Wp/blk/ငဝ်းတွိုင်ꩻ-ခ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ငဝ်းတွိုင်ꩻ-ခ

၁။ ခꩻယူး လꩻဝါး၊ ရေႏပနား လꩻဖိုး (ရေႏရွယ်ႏတမျိုꩻ ထွာတေားတမျိုꩻ၊ လꩻတေားတစွိုး၊ ရေႏရွဲႏဒျာႏ အညမ်းအကုဲင်ရွုမ်ꩻလဲ့ လꩻပါတေား အယံအဟဝ်စား)။

၂။ ခါးလားကဒေါ့ꩻ - ယူႏအွဥ်ရဝ်း၊ ခါးလားကလဝ်း ယူႏစဥ်ꩻစာꩻ၊ ငမ်းဗာႏ ဆော့ꩻပါꩻ ပါနဲ့ ပါတဝ်းနဲ့။

၃။ ခါးလားကဖြေꩻ ပိတ်ဒုံထန်ႏ၊ ကွဥ်ကꩻဗော့ꩻ ဗန်ႏဒုံကို။

၄။ ခါးလားကမာꩻ ယူႏစဥ်ꩻစာꩻ၊ ထာꩻမာꩻတဖူꩻရဲဥ်ႏ မဲဥ်ႏနဲ့ မဲဥ်ႏတဝ်းနဲ့။

၅။ ခါးလားကလꩻ အမာ ရက်မွိုးဖါ၊ ကထွိုင်ႏလꩻအမာ ရက်အမာ၊ ကထွိုင်ႏလꩻအပို ရက်အပို။

၆။ ခူꩻနုဲင်း အေႏတွမ်ႏဖဲဥ်ႏ ထန်ႏတဖူꩻချင်ႏ၊ တဟဝ်တဝ်းနုဲင်းနုဲင်း၊ အေႏလဲ့နွုမ်ꩻသေင်၊ ဖဲဥ်ႏလဲ့ နွုမ်ꩻသေင်။

၇။ ခူႏယူꩻ လꩻတေားယူး။

၈။ ခိုဗင်ႏတွမ်ႏမူႏနံꩻ မေႏတွမ်ႏယံꩻ၊ ဗော့ꩻဝင်ꩻ တလꩻတဝ်း။

၉။ ခိုရွုမ်ꩻခန္ဓာႏ၊ ထာꩻဒါႏ စူဠပန်ႏ၊ လိတ်ဉာဏ်ႏ ဆေ့ꩻခြေား (လိုꩻခိုသီးအမျိုꩻ ဒါႏဗာႏလိတ်ရိုꩻကီလဲ့ ပွိုးဉာဏ်ႏထွိုင်ꩻငါႏတဲင် ကျပ်နုဲင်းဝင်ꩻ တဒါႏလꩻတဝ်း၊ နုဲင်းစွက်ႏစူဠပန်ႏမထေရ်ႏသွူ။)

၁၀။ ခံꩻကယ်ꩻ ခတ်ယိုꩻ၊ လိုꩻကယ်ꩻ ခတ်ယပ်ꩻ။ (လိုꩻဟဝ်လိုꩻမန်ႏ အကျင်ꩻစာရိတ္တ သက်သေႏခံႏနဝ်ꩻသွူ။)

၁၁။ ခံꩻစဲစ် ခံꩻမန်ႏ လုံးခြုံꩻသက်သေႏခံႏ။ (လိုꩻဟဝ်လိုꩻမန်ႏ အကျင်ꩻစာရိတ္တ သက်သေႏခံႏနဝ်ꩻသွူ။)

၁၂။ ခံꩻတသီး ထုမ်ႏယိုꩻ၊ လိုꩻတသီး ထုမ်ႏယပ်ꩻ။ (အီႏလꩻ အီႏကိုꩻကွဲႏဗာႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏလိုꩻကျောင်ꩻဟဝ် ဗွေႏဗွန်ဟဝ်တပါꩻပါꩻနဝ်ꩻ တယိုꩻတဝ်း၊ ထာꩻဟဝ် ထုမ်ႏနန်ꩻမော့ꩻငါႏ။)

