Wp/blk/ဃောသကဌေꩻဝတ္ထု

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ဃောသကဌေꩻဝတ္ထု

"ဃောသကသဌေꩻ၀တ္ထုအအဲဥ်ႏ"

အွိုးစခါ ခါးလားနီဗွေႏဘုရာꩻ ကပွင်ꩻအတွင်ꩻနဝ်ꩻ အလ္လကပ္ပခမ်းကို မူႏခိုအမျာꩻ အံႏမငါႏထာꩻတဲင် ပါꩻကမဥ်ꩻ "ကောတုဟလိက"နောဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻပါတွမ်ႏအမာ "ကာဠီ"အီပါတွမ်ႏအပိုပေႏ "ကာပိ"တွော့ꩻ ထိုꩻလွေꩻကောသမ္ဗီခမ်း။ တန်ꩻဗꩻလꩻဒွိုန်း ကောသမ္ဗီခမ်းတဲ့ စရိပ်သမ်းလို့ထိုꩻ တဖူꩻလောင်းတဲင် ဟို့ꩻခိုးဒဲဥ် နုဲင်းစွဥ်ႏအီႏသီသီ၊ ဟို့ꩻခိုးထီနုဲင်းစွဥ်ႏအီႏဝွစ်ဝွစ်တွော့ꩻ လွေꩻနွိုင်ႏလွေꩻဆေ့ꩻဗာႏနေး၊ အပိုပေႏနောဝ်ꩻ အမွိုးယွော့လွေꩻခါႏခါႏ၊ အဖါယွော့လွေꩻခါႏခါႏ၊ ယွော့လွေꩻခလဲ့ꩻနေးလို့ဝင်ꩻ။ တွိုႏအဖါခလဲ့ꩻတွော့ꩻ အွဥ်ႏပြာႏသေꩻစွဥ်ႏဒျာႏ အပို၊ အမာနောဝ်ꩻ သꩻလဲဥ်းတဝ်းအပိုတဲင် ငွိုးငါးနေးစွဥ်ႏထာꩻ၊ ထွဥ်ႏအ၀ါꩻယွော့လွေꩻယင်းအပို၊ အဝါꩻတဲ့ မာꩻရာꩻဒါႏတဝ်း၊ ယွော့လွေꩻယင်း အပိုပေႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻသီးတမာဝါꩻနဝ်ꩻ တွိုႏလွေꩻခန်းဒုံတဒုံ၊ အနီꩻနောဝ်ꩻ တောႏတနꩻခန်း ပါꩻတဖြာꩻ လောင်ꩻပပ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓါႏသွမ်ꩻတဲင် လွူးစာႏဂပါခန်း ဝွေꩻသီးတမာဝါꩻ၊ ဗွူႏပါခန်း အထွီႏမွူး၊ အဝါꩻနောဝ်ꩻ ထွားထွီႏမွူးနောဝ်ꩻတွော့ꩻ "ထွီႏမွူးနောဝ်ꩻ ကံႏဟောဝ်မွေးစွဥ်ႏထာꩻဟွေး၊ အံႏဗာႏအွီႏသေႏသေႏမွေးစွဥ်ႏထာꩻ"အသꩻကို ယူႏတေ့ꩻခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ အ၀ါꩻ (ကောတုဟလိက) နဝ်ꩻ သီစွော့ꩻထိုꩻစွဥ်ႏ အဟာနောဝ်ꩻတဲင် သဲင်ꩻကွုတ်စွဥ်ႏ ထွီႏလမ်းနောဝ်ꩻ၊ အမာ(ကာဠီ) နောဝ်ꩻတဲ့ အုံညီꩻလမ်းနဝ်ꩻ၊ အံႏစင်းနမ်း ပနီꩻနီꩻ၊ ပေါႏလꩻလꩻဟူတဲ့ ဒွိုႏဒဲဥ်ကပ်လူႏပါ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါႏ၊ ကုသိုလ်ႏနောဝ်ꩻ ဖန်းဖေႏပါ အဝါꩻကသီထိုꩻငါနောဝ်ꩻသွူ။ ထွီႏပေႏနဝ်ꩻ ထွိုင်ႏတန်ပသာႏတွော့ꩻ လိန်ႏမာႏမွေးစွဥ်ႏထာꩻ၊ ပေါႏထီႏပစ္စေကဗုဒ္ဓါႏ ကျွꩻလွဥ်တဲ့ ၀ီအမေးလောႏအွမ်ႏဆွုမ်ႏ၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါႏတဲ့ ဗွူႏအဆာႏတဲင် ထွီႏပေႏတဲင် ရက်မွေးစွဥ်ႏ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါႏနောဝ်ꩻသွူ။ အဗွေႏအွဥ်လွေꩻ အွဥ်သဲင်ꩻတဲင် ပေါႏတွိုႏတွိုႏ ခိန်ႏတွုံꩻသွမ်ꩻနောဝ်ꩻ ထွီႏပေႏလောႏထင်ႏကျောင်ꩻ၊ ပေါႏတွိုႏထင်ႏတခါꩻငွါတဲ့ အူႏထာꩻသွံလဲင်ႏထွူတွော့ꩻ အွဥ်သဲင်ꩻ ပစ္စကဗုဒ္ဓါႏ၊ တွိုႏတဖူꩻလောင်းနဝ်ꩻတဲ့ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါႏအန္တရာယ်ႏ ဖေႏနေးကကင်ꩻနောဝ်ꩻ အူႏဖေႏကာႏကွယ်ႏဖေႏနဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏတနီꩻတွော့ꩻ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါႏနဝ်ꩻ အီႏသဲင်ꩻသင်္ကန်ꩻ အွိုးဂန္ဓမာနကောင်သူꩻတဲင် ကျွꩻသဲင်ꩻနေးဒျာႏ မို့ꩻလောင်း၊ ထွီႏပေႏနောဝ်ꩻ ထွားထွားလွဥ်ꩻ ပစ္စေကဗုဒ္ဓနောဝ်ꩻတဲင် ထင်းဒျာႏပစ္စေကဗုဒ္ဓါႏကျွꩻသဲင်ꩻဒွုမ်တွော့ꩻ သꩻရာႏပꩻ သီဝꩻလင်ꩻခန်းဒျာႏ ဗော့ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်ရက်ဗာႏ ကျိုႏလွေꩻကျိုႏသဲင်ꩻဗာႏ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါႏ ကုသိုလ်ႏနောဝ်ꩻတဲင် ထွီႏပေႏနောဝ်ꩻ တွိုႏထင်ႏတောလူꩻခမ်း နင်ꩻမူႏတဖဲ့ꩻငတ်ꩻရျာꩻ၊ ထင်ႏခမ်ႏစာꩻဗာႏ လူꩻချမ်ꩻသာႏ၊ တပေါႏအုံဗာႏညတဝ်း၊ သီစောဝ်းထိုꩻချာ၊ လင်ꩻကွုတ်တော ကောသမ္ဗီခမ်း ပြည့်တန်မူႏဟို့ꩻကိုနောဝ်ꩻသွူ။ ဇာတ်ကရီးပန်အွဥ်နောဝ်ꩻ ဝွေꩻဝေါင်းထိုꩻဗာႏဖို အပို(ဝွေꩻကျံႏအွဥ်ႏပြာႏသီဗာဖိုအပို)တဲင် အကုသိုလ်ႏအပဲစ်နဝ်ꩻ ဝဋ်တွပ်ꩻချာတွော့ꩻ သဲစ်ကလွူးဝွေꩻတဲ့ ဝင်ꩻလွေꩻဝေါင်းဒင်ႏခန်းဒျာႏ ထာꩻအီႏပွုမ်ႏလောင်း၊ ပါꩻတဖြာꩻလွေꩻမော့ꩻတဲင် ထူႏသဲင်ꩻအလမ်းနောဝ်ꩻသွူ။ အနီꩻနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ ပုရောဟိတ်ပုဏ္ဏာꩻ ဟော်ꩻဖေႏ ကောသမ္ဗီႏသဌေꩻနုဲင်းယို - "သဌေꩻဖြားဟွေး- ဟန်ႏနီꩻယိုနဝ်ꩻ နက္ခတ်ဟဝ်မွေးစွဥ်ႏထာꩻ၊ လိုꩻပေႏကလွူးဟန်ႏနီꩻယိုနဝ်ꩻ အီႏထွာဗာႏသဌေꩻတန်"ဟော်ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် သဌေꩻမာနောဝ်ꩻ သမ်းတလွူးတဝ်းအပို အနီꩻနဝ်ꩻတွော့ꩻ ထွဥ်ႏခန်းအသွဥ်းမူႏ လယ်ႏထုမ်ႏရီ လိုꩻပေႏကလွူးအနီꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ထွိုင်ႏလွေꩻမော့ꩻ ကျင်ပေႏနဝ်ꩻတဲင် ကွီဖြေꩻနွိုင်ႏဆေꩻ ဖေႏသေꩻရွဥ်တရေင်၊ သဌေꩻနောဝ်ꩻ ယူႏ"ဝွေꩻမာမဥ်ႏလွူးပို မဥ်ႏထွာအမူႏနဝ်ꩻ အီႏဖေႏတောႏလမ်း တွမ်ႏပါꩻပေႏယို၊ မဥ်ႏထွာအခိုနောဝ်ꩻ အီႏမာꩻသီတေ့ꩻထိုꩻကမꩻ"အသꩻကိုနောဝ်ꩻ ယူႏသေꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ထွိုင်ႏလꩻသွံနီꩻတွော့ꩻ အမာလွူးခန်းအပို၊ သမ်းထွာဒျာႏအခိုတဲင် ထွဥ်ႏအသွဥ်းမူႏကာဠီ၊ အီလွေꩻအပိုလွူး ဖိုးဖွောင်ꩻငွါ၊ ဖေႏနေးဖိုးဖုံႏ ကယမ်းသီထိုꩻ အရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏအနီꩻနောဝ်ꩻ ဖိုးထီးတန် ဥသဘတဗာႏ ထန်ႏရီးရီး၀င်ꩻတဲင် အုံထွိုင်ႏခါꩻဖေႏ မောင်ႏပေႏဆꩻကီတွော့ꩻ ဖိုးတယမ်းသီတောဝ်း ဖိုးသား ထူႏလွူးတောနောဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻကကျံႏသီပါꩻပေႏနဝ်ꩻ ငမ်းဝင်ꩻသေအာတဲင် ဖေႏရွဥ် တရေင်တွော့ꩻ ထွဥ်ႏအသွဥ်းမူႏ လွေꩻကွီချာယင်းနဝ်ꩻသွူ။ ပထမလဲင်ႏ ပါꩻပေႏသီတောဝ်းတဲင် တွိုႏဖျင်နီလဲင်ႏကိုနဝ်ꩻ ထွဥ်ႏအသွဥ်းမူႏ လွေꩻအွဥ်ႏသော့ꩻ လောတဖူꩻကို၊ တွိုႏနောဝ်ꩻကိုရပ်နဝ်ꩻ ဖိုးအုဲင်ႏလွေꩻတဝ်း၊ လောသားထူႏသဲင်ꩻ၊ သဌေꩻဖေႏတရေင် ကွီချာနဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏသွံလဲင်ႏကို လွေꩻဝေါင်းသော့ꩻ ထာꩻပုံသင်ႏခဲင်ꩻကို၊ ဗဲတီသားလွေꩻမော့ꩻ ထူႏသဲင်ꩻ၊ သဌေꩻဖေႏတရေင် ကွီချာယင်း။ တွိုႏလစ်ꩻလဲင်ႏကိုနောဝ်ꩻ ထွဥ်ႏအသွဥ်းမူႏ လွေꩻလွဥ်းထဲ့လဲင်း၊ လင်ꩻထဲ့ဒင်ႏယင်း သွီႏပုံလောင်း၊ ထာꩻထဲင်သား လွေꩻခွဝါႏ၊ လွေꩻမော့ꩻထူႏသဲင်ꩻ၊ သဌေꩻဟွုန် ဖေႏတရေင် ကွီချာယင်း။ တွိုႏငတ်ꩻလဲင်ႏကို သဌေꩻကအီႏကျံႏသီ အလဲင်ႏယိုနောဝ်ꩻ မောင်ႏပေႏနဝ်ꩻတဲ့ တန်ပသာလဲဥ်း၊ အမဥ်ꩻတွင်ႏ"ဃောသက"ဝင်ꩻဟဲ့ꩻလွခန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏတနီꩻတွော့ꩻ သဌေꩻလွေꩻထေ့ ဖို့ꩻဖွိုင်ꩻသားထျꩻ၊ "မွူးရောဝ်ꩻမဲ့ꩻ ခွေအီႏအွဥ်ႏစွꩻလွဥ် ခွေပိုယုတ်တဖြာꩻ၊ ပေါႏဖျော်လွဥ်နာꩻထျꩻတဲ့ ရီရာမွုန်းဒွုမ်၊ မာꩻသီထွူတွော့ꩻ တဒွေါ့ꩻပဲစ်ꩻပဲစ်ꩻ၊ ဗုံသော့ꩻနာꩻမေႏအောင်ကိုနောဝ်ꩻနော၊ ယို- ခွေဖေႏသေꩻနာꩻ ရွဥ်စရီးတရေင်" သဌေꩻထွဥ်ႏခါꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻထွူတဲင် သဲင်ꩻချာယင်းအလမ်းနောဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏနုဲးမွူးရဝ်ꩻတွော့ꩻ သဌေꩻထွဥ်ႏခန်း ဃောသကလွေꩻထေ့ ဖို့ꩻဖွိုင်ꩻသားထျꩻ၊ ဃောသက လွေꩻခွဲခန်း သဌေꩻပိုယာႏ အဝ်ႏတောႏပိန်တွင်ꩻ၊ သဌေꩻပိုယာႏရိုꩻ- "ခွေတောႏထာꩻဟန်ႏနီꩻ သွုမ်ꩻအာငါႏ၊ နီဝေး တောႏဖေႏလုဲင်ႏခွေဟုဲင်း၊ ဖို့ꩻဖွိုင်ꩻသားထျꩻသူꩻနဝ်ꩻ မဲ့ꩻခွေလွေꩻဖေႏလုဲင်ႏဒျာႏ"ရိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ဃောသက ဒေါ့ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻဒေါ့ꩻ သဌေꩻပိုယာႏ တနာႏတောဝ်း၊ လွေꩻဒျာႏနွိုင်ႏနွိုင်ႏတဲင် ဃောသကအုံကုဲင် တောႏဖေႏတောပိန်၊ သဌေꩻပိုယာႏနောဝ်ꩻ လွေꩻထေ့တော ဖို့ꩻဖွိုင်ꩻသားထျꩻ၊ သဲစ်ကဖျော်တဲ့ သဌေꩻပိုယာႏရိုꩻ- "နီဖါကထွဥ်ႏခါꩻ ကိစ္စမဟာနီꩻနောဝ်ꩻ မာꩻဖေႏထွူထွူစွဥ်ႏ ယိုခါခါတဲ့ နီဖါထွဥ်ႏလွဥ်နုဲင်းနောဝ်ꩻ" သဲစ်ကဟွုန်ငေါဝ်းနောဝ်ꩻတဲင် သဌေꩻပိုယာႏနဝ်ꩻ ဖွိုင်ꩻသားမာꩻသီထွူတွော့ꩻ တဒွေါ့ꩻပဲစ်ꩻ၊ ဝေါင်းသော့ꩻ ဝေါင်းသော့ꩻစွဥ်ႏဒျာႏ အမေႏအောင်ကိုနောဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းမွူးဟာတွော့ꩻ ဃောသက ပေါက်သဲင်ꩻလမ်းတဲင် သဌေꩻရိုꩻ- "ခွေထွဥ်ႏနာꩻလွေꩻ ဖွိုင်ꩻသားထျꩻနောဝ်ꩻ နာꩻလွေꩻတောဝ်းနဲ့" "ကျံႏလွေꩻဒျာႏတဲ့ ဖူးခိုကွီလွေꩻတောဒျာႏ၊ ခွေတဖေႏလွေꩻတောဝ်းတဲ့ ဝွေꩻလွေꩻနွိုင်ႏနွိုင်ႏဒျာႏ" သဌေꩻသဲစ်ကဟွိုန်ငေါဝ်းနောဝ်ꩻတဲင် ငွိုးငါးစွဥ်ႏထာꩻတွော့ꩻ လောႏလွေꩻစွဥ်ႏဖွိုင်ꩻသားထျꩻ။ ဖွိုင်ꩻသားရိုꩻ-" သဌေꩻဟွေး- နာꩻကထွဥ်ႏဒါႏ ကိစ္စမဟာနီꩻနဝ်ꩻ ခွေနက်ဖေႏထွူလဲဥ်း" ဒေါ့ꩻနယ်ဆွုမ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ သဌေꩻသဲစ်ကဟွုန်ငေါဝ်းနဝ်ꩻတဲင် သောကပိုတာႏ လောႏအသꩻရာႏတွော့ꩻ လဲင်ꩻအီႏဗော့ꩻ တဖေင်ꩻနမ်းနေးစွဥ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ သဌေꩻနောဝ်ꩻ ယိန်းလွꩻထီႏစွဥ်ႏ ဃောသကတဲင် အုံထာꩻအောဝ်ႏကျံႏသီစွဥ်ႏ ဃောသကနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ကကျမ်ႏသီႏ တွိုႏသူလဲင်ႏကိုနောဝ်ꩻ ဃောသက ထွာလဲဥ်းသွူခိုဗင်ႏ၊ တွိုႏတနီꩻတွော့ꩻ သဌေꩻထွဥ်ႏလွေꩻဖေႏလိတ် ထိန်ꩻဘဏ္ဍာႏသားထျꩻ၊ ဖျော်ရီးခန်းအဖါသွꩻ သဌေꩻတဖြာꩻလမ်း၊ သဌေꩻပိုဝင်ꩻရိုꩻနုဲးနဝ်ꩻတဲင် ဝင်ꩻလောႏဖေႏခန်း ခင်ႏလမ်း၊ ဃောသကနဝ်ꩻ လွေꩻထာꩻရွိုးငါႏတဲင် ဗေင်ႏတလွာထာꩻတွော့ꩻ မဲ့ဗေင်ႏတငါထိုꩻစွဥ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ဃောသက မဲ့အောဝ်ႏဗေင်ႏထာꩻတွင်ꩻနဝ်ꩻ သဌေꩻပိုမူႏနံꩻ ဖျော်လွဥ်၊ သဌေꩻပိုမူႏ ထွိုင်ႏထီႏဃောသကနဝ်ꩻ ကျွိုက်ထွူစွဥ်ႏတလဲင်ႏချင်ꩻ၊ သဌေꩻပိုမူႏ ထွားချာထွားငါတွော့ꩻ ထီႏခန်းလိတ် ဃောသကကွဥ်ꩻကတူႏကိုနောဝ်ꩻတဲင် သဌေꩻပိုမူႏထူႏထွူ လောႏလွေꩻအခန်ꩻကို၊ ထွိုင်ꩻတခါꩻ၊ ဗွောင်ပတဲင်ပေါက် ဖေါက်ဖတ်ဟော်ꩻထွားစံꩻခန်း လိတ်နောဝ်ꩻသွူ။ "ထိန်ꩻဘဏ္ဍာႏသားဟွေး- ခွေပိုယုတ်ယိုတဖြာꩻနောဝ်ꩻ မာꩻသီထွူတဲင် လွဥ်းတေ့ꩻသော့ꩻသွော့ တရေႏအိန်ႏကိုနဝ်ꩻနော၊ နာꩻမဥ်ႏမာꩻဖေႏနုဲင်းနောဝ်ꩻနဝ်ꩻ မဲ့ꩻအောင်ႏဆုꩻဒျာႏနာꩻ"။ သဌေꩻပိုမူႏ ကထွိုင်ႏဟော်ꩻဖတ်ဗာႏ လိတ်နောဝ်ꩻတဲင် - "ဝေးခိုယို ဒါႏတဝ်းလိတ်ဟယို၊ လိတ်အီႏမာꩻသီဝွေꩻတဲ့ ဝွေꩻတသေတဝ်း၊ အဝ်ႏတထူပီပဲ့လွေꩻဒျာႏ အကွဥ်ꩻကတူႏကို၊ ခွေမဥ်ႏတထီႏရီးတောဝ်းမွိုင်ဟ တိတ်ချဝွေꩻအီႏသီဗာႏထာꩻ၊ ခွေအီႏကယ်ႏက ဝွေꩻမꩻ"အွဥ်ႏသꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် သဌေꩻလိတ်နဝ်ꩻ အဲ့ꩻသဲ့ꩻထိုꩻထွူတွော့ꩻ သဌေꩻပိုမူႏ တဲမ်းဖေႏလုဲင်ႏနုဲးယို- "ထိန်ꩻဘဏ္ဍာႏသားဟွေး- ခွေပိုခိုယိုနဝ်ꩻ အွဥ်ႏမင်္ဂလာႏဖေႏသွော့ တွမ်ႏသဌေꩻပိုမူႏနောဝ်ꩻနော၊ လိုႏတခြိုꩻစူခူꩻ အမျိုꩻမုဲင်ꩻတဲ့ ထေဖေႏလို့လို့ဟုဲင်း၊ မင်္ဂလာႏဖေႏထွူတဲင် မာꩻဖေႏသွော့ လမ်းဟောဝ်ဟောဝ်၊ လမ်းနီဆောင်စားနောဝ်ꩻနော၊ လမ်းသောင်လစ်ꩻဖဲ့ꩻနဝ်ꩻတဲ့ တယ်ႏခါꩻဖေႏနေးသွော့တန်ꩻတွိုင်ꩻ၊ ခန်ꩻခါꩻဖေႏပါသွော့ ကောပွေါးသားနဝ်ꩻနော၊ ကိစ္စကားကအောဝ်ႏ မဥ်ႏထွူလို့မꩻ ကွဲအွဥ်ႏဒေါ့ꩻဟွုန်ချာယင်းသွော့ခွေ၊ တွိုႏနောဝ်ꩻမꩻ နာꩻတာႏနောဝ်ꩻ မဲ့ꩻခွေထွားမာꩻဖေႏဒျာႏ"

