Wp/blk/ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻအမော့ꩻအကျုံႏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻအမော့ꩻအကျုံႏ

"ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ အမော့ꩻအကျုံႏ(၂)(တလီꩻအကျောင်ꩻ)" ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ အမော့ꩻအကျုံႏ အမုဲင်(၁)ကို ကတဲမ်းနယ်ဒါႏအတွိုင်ꩻ ခွန်ကုဝေနဝ်ꩻ တဲႏနေင်ႏ ၁၃၄၅-ဗာႏ၊ ဗꩻတွိုူႏလွေꩻနေင်ႏ ၁၃၄၉-ဗာႏ၊ ၅-နေင်ႏလုမ်းလုမ်းနဝ်ꩻ အုံသွဥ်ဗာႏ လိတ်လောကုတ္တရာႏ တွိုင်ႏမကွေး၊ ဝေင်ꩻပခုက္ကူ မဟာဝိဇယာရာမ အရှေ့တိုက် အသောကာရုံ ကျောင်ꩻကိုနဝ်ꩻသွူ။ ခွန်ကုဝေ အဝ်ႏပခုက္ကူ ၅-နေင်ႏတွင်ꩻ အနေင်ႏမုဲင်ꩻ၊ အလာမုဲင်ꩻနဝ်ꩻ တောင်ꩻတဝ်း၊ မော့ꩻဗာႏဖိုကိုမ်ႏခတ်ꩻ၊ ကိုမ်ႏစွို့ꩻဝွေႏဒနာႏ ရောႏဂါႏတလဲင်ႏသွူ။ ခွန်ကုဝေ ကမော့ꩻကိုမ်ႏခတ်ꩻ၊ ကိုမ်ႏစို့ꩻရောႏဂါႏနဝ်ꩻ ကိုမ်ႏနီဖဲ့ꩻကိုလို့လို့ ဟဲ့ꩻဗာႏအခတ်ꩻမကောင်၊ ဟဲ့ꩻဗာႏအစို့ꩻမကောင် ထွာတန်မွေးစွဥ်ႏထာꩻသွူ။ ထွာတန်တတန်တဝ်းနဝ်ꩻ အုံစွူစွူ ခံႏတေ့ꩻတေ့ꩻတဒါႏဒွုမ်တဲင် ဆင်ႏဆင်ႏချာႏဗာႏနမ်း၊ ချာႏတဖဲ့ꩻထွူတဖဲ့ꩻလဲ့ သံးတဟဝ်တဝ်းတဲင် ယလဲင်ႏလဲင်ႏနဝ်ꩻ ခင်ႏယို အွဥ်ႏဒင်ႏထိုဗာႏနေးထာꩻ တဆေင်ႏဖြေ့လောင်းသွူ။ ခွန်ကုဝေ ကခံႏစာꩻဒါႏ ဝွေႏဒနာႏနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ဖြွꩻတသီႏ၊ သူႏတသီႏအမျိုꩻမျိုꩻလဲ့ တဟဝ်တဝ်း၊ တသက်သာႏတဝ်းတွော့ꩻ ညစွဥ်ႏသိုမ်နီꩻလစ်ꩻနီꩻသွူ။ သူႏဖြွꩻတသီႏထွိုင်ႏ တသက်သာႏတဝ်းနဝ်ꩻ အွဥ်ႏသွꩻစင်ꩻမန်းတပါꩻ ဟဲ့ꩻလွဥ်ဖေႏ ထာꩻစိမ်ႏသား၊ ထာꩻစိမ်ႏသား ဉာဏ်ႏခွိုင်းကအဝ်ႏ ကျံႏစိမ်ႏကျံႏဗျာႏလဲ့ တသက်သာႏတဝ်း၊ စိမ်ႏစွဥ်ႏ တနီꩻ ၂-လဲင်ႏ၊ စိမ်ႏစွဥ်ႏ ၂-နီꩻ ၄-လဲင်ႏလဲ့ တဟဝ်တဝ်း၊ တသက်သာႏတဝ်းသွူ။ ထွိုင်ႏတသက်သားတဝ်းနဝ်ꩻ သွꩻစင်ꩻမန်းတပါꩻ ဖေႏကျံႏဉာဏ်ႏအလꩻ လွေꩻထေ့ခန်း ဆရာႏဝွန်ႏတသီႏခန်ꩻသွူ။ ဆရာႏဝွန်ႏနဝ်ꩻ ဖေႏသဲင်ꩻတသီႏအံႏ ၃-နီꩻတာႏꩻ အံႏတနီꩻ ၃-လဲင်ႏလဲ့ သက်သာႏနေးဒွုမ်၊ တဟဝ်လွစ်တဝ်းသွူ။ အံႏဆရာႏဝွန်ႏတသီႏနဝ်ꩻ တသီႏလို့သွူတဲ့ သံးတဟဝ်ပြွစ်ꩻတဝ်း သက်သာႏနေးလွုမ်ꩻတွော့ꩻ အီႏလွေꩻထေ့ထဲင်းယင်းတလဲင်ႏလဲ့ သꩻတစွယ်ꩻတဝ်းဒွုမ်သွူ။ ကိုမ်ႏခတ်ꩻဖေႏကဟဝ်ပြွစ်ꩻနဝ်ꩻ အီႏမာꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ယူႏတဖြောင်တဝ်း၊ ယူႏယပ်ꩻမွေးစွဥ်ႏထာꩻသွူ။ နမ်းတွမ်ႏနမ်း လိုမ်ꩻလာꩻချာလဲ့ သံးတဒါႏတဝ်းတွော့ꩻ တွိုင်ႏပင်ႏသွꩻစင်ꩻမန်းတပါꩻတဲင် သွꩻစင်ꩻမန်းနဝ်ꩻ အွဥ်လွေꩻလုဲင်ႏခန်း သိမ်ဖြူတိုင်းရင်းဆေးကုခန်းသွူ။ တိုင်းရင်းတသီႏခန်ꩻသားနဝ်ꩻ ဖေႏသဲင်ꩻဖျင် တသီႏအံႏ ၃-မျိုꩻ၊ အံႏ ၅-နီꩻတာႏသွူ။ အံႏတိုင်ရင်းတသီႏနဝ်ꩻ တနီꩻလဲ့ တထူꩻချာꩻတဝ်း၊ ကွဲးညညနဝ်ꩻ နုဲင်းစွဥ်ႏမဲန်ဆာတန်ထဲင်းယင်းသွူ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ ကိုမ်ႏခတ်ꩻကိုမ်ႏစို့ꩻ ဖေႏကဟဝ်ပြွစ်ꩻနဝ်ꩻ အီႏမာꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ အီႏအာႏကွိုꩻလွေꩻထေ့ဗာႏ ဆရာႏအွိုးမုဲင်ꩻ ကရိုꩻယို ယူႏလဲ့တဖြောင်တဝ်း၊ ခံႏလဲ့ တခိꩻတဝ်းတဲင် သꩻတရေင်မွေးစွက်ႏထာꩻသွူ။ "အနာသိလျှင် ဆေးရှိသည်"မန်းငဝ်းအဝ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ကိုမ်ႏကခတ်ꩻ ကစို့ꩻဗာႏယို ပွိုးအကျောင်ꩻထမုဲင်ꩻလဲ့ သံးတသေတဝ်း၊ ပေါႏတသေတဝ်း ရောႏဂါႏအကျောင်ꩻလဲ့ လိုမ်ꩻလာꩻသံးတဒါႏတဝ်း၊ နမ်းလိုမ်ꩻလာꩻချာ တဒါႏတဝ်းတဲင် လွေꩻထ့သွူတိုင်းရင်း တသီႏဆရာႏလဲ့ သံးတဟဝ်တဝ်း၊ လိုမ်ꩻလာꩻဒွုမ်တွော့ꩻ အုံဗော့ꩻနုဲင်းယိုလဲ့ ခံႏသံးတခိꩻတဝ်း၊ ခံႏသံးတဒါႏတဝ်း၊ နဝ်ꩻတွော့ꩻ ထွိုင်ႏကွဲးယူႏယူႏနဝ်ꩻ လူႏလꩻလွေꩻခန်း ပေႏတင်ႏဆရာႏမန္တလေꩻငဝ်းသွူ။ ခွန်ကုဝေနဝ်ꩻ နေင်ႏ ၁၃၃၄/၃၅/၃၆- ၃-နေင်ႏနဝ်ꩻ အုံဝေင်ꩻမန္တလေꩻ၊ တောင်ပြင် ဘုရာꩻတန်ထျꩻကွဥ်ႏ၊ မဟာနန္ဒိသေန တွိုက်ကိုသွူ။ အဝ်ႏမန္တလေꩻတွင်ꩻနဝ်ꩻ ဟော်ꩻဖာႏဖိုပေႏတင်ႏ၊ မန္တလေꩻ ကောင်ခင်ႏထျꩻ ကျောက်တော်ကြီးဘုရာꩻကိုသွူ။ ပေႏတင်ႏဆရာႏနဝ်ꩻ မဥ်ꩻ"ဆရာႏကျော်" အမဲ့ထီႏတဝ်းထာꩻတစိꩻစိꩻ "မျက်မမြင်"ဆရာႏဒျာႏသွူ။ ပေႏတင်ႏဆရာႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သဲစ်ခွန်ကုဝေ အုံလင်ꩻအဆꩻငါလဲ့ "အရှင်ဘုရားဟာ တနင်္လာသား မဟုတ်လား"ရီစွဥ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ ရီထွူနဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ဟော်ꩻလွေꩻဖေႏခန်း ခွန်ကုဝေနုဲင်းယိုသွူ။ "အရှင်ဘုရား၊ အရှင်းဘုရားခါးမှာ မှည့်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်၊ နောက်ပြီးအရှင်ဘုရားမှာ မွေးရာပါ လေနာရောဂါပါတယ်၊ အရှင်းဘုရား လေရောဂါဟာ အသက်လေးဆယ်လောက်တော့ သိပ်မသိသာဘူး၊ အသက်လေးဆယ်ကျော်ရင် အရှင်ဘုရားကို မကြာခဏဆိုသလို နှိပ်စက်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် အနေအထိုင်၊ အစားအသောက် ဆင်ခြင်ရင် ကိစ္စမရှိဘူး၊ သက်တမ်းစေ့ နေနိုင်ပါတယ်" ဆရာႏကျော်နဝ်ꩻ ဟော်ꩻဖေႏသွူ ခွန်ကုဝေ တခွိုင်းယိုတွော့ꩻ အွဥ်ႏယွုတ်ꩻထိုꩻခန်းအငဝ်း၊ နဝ်ꩻထွူတွော့ꩻ "အရှင်ဘုရား သိလိုတာ သိချင်တာရှိရင်မေး၊ တပည့်တော် ဖြေပေးမယ်"ရိုꩻခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ခွန်ကုဝေနဝ်ꩻ ရီခရာႏအဲဥ်ထဝ်း၊ သွူတကာႏတဝ်း တွမ်ႏသွꩻဖုံႏ အဝ်ႏမဲဥ်ထင်ႏလဲဥ်းသွူ မန္တလေꩻကောင်လောင်းတဲင် ရီတဝ်းထာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတွော့ꩻ ထေဖေႏဟော်ꩻဟော်ꩻခꩻ ၅ိ-ဗီႏထွူ ထင်ႏခန်းဒျာႏ မန္တလေꩻကောင်သွူ။ ပေႏတင်ႏဆရာႏ ကဟော်ꩻနဝ်ꩻ သက်လစ်ꩻဆီမာꩻကီနဝ်ꩻ တလီꩻရောႏဂါႏနိပ်စက်ခွိုꩻဒါႏ ရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ယိုခါနဝ်ꩻ သက်လစ်ꩻဆီဗော့ꩻသွူတွော့ꩻ ပေႏတင်ႏဆရာႏကဟော်ꩻဖေႏအတွိုင်ꩻ တလီꩻရောႏဂါႏ မာꩻထွာဒျာႏဟောင်း ယူႏစဥ်ꩻစာꩻခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကိုမ်ႏကခတ်ꩻ၊ ကိုမ်ႏကစို့ꩻဒါႏတွင်ꩻ ၇-၈ နီꩻယိုနဝ်ꩻ ဟို့ꩻလဲ့ꩻတပေါ်ꩻလွေꩻဟဝ်တဝ်း၊ ဟို့ꩻလွေꩻတလဲင်ႏ တစိꩻစိꩻဒျာႏ၊ ဟို့ꩻလွေꩻလဲ့ ဟံးပေါင်းယုဲင်ယုဲင်ထာꩻသွူ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ ဟို့ꩻဖေႏကလွေꩻဟဝ်၊ ဖေႏကလွေꩻအာႏရꩻထာꩻနဝ်ꩻ မီႏအံႏဖေႏတသီႏဟို့ꩻပနဲန်ႏနဝ်ꩻ အလွိုးဟဝ် ယူႏခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ အွဥ်ႏသွꩻစင်ꩻမန်းတပါꩻ လွေꩻဖြေꩻဖေႏခန်း ပွေ့ကဲင်ꩻကပါဒါႏ တသီႏဟို့ꩻပနဲန်ႏမျိုꩻနဝ်ꩻ တဗုတ်ꩻသွူ။ သွꩻစင်ꩻမန်းယို ထွိုင်ႏဖျော်သဲင်ꩻနဝ်ꩻ လꩻသဲင်ꩻခန်း"နန်းတွင်းဆီးတွမ်းသွေးလေ ညီညွတ်ဆေး"တဗုတ်ꩻသွူ။ အဟာနဝ်ꩻ ခိန်ႏအီႏဗေင်ႏထာꩻနဝ်ꩻ အကျိုꩻဟော်ꩻအတွိုင်ꩻ အံႏလွေꩻခန်း (၅)လုံꩻသွူ။ နုဲင်းမွူးရဝ်ꩻဗေင်ႏထွိုင်ႏခိန်ႏနဝ်ꩻ ဟို့ꩻလွေꩻအာခန်း၊ လွေꩻအာႏရောင်းအာႏရꩻခန်းထာꩻတဲင် အနီꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ကိုမ်ႏကအဝ်ႏစို့ꩻယို သက်သာႏထိုꩻစွဥ်ႏယောင်ႏယောင်ႏသွူ။ တသီႏတဲ့ တထဲ့တဝ်း၊ ဟတ္တဲ့တဟဝ်တဝ်း ဖေႏကသေႏချာႏနဝ်ꩻ အဟာနဝ်ꩻလဲ့ အံႏဖျင်ခန်း ၅-လုံꩻတလဲင်ႏသွူ။ နုဲင်းမွူးရဝ်ꩻနီꩻနဝ်ꩻ ပထမနီꩻအတွိုင်ꩻ ဟို့ꩻလွေꩻဟဝ်ဖျင်ခန်းသွူ၊ ဒုတိယနီꩻ ဗေင်ႏထွိုင်ႏ မွူးရဝ်ꩻခိုႏလဲ့ အံႏဖျင်ခန်း ၄-လုံꩻသွူ။ အံႏတသီႏယိုနဝ်ꩻ ကိုမ်ႏခတ်ꩻ၊ ကိုမ်ႏစို့ꩻယို သက်သာႏသဲင်ꩻ တနီꩻတစိꩻစိꩻတဲင် အံႏလွေꩻစွုမ်ႏနီꩻနီꩻတွော့ꩻ ထွိုင်ႏလꩻ ၅-နီꩻနဝ်ꩻ ကိုမ်ႏခတ်ꩻ ဟဝ်လွစ်လွေꩻခန်းဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ ခွန်ကုဝေ ကိုမ်ႏကခတ်ꩻဗာႏ၊ ကစို့ꩻဗာႏယိုနဝ်ꩻ တလီꩻဟို့ꩻကို မာꩻထွာတွော့ꩻ ခတ်ꩻစို့ꩻဗာႏဒျာႏကရိုꩻနဝ်ꩻ စဲင်းလွေꩻခန်းဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကွယ်ႏတွော့ꩻ ခွန်ကုဝေ တလီꩻရောႏဂါႏနဝ်ꩻ တဲႏနဝ်ꩻမာꩻငါ သေနာႏဒွုမ် နဲင်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတွော့ꩻ ဟဝ်တငါလွေꩻခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ တမွေးတဝ်း၊ ပေႏတင်ႏဆရာႏ မန္တလေꩻကဟော်ꩻဖေႏဒါႏအတွိုင်ꩻ အဝ်ႏမောင်ꩻကအံႏမာႏလွုမ်ꩻ တစွိုးတဝ်းလဲ့ တစွိုး ခံႏစာꩻဗာႏစွဥ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ သွီႏတိုꩻရောႏဂါႏလဲ့ တလာသန်လွဥ်၊ ယလဲင်ႏလဲင်ႏလဲ့ သွီႏမွိုင် သꩻတနွော့ꩻ၊ သꩻတဖုံ၊ ယလဲင်ႏလဲင်ႏလဲ့ ဟို့ꩻခြေ့၊ ယလဲင်ႏလဲင်ႏလဲ့ ငင်းဒေင်လျား၊ ငင်းဒေင်ရျူ၊ ယလဲင်ႏလဲင်ႏလဲ့ သီးမူꩻသွူ။ မီႏထွာ မီႏခံႏစာꩻလွဥ်သွူ တစွိုးစွိုးနဝ်ꩻ အလွိုးမီႏအံႏမာႏထာꩻလဲ့ အံႏယင်း "မဟာဖြေဆေး"၊ အလွိုးမီႏထွာဒျာႏ တလီꩻရိုꩻရိုꩻလဲ့ တသီႏတလီꩻလွေꩻ၊ တသီႏဟို့ꩻ ပနဲန်ႏတစွိုးစွိုးယို မီႏအံႏလွေꩻနဝ်ꩻ ကဲဥ်းအာအာ အသက်သာႏလွေꩻယင်းဒျာႏသွူ။ မဟာဖြေဆေး၊ အင်းဝလေဆေး၊ နန်းတွင်းဆီးဝမ်းသွေးလေ ညီညွတ်ဆေးꩻ တသီႏအင်္ဂလေက် တသီႏသွီႏတိုꩻ "အဲမ်လောင်း"၊ "အတီနိုလော"စတြင် တသီႏနုဲင်းယိုဖုံႏနဝ်ꩻ အွဥ်ႏဗာႏဒျာႏသေႏသေႏသွူ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ ပေႏတင်ႏဆရာႏကရိုꩻဒါႏ တလီꩻသန္ဓေႏနဝ်ꩻ မဲဥ်ႏဒျာႏနေနေ ရိုꩻဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ယိုနဝ်ꩻ တဲမ်းနယ်ဗာႏယင်း "ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ အမော့ꩻအကျုံႏ"တလီꩻအကျောင်ꩻခရာႏသွူ။ [1][2]

အာႏကွိုꩻ[edit | edit source]

  1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်-၅၊ အစဲဥ်ႏ-၁၆