၁၃။ ခံꩻထီပွဥ်၊ ရွဥ်ထီသေ့ꩻ၊ ဝင်ꩻငဝ်းဆေ့ꩻ။

၁၄။ ခံꩻဗွို့ꩻကတောင် ခံꩻနွုမ်ꩻသူႏ၊ ခံꩻဗွို့ꩻကတူႏ ခံꩻနွုမ်ꩻသေင်။ (ထာꩻတဟဝ်တဝ်း တဲက်တွိုင်ꩻအီ လိုꩻကျွားငဝ်းခရာႏ။)

၁၅။ ခံꩻလောင်း ဒင်ႏသဲင်။ (ကယံထွူလဲဥ်း ယိန်းယံထဲင်းထဲင်း။)

၁၆။ ခမ်းခြွိုင်ꩻခြေင်ထာꩻ ခမ်းရာႏတပါတဝ်း။

၁၇။ ခမ်းခြွိုင်ꩻထာꩻ တျာႏအွော့ꩻပါအကင်၊ မာႏနတန် မွဥ်တွမ်ႏရွဥ် အကွံႏပလဲင်ꩻဝန်။

၁၈။ ခမ်းခြွိုင်ႏထာꩻ အရာႏတပါတဝ်း။

၁၉။ ခမ်းတဟုံဟင်တဝ်း လော့ကောင်ရွေꩻ၊ လိုꩻတဟုံဟင်တဝ်း ထော့ခွဥ်းလွေꩻ။

၂၀။ ခမ်းတန်ႏလော့နေ တလီꩻမာꩻ၊ နဂါꩻတန်ႏထန်ႏနေ ကဠုန်ႏဖတ်၊ သီႏထတ်တန်ႏထန်ႏနေ ယသောႏယား။ (လိုꩻကျောင်ꩻ တန်ႏလွိုင်ႏအာနေလဲ့ လိုꩻမူႏ ယားသွေꩻကုဲင်ထိုꩻ။)

၂၁။ ခမ်းထီတဟဝ်တဝ်း ပါႏခွန်ကျင်ꩻ၊ ရပ်ရာႏတဟဝ်တဝ်း ပါႏလိုꩻချင်ꩻ။

၂၂။ ခမ်းထီနဲင်ႏငန်ႏ မီႏထိုꩻမားနဝ်ꩻ တွိုက်ꩻထူႏချာလꩻလဲ့ ဘာႏသာႏမီႏထိုꩻမားနဝ်ꩻ တွိုက်ꩻထူႏချာ တယိုꩻတဝ်း။

၂၃။ ခမ်းမီႏဟဝ်တဝ်း လော့ရျꩻကောင်၊ လိုꩻမဥ်ႏဟဝ်တဝ်း ထောင်တဖူꩻ။

၂၄။ ခမ်းလော့ကောင်လောင်း လဲဥ်းထာꩻအုံႏ၊ ခမ်းလော့ထာꩻအုံႏ လဲဥ်းထာꩻအုံႏ။

၂၅။ ခမ်းလော့ဖြဲ့ဖြဲ့ တဖူꩻပြေ၊ လိုꩻသေယောင်ႏယောင်ႏ မာႏနထို။

၂၆။ ခမ်းလော့ဖြောက်ဖြက် တဖူꩻပြေ၊ လိုꩻသေဖြီႏဖြဝ်း ငါးရုဲင်ꩻဆာႏ။

၂၇။ ခမ်းလော့မဲဥ်ႏမဲဥ်ႏ တဖူꩻပြေ၊ လိုꩻသေတန်ႏတန်ႏ လင်ꩻငါးရုဲင်ꩻ။

၂၈။ ခမ်းလို့မꩻ ထုဲင်ဆုဲင်ꩻ၊ စဲ့ꩻဝုဲင်ꩻမꩻ ဗျောက်ꩻပြာႏ၊ ခရာႏတလꩻတဝ်း။ (ထာꩻဝီရိယသောင်ႏသာ ကျိုꩻစာꩻမုꩻ တအဲဥ်ထဝ်းစဝ်းစဝ်း)

၂၉။ ခမ်းသဲင် အွီႏအနာ၊ ခမ်းခါ အွီႏအထျꩻ။

၃၀။ ခံႏသျင်ႏခံႏစင်ꩻ လိတ်ဟိုထံꩻ ပါဗာႏ။

၃၁။ ခင်ႏဆာ ကီႏတိုႏ၊ စူဆာ ပြေင်အော့ꩻတိုႏ၊ ငွဥ်ꩻဆာ ကတောင်တိုႏ။

၃၂။ ခင်ႏတဟဝ်တဝ်း ခင်ႏ၊ စူတဟဝ်တဝ်း စူတဟဝ်တဝ်း စူ။

၃၃။ ခင်ႏလဲ့တပတ်ꩻ၊ စူလဲ့ တပ်ꩻမꩻ၊ နီယပ်ꩻသꩻကို ပါꩻထီႏသေ။

၃၄။ ခင်ႏလမ်းဗေင်ႏဆꩻနဝ် ရွဥ်မီႏအဝ်ႏသဲင်ꩻ ပဥ်ခင်ꩻင်ꩻ၊ ခမ်းလမ်းဗေင်ႏဆꩻထင်ꩻ ခံꩻမဥ်ႏအဝ်ႏသဲင်ꩻ ပဥ်တွိုက်က်မꩻ ဝင်ꩻရက်ကျွိုက်။

၃၅။ ခင်ႏလေင်း ချာႏငရော့ꩻ၊ ခင်ႏအော့ꩻ ချာႏငဗန်ႏ၊ ထန်ႏသဲင်ꩻ။

၃၆။ ခင်ႏအဲဥ်ထဝ်းနုဲင်းသွန်ꩻတဖူ၊ စူအဲဥ်ထဝ်းနုဲင်းလုံႏ။

၃၇။ ခဲင်လေး လွူးဝါးစိပ်၊ ဖူသိက် လွူးဝါးကွူ။ (လိုꩻလွꩻ လိုꩻငဝ်းအာတဲင် ဝင်ꩻဒေါ့ꩻတွိုင်ꩻအီနော။)

၃၈။ ခဲဥ်ႏအဲဥ်ထဝ်း အေင်ဟတ်ꩻ၊ မောင်းမွူးတသင်ႏတဝ်း မောင်းဗဲင်ꩻသင်ႏ။ (ကထွာလိုꩻတန် တဒေါ့ꩻတဝ်းထာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻလဲ့ ကထွာလိုꩻပေႏ တဆွိုင်ႏရာꩻတဝ်းသား သမ်းဒေါ့ꩻဖြဝ်ႏသွဥ်သင် ထာꩻ။)

၃၉။ ခုံꩻ ကွဲးဖြားဖြား ကွဲးဟဲ့ꩻဟဲ့ꩻ၊ ဝါႏဖြဲ့ꩻ ကွဲးဖြားဖြား ကွဲးတကယ်ကယ်၊ လိုꩻ ကွဲးဖြားဖြား သꩻကွဲးလော်လဲလော်လဲ။

၄၀။ ခုံꩻ ယိန်းဖြား ယိန်းဟဲ့ꩻ၊ လိုꩻ ယိန်းဖြား ယိန်းတထဲ့ꩻ။

၄၁။ ခုံꩻအွီႏ ထွာခုံꩻဟဲ့ꩻ၊ ဝါးဖြဲ့ꩻ ထွာဝါးရွို့။ (အုံဗော့ꩻ အဝ်ႏဗော့ꩻ အွဥ်ႏဗော့ꩻ ဆို့ꩻရုဲင်ေဗာ့ꩻတွိုက်ငါႏလဲ့ အတကြုဲင်ꩻဒါႏ၊ အပြောင်ꩻလဲꩻဒါႏ၊ အဗွာ ထွာဒါႏအဖြေင်း။)

၄၂။ ချꩻညီꩻဝင်ꩻကျောင်ꩻ၊ ပေါင်ꩻညီꩻဝင်ꩻကံႏ။

၄၃။ ချာႏငင်း ခွဲႏတရွို့ꩻ အွဥ်ႏသိမ်ꩻတအွို့ꩻဗော့ꩻသꩻကို။

၄၄။ ချံꩻသာႏ တမူꩻတပယ်ꩻ၊ ဆင်ꩻရယ်ꩻ တစွဲးတကုမ်ꩻ။

၄၅။ ချင်ႏရွောင် တွောင်သော့ꩻထီ ထီတအုံတဝ်း။ (လꩻလွဥ်သွူ ပစ္စေꩻဥစ္စာႏလဲ့ ပေါႏသုံꩻပျုစုတ်ꩻစုဲင်ႏ တဒါႏတဝ်းနဝ်ꩻ တဆင်ႏပေႏလွုမ်ꩻ ကေန်ꩻဖြန်စွတ်ꩻခြော ယိုꩻမာꩻချာထွူ။)

၄၆။ ခြီႏတဗာႏ ပြာႏတလီး။

၄၇။ ခြို့ꩻမွူးဟာ ဆာမွူးရဝ်ꩻ။

၄၈။ (က) ခြံထိုယိုꩻ ထိုꩻယပ်ꩻ။ (ခ) ခြံထိုꩻယိုꩻ လိုꩻထိုꩻယပ်ꩻ။ (မဥ်ႏစာထိုꩻခြံနဝ်ꩻ အယိုꩻဒျာႏလဲ့ လိုꩻအီႏထိုꩻနဝ်ꩻ တယိုꩻတဝ်း၊ တလဲဥ်းတဝ်း၊ တဖနွောင်ꩻတဝ်း အရပ်ရာႏဆꩻချာ။)

၄၉။ ခြေင်းလွဥ်ꩻငါႏလဲ့ ထဲ့၊ ယန်ꩻလွဥ်ꩻငါႏလဲ့ ကလဲ့။ (မဥ်ႏမာꩻကျံꩻလွဥ်ꩻငါႏလဲ့ ကုဲင်ပဲစ်ꩻထိုꩻ၊ မဥ်ႏမာꩻချော်ꩻလွဥ်ꩻငါႏလဲ့ တငမ်းတဝ်းတဲင် တအောင်ႏမျင်ႏတဝ်း၊ တတိုꩻတက်တဝ်း။)

၅၀။ ခြဲက်ꩻတနျာႏ ကွိုꩻသဲင်ꩻထုံပဲင်းကင်၊ လိုꩻခိုဗဝ်ဗင် ကွိုꩻထာꩻလွꩻ။

၅၁။ ခြောင်တကခြောင် ခြောင်စွဥ်ႏအဝ်ႏကြွို့ꩻတဝ်း၊ သေင်ႏတကသေင်ႏ သေင်ႏစွဥ်ႏအဝ်ႏကြွို့ꩻတဝ်း။ (လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻလဲ့ ယွုမ်းအံႏလို့လို့ တလꩻတဝ်း။)

၅၂။ ခြဝ်ႏသား အုံဒါကသောင်ႏ၊ ထီကောင်ႏသား အွꩻထီဆေ့တောက်၊ တူႏပေါက်သား ခူးဗာႏဝျ။ (အဗွေႏကေားမာꩻသား ကွိုꩻလꩻအာရွဥ်တဲင် အဝ်ႏလုမ်းစာဒျာႏတွော့ꩻ တစံႏစာꩻသုံꩻဆောင်ႏချာဗာႏတဝ်း အတခြိုꩻ။)

၅၃။ ခြောင်းယချင်ႏယ နုဲင်ႏထိုꩻနွောင်ꩻလဲ့ ပိုယလီꩻယ တနုဲင်ႏထိုꩻနွောင်ꩻတဝ်း။

၅၄။ ခြောင်းလိန်ႏဝင်ႏ ချင်ႏစောင်းဝဲင်း။ (လိုꩻတဟုံဟင်တဝ်း တဒီဒါတဝ်းနုဲင်းနုဲင်း မော့ꩻလွဝင်ꩻ။)