                     ကောတဲမ်းသား - 
                     ကောသမ္ဗီႏ သဌေꩻတန် ။

သဌေꩻပိုမူႏ တဲမ်းလိတ်နုဲင်းနဝ်ꩻ ထွိုင်ႏထွူတွော့ꩻ ငပယွုမ်းစွဥ်ႏထာꩻ၊ ဃောသကနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏတခြော့နေကထာꩻ၊ သဌေꩻပိုမူႏ လွေꩻအွဥ်ႏသော့ꩻဖေႏချာ လိတ်တသာ တစောင်ႏတဲ့ အမဲ့တသေတဝ်း၊ နုဲင်းမွူးရောဝ်ꩻမꩻ ဝွေꩻလွေꩻဖေႏလိတ်၊ ဘဏ္ဍာႏထိန်ꩻသား ကထွိုင်ႏဟော်ꩻထွား လိတ်နောဝ်ꩻတဲင် သꩻရောင်းသꩻရေꩻ လွေꩻရီဖေႏစွဥ်ႏ သဌေꩻပိုမူႏ၊ အမွိုးအဖါတဲ့ သဘော်ꩻတူႏတဲင် စီႏစဲဥ်ႏဖေႏထွူစွဥ်ႏဒျာႏ ပွယ်ꩻမင်္ဂလာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ပွယ်ꩻမင်္ဂလာႏထွူးလဲဥ်းအကျောင်ꩻ မာꩻဖေႏလမ်းဟဝ်ဟဝ်တဲ့ ထွူလဲဥ်းအကျောင်ꩻ သဌေꩻကထင်ႏဟွုန်နုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ရေႏခါꩻတမျိုꩻ ထွာထိုꩻတစားတွော့ꩻ ဆာတန်စွဥ်ႏဒျာႏထာꩻ၊ ဝင်ꩻလွဥ်ဟဲ့ꩻဃောသကတဲ့ အမာဖေႏသဲင်ꩻတဝ်း၊ အထွိုင်ႏဒါႏယာႏဒါႏယီႏဒွုမ် အလွိုးတရမွန်နွောင်ꩻတဝ်းဒွုမ် ကထွိုင်ႏဟွုန်နုဲင်းနဝ်ꩻမꩻ ဃောသကသီးတမာဝါꩻ ကွဲးသဲင်ꩻထေ့သဌေꩻထျꩻ၊ သဌေꩻသီထိုꩻတွော့ꩻ ခွုင်းကားတဲင် သဌေꩻအမွီႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ဝွေꩻသီးလꩻလို့စွဥ်ႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ သဌေꩻပိုမူႏနောဝ်ꩻ လိတ်တဲ့ဒါႏ၊ လိန်ႏတဲ့လိန်ႏမာႏ၊ ထာꩻဝွေႏဖန်ႏတဲ့ဒါႏတဲင် လꩻလို့သဌေꩻအမွေႏ၊ အဝါꩻဃောသကနဝ်ꩻ ထွာမွိုင်ကြွိုင်ဗာႏစွဥ်ႏ သဌေꩻတန်တဖြာꩻနဝ်ꩻသွူ။ သဌေꩻဖြား သꩻတကဲင်ႏအကျောင်ꩻ၊ ကျံႏသီဃောသက ပဥ်သူလဲင်ႏအကျောင်ꩻ၊ ကလꩻလွဥ်ဗာႏ ဥစ္စာႏအမွေႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ကွပ်စွဥ်ႏ သဌေꩻပိုမူႏဒါႏလိတ်၊ ဝွေႏဖန်ႏဉာဏ်ႏပညာႏအောဝ်ႏမꩻ လꩻလွဥ်ဗာႏအကျောင်ꩻ၊ လိတ်ကဖေႏလွေꩻ ထိန်ꩻဘဏ္ဍာႏသားနောဝ်ꩻ လိတ်မာꩻသီဒျာႏနာꩻအကျောင်ꩻ၊ သဌေꩻပိုမူႏ တဲမ်းလုဲင်ႏတောဒျာႏအကျောင်ꩻ စတဲင်စားနဝ်ꩻခရာႏ သွဥ်မူႏကာဠီ ခြုဲင်းနယ်သျင်ꩻနယ်ဖေႏ ဃောသကတဲင် ဃောသက ထင်ႏသေအခရာႏတွော့ꩻ အံႏဖြာႏမွေးစွဥ်ႏအမာ၊ လꩻပါစွဥ်ႏ သံႏဝွေႏ၊ ဖေႏလူႏဖေႏတန်ꩻမွေးစွဥ်ႏထာꩻ၊ ရဟန်ꩻသံဃာႏလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း လိုꩻခြောလိုꩻဒုက္ခ-စတဲင်နုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏတဲ့ ဝွေꩻဖေႏအံႏဖေႏအွꩻတွော့ꩻ တနီꩻတနီꩻယို လို့စွဥ်ႏတရေင်တရေင်၊ လူႏစွဥ်ႏစွုမ်ႏနီꩻစွုမ်ႏနီꩻနောဝ်ꩻသွူ။ တောင်ꩻခါꩻ = = အလုဲင်းနောဝ်ꩻ ထွားသွော့ = ဓမ္မပဒ အဋ္ဌကထာႏ - ၁၀၈၊ ဓမ္မပဒ ပြန်ႏမန်းဘာႏသာႏ ပထမတွဲꩻ-၂၁၉။

"ဃောသကဝတ္ထုကိုယို ကလꩻနွောင်ꩻဒါႏဗဟုသုတဖုံႏနောဝ်ꩻ"

၁။ ထာꩻရက်ပိုယို မွိုးနောဝ်ꩻ ကယ်ꩻလဲဥ်းကဖါ။

၂။ အာႏရꩻငါႏ ထွီႏဘဝတဲင် သဲင်ꩻထွာဗာႏမွေးစွဥ်ႏထွီႏ။

၃။ ထွီႏရိုꩻကီလဲ့ လိန်ႏမာႏငါႏ၊ သေဒျာႏ ဝင်ꩻကေꩻဇူꩻ။

၄။ ထွီႏပေႏနဝ်ꩻ ပင်ꩻလွေꩻပင်ꩻသဲင်ꩻဒါႏ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါႏတဲင် သီထွူနောဝ်ꩻ တွိုႏထင်ႏဗာႏ လူꩻခမ်း။

၅။ အဝ်ႏတိရစ္ဆာန်ႏဘဝတဲ့ တွိုႏထင်ႏနွောင်ꩻဒျာႏ လူꩻခမ်း။

၆။ ကွပ်ကျမ်ႏမာꩻသီဗာႏဖိုပိုတဲင် တွိုႏသဲင်ꩻဃောသကဘဝနောဝ်ꩻ ခံႏဗာႏ ဝင်ꩻမာꩻသီနွုတ်ꩻလဲင်ႏဗွေဗွေ။

၇။ ကထွာထွီႏပေႏခါ ကပသာလွေꩻသဲင်ꩻ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါႏ အူႏဖေႏထာꩻ၊ ကာႏကွယ်ႏရဲခါꩻဖေႏ အန္တရာယ်ႏတဲင် ကွပ်ကုသိုလ်ႏနောဝ်ꩻတွော့ꩻ ဝင်ꩻကျံႏသီဝွေꩻ ကားမုဲင်ꩻလဲင်ႏလဲင်ႏပဥ်တဲ့ ဝွေꩻအန္တရာယ်ႏကင်ꩻဒျာႏ၊ ထွာတောဝ်း နုဲင်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ။

၈။ ဝဋ်ကထင်တွိုႏ မွူးနီꩻအခန်ꩻသီ ကထင်ႏတွိုႏနောဝ်ꩻလဲ့ လဲ့ꩻတလꩻတောဝ်း၊ သဌေꩻပိုယာႏသီဗာႏ။

၉။ ကွပ်ဝွေꩻနာႏအမာငေါဝ်း အွဥ်ႏပြာႏသီထွာတဝ်းအပိုပတဲင် ဃောသကနဝ်ꩻ အမာႏသီထွူဆဲဆဲ့တဲ့ သီဗာႏထွာတဝ်း။

၁၀။ ကောသမ္ဗီႏသဌေꩻနဝ်ꩻ ကွပ်ကျမ်ႏသီတကုဲင် အပိုလွူးတဲင် ဝဋ်တွမ်ꩻသွူးစွဥ်ႏဒျႏ အပိုယာႏသီဗာႏတော။

၁၁။ ကွပ်တဒါႏတောဝ်းလိတ်တဲင် လိတ်အီႏမာꩻသီချာအီအဗွေႏတဲ့ အဗွေႏတသေတောဝ်ႏ

၁၂။ ခါႏလိတ်သား သဌေꩻပိုမူႏ ကယ်ႏဖေႏနဝ်ꩻမꩻ ဒါႏလိတ်လိတ်သား ဃောသကနဝ်ꩻ အန္တရာယ်ႏကင်ꩻဗာႏႏ

၁၃။ သဌေꩻပိုမူႏတဲ့ မဥ်ႏတဒါႏတောဝ်းလိတ်နောဝ်ꩻ လိတ်ထမုဲင်ꩻကျောင်ꩻ သေတောဝ်းတွော့ꩻ တိတ်ချꩻ ဃောသကသီဗာႏ။

၁၄။ သဌေꩻပိုမူႏနောဝ်ꩻ ဇာတ်ကရီးခါ အံႏစင်းနမ်းထွူ ကလꩻလꩻလွဥ်ဟူပေႏနောဝ်ꩻ ကွပ်ကပ်လူႏဗာႏဖို ပစ္စေကဗုဒ္ဓါႏဒဲဥ်သွမ်ꩻတဲင် သဲင်ꩻထွာဗာႏသဌေꩻပိုမူႏ၊ သဲင်ꩻခြွေခြာႏဗာႏ။

၁၅။ သဌေꩻပိုမူႏနဝ်ꩻ ဇာတ်ကရီးခါ (အဝ်ႏထွာ ကာဠီဘဝတွင်ꩻ) ရက်ဖိုကျွိုက်ဖို (ကောတုဟိလက)တဲင် (ကောတုဟလိက ထွိုင်ႏသဲင်ꩻထွာ ဃောသကနဝ်ꩻ) သဲစ်ကထီႏ ဃောသကတဲ့ တလဲင်ႏချင်ꩻ ကျွိုက်တခြွိုက်ချင်ꩻစွယ်ꩻစွဥ်ႏ။ ၁၆။ ဝွေꩻသီးဝင်ꩻနီယိုနောဝ်ꩻ ဇာတ်ကရီးပန်အွဥ် ထွာလွဥ်ဗာႏဖို တမာဝါꩻတဲင် တွိုႏသဲင်ꩻဘဝယိုတဲ့ အကံႏပေါင်ꩻ၊ အကျောင်ꩻဆွိုက်ယင်းဒျာႏလို့ဝင်ꩻ။

