Wp/blk/ငဝ်းကန်းတော့ꩻခန်ꩻ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ငဝ်းကန်းတော့ꩻခန်ꩻ

ငဝ်းကန်းတော့ꩻ မွိုးဖါဆရာႏ လိုꩻဖြားသီးယို တဲမ်းနေးအငဝ်းလင်္ကာႏနဝ်ꩻ ကျမ်ꩻမန်းကိုလဲ့ တမော့ꩻဖိုတဝ်း၊ နီပအိုဝ်ႏကိုလဲ့ ကန်းတော့ꩻတေ့ꩻတေ့ꩻနေးဗော့ꩻတဲင် အီႏရွစ်နေးအငဝ်းနဝ်ꩻ ဟွုန်တဝ်းဒွိုန်းသွူ။ ပညာႏသိပုဂ္ဂိုလ်ႏစခါသီး ကတဲမ်းထေသေꩻခါꩻနဝ်ꩻလဲ့ ခွုင်းခွေသွဥ်းမဲ့ကထွꩻနဝ်ꩻ မော့ꩻအာငါႏတဝ်းဒွိုန်းနဝ်ꩻသွူ။ ကန်းတော့ꩻစွဥ်ႏကီ မွိုးဖါဆရာႏ လိုꩻဖြားလဲ့ ရတနာႏသွံပါꩻနဝ်ꩻ ကန်းတော့ꩻရီးရီးဗာႏဒွိုန်းကဒျာႏတဲင် ဂုဏ်ႏတန်ငတ်ꩻပါꩻလဲ့ ပါသော့ꩻလို့လို့ဗာႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

အစဲဥ်ႏထာဝရယံထွာ ယံသုံꩻတငါငါလွေꩻဝင်ꩻတဲင် ခွုင်းကမော့ꩻကို နျꩻထန်ႏဖေႏလို့လို့နဝ်ꩻသွူ။ ဂုဏ်ႏတပါꩻစီႏ ခွယ်ꩻထွူတဲင် ကန်းတော့ꩻပုံႏ အယံသွတ်ꩻနဝ်ꩻ နေင်ႏ ၁၃၃၉-ဗာႏကို၊ စင်ꩻတန်ကောဝိဒ (ဓမ္မာစရိယ)သီႏသဲင်ႏတဲမ်း ကန်းတော့ꩻတွိုင်ꩻလꩻ ဩကာသပအိုဝ်ႏ (တောင်ꩻသေꩻ/ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏသွဥ်ခန်ꩻတန်တာႏကိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ ၁၃၃၂-ဗာႏနဝ်ꩻသွူ။)

ဩကာသ၊ ဩကာသ၊ ဩကာသ၊ ကာယကံႏ၊ ဝစီႏကံႏ၊ မနော်ꩻကံႏ၊ ကံႏယိုသွံပါꩻ၊ ရဲးခါꩻမကမ်း၊ တွမ်ႏနမ်းဖြောင်းသꩻ၊ မောဟဒို့ꩻခြွဥ်း၊ ခွေသွဥ်းပဲစ်မာႏ၊ မီႏအဝ်ႏဒါႏလဲ့၊ ကြောင်းကြဲ့ပဲစ်မျိုꩻ၊ ယံကထိုꩻမား၊ အာစားကျိုꩻခွꩻ၊ ယံလꩻယံဆဲင်ႏ၊ တလဲင်ႏ နီလဲင်ႏ၊ သွံလဲင်ႏဗွေဗွေ၊ ခွေသွဥ်းမာန်ႏချော့ꩻ၊ ကန်းတော့ꩻရိုႏသေႏ၊ (နီဗွေႏဘုရာꩻ၊ တရာꩻသင်္ဃာႏ၊ ရတနာႏယို၊ သွံပါꩻဗွေႏဩ)။

ကွပ်ပွိုးခွေသွဥ်းမာန်ႏချော့ꩻ၊ ကန်းတော့ꩻရိုႏသေႏ၊ စေႏတနာႏမျိုꩻယို၊ ဖြီဖြိုရောႏဂါႏ၊ သွံဗာႏကပ်ငမ်း၊ လစ်ꩻခမ်းအပါယ်ႏ၊ သွစ်ꩻနယ်ႏရပ်ကုဲင်၊ ငတ်ꩻတုဲင်ဗျသန၊ ပဥ္စရန်ႏသူႏ၊ လစ်ꩻဆူႏဝိပတ်၊ စွုမ်ႏဇာတ်စွုမ်ႏပန်၊ ကင်ꩻယန်လွစ်ငက်၊ မဂ်ဖိုလ်ႏနိဗ္ဗာန်ႏ၊ မန်ႏမန်ႏခွꩻသꩻ၊ ယံလꩻဗွေႏဩ။ (------------------) ကကွင်ꩻခါꩻကိုယိုနဝ်ꩻ ဆဲင်ႏရာꩻဆဲင်ႏရာꩻ သော့ꩻသွော့ လယိုအတွိုင်ꩻနော။ (၁) မီႏကန်းတော့ꩻသံႏဃာႏနဝ်ꩻ ( ကွဥ်းတော့ꩻရိုႏသေႏ၊ သံဃာႏဗွေႏဩ) (၂) မီႏကန်းတော့ꩻ မွိုးဖါနဝ်ꩻ (ကွဥ်းတော့ꩻရိုႏသေႏ မွိုးဖါဗွေႏဩ) (၃) မီႏကွဥ်ႏတော့ꩻ မွိုးနဝ်ꩻ (ကွဥ်းတော့ꩻရိုႏသေႏ နီမွိုးဗွေႏဩ) (၄) မီႏကွဥ်းတော့ꩻဖါနဝ်ꩻ (ကွဥ်းတော့ꩻရိုႏသေႏ နီဖါဗွေႏဩ) (၅) မီႏကွဥ်းတော့ꩻမွိုးဖြားနဝ်ꩻ (ကွဥ်းတော့ꩻရိုႏသေႏ မွိုးဖြားဗွေႏဩ) (၆) မီႏကွဥ်းတော့ꩻဖါဖြားနဝ်ꩻ (ကွဥ်းတော့ꩻရိုႏသေႏ ဖါဖြားဗွေႏဩ။ (ငဝ်းဟော်ꩻထာꩻကျိုꩻကို)