၅၅။ ခွအထျꩻ အနာထွာသိုႏ။

၅၆။ ခွꩻနုဲင်းထီ တရီနုဲင်းဝ၊ ခွꩻလဲ့ တရျားရျား၊ လျားလဲ့ လျားပီပီ။

၅၇။ ခွေကဒါႏလွိုပညာႏ နာꩻသမ်းတနာႏလိုႏတဝ်း၊ နာꩻကခြွေလွိုဥစ္စာႏ ခွေသမ်းတကေး။

၅၈။ ခွေကဒေါ့ꩻအတွိုင်ꩻမာꩻ၊ ခွေကမာꩻအတွိုင်ꩻ တွမ်ႏထွားနုဲင်းပုဲင်ႏ။

၅၉။ (က) ခွေဖိုး ခွေဒင်ႏ မွိုင်ꩻပန်ႏတွိုႏတွိုႏ။ (ခ) ခွေဖြီခွေဖြုဲင်ꩻ မွိုင်ꩻပြုဲင်ꩻဖျောဝ်ဖျောဝ်။ (ဂ) ခွေသေခွေတပြဝ် သုဲင်ꩻခဝ်တွိုႏတွိုႏ။ (ကျံႏစဲႏခွုမ်မာꩻ ထာꩻမာꩻတမျိုꩻမျိုꩻ မော့ꩻခန်းအယပ်ꩻအခုဲင်ႏလဲ့ယဝ်း တသျော့ꩻတဝ်း၊ တဆွတ်ချာတဝ်းလာꩻလာꩻ။)

၆၀။ ခွဲးတခါႏဝင်ꩻ နုဲင်းခမ်းအွုမ်ႏ၊ ဆွုမ်ႏတခါႏဝင်ꩻ နုဲင်းမို့ꩻလီး။

၆၁။ ခွတ်ꩻကတူႏ ပွစ်တငါ ရုဲင်ꩻလင်ꩻစူမီႏနာ၊ အခိန်ႏမဲဥ်ႏမဲဥ်ႏ လူးလင်ꩻထီ၊ အုံဟဝ်ခြွိုင်ႏသန်ꩻအီ။

၆၂။ ခွန်တဟဝ်တဝ်း ပါႏအရောင်ꩻ၊ လိုꩻကျောင်ꩻတဟဝ်တဝ်း ပါႏတကာႏ၊ တဲ့ꩻတဟဝ်တဝ်း ပါႏဆရာႏ။

၆၃။ ခွန်နားတရေင်၊ ဟေင်နားတရျာꩻ၊ ထံꩻသာꩻ နားတဗာႏ။

၆၄။ ခွန်နဝ်ꩻတဲႏခမ်း၊ စွန်နဝ်ꩻ ယားခမ်းထီ။

၆၅။ ခွန်နဝ်ꩻ ထံႏ၊ နင်ႏနဝ်ꩻ ဗွုတ်ꩻ။

၆၆။ ခွန်ဟဝ် အီႏပေါႏ ကျောႏရီးနေင်ႏတရျာꩻ၊ ဘုရာꩻအီႏပွင်ꩻ ကျောႏရီးနေင်ႏတရေင်။

၆၇။ ခွန်း နွုတ်ꩻနာꩻ၊ အံႏဖြာႏ နွုတ်ꩻနီꩻ။

၆၈။ ခွဥ်းဟဝ်တလီး ထွာအကမ်း၊ သတိꩻတဗာႏ ရဲးနွောင်ꩻနမ်း။

၆၉။ ခြွေခြာႏချံꩻသာႏစွဥ်ႏလဲ့ တွမ်ႏအွဥ်ႏထိုမွုန်းမာႏန။

၇၀။ ခြွိုင်ႏသန်ꩻ ဗွန်မေႏလျံႏ၊ ခြွိုင်ႏဒျာႏ ကံႏမေႏခိုး။

၇၁။ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻနဝ်ꩻ ပထမ၊ ပညာႏရေꩻနဝ်ꩻ ဒုတိယ၊ မေတ္တာႏရေꩻနဝ်ꩻ တတိယ။[1][2]

အာႏကွိုꩻ[edit | edit source]

  1. လိုꩻအမျိုꩻဒေါ့ꩻ ပအိုဝ်ႏငဝ်းတွိုင်ꩻ
  2. စင်ꩻဝိဇ္ဇာနန္ဒစုရွမ်