန်းဒျာႏ နိဗ္ဗာန်ႏချမ်ꩻသာႏနဝ်ꩻသွူ။ ယိုနဝ်ꩻ ဟော်ꩻနယ်အချုက်လွုမ်ꩻ၊ သထမ ဝိပဿနာႏခရာႏ မီႏမဥ်သေစဲင်းစဲင်း နမ်း(ကိုႏတဲင်ႏ)မော့ꩻနဝ်ꩻ လွေꩻသွော့ ကမ္မဋ္ဌာန်ꩻ တွိုက်၊ အားထုတ်တဲးတဲးဝါးဝါးသွော့တရာꩻ၊ နီဗွေႏဘုရာꩻ တရာꩻယိုနဝ်ꩻ ဧဟိပဿိက-လွဥ်ယိုဟုဲင်း၊ အားထုတ်လုဲင်း၊ သေထီႏဗာႏအမန်ႏ၊ လꩻဗာႏအမန်ႏ နီဗွေႏဘုရာꩻ အာႏမခံႏတျက်တျက်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ နာႏတရာꩻအပေါင်ꩻ သူႏတောႏကောင်ꩻသီးဖုံႏဟွေး - မခွိုက်ကသဲင်ꩻထွာလိုꩻ မခွိုက်ကသဲင်ꩻခွဲး နီဗွေႏဘုရာꩻသာႏသနာႏ၊ မခွိုက်ဗွေႏသံႏဃာႏသီး ကဗွောင်ဖေႏမဲ့နားနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ဟွုန်သꩻရောင်းသꩻရေꩻတဲင် စူကမွန်၊ ခင်ႏကမွန်နေ၊ မဲ့ကထီႏနေ၊ နားကဟွုန်နေ၊ အခေႏအနေႏ ကဟဝ်နေအတွင်ꩻယိုခါနဝ်ꩻ ကျိုꩻစာꩻမာꩻမွေးမွေးသွော့ ဒါႏန၊ သီႏလ၊ ဘာႏဝနာႏ။ ကွပ်ကွိုꩻစာꩻမာꩻနွောင်ꩻတဲင် မဂ်တရာꩻ ဖိုလ်ႏဉာဏ်ႏ နိဗ္ဗာန်ႏချမ်ꩻသာႏ ယံကလꩻဗာႏဝင်ꩻကွိုနဲး နာႏတရာꩻအပေါင်ꩻ သူႏတောႏကောင်ꩻသီယာဟွေး။[1]

အာႏကွိုꩻ[edit | edit source]

  1. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻစွစ်ꩻလီတာႏဗဟိုႏသံႏဃာႏစွိုꩻ ထောင်ထွားရေꩻတရာꩻပွယ်ꩻ လိတ်လုဲင်ꩻဥယျာဥ်ႏအမုဲင်(၃)ကို