၁၇။ သဌေꩻပိုမူႏ ထာꩻယူႏဝွေႏဖန်ႏ ဉာဏ်ႏထာꩻစိက္ကူꩻ ထူꩻဟောဝ်ငါႏနောဝ်ꩻမꩻ လꩻလို့စွဥ်ႏ သဌေꩻအမွေႏ။

၁၈။ ဝွေꩻသီးတမာဝါꩻနဝ်ꩻ ကထင်ႏခြွေခြာႏတဲ့ အွဥ်ႏမွေးတောဝ်းအနမ်း၊ သေလူႏသေတန်ꩻဒျာႏ၊ တနီꩻတနီꩻယို လို့ပဥ်တရေင်တရေင် စတဲင်နုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏအကျောင်ꩻ-။

"ဃောသကသဌေꩻဝတ္ထုယို ကလိုႏထူႏငါႏ'သွဥ်အီနမ်း" (သင်ခန်းစား)ဖုံႏနောဝ်ꩻ"- ၁။ ပိုယာႏခန်းတဲ့ယဝ်း ကျမ်ႏမာꩻသီထိုꩻမွုန်း၊ ဝွဋ်တွပ်၊ချာဒါႏလိုꩻ (ထွားသော့ꩻ ဃောသကနောဝ်ꩻ)

၂။ ကေန်ꩻခြေားလိုꩻခမ်း အံႏစင်းဗာႏခန်းနမ်းတဲ့ယဝ်း သေလူႏတန်ꩻသွော့၊ မာꩻသွော့ကုသိုလ်ႏ၊ (ထွားနုဲင်းသွော့ ကာဠီနောဝ်ꩻ)

၃။ အမျိုꩻတစွယ်ꩻလံꩻတောဝ်းနောဝ်ꩻ တွမ်ႏစွယ်ꩻလံꩻမွုန်း၊ ကွပ်ဥပါဒါန်ႏ ထာꩻစွယ်ꩻလံꩻနဝ်ꩻတဲင် ကစွယ်ꩻလံꩻအတွိုင်ꩻ သဲင်ꩻထွာဒါႏ (ထွားသွော့ ကောတုဟလိက ကသဲင်ꩻထွာထွီႏနဝ်ꩻ)။

၄။ ပိုလွူးပိုယာႏ အွဥ်ႏတရျာႏရျားသွော့ မေတ္တာႏ၊ ပေါႏမေတ္တာႏ တရျားတောဝ်းနောဝ်ꩻ ခိုးလျားဗာႏထာꩻနုဲင်းကောသမ္ဗီႏသဌေꩻနဝ်ꩻသွူ။ (ထွားသွော့ ကောသမ္ဗီႏသဌေꩻ ကကျံႏတကုဲင် ဃောသကနဝ်ꩻ၊ ဃောသကသီတဝ်း အပိုယာႏသီဗာႏတောဒျာႏ)။

၅။ ကျံႏတကုဲင်မွန်းဝင်ꩻ၊ ဝဋ်တွမ်ꩻချာဒါႏ၊ ဗာႏဆာချာဒါႏနမ်း၊ ဟောဝ်ငမ်းငါႏ မရေႏမရာႏ။

၆။ ပေါႏတဟော်ꩻဒါႏတောဝ်းလိတ်နောဝ်ꩻ ဝင်ꩻကျံႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ ဝင်ꩻတဲမ်းနုဲင်းမုဲင်ꩻ သေရွမ်းတောဝ်းတဲင် ဝွမ်ႏလိုꩻတအာႏနောဝ်ꩻ ဗွိုန်ပီငါႏလို့ဝင်ꩻ၊ ဘဝထဲ့ဖွိုႏငါႏ၊ (ထွားသွော့ ဃောသက ကအီလွေꩻလိတ်နောဝ်ꩻ)။

၇။ လောႏဘတန်လွဥ်ꩻငါႏမွုန်း၊ ကွပ်ဝိသမလောဘ လွဥ်ꩻချိုꩻငါႏတဲင် တွိုႏအနာလွိုနောဝ်ꩻ အဗွေႏတဲ့ဒုက္ခဗာႏ၊ ဥစ္စာႏတခြိုꩻတဲ့ ထွာထိုꩻဒါႏဝင်ꩻထာꩻ) (ထွားသွော့ ကောသမ္ဗီႏသဌေꩻနောဝ်ꩻ)[1][2]

အာႏကွိုꩻ[edit | edit source]

 1. ဘာႏသာႏရေꩻဗဟုသုတအမုဲင်(၃)
 2. စင်ꩻတန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)