Wp/blk/ငဝ်းဆျာꩻထီပအိုဝ်ႏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ငဝ်းဆျာꩻထီပအိုဝ်ႏ

ဘန္တေဗွေႏစဝ်း ဆရာႏဩ၊ သွဥ်းသီးယိုနော တကာႏစွိုꩻ၊ အမူႏတဲ့ရိုꩻ အခိုဗွိုန်၊ ပွိုးစွဥ်ႏနားဒွိုန် အဝ်ႏစဲည၊ ထီဝွယ်ꩻဩဃ သံႏသရာႏ၊ ယံထန်ႏလꩻဗာႏခန်းမွိုင်မွိုင်၊ ဒုက္ခထပ်ထွိုင် ယံလွစ်ကင်ꩻ၊ မဂ်ဖိုလ်ႏဝေင်ꩻခံꩻ နိဗ္ဗာန်ႏရွာႏ၊ ယံတွိုႏယိုꩻဗာႏ ဓိဋ္ဌာန်ႏစူꩻ၊ သွုန်ႏသꩻကိုဖူꩻ ရေႏရောႏထင်ႏ၊ ကျိုꩻစာꩻစီႏမံႏ မာꩻဒါႏန၊ နမ်းကျင်ꩻသီႏလ ဆောက်တဲႏလင်ꩻ၊ ဘာႏဝနာႏကမ္မဋ္ဌာန်ꩻ ပွာꩻထွူခါ၊ သဒ္ဓါႏစင်ဗွာ ထွတ်ꩻတဟျာႏ၊ အကျောင်ꩻမာꩻဗာႏ အကျိုꩻရောက်၊ ယွုမ်းအံႏမျက်မောက် ကံႏနီပါꩻ၊ ဘုရာꩻတရာꩻ တွမ်ႏသင်္ဃာႏ၊ သွံပါꩻရတနာႏ မွိုးတွမ်ႏဖါ၊ ဂုဏ်ႏကေꩻဇူꩻအာ အနန္တ၊ သွဥ်းဂါရဝ ရိုႏသေႏဩ။ ယောယိုငခါနော ဟန်ႏ(ရဝ်ꩻ-နီꩻ-ဟာ)တွင်ꩻ၊ စေႏတနာႏပျꩻဌာန်ꩻ ရဲဥ်ꩻအလူႏ၊ ဒဲဥ်ဗွာသွမ်ꩻဖျူႏ ပိဏ္ဍပါတ်၊ နွိုးဆျာႏဆုမ်ဟတ်ꩻ ဗွမ်ႏဆိမ်ꩻပါ၊ ရသာႏပေါင်ꩻအာ အာဟာႏရ၊ ပြူးနေင်းယာစ အွꩻအံႏမျိုꩻ၊ ပီတိစွုမ်းသွိုꩻ လူႏလောင်ꩻကပ်၊ ဗုဒ္ဓဗွေႏမျတ် တွမ်ႏသင်္ဃာႏ၊ ပါတွမ်ႏသဟာႏ သွꩻမိတ်ပေါင်ꩻ၊ ကွိုင်ꩻသူႏတောႏကောင်ꩻ ပုဂ္ဂိုလ်ႏဝင်ႏ၊ သွဥ်းတဲႏတံꩻထင်ႏ လွူးမွီႏဗာႏ၊ ချမ်ꩻချမ်ꩻသာႏသာႏ သွူဗွေႏဩ။ တစွိုးနဝ်ꩻဩ ဗွေႏဆရာႏ၊ သွံပါꩻရတနာႏဂုံႏ တွမ်ႏသီႏလ၊ ငတ်ꩻပါꩻပဥ္စ နမ်းကိုႏကျင်ꩻ၊ နေးထူႏအီလင်ꩻ ဆောက်တဲႏဗာႏ၊ ချံꩻချံꩻသာႏသာႏ သွူဗွေႏဩ။ တစွိုးနဝ်ꩻဩ ဗွေႏဆရာႏ၊ ရေႏရောႏသံႏဃာႏ စဝ်းရဟန်ꩻ၊ ဖဝါႏသင်္ကန်ꩻ အလူႏစာႏ၊ ထီꩻဝီꩻခင်ႏဖါႏ ဒါတဗ္ဗ၊ ဒို့ꩻဒါကစ ဝတ္ထုမျိုꩻ၊ နိစ်သက်စုမ်းသွိုꩻ လူႏကပ်ဗာႏ၊ ချံꩻချံꩻသာႏသာႏ သွူဗွေႏဩ။ တစွိုးနဝ်ꩻဩ ဗွေႏဆရာႏ၊ ကေႏညိုႏဆွုမ်ႏဗာႏ ဗွေႏရဟန်ꩻ၊ ပျုစုလုံꩻပန်ꩻ ဝီရိယ၊ ပုဗ္ဗမုဥ္စ စေႏတနာႏ၊ စွုမ်းပြုဲင်တဟျာႏ အပရ၊ ဝေယျာဝစ္စ ကုသိုလ်ႏမျိုꩻ၊ ဟွုန်ဟဝ်သꩻသွိုꩻ လꩻမာꩻဗာႏ၊ ချံꩻချံꩻသာႏသာႏ သွူဗွေႏဩ။ ခွုင်းကားတဲင်စော အလူႏစာႏ၊ ကောလူႏသားဒါႏယကာႏတွမ် ကောရပ်ခံႏ၊ ရဟန်ꩻတွမ်ႏသျင်ႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏပါ၊ သွံစွိုးလောင်းခါ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခအနတ္တ လက္ခဏာႏ၊ ထွာထွူကုဲင်ဒါႏ မမြဲꩻသေႏ၊ ခိုးလျားနုဲင်းမေႏ ပွိုးယူႏပက်၊ နမ်းအဝ်ႏဟွုန်ရက် ပွိုင်ႏတဝ်းတဲ့၊ သွံပါꩻယိုလဲ့ ပွာꩻမျာꩻဗာႏ၊ ချံꩻချံꩻသာႏသာာႏ သွူဗွေႏဩ။ ဣဒံ မေ ပုညံ အာသဝက္ခယာဝဟံ ဟောတု။ ဣဒံ မေ ပုညံ နိဗ္ဗာနဿ ပစ္စယော ဟောတု။ မမ ပုညဘာဂံ သဗ္ဗေ သတ္တာ သမံ လဘန္တု။ မဟာႏကောင်းမု ငခါယို၊ တကာႏမူႏခို သွဥ်းသီးရင်ꩻ၊ ဒါႏနတင်ႏတန်ꩻ ကမာꩻဗာႏ၊ ရုဲင်းဟန်စေႏတနာႏ ကျိုꩻယိုနဝ်ꩻ၊ စွုမ်ႏဟာစွုမ်ႏရဝ်ꩻ နမ်းတွမ်ႏသꩻ၊ ချံꩻသာႏယံလꩻ လိုႏတွိုင်ꩻထွာ၊ ကုသိုလ်ႏတန်အာ မာꩻနွောင်ꩻသေႏ၊ တဆီပုဲင်တမေႏ ဖေ့ငိမ်ꩻယန်၊ အာသဝလို့စင် ကြောင်းကြဲ့ဒါႏ၊ ရောင်းရျူႏချံꩻသာႏ နိဗ္ဗာန်ႏဆူꩻ၊ ဆောင်ႏရွက်နွောင်ꩻစူꩻ တွိုႏမျက်မောက်၊ မဂ်ဖိုလ်ႏဖျောဝ်ရောက် နိဗ္ဗာန်ႏဝင်ႏ၊ ယကထွာထင်ႏ ထောက်ပံ့ꩻဩ။ မဂ်ဖိုလ်ႏခမ်းနော နိဗ္ဗာန်ႏဒုံ၊ ခါးလားထင်ႏအုံ နွောင်ꩻအခါႏ၊ လိုꩻခြောင်ႏလူꩻရွာႏ သုဂတိ၊ တိဟိတ်ထွာထေ့ စွိုးခွိုꩻတန်၊ ဗာကုလဟဲ့ꩻဖန် စဝ်းမထေရ်ႏ၊ ရန်ႏပေါင်ꩻအန္တရာယ်ႏ စိမ်ဆော့ဆာ၊ ကင်ꩻညာꩻဝေးစွာ ထီႏဟွုန်လွစ်၊ စင်ဖြွိုးပြေပြွစ် သက်ဆွာꩻထို၊ ရုပ်ပွိုင်နမ်းကြို လွိုးအင်ႏခွင်ႏ၊ ကစ္စယ်ꩻထေရ်ႏသျင်ႏ ပမာန၊ အဲဥ်ထဝ်းတုပ ယံယောင်ꩻဆင်ꩻ၊ ရုဲင်းဟန်ရဲꩻရင်ꩻ နမ်းတွမ်ႏသꩻ၊ ချံꩻသာႏယံလꩻ ထုဲင်ႏပီဗွိုန်၊ အဲဥ်ထဝ်းမဟွုန်(ဟွိုန်) နုရုဒ္ဓါႏ၊ ငတ်ꩻတန်ꩻနောင်ႏအာႏ ရဲင်ꩻဗလ၊ ယံပီဗွိုန်ဖြ မောဂ္ဂလ္လာန်ႏ၊ ဉာဏ်ႏပဋိဘာန်ႏ တန်ပညာႏ၊ သာရိပုတ္တရာႏ မထေရ်ႏစဝ်း၊ မျိုꩻမုဲင်သတဝ်း မအဝ်ႏဖို၊ ခမ်းရာႏတန်ယို တွက်သေနွောင်ꩻ၊ ဟဝ်ကုဲင်ကျိုꩻကျောင်ꩻ ဝွေႏဖန်ႏဒါႏ၊ ယံပြဲ့ꩻစုံႏဗာႏ စွုမ်ႏဘဝ၊ ယံဗွိုန်ဇောတိက သဌေꩻကျောႏ၊ ဗုဒ္ဓသျင်ႏတောႏ သာႏသနာႏ၊ ခွဲးတနꩻဗာႏ စွုမ်ႏဇာတ်ပန်၊ ပစ္စေꩻထောက်တင် ဖေႏအာႏနွောင်ꩻ၊ ခြွေဗာႏရွဥ်တောင်ꩻ လွိုင်ႏဗောႏကျူႏ၊ သွဥ်းသဲႏခိုမူႏ ပိုလီꩻယံ၊ ပြွူႏဖုတ်လွိုးဗန် သေလိမ္မာႏ၊ ဒေါ့ꩻဖြဝ်ႏတွိုင်ꩻဒါႏ မျာꩻယံစုမ်ꩻ၊ ခွုင်းသꩻလိုႏတွိုင်ꩻ ယံကထွာ၊ ပြဲ့ꩻစုံႏယဝ်းခါ ထွူသေႏချာႏ၊ သဲစ်တဲင်ဟွုန်ဗာႏ တရာꩻထီ၊ ကိလေႏသာႏသီ ဒုက္ခကင်ꩻ၊ ရဟန္တာႏထွာလင်ꩻ အရိယာႏ၊ မဂ်ဖိုလ်ႏချံꩻသာႏ နိဗ္ဗာန်ႏဒုံ၊ အမတဝေင်ꩻဟုံ ယံတွိုႏဗာႏ၊ ယိုꩻယိုꩻသာႏသာႏ ဗွေႏစဝ်းဩ။ ဆုတောင်ꩻငဝ်းခေါ ပတ္ထနာႏ၊ ထွူယဝ်းသေႏချာႏ ယိုငခါ၊ ဆျာꩻထီဆူယွာ ရေႏစက္ချ၊ ဝွေႏရီးအွဥ်စ မွိုးတွမ်ႏဖါ၊ ကေꩻဇူꩻတန်အာ ဗွေႏဆရာႏ၊ ဖူးဝေးဉာတကာႏ သွꩻမိတ္တ၊ ခွန်ကွဥ်စိုꩻရ ခမ်းသားပေါင်ꩻ၊ မွုန်ႏသဲဥ်သိန်ꩻသောင်ꩻ လိုꩻဖုံႏအာ၊ တနံꩻလူꩻရွာ ဘုံႏသူရန်း၊ သင်ဗြဟ္မာႏခမ်း ဘုံႏနီဆီ၊ နမ်းသေꩻဖြိုဖြီ ပါယ်ႏလစ်ꩻရွာႏ၊ လို့စင်သတ္တဝါႏ ဝွေႏနေႏယျ၊ ကုသိုလ်ႏမျမျ ယံလꩻတွာ၊ ခွေသွဥ်းဝွေႏပါ ထဲင်းဒွိုန်းက၊ သွဥ်းသီးရပ်မ (တောင်ႏကီꩻ)ယို၊ သဝ်မွိုင်ꩻတန်ထို ကပွေါးဒါႏ၊ သမာႏဓိဒေႏဝါႏ တနံပေါင်ꩻ၊ ပါတွမ်ကိုႏစောင်ꩻ တဆီနီ၊ ဒုံဆောင်ႏထိန်ꩻတီ ပွေါလမ်းပါႏ၊ လူꩻကပွေါသာႏသနာႏ ပွေါမွူးလာ၊ တော်ꩻကီꩻတခြာ ဟေဝန္တာႏ၊ ရပ်လစ်မျက်နာႏ ကအဝ်ႏလင်ꩻ၊ ဒေႏဝါႏလူꩻမင်ꩻ တနံခွန်၊ တုတဲက်မသွုန် ပွိုင်ႏဗိမာန်ႏ၊ စွိုင်းနင်ꩻချွေႏရံႏ ပြဲ့ꩻစုံႏဗွေ၊ ထွားထိန်ꩻသီခွေ ကုမ်းမꩻစꩻ၊ မိဥ်ꩻအွီႏနွိုးလꩻ ဟဲ့ꩻနာႏမ၊ ဓတရဋ္ဌ ဝိရုဠှက၊ ဝိရူပေက္ခ ကုဝေရ၊ ကုသိုလ်ႏမျမျ ယံလꩻတွာ၊ ခွေသွဥ်းဝွေႏပါ ထဲင်းဒွိုန်းက၊ တဲႏဟံႏကင်လ ဗꩻတွိုႏထင်ႏ၊ ဘဝဂ်အွိုင်ႏခွင်ႏ မို့ꩻလောင်းကီ၊ ထီဖူꩻတဆီ ကုတ္တေႏပေါင်ꩻ၊ ကောင်လောင်းနဝ်ꩻလောင်ꩻ ကွတ်ꩻကုတ္တေႏ၊ သတ္တဝါႏတန်ပေႏ အနန္တ၊ စွုမ်ႏဖြာꩻကိုႏင ယံလꩻဗာႏ၊ သွံဆီပုဲင်တလွာႏ ဖဖေႏလို့၊ နေးဝင်ꩻသာႏဓု ဗဲင်းတွာတွာ၊ နင်ꩻလူꩻမျတ်ခါ သုန္ဓရေႏ၊ ဦꩻတန်ꩻသက်သေႏ ယံတောင်ꩻကို၊ ဟန်ႏ(သရဝ်ꩻ-သနီꩻ-သဟာ)ယို သွဥ်းကုသိုလ်ႏ၊ တွာတွာဝွေႏတွိုႏ နုဖေါႏကျိုꩻ၊ စုမ်ꩻစုမ်ꩻသွိုꩻသွိုꩻ သာႏဓုလွ၊ ကုသိုလ်ႏအမျအမျ ယံလꩻရဝ်းငီꩻဗာႏ၊ ယိုꩻယိုꩻသာႏသာႏ ကွိုနဲးဩ။ ကုသိုလ်ႏ----- အမျ --- အမျ --- အမျ ထူႏလွဝင်ꩻ ပငါပရာꩻနော (ဗွေႏဩ) ။ သာႏဓု - သာႏဓု - သာႏဓု[1][2]

အာႏကွိုꩻ[edit | edit source]

  1. ငဝ်းဆျာꩻထီလင်္ကာႏပအိုဝ်ႏ
  2. ဗွေႏဉာဏောဘာသ၊ကံꩻကောႏ၊ ကျောက်လုံꩻ