Wp/blk/ငဝ်းရောꩻရယ်ꩻမဲ့ꩻထန်ႏပေါꩻပယ်ꩻ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blk
Wp > blk > ငဝ်းရောꩻရယ်ꩻမဲ့ꩻထန်ႏပေါꩻပယ်ꩻ

"ငဝ်းရောꩻရယ်ꩻ မဲ့ꩻထန်ႏပေါꩻပယ်ꩻဒါႏ အဝ်ႏလိုႏထိန်ꩻသိမ်ꩻငါႏ" နီပအိုဝ်ႏငဝ်းနဝ်ꩻ ငဝ်းရာႏဖုံႏ အဝ်ႏစွုမ်ႏတန်ဒျာႏ၊ ပွိုးစွဥ်ႏတသုံꩻထူႏတဝ်းဝင်ꩻတဲင် ကွဲးထိုꩻမားမားလို့လဲဥ်းနဝ်ꩻသွူ၊ ငဝ်းလီꩻအဝ်ႏဒျာႏလဲ့ ကျံႏစယ်ႏထောင်ႏတသာယင်းတောဒျာႏဝင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏမာꩻထီပြာထိုꩻတဝ်း နီပအိုဝ်ႏငဝ်းနဝ်ꩻသွူ၊ နီပအိုဝ်ႏငဝ်း ကထိုꩻမားဗာႏယိုနဝ်ꩻ ပွိုးစွဥ်ႏ တတဲမ်းထူႏအီတဝ်း၊ ပွိုးစွဥ်ႏအဘိဓာန်ႏလိတ်ဖွူꩻအဲဥ်ထဝ်း၊ ပွိုးစွဥ်ႏတဲမ်းစူꩻယိုꩻကျင်ꩻထာꩻတဲင် လိုꩻပေႏဆꩻချာ ကထွိုင်ႏဟောꩻထွားဗာႏလိတ်ဖွူꩻကို၊ လိတ်လွီးလယ်ႏကိုနဝ်ꩻ အစူꩻလွဥ်ꩻယိုꩻထိုꩻနုဲင်းနုဲင်းလို့တွော့ꩻ ကွဲးညည နီပအိုဝ်ႏငတ်းရာႏ (ဝေါဟာရ)စဲစ်စဲစ် ထိုꩻမားဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ ထွိုင်ႏတစူꩻတဝ်းနီငဝ်းလီꩻ၊ ကွိုꩻပြန်ႏစွဥ်ႏကျင်ꩻမန်းငဝ်းအတွိုင်ꩻတွော့ꩻ နုဲင်းမန်းဟဲ့ꩻ "ရွှေပဲ"နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏပြန်ႏစူꩻယိုဗော့ꩻ "ဗာႏခံꩻ"နီငဝ်းစဲစ်စဲစ်နဝ်ꩻ "ဗာႏရိန်ႏ"ဒျာႏ၊ "ပဲတရုတ်"နဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻယိုꩻစွဥ်ႏ"ဗာႏခယ်ႏ"၊ "ဗာႏခြောင်ႏ"ဒျာႏ၊ "အဝ်ႏလိုႏ"နဝ်ꩻ စူꩻယိုꩻစွဥ်ႏ"လိုႏအပ်"၊ "စူꩻ"နီပအိုဝ်ႏငဝ်းယိုတဖြုံႏနဝ်ꩻ မန်းငဝ်းထန်ႏအာတန် "အသိအမှတ်ပြု"ဖုံႏ၊ "လက္ခံႏ"(ထူႏတဲ့လꩻ)ဖုံႏ၊ "အတည်ပြု"(အွဥ်ႏတီႏ)ဖုံႏစတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻ။ မန်ႏဟဲ့ꩻ"ဆုံးဖြတ်"နဝ်ꩻတဖြုံႏနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏသုံꩻဒျာႏ "ဒေါ့ꩻထွူ၊ ချꩻသꩻ၊ အွဥ်ႏထွူ၊ နွောင်ꩻသꩻ"စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏ၊ မန်းကဟဲ့ꩻဒါႏ "မင်းဆက်"နဝ်ꩻ "ခွန်ဆက်"မွေးတဝ်း "ခွန်စုပ်"ဒျာႏ၊ "မင်းလက်ထက်"နဝ်ꩻ ခွန်စိုး၊ "မျိုးဆက်သစ်"နဝ်ꩻ "ခွိုꩻသွုပ်တသာ"မွေးတဝ်း၊ "ခိုꩻစုပ်တသာ"နုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏသွူ။ "လိတ်စောင်ႏ"နဝ်ꩻ သုံꩻကျင်ꩻကျင်ꩻဖေႏသွော့"လိတ်ပပ်"၊ "တအုပ်"နဝ်ꩻ "တဖွူꩻ"နုဲင်းနဝ်ꩻ၊ "စီႏခြပ်လိတ်ဖြုံႏ"နဝ်ꩻ "စီႏ"နဝ်ꩻ မန်း၊ "ခြပ်"နဝ်ꩻပအိုဝ်ႏ၊ "ခြပ်လိတ်ဖြုံႏ"သုံꩻဖေႏသွော့နုဲင်းနဝ်ꩻ၊ "စစ်ဆေး"မန်းငဝ်းနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏရိုꩻဒျာႏ "ထုမ်ႏသောက်"နုဲင်းနဝ်ꩻ၊ "စဲစ်ဆေꩻလိတ်ဖြုံႏ"နုဲင်းနဝ်ꩻ မွေးဝ်း၊ "မှတ်တမ်းစာအုပ်""တောင်ꩻအီလိတ်ဖွူꩻ"၊ "မှတ်စုစာအုပ်"နဝ်ꩻ "တဲမ်းရွမ်ဗူႏလိတ်ဖွူꩻ"၊ "စာပြုစု""တဲမ်းရွမ်လိတ်"သုံꩻကျင်ꩻကျင်ꩻဒျာႏသွော့နုဲင်းနဝ်ꩻ၊ "ခေါင်းစဥ်"နဝ်ꩻ "လိတ်ရဲဥ်ႏကတူႏ"ဒျာႏ၊ "လိတ်ကတူႏစဲဥ်ႏ"မွေးတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ "ပြုသာႏသနာႏ"နဝ်ꩻ "မာꩻလေသာႏသနာႏ"နုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏ၊ "ကြီးပွား"နဝ်ꩻ "ပြန်ꩻပြော်ꩻ"၊ "စီးပွား"နဝ်ꩻ "လွိုင်ႏအာ"၊ "စီးပွားရေး"နဝ်ꩻ "လွိုင်ႏအာတာႏရင်ꩻ"၊ "ဖွံဖြိုး"နဝ်ꩻ "ပြွူႏဖြို"၊ "ယဥ်ကျေးမှု"နဝ်ꩻ "ယေန်ႏငဲးအီ"နုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏ၊ "ယေန်ႏကေႏမုꩻ"မွေးတဝ်းသွူ၊ "သတ်မှတ်"နဝ်ꩻ "အွဥ်ႏထွော့၊ တွောင်ႏမုဲင်ꩻ"ဒျာႏ၊ "ငဝ်းနိဂုံး"နဝ်ꩻ "ငဝ်းအွဥ်ႏထွူ"ဒျာႏ၊ "လူဦးရေ"နဝ်ꩻ "လိုꩻဖြာꩻပေါင်ꩻ"ဒျာႏ၊ "နမ်းကိုယ်ႏတဲင်ႏ"နဝ်ꩻ "နမ်းနမ်းဒျာႏ"၊ "ပြောင်းလဲ"နဝ်ꩻ "ခြုဲင်းတေား၊ လုဲင်ႏထိုꩻ၊ ပြွုတ်ထိုꩻ"ဒျာႏ၊ "ပေါင်းစပ်"နဝ်ꩻ "အွဥ်ႏရောꩻဝင်ꩻ"နုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏ၊ "နုဲင်ငံခြား""လုဲင်ခမ်း၊ ခမ်းလင်"ဒျာႏ၊ "မှတ်ပုံတင်""တောင်ꩻအီလွိုး"၊ "မိတ္တူကူး""ဖြယ်ပီဗွိုန်"၊ "ဓာတ်ပုံရိုက်""တွယ်ႏပီလွိုး"သုံꩻကျင်ꩻလွေꩻသွော့နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ "တိုင်းပြည်"နဝ်ꩻ"ခမ်းထီ"၊ "နိုင်ငံ"နဝ်ꩻ"ခမ်း"၊ "ပြည်နယ်"နဝ်ꩻ"ခမ်းတခဝ်၊ ခမ်းတပြက်ꩻ"၊ "တိုင်း"နဝ်ꩻ "ခဲဥ်း/ခန်းတခဝ်/တပြက်ꩻ" ပအိုဝ်ႏငဝ်း အဝ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻဟွေး၊ "မြန်မာနိုင်ငံ""မန်းခမ်း"၊ "ထိုင်းနိုင်ငံ""ထုဲင်ꩻခမ်း"၊ "အမေရိကနိုင်ငံ""မေႏရိကန်ႏခမ်း"ရိုꩻဒျာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ မွေးတဝ်းနဲ့။ "ပေတံ"နဝ်ꩻ"ခွဥ်းတဲက်"၊ "တပေ"နဝ်ꩻ "ခွဥ်းတတဲက်"၊ "လက္မ"နဝ်ꩻ"စူမွူးနျꩻ"၊ "တလက္မ"နဝ်ꩻ "တစူမွူးနျꩻ"၊ "ခေါင်းဆောင်"နဝ်ꩻ "အွဥ်ကတူႏ"၊ "အမျိုးသားခေါင်းဆောင်"နဝ်ꩻ"အွဥ်ငါစွိုးခွိုꩻကတူႏ"၊ "စစ်ခေါင်းဆောင်"နဝ်ꩻ"စဲ့ꩻကတူႏ"၊ "ဓာတ်ဗူး"နဝ်ꩻ "ထီလျားဗုတ်ꩻ"၊ "ကုလာထိုင်"နဝ်ꩻ "ခုံႏအုံဒင်ႏ"၊ "ဖန်ခွက်"နဝ်ꩻ "တကြောက်ꩻသဲင်"၊ "အစိုႏရ"နဝ်ꩻ"ခမ်းဗွေႏ"၊ "ဆိုင်းဘုတ်"နဝ်ꩻ "တပ်နယ်လိတ်"၊ "ဖန်ဆင်း"နဝ်ꩻ "မာꩻထွာ"၊ "ရှုခင်း"နဝ်ꩻ "ထွားရော့ꩻ"၊ "ရှုထောင့်"နဝ်ꩻ"ထွားခူ"၊ "ပြတင်းပေါက်"နဝ်ꩻ "ထာꩻငွါပေႏ"၊ "တံခါးကြီး"နဝ်ꩻ"ထာꩻငွါတန်"၊ "ဘန်ကာ"နဝ်ꩻ "တလီꩻအူ"ဒျာႏဖုံႏနဝ်ꩻ သုံꩻအီသွော့ဝင်ꩻမွိုင်ဟွေး။ နီပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻ ငဝ်းအဝ်ႏဒျာႏလဲ့ ပွိုးသုံꩻစူꩻယိုꩻဝင်ꩻငဝ်းတဲင် ပအိုဝ်ႏခမ်းဒွမ်တွမ်ႏ ပအိုဝ်ႏခမ်းကောင် ဒေါ့ꩻရီဝင်ꩻသေနာႏဒွုမ်၊ ပအိုဝ်ႏထုဲင်ꩻခမ်းထဲင်းနဝ်ꩻ ယိန်းဟုဲင်း၊ ပအိုဝ်ႏမန်းခမ်းနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"ပဒဲင်ꩻပေါက်"၊ ပအိုဝ်ႏထုဲင်ႏနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ"နမ်းတာႏ"၊ နီဟဲ့ꩻ"ပန်ကာ"နဝ်ꩻ ဝွေꩻသီးဟဲ့ꩻ"ဖက်ꩻလိုမ်ႏ"၊ နီဟဲ့ꩻ"အခိန်ႏ"နဝ်ꩻ ဝွေꩻသီးဟဲ့ꩻ"ဝေႏလာႏ"၊ "ထီဗူး"နဝ်ꩻ "နမ်းကပေါက်ꩻ"၊ "ကလာထဲင်"နဝ်ꩻ"ခေါ့အိ"၊ "ဓာတ်ပုံႏ"နဝ်ꩻ"လု့"၊ "အလံႏ"နဝ်ꩻ"ထုမ်ꩻချ"၊ "ရေခဲ့သေတ္တာ"နဝ်ꩻ"တုယေန်ႏ"၊ "ပလဲင်ꩻ"နဝ်ꩻ "ခွတ်"၊ "ခွုံႏ"နဝ်ꩻ"တို့"၊ "နာႏရီႏ"နဝ်ꩻ"နလိကာႏ"၊ "ကာꩻဂိတ်"နဝ်ꩻ"လွတ်ချိုႏ"၊ "အစိုႏရ"နဝ်ꩻ "ကမ်ႏမွိုင်ႏ"၊ "ယဲꩻ"နဝ်ꩻ "တမ်မလို့"၊ "စဲ့ꩻ"နဝ်ꩻ"တာဟာ"၊ "ကာꩻ"နဝ်ꩻ "လွတ်"၊ "ဆဲင်ကယ်"နဝ်ꩻ "လွတ်ခွို့"၊ ပအိုႏနုဲင်းနုဲင်းဒျာႏ ဒေါ့ꩻရီဝင်ꩻသေနာႏတဝ်းနဝ်ꩻ နုဲင်းဟောꩻထွားလိတ်သား သꩻကိုထွာ(ခံႏစာꩻ)နုဲင်းမုဲင်ꩻ ဟွုန်ပေႏသꩻနဲ့၊ ဟွုန်ယံထဲင်းနဲ့ အဝ်ႏလိုႏယူႏဒါႏဒါႏငါႏဝင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ မီႏမဲဥ်ဟွုန်ထဲင်းထဲင်းဒျာႏ ပအိုဝ်ႏငဝ်းလဲ့ ဒေါ့ꩻထူႏအီ၊ တဲမ်းထူႏအီ၊ ဟောꩻထူႏအီချာသွော့ဝင်ꩻ တွမ်ႏနီငဝ်းရာႏဖုံႏ၊ ကမ်းဒျာႏနီꩻသꩻ မဲဥ်ထွာမုဲင်ꩻထွာ မဥ်ႏဒေါ့ꩻတွူတာဒျာႏထာꩻတဲ့ မညတွမ်ႏမမွိုင် နီငဝ်းယို တွမ်ႏတသာႏထဲ့ထီ အခြီလွဥ်ꩻလို့လဲဥ်း ခေတ်ထီတသုဲင်ကို တောင်ꩻခါꩻသွော့နုဲင်းနဝ်ꩻ။ နီငဝ်းထိုꩻမား နီခွမ်ꩻလာꩻထိုꩻမားတဝ်းနဝ်ꩻ ဗွုန်ပီခယ်ႏကလာꩻ ကကွဥ်ကꩻနီခွမ်ꩻလာꩻ၊ လိတ်လုဲင်ꩻထိုꩻမား၊ ငဝ်းငွါကွဥ်ကꩻထိုꩻမားတဝ်းနဝ်ꩻ ဗွုန်ပီကရီးခါ ဓနုလိုꩻမျိုꩻ၊ နောင်သား၊ ထာဝယ်၊ တောင်ႏရွိုꩻလိုꩻမျိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ကရီးခါ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻအဝ်ႏခေါခေါ၊ ငဝ်းအဝ်ႏခေါခေါဒျာႏ၊ တွိုႏယိုခါ ငဝ်းငွါထွိုင်ႏထိုꩻမားအာနဝ်ꩻ ဝင်ꩻဟဲ့ꩻစွဥ်ႏ မန်းဓနု၊ မန်းနောင်၊ မန်းထာဝယ်၊ မန်းတောင်ႏရွိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏလဲ့ ဆုဲင်ꩻမဲ့ꩻဝင်ꩻဟဲ့ꩻဒါႏသွူ။ ပအိုဝ်ႏကရီးခါနဝ်ꩻ အဝ်ႏဗုဒ္ဓဘာႏသာႏတစွိုꩻလုမ်ꩻ၊ နေင်ႏတရျာꩻကိုယိုပေႏလုမ်ꩻနဝ်ꩻ ယိုခါ ပအိုဝ်ႏခရစ်ယာန်ႏအဝ်ႏလဲဥ်း၊ ထဲင်းနေင်ႏတရျာꩻငါသူꩻလဲ့ မဲဥ်အွဥ်ႏထွာပါယင်း ပအိုဝ်ႏမူသလဥ်နဲ့ ယူႏခံႏဟဝ်ဟဝ်ဒျာႏသွော့ဝင်ꩻလုဲင်း ရက်ပရီႏပရာႏမွုန်းခွိုꩻ၊ရက်တဲးဝါးဗဲင်းခန်းခွိုꩻလုဲင်း၊ သꩻရုဲင်းလိုꩻသေဒါႏ ပညာႏတန်သား ပအိုဝ်ႏသီးဖုံႏဟွေး။ နီငဝ်းထိုꩻမားတငွါ ပါꩻစာထိုꩻနီဟံႏတထာနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏသꩻဆာဒါႏငါႏ၊ မဥ်ႏမွေးတဝ်းနဝ်ꩻ နီခင်ႏလမ်းအုံ မဥ်ႏထိုꩻမား၊ ဝင်ꩻနွို့ယားခြုတ်ခြက်နီနုဲင်းမုဲင်ꩻလဲ့ ခံႏဗာႏ၊ ဝင်ꩻနွို့ဒွါႏအုံရော်ꩻရယ်ꩻနီတွော့ꩻ သွီႏဗော့ꩻခြူႏခြီႏထိုꩻလို့တဲင် နီစွိုးခွိုꩻထိုꩻမားဒါႏနဝ်ꩻသွူ။ ပါꩻနဝ်ꩻ လွဥ်ထူႏသွူနီထာꩻလဲ့ ပါꩻအဝ်ႏယွူးလꩻချာက နီတခွန်ꩻနဝ်ꩻ နီယိုလိုꩻရိုꩻသာꩻနဲ့၊ လိုꩻတအာႏနဲ့၊ လိုꩻအွူးဟွူနဲ့ကရိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏယူႏဒါႏဒါႏငါႏဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ နီယို ခွန်ခွိုꩻနွယ်ႏဒျာႏ ငမ်းဗာႏတဝ်းပါꩻ၊ ခွုမ်မာꩻရုဲင်းရုဲင်းသွော့၊ မဥ်ႏငမ်းကပါꩻ၊ မာꩻမွုန်းလိုꩻတန်၊ ခွိုꩻတယံတဝ်း ပါꩻအုံရဝ်းနီရော့ꩻစေ့ꩻအထီလဲ့ စေꩻဖေႏကဗွုန်ႏ၊ ရော့ꩻဗျာႏတဝဲစ်ꩻနောက်ꩻနီႏလဲ့ ဗျာႏတဝဲစ်ꩻနောက်ꩻနီႏ ဖေႏကဗွုန်ႏဗာႏ၊ ရော့ꩻခြုတ်ခြက်လဲ့ ခြုတ်ခြက်ဗာႏ၊ နီဟိတ်အာႏဏာႏယို ပါꩻဖေႏကဗျာႏစိမ်ႏရုပ်ꩻရပ်လꩻပုဲင်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏငါႏ နီအာႏဇာႏနီႏ ခြုတ်ဒို့ꩻဗွုန်ႏဝင်ꩻ သတ္တိစွန်ꩻထီထင်နဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ ခွိုင်းယိုမာꩻငါ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ဖေႏကအာသဲင်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ နီငဝ်းဖေႏကထိုꩻမားဗာႏပုဲင်ႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ ကထွူးလဲဥ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏစွဥ်ႏနီလိုꩻကွုတ်ဝင်ꩻလုမ်ꩻ၊ ယိုလဲင်ႏ ဝင်ꩻဖေႏကွုတ်ချာလုဲင်ႏနီနဝ်ꩻ အွဥ်ဝင်ꩻဆင်ခန်းအကွက်အလုဲင်ꩻဖုံႏမွိုင်၊ ဝင်ꩻလွဥ်အုံနီထျꩻ ပေါႏပါꩻတဒါႏတဝ်းနီငဝ်းလဲ့ ပါꩻဖေႏကဟွိုန်ညမံးချာစွဥ်ႏထာꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻမွိုင်ဟွေး၊ ပေါႏပါꩻလိုႏဒေါ့ꩻရီနီတဲ့ ပါꩻဖေႏကဟဲ့ꩻပါဗာႏစွဥ်ႏ ဘာႏသာႏပြန်ႏသားနုဲင်းနဝ်ꩻမꩻ နီယိုလိုꩻထီခွူဒါႏသနယ်ဟွေး။ ထွားမွိုင် ဖြောဝ်ꩻစဲ့ꩻကတူႏယွက်သွိုက်ꩻသူꩻ ဒေါ့ꩻမန်းဖိုနေထာꩻ၊ ဒေါ့ꩻဖိုနေဝင်ꩻလင်ငဝ်းဟောင်း၊ တဒေါ့ꩻဖိုတဝ်း၊ အဝ်ႏပါဗာႏစွဥ်ႏ ဘာႏသာႏပြန်ႏသားနဝ်ꩻဟွေး။ နီစွိုးခွိုꩻငဝ်းငွါယို တွိုႏစွဥ်ႏမုဲင်ꩻကိုကိုယဝ်း အွဥ်ႏဖေင်ꩻမွုန်းတဝ်းဝင်ꩻ၊ ကထွာဒါႏ မွိုးဖါဖုံႏလဲ့ နီပိုဖေႏကဒါႏချာငဝ်းပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻ နီလမ်းကို မဥ်ႏလိုႏထွဥ်ႏပို အမျိုꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း ဒေါ့ꩻပအိုဝ်ႏနေးသွော့၊ ပိုမဥ်ႏဒေါ့ꩻဝင်ꩻငဝ်းလဲ့ နီလိုႏလဝ်းချာဒျႏ တွမ်ႏနီငွါ၊ ပိုလီꩻသꩻဖေႏကပါ နီငဝ်းနဝ်ꩻ အွဥ်ႏဒေါ့ꩻပါသွော့ ငဝ်းပစိုႏဖုံႏ၊ ငဝ်းတွိုင်ꩻဖုံႏ၊ ငဝ်းကဗျာလင်္ကာႏဖုံႏ၊ ငဝ်းဆေားဆားအီထာꩻဖုံႏသွူ။ ကထွာမွိုးဖါ နီငဝ်းငွါယို နီမဥ်ႏအွဥ်ႏထီခွူလဲ့ တနီꩻခါ ပိုလီꩻဖုံႏယဝ်း ထီႏဖွီထင်းပေႏဗွုန်ႏတဝ်း၊ နီမဥ်ႏဒေါ့ꩻအီတငီႏတငါနဝ်ꩻ မွိုးဖါငဝ်းယို လိုꩻပေႏဟွိုန်ထီပြာထိုꩻဒါႏတဲ့အဝ်ႏ၊ နဝ်ꩻမꩻ မဥ်ႏသွဥ်ပိုလီꩻနဝ်ꩻ သွဥ်ဒေါ့ꩻကျင်ꩻကျင်ꩻသွော့ ငဝ်းရသာႏထီခွူခွူ၊ ပိုလီꩻဖုံႏဒေါ့ꩻချာ နီငဝ်းမဥ်ႏတမဲဥ်ႏတဝ်းလဲ့ ဖျင်ထွူဖေႏသွော့ တလဲင်ႏချင်ꩻ၊ မဥ်ႏဒေါ့ꩻနုဲင်းယို ငဝ်းငိုꩻထို၊ မဥ်ႏသုံꩻနုဲင်းယို ငဝ်းခန်ဖွိုႏ၊ နီအဝ်ႏလိုႏဖꩻခဝ်နယ်ဖေႏဒါႏ ပဥ်စားစားနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ခွိုင်းယိုမာꩻငါ မွိုးဖါနီပါꩻ ပါတွမ်ႏဆရာႏဖုံႏ၊ လိုꩻသေလိုꩻဒါႏ ပြန်ႏလိတ်သားဖုံႏ၊ တဲမ်းလိတ်သားဖုံႏ၊ ဟောꩻတရာꩻဗွေႏသီးဖုံႏ၊ မော်ဖုံႏအစ မဥ်ႏဒေါ့ꩻနီငဝ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏဒေါ့ꩻရောꩻမွုန်းတွမ်ႏပါꩻငဝ်းယ၊ မာꩻတမွန်မွုန်းနီငဝ်းရာႏ၊ နီငဝ်းယို မတ်ဒျာႏသွော့နုဲင်းသဲင်ဟဝ်ရတနာႏအကျောင်ꩻ- [1][2]

အာႏကွိုꩻ

  1. ခွန်ကံႏထွိုက်ရော့ꩻ-ပင်သာႏ
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၃၊ အစဲဥ်ႏ-၂၄၊ မဲ့ငါ-၂၀