ဩကာသယိုနဝ်ꩻ အခင်ႏလမ်းတွမ်ႏအခင်ႏလမ်း သုံꩻလွေꩻဗာႏ လယိုအတွိုင်ꩻသွူ။ ၁။ ကအီႏဝုဲင်ႏဘုရာꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ ကအီႏနာႏတရာꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ ကအီႏထူႏသီႏလတဲ့နဝ်ꩻ ကွဥ်းတော့ꩻရီး ရတနာႏသွံပါꩻတဲင် "ကွဥ်းတော့ꩻရိုႏသေႏ၊ နီဗွေႏဘုရာꩻ၊ တရာꩻသံဃာႏ၊ ရတနာႏယို၊ သွံပါꩻဗွေႏဩ) ရွစ်ဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ၂။ နာႏတရာꩻတွင်ꩻ ကအုံအဝ်ႏဒါႏ သံဃာႏသီးငါတဲ့နဝ်ꩻ၊ အအုံအအဝ်ႏ၊ အဒေါ့ꩻအဖြဝ်ႏ အမာႏအတရွို့ꩻစတဲင်စားနဝ်ꩻ မဥ်ႏအဝ်ႏလဲ့ အပဲစ်ဖုံႏနဝ်ꩻ ယံကပြေႏ၊ ကစင်ထိုꩻတွော့ꩻ နာႏတရာꩻထွူ၊ ဆျာထီထွူနဝ်ꩻ ကွဥ်းတော့ꩻသံႏဃာႏတဲင် "ကွဥ်းတော့ꩻရိုႏသေႏ သံႏဃာႏဗွေႏဩ" ရွစ်ဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ၃။ ကကွဥ်းတော့ꩻဒါႏ ဆရာႏနဝ်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ တကျောင်ꩻတွမ်ႏတကျောင်ꩻ ကလွေꩻကွဥ်းတော့ꩻဒါႏလို့ဝင်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ႏနီသွံလစ်ꩻပါꩻယို ထွာနီဆရာႏတဲင် ကလွေꩻကွဥ်းတော့ꩻသွိုလို့ဝင်ꩻတဲ့နဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏကွဥ်းဆရာႏတဲင် "ကွဥ်းတော့ꩻရိုႏသေႏ ဆရာႏဗွေႏဩ"ရွစ်ဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ၄။ သုံꩻအီအမျိုꩻမျိုꩻ ဖေႏကလꩻတဲင် တဲမ်းဖေႏဗာႏ ဩကာသယိုသွူ။ နီပအိုဝ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ ရွစ်ဒျာႏဩကာသမန်း ကဲဥ်းအာအာရိုꩻကီလဲ့ (ယဟန်ႏသား ကဲဥ်းအာအာနဝ်ꩻ) မဲဥ်ႏတဲ့ တမဲဥ်ႏတဝ်း၊ အဓိပ္ပါယ်ႏလဲ့ တသေတဝ်း၊ အရေꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ကုသိုလ်ႏရေꩻ (သံႏဃာႏရေꩻတဲင်) အဝ်ႏလိုႏယူႏစဲင်းစဲင်း၊ မဥ်ႏသေနာႏနဝ်ꩻမꩻ ထာꩻနစ်သက်တဲ့ထွာ၊ အကျိုꩻလꩻအာ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏရွစ်ဒျာႏ ဩကာသပအိုဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။

(ထွားလိတ်ယိုတဲင် အတွင်ꩻနဝ်ꩻခါ ပအိုဝ်ႏကန်းတော့ꩻဩကာသအခေႏအနေႏ သေထွꩻနွောင်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။)[1][2]

အာႏကွိုꩻ[edit | edit source]

  1. ငဝ်းဟော်ꩻထာꩻလူႏကျိုꩻအမျိုꩻမျိုꩻ
  2. ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏသွဥ်ခန်ꩻတာႏ