Wp/blk/ငေါဝ်းတွိုင်ꩻ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ငေါဝ်းတွိုင်ꩻ

(၁) ကကွိုင်ႏငါႏနဝ်ꩻ ပါꩻမော့ꩻသွိုက်၊ ကထွိုက်ငါႏနဝ်ꩻ ပါꩻမော့ꩻခံꩻ။ (၂) ကခြꩻငါႏနဝ်ꩻ စေႏတနာႏ၊ ကညငါႏနဝ်ꩻ ကမ္ဘာႏ၊ ကကွာႏငါႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏကျမ်ꩻ (၃) ကခြောႏငါႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏသꩻ၊ ကခြꩻငါႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏစေႏတနာႏ၊ ကကွာႏငါႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏကံႏ။ (၄) ကဆွော့ꩻငါႏနဝ်ꩻ ပသီႏကဲဥ်ႏ၊ ကပနဲဥ်ႏငါႏနဝ်ꩻ တရꩻဖဲဥ်။ (၅) ကညငါႏနဝ်ꩻ ကမ္ဘာႏ၊ ကဆွာꩻငါႏနဝ်ꩻ သံႏသရာႏ။ (၆) ကတန်ႏရာꩻ ရွေꩻလွိုက်၊ ကဆွိုက်ရာꩻခံႏလွ၊ နဝ်ꩻမꩻ ကျ။ (၇) ကတေက်ꩻဗုက်ထွိုက် တေက်ꩻဗုက်လင်ꩻ၊ ကတေက်ꩻဗုက်သင်ꩻ တေက်ꩻဗုက်သွော့။ (၈) ကရလွိုဝင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏနမ်း၊ ကငမ်းလွိုဝင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏသꩻ။ (၉) ကသေသားယူႏလꩻ၊ တသေတဝ်းသား ကာတꩻဗꩻ(ကာဗꩻ)။ (၁၀) ကအံႏတွင်ꩻခါ တွမ်ႏပိုမာ၊ ဆုဲင်ꩻချာမီႏခံႏ တဖြာꩻလွုမ်ꩻ။ (၁၁) ကတိယို ရွဥ်တလီꩻကျမ်ꩻ မီႏထွာႏ၊ သစ္စာႏယို ရွဥ်တလီꩻမီႏစေ၊ တခြေရာႏပြုဲင်ပြင်ꩻ၊ သွူꩻလင်ꩻယိုꩻမာꩻ။ (၁၂) ကတူႏမီႏအဝ်ႏနီဖြုံႏနဝ်ꩻ ယံလဲဥ်းအဝ်ႏတဖြုံႏ။ (လိုꩻတဖြာꩻဒျာႏ မာꩻထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ နန်ꩻအောင်ႏမျင်ႏ၊ လိုꩻနီဖြာꩻမာꩻကီ လိုꩻအမျာꩻမာꩻထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ အောင်ႏမျင်ႏယိုꩻပေႏ။) (၁၃) ကတူႏလဲဥ်းလဲ့ မေးတလဲဥ်းတဝ်း (သံယော်ꩻဇဥ်ႏ တဖြွီꩻယုဲင်)။ (၁၄) ကတူႏလွေꩻမုဲင်ꩻတဲ့ အမေးလွေꩻလွဥ်ꩻ (ကေားအွဥ်ဆꩻငါသား ကအွဥ်မာꩻအတွိုင်ꩻ ကေားထွေထောင်လွဥ်ꩻဆꩻချာသား ထွေထောင်ခွုမ်မာꩻထွားနုဲင်းလွဥ်ꩻဒါႏ။) (၁၅) က-တန် တမွေးတဝ်း ဠ-တန်ဒျာႏ၊ ဝင်ꩻတဲမ်းဗာႏဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ။ (၁၆) ကꩻနင် လိန်းလင်း၊ ယင်း လီးလူꩻ (ကꩻနင် တွုင်ꩻတင်ꩻ၊ ယင်းထွိုင်းထွူ။ ကꩻနင်=ပေႏ၊ ယင်း=တန်။ အပေႏလဲ့ တလိန်ႏမာႏလက်ꩻလဲဥ်တဝ်း၊ အတန်လဲ့ တလိန်ႏမာႏလက်ꩻလဲဥ်တဝ်း၊ တွုင်ꩻတင်ꩻထွိုင်းထွူလွဥ်းဥ်း)။ (၁၇) ကနိစ္စက်ဝင်ꩻခါ ငထာꩻဟားဟား၊ နမ်းထွိုင်ႏခိုးလျားခါ ငွိုးထာꩻသိတ်သိတ်။ (၁၈) ကလာꩻမီႏစဲစ် နိဖူတငဲက်။ (၁၉) (က) ကꩻလောင်သိုထင် အယံလဲဥ်း နꩻသိုအဲင်ႏ၊ (ခ) ကꩻလောင်သိုနဝ်ꩻ ထင်ကယ်ꩻနꩻသို (လိတ်လုဲင်ꩻပုဲင်ႏပေႏ အစွန်ꩻအဟိန်းနဝ်ꩻ အယံလဲဥ်း အရေꩻတွိုႏအခြောင်ꩻဗꩻလဲဥ်း သာႏလွိုလဲဥ်း ကတွိုက်ꩻနေးတွမ်ႏစဲ့ꩻ)။ (၂၀) ကလူꩻသဥ် စဗဥ်ႏနား၊ ကလူꩻဆား စဗဥ်ႏငွဥ်ꩻ၊ နာꩻတွမ်ႏခြင်ꩻမွုန်း နာꩻသက်လွဥ်ꩻ။ (၂၁) ကအဝ်ႏခါ အွꩻအွꩻအံႏအံႏ၊ ထွိုင်ႏအဲဥ်ထဝ်း ဝေ့ꩻဝေ့ꩻပန်ႏပန်ႏ။ (၂၂) ကာစꩻငါႏလဲ့ အထာႏဝ စင်းအဝ်ႏခြေင်ဒါႏ (သꩻဆန္တအာႏတလာလွဥ်ꩻငါႏတဲင် နဲစ်တမွိုတမာꩻငါႏထာꩻ လွစ်ဟင်ꩻကုဲင်ပဲစ်ꩻ သွုမ်ꩻတိန်ꩻထိုꩻလို့ဒါႏသွူ။) (၂၃) ကာလံ ဒေသံ အဂ္ဂံ ဓနံ (အခိန်ႏအခါႏ အဖဲ့ꩻအဖုဲင်း ရော့ꩻသင်ꩻတွင်ꩻ မီႏသေယူႏ မီႏသေထူႏဒါႏ အခွင်ꩻအရေꩻ ခွုမ်မာꩻလွေꩻ ထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ အောင်ႏမျင်ႏခံႏစာꩻဗာႏ အကျိုꩻကေꩻဇူꩻတရာꩻနဝ်ꩻသွူ။) (၂၄) ကာသေ့ꩻထာထာꩻ ဆꩻချာ တအွဥ်ႏစွꩻတဝ်း။ (လွေꩻငါလဲ့ တလဲဥ်းတဝ်းဆꩻချာ၊ မာꩻထာꩻမာꩻတသာလဲ့ တအွဥ်ႏကုဲင်နွောင်ꩻတဝ်း အလီꩻအယ၊ တနယ်ꩻ-ယမ်းကာဖွို့ꩻစံႏခရာႏ ဆꩻငါဖဲ့ꩻသူꩻ မီႏတတဥ်ႏတွော့ꩻတဝ်းနဝ်ꩻ အွဥ်ႏစွꩻမွုန်းဆꩻချာ။) (၂၅) ကုသိုလ်ႏတပဲꩻ ငါးရုဲင်ꩻ တစွဲး (မာꩻထာꩻဟဝ် လꩻဆေ့ꩻပေႏလဲ့ လꩻအာတောဒျာႏ အကုဲင်ဖဲ့ꩻ။) (၂၆) ကုသိုလ်ႏပညာႏ၊ တွမ်ႏဥစ္စာႏ၊ တနီꩻအတာႏ တမျိုꩻမျိုꩻ ယံလꩻဗာႏ။ (၂၇) ကေကံႏကထင်ႏဟဝ် ထောင်ငနဝ် မော့ꩻချို့ꩻ။ (၂၈) ကေဆရာႏညောဝ်ႏ၊ ညောဝ်ႏဆရာႏ ကေ။ (၂၉) ကေညာႏတာႏမꩻ ဖိုးချံꩻသာႏ (လိုꩻတန်မီႏနိစ္စက်တဝ်းမꩻ လိုꩻပေႏချံꩻသာႏ၊ ခွန်ကွဥ်စဝ်းသီး မဥ်ႏနိစ္စက်တဝ်းမꩻ လိုꩻထိုအမျာꩻ ထံꩻသာꩻသီး ချံꩻသာႏသွူ။) (၃၀) ကေတန်လဲ့ အခင်ႏခြောင်ꩻတန် (လိုꩻတန်လဲ့ အစူခြောင်ꩻအခင်ႏခြောင်ꩻ လုဲင်းတန်အဝ်ႏကုဲင်တန်ဒါႏ)။ (၃၁) ကေပေႏမီႏလောက်ꩻ စောက်ꩻပေႏရဲး။ (ပါꩻတဖြာꩻ မဥ်ႏလောက်ꩻနိစ္စက်လွဥ်လဲ့ ပါꩻတဖြာꩻ ရဲးကိုဖေႏ၊ ပအိုဝ်ႏတွမ်ႏစောက်ꩻစခါ တဖူးဝေး၊ အုံငီꩻဝင်ꩻ စွဲးကိုလွဝင်ꩻ။ (၃၂) ကေမော့ꩻ ကွယ်သာႏ မဲ့ꩻတနွာႏနွာႏ ထွားစဲင်း။ (၃၃) ကေမွမ်း အဝ်ႏကုဲင် ကေဖုဲင် လွဥ်ယင်း။ (၃၄) ကေအေႏလဲ့ငမ်း၊ ကေနမ်းလဲ့ꩻ သꩻဝꩻ။ (မော့ꩻထီႏလိုꩻတန်နမ်းလဲ့ငမ်း၊ မော့ꩻထီႏ အလိုꩻဆꩻလလဲ့ငမ်း)။ (၃၅) ကေꩻဇူꩻမီႏမဲ့ꩻ ဝင်ꩻပသဲ့ꩻဒါႏ၊ ကေꩻဇူꩻမီႏကုဲင် မာႏဆုဲင်ꩻဒါႏ။ (၃၆) ကုဲင်းငါႏထာꩻလဲ့ စူပုတ်ꩻ၊ နုတ်ꩻငါႏထာꩻလဲ့ စူပုမ်။ (၃၇) ကုဲင်ႏတထာဝါႏ ကာႏတထာသေင်ႏ။(မဲဥ်လꩻထာꩻဟဝ် တစွိုးတမျိုꩻတဲင် ဖေႏရီးအွဥ်နေးတမျိုꩻ)။ (၃၈) ကေားကျွိုက်ငထဝ်း နုဲင်းဗွူသိုႏ၊ ကေားလိုႏငထဝ်း နုဲင်းဗွူမွမ်း။ (၃၉) ကေားရက်ငထဝ်း နုဲင်းဗွူသိုႏ၊ ကေားလိုႏငထဝ်း နုဲင်းဗေသေင်။ (၄၀) ကေားသားကတလွိုး ထာꩻငွိုးပေါႏ၊ ကေားသားကပျောႏ ထာꩻငလီ။ (၄၁) ကေားသုတ်သင်ႏ လွေꩻနꩻ၊ လိုꩻလွꩻ အဝ်ႏကုဲင်။ (၄၂) ကောႏတကꩻလဲႏ မီႏကွဲခွုန်ꩻ တကꩻလဲႏနဝ်ꩻ ကျ၊ ယဟန်ႏနဝ်ꩻ ကွဲခွုန်ꩻတမဲရွုမ်ꩻ (တောႏလမ်းစနဝ်ꩻ ဝင်ꩻနီ၊ ထင်ႏဖြားခါ အဝ်ႏကုဲင် တဖြာꩻဒျာႏ။) (၄၃) ကောႏတရာꩻရာꩻယင်းအထျꩻ၊ နုဲင်းပါꩻ(-------) သား ဒုံႏမောင်း။ (၄၄) ကံႏ-ကံႏကရိုꩻနဝ်ꩻ အလင်တမွေးတဝ်း ထာꩻမာꩻဒျာႏ။ (၄၅) ကံႏ-ဉာဏ်ႏ-ဝီရိယ သွံဌာန၊ ဝီရိယမီႏဖြို ကံႏစွဲးကို။ (၄၆) ကံႏ-ဉာဏ်ႏ-ဝီရိယ၊ သွံဌာန၊ အဝ်ႏသွံပင်မꩻ ထွာဖွိုင်ꩻသီႏ။ (၄၇) ကံႏတကုဲင် ခမ်းခေ့ꩻ၊ ကံႏတဝေ့ꩻ ခမ်းလော့။ (အကျောင်ꩻတဟဝ်တဝ်းတဲင် အကျိုꩻလဲ့တဟဝ်တဝ်း)။ (၄၈) ကံႏတချာႏမဲ့ဝေ့ꩻ၊ ကံႏပေ့ꩻ မဲ့ခေင်။ (၄၉) ကံႏတနꩻမို့ꩻကဲဥ်၊ ကံႏတနဲဥ်မို့ꩻလီး။ (၅၀) ကံႏတဟဝ်တဝ်းမꩻ ရဲ့ဗာႏမီꩻ၊ ထာꩻလီꩻတဟဝ်တဝ်းမꩻ ရဲ့ဗာႏကြွဥ်။ (၅၁) ကံႏတဟဝ်တဝ်း အဗွေႏခြိုႏ၊ ထာꩻလီꩻတဟဝ်တဝ်း အဗွေႏယာႏ။ (၅၂) ကံႏယတွမ်ႏကျောင်ꩻလီꩻ အဝ်ႏငီꩻလွဝင်ꩻ။ (၅၃) ကံႏဟဝ်မꩻ လꩻ၊ ကံႏဆꩻမꩻ ထွိုက်၊ ခံꩻသွိုက် ရတနာႏ။ (၅၄) ကံႏအဝ်ႏမꩻ ထင်ႏသျာꩻ၊ ဉာဏ်ႏအဝ်ႏမꩻ ထီႏညာꩻ။ (၅၅) ကံႏအဝ်ႏမꩻ အကျံႏထွူ၊ ကံႏမဥ်ႏအဲဥ်ထဝ်း တငွူ။ (၅၆) ကဝ်ႏတရေꩻ ဗျာႏအစော့ꩻ၊ လိုꩻတရေꩻ သꩻတဗော့ꩻ။ (၅၇) ကဝ်ႏသတင်ꩻ တလီꩻအီထိုꩻ၊ လိုꩻသတင်ꩻ လိုꩻအီဖင်း။ (၅၈) ကဝ်ႏသဥ်တွမ်ႏမော်နမ်း၊ လမ်းပါႏတွမ်ႏအိန်ႏသူႏ၊ လိုꩻမူႏတွမ်ႏဒဲဥ်ဖွိုင်ꩻ၊ ဖိုးရွိုင်ꩻတွမ်ႏတသာႏ လျောက်ပတ်ငါႏ။ (၅၉) ကဝ်ႏသီးအမျိုꩻ နွူႏယိုꩻ ကုဲင်စဝ်း ဆုဲင်ꩻတဖြဝ်း။ (၆၀) ကိစ္စ တလော၊ ဂုဏောတပဲꩻ။ (၆၁) ကိစ္စမီႏပေါႏ ထံႏတွမ်ႏပြေင်၊ အရေꩻမီႏတေင် ထေင်းကတူႏ။ (၆၂) ကဥ်ꩻစာꩻဒျာႏယာႏ စာႏနာႏဒျာႏနမ်း။ (၆၃) ကဥ်ႏစူမီႏ ဆာ၊ ကဥ်ႏစူနာ လျား။ (၆၄) ကေန်ꩻတသီးသွ၊ မွတသီးရွိုး။ (၆၅) ကဲစ်ꩻတွမ်ႏဖုဲင် မုဲင်တွမ်ႏလူႏ၊ ဖုဲင်ကတ်ကူႏ လူႏနောင်နင်။ (သီဝင်ꩻခို သီဝင်ꩻမူႏ/ သီပိုမာ သီပိုဝါꩻ အဝ်ႏလဲဥ်းဒျာႏ)။ (၆၆) ကဲစ်ꩻတွမ်ႏဖုဲင်ဖြူႏ၊ မုဲင်တွမ်ႏလူႏဖြင်း။ (၆၇) ကောင်တန်မီႏထို ခဝ်းစေႏတီႏ၊ ဟန်ႏအိုမီႏအွီႏ ခဝ်းပွယ်ꩻပင်ꩻ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ႏရဟန်ꩻ ခဝ်းသဲင်ꩻလိတ်၊ လိုꩻဖြောင်ꩻလိုꩻဖြား ခဝ်းသဲင်ꩻပတီꩻစိတ်။ (၆၈) ကောင်ထို ခဝ်းစေႏတီႏ၊ ဟန်ႏအိုအွီႏ ခဝ်းပွယ်ꩻပင်ꩻ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ႏရဟန်ꩻ ခဝ်းလိတ်၊ လိုꩻဖြား ခဝ်းပတီꩻစိတ်။ (၆၉) ကောင်နာထီစွူး ဆꩻတွို့ꩻမွူးထန်ႏစွဥ်ႏလဲ့ လိုꩻဟဝ်သူႏတောႏကောင်ꩻသီးငဝ်းနဝ်ꩻ တဗူႏဗန်ႏတဝ်း။ (၇၀) ကောင်အဝ်ႏလဲ့ ဘုရာꩻအဝ်ႏ၊ ဒုံအဝ်ႏလဲ့ ကျောင်ꩻအဝ်ႏ၊ လိုꩻမျိုꩻအဝ်ႏလဲ့ လိတ်လုဲင်ꩻအဝ်ႏဗာႏ။ (၇၁) ကုံႏတဖြုံႏညီꩻ၊ ထီꩻတဗာႏချင်ႏ။ (လွေꩻညီꩻသဲင်ꩻသွို၊ အုံညီꩻအဝ်ႏရဝ်း၊ အွီႏညီꩻ တရီနုဲင်း။) (၇၂) ကျံႏထာꩻရော့ꩻ - မော့ꩻထာꩻမာႏ။ (၇၃) ကျောင်ႏမို့ꩻ-ထဲ့ဟံႏ (သွုန်ႏသꩻမာႏန ထိုရွဲးငါႏလဲ့ တနီꩻခါ ထဲ့လထဲ့ဖွိုႏချာဒါႏ)။ (၇၄) ကြေ့ꩻကထွိုင်ႏနွောင်ꩻကွယ်သာႏ ကွပ်ဒျာႏထာꩻသောင်ႏသာ။ (၇၅) ကြေ့ꩻကယွိုက်ꩻထာꩻ ကတꩻကတ်ꩻလꩻ ကွယ်သာႏနဝ်ꩻ ကွပ်ဒျာႏဝီရိယ။ (၇၆) ကြိုတခု မုတရျာꩻ၊ နမ်းတဖြာꩻ မုꩻရျာꩻရေင်။ (၇၇) ကွာႏဝင်ꩻ နုဲင်းမို့ꩻတွမ်ႏဟံႏ၊ နိဗ္ဗာန်ႏတွမ်ႏငါးရုဲင်ꩻ။ (၇၈) ကွီဒါႏမꩻ ဖေႏ၊ ဖေႏဒါႏမꩻ ထူႏ၊ ထူႏဒါႏမꩻ လꩻ။ (၇၉) ကွီအာ လွꩻထီႏ၊ ဖေႏအာ သွုမ်ꩻခြေင်။ (၈၀) ကွယ်ဟန်ႏအိုဆွတ်ꩻခြုံး တအာႏနာႏတဝ်းဖွိုင်ꩻ။ (၈၁) ကွဲးတန် ကွဲးဟွေႏမွော့ထာꩻနုဲင်းထွီႏ၊ ကွဲးတန် ကွဲးတရေꩻသွော့ထာꩻ နုဲင်းဝါးတောင်ꩻ။ (၈၂) ကွဲးဒေါ့ꩻ ကွဲးရုဲင်းရုဲင်း၊ ကွဲးခြုဲင်း ကွဲးအာအာ။ (၈၃) ကွဲးဖြားဖြား ကွဲးတကြွားကြွားမွော့ထာꩻ နုဲင်းထွီႏ၊ ကွဲးဖြားဖြား ကွဲးတရေꩻရေꩻသွော့ထာꩻ နုဲင်းဝါးတောင်ꩻ။ (၈၄) ကွဲးမဥ် ကွဲးဆျာႏမွော့ထာꩻ နုဲင်းမောက်ꩻဖါး၊ ကွဲးဖြား ကွဲးနွိုးသွော့ထာꩻ နုဲင်းမောက်ꩻဝန်။ (၈၅) ကွဲးရက် ကွဲးအာအာ၊ ကွဲးငါငါ ကွဲးခါႏခါႏ ဗွိုန်နုဲင်း ထီသမုဒ္ဒရာႏ။ (၈၆) ကွဲးလွောက်ꩻလွောက်ꩻအလိုႏ အလိုႏ ကွဲးမွိုက်မွိုက်။ (၈၇) ကွံႏထွူႏ ငဖွူꩻသတ်၊ ကွံႏဖွီ တဒွီသတ်၊ ကွံႏမဲဥ်ႏမဲဥ်ႏ ငခဲဥ်ႏသတ်။ (၈၈) ကွိုꩻတန်ငါႏလဲ့ ကုဲင်းငခြင်ꩻ၊ မင်ꩻတန်ငါႏလဲ့ ကုဲင်းအဝ်ႏခြေင်။ (၈၉) ကွိုꩻထာꩻရော့ꩻ-မော့ꩻထာꩻမာႏ။ (၉၀) ကွင်တဖူꩻတွူး တမော့ꩻတဝ်း တဖူꩻမွူး။ (၉၁) ကွဥ်နီႏပꩻ တွိုႏကွံႏထျꩻ၊ ကꩻသမ်းဆဲင်ꩻဗွို ယာႏအဝ်ႏလို။ (၉၂) ကွုတ်တနီꩻ သီတနီꩻ (တဘဝ သီတဝ်း နီသွံလဲင်ႏ။) (၉၃) ကျွိုက်တဝ်းနီနမ်း ကျွိုက်နီဖါ၊ ထွာတဝ်းနီမာ ထွာနီမွိုး။ (၉၄) ကျွိုက်ဒျာႏ တထွိုက်တဝ်း၊ ထွိုက်ဒျာႏ တဆွိုက်တဝ်း။ (၉၅) ကျွိုက်ရက် ထာꩻဝင်ꩻသꩻအဲဥ်ထဝ်း၊ တခေင်ꩻထာꩻ ထာꩻဝင်ꩻသꩻအဲဥ်ထဝ်း၊ အံႏမ ထာꩻဝင်ꩻသꩻအဲဥ်ထဝ်း။[1][2]

အာႏကွိုꩻ[edit | edit source]

  1. လိုꩻအမျာꩻဒေါ့ꩻ
  2. ဗွေႏစင်ꩻတန်ဝိဇ္ဇာနန္ဒစုရွမ်