Wp/blk/ကမ္ဘာႏမဲ့လေ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ကမ္ဘာႏမဲ့လေ

"ကမ္ဘာႏမဲ့လေ လိုႏထာꩻသေ" ကယားကုဲင်လိုꩻ - အဝ်ႏဒျာႏလိုꩻ။

ခါင်ႏမိဥ်ႏထို့ထိုꩻအခါႏ - စူစာင်းထွာဒါႏခါင်ႏ။

စူနီပါင်မိဥ်ႏထို့ထိုꩻ - ခါင်ႏယို ထွာစူခါင်ႏလမ်း။

စီꩻပွါꩻရေꩻဖေႏကဟဝ် - ထူႏရေꩻသွော့ ကျမ်ႏမာႏရေꩻ။

တောင်းလျက်ꩻတွမ်ႏတသာႏနွိုး - ရော်ꩻဝါင်ꩻအံႏလဲ့ အရသာႏတနွိုးခေါ်တဝ်းနေနေ။

လိုꩻသတ္တိဆေ့ꩻသားနဝ်ꩻ - စာင်းကျံႏတန်ဒါႏ။

လိုꩻတဒါႏတဝ်းလိတ်စာင်ဟန်ႏသားနဝ်ꩻ - ဒေါ့ꩻထာꩻကျာင်ႏ ထင်းလိုꩻဒါႏလိတ်သား။

အဝ်ႏပေႏဆားခါတွင်ꩻ - အဝ်ႏလိုႏခြွိုင်ႏသန်ꩻ၊ အဝ်ႏလိုႏယောင်ꩻဆာင်ꩻ။ မိဥ်ႏတောႏလမ်းတောႏပါႏထွူခါ အဝ်ႏလိုႏရွဥ်ခံꩻဥစ္စာႏပြဲ့ꩻစုံႏ။ မိဥ်ႏဖြားထွူတနီꩻခါ - အဝ်ႏလိုႏအံႏအွီႏအွီႏ၊ အုံသာႏသာႏ။ မိဥ်ႏသီထိုꩻတနီꩻခါ - အဝ်ႏလိုႏတွိုႏမွိုင်မွိုင် သာင်းခဲင်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။

လိုꩻတဖြာꩻ - အဘိဓမ္မာႏ အဝ်ႏတဗာႏစီႏ။

လိုꩻသီးအသက်နဝ်ꩻ တွိုႏနွောင်ꩻ-၁၀၀ စွို့ꩻရိုꩻကီလဲ့ လိုꩻသီးကမာꩻဒါႏ အနုပညာႏ သိပ္ပံပညာႏဖုံႏယို အသက်ညဆွာꩻဒါႏ။

မာႏနမျိုꩻယို တဖေႏဟဝ်တဝ်းဝင်ꩻအကျိုꩻ။

ရွဥ်ယို ထွာလိုꩻအမျာꩻတသီႏတဲင် တစုံႏတဖြာꩻအတွက် ထွာအီဒါႏ အစွူႏသွူ။

ကံႏဟဝ်တချက်၊ ထာꩻကျံႏဟတ်တသက်။

ကံႏတနꩻမို့ꩻကဲဥ်-ကံႏတနဲဥ်မို့ꩻလီး။

ကဝ်ႏသတင်ႏ တလီꩻအီထိုꩻ၊ လိုꩻသတာင်ꩻ လိုꩻဆောင်ႏ။

ခါးလားကလꩻ ဝါင်ꩻပိုမူႏ အွဥ်ႏဒင်ႏကတူႏနုဲင်းခြဝ်ႏထူ၊ ကထွိုင်ႏလꩻထွူ ယမ်းတွမ်ႏခင်ႏနုဲင်းခြဝ်ႏဒျာ။

ငဝ်းငွါမိဥ်ႏတလေ့ သွုန်ႏသꩻကဲင်ႏတေ့ꩻ။

အစမိဥ်ႏခံႏယပ်ꩻဗာႏ - အဆုဲင်ꩻသာႏ။

ဆာႏဗွေမို့ꩻ - တထွꩻတဝ်းမွူးလာ၊ ဖူးဝေးအာ တထွꩻတဝ်းမာဝါꩻ။

ဆျာမွူးအူႏထာꩻ - မွူးနန်ꩻလေ။

စာင်တဝ်းပသေ - သေတဝ်းရီရွောင်။

ဝ-အဲဥ်ထဝ်း ယံကထွာဝိ- ကျံႏစဲႏဗာႏ။

အံႏဒဲဥ်တအွီႏတဝ်း ဒဲဥ်ဖွိုင်ꩻဆလလဲင်ꩻအဝ်ႏခြို့၊ အံႏဒဲဥ်တလို့တဝ်း ဒဲဥ်ဖွိုင်ꩻဆလလဲင်ꩻအဝ်ႏခြွီႏ၊ ထွီႏဆာႏဒွိုႏဗာႏဖျာင်။

တရေင်ယိုခါ - ဆုဲင်ꩻချာသျာင်ꩻ။

မေႏအာမေႏနွောင်ꩻ - ထီအာထီနွောင်ꩻ။

ပိုရက်အနာ - မာရက်အပေႏ။

မော့ꩻထာꩻယပ်ꩻမꩻ-ကော့ꩻမာ၊ မော့ꩻထာꩻဆာမꩻ-ကော့ꩻမွိုး။

နီမိဥ်ႏကျိုꩻစာꩻ - ထွာဘုရာꩻ။

လောကလိုꩻခမ်း - ငမ်းမွုန်းထာꩻယပ်ꩻတွိုႏ။

မိဥ်ႏမိဥ်မာꩻဝါင်ꩻဆရာႏ ခံႏရီးဗာႏဝါင်ꩻတပဲ့ꩻ။

အထောင်ꩻတဗာႏ - အရာႏတရျာꩻ။

ပါꩻမုဲင်ꩻကုဲင်လဲ့ ပါမုဲင်ꩻခံႏ၊ ပါꩻမုဲင်ꩻကျံႏလဲ့ ပါꩻမုဲင်ꩻမော့ꩻ။

အုံညာꩻကော့ꩻ - အုံဗော့ꩻတရေင်။

ပိုမူႏတဖြာꩻ - တတွာဖိုးတရျာꩻ။

လိုꩻမွိုက်လိုꩻမက် - ငါးရုဲင်ꩻရက်။

မိဥ်ႏရက်ခါတဏှာႏ - မိဥ်ႏလွꩻထီႏခါ အပဲစ်။

နမ်းတရေꩻတဝ်း နမ်းမထီႏ - ဝါင်ꩻတရေꩻတတ်း သမ်းငအွီႏ။

ခမ်းလို့မꩻ ထုဲင်ဆုဲင်ꩻ - ထူႏမုဲင်ꩻအီႏအံႏ။

ခွန်နဝ်ꩻသစ္စာႏ - ထံꩻသာꩻသတိꩻ။

နေင်းထီအွီႏအကင်၊ မောက်ကြင်ꩻအအွီႏအကတူႏ၊ လိုꩻမူႏအွီႏထာႏဝ၊ ထ-အွီႏတဗာႏလိုမ်း။[1][2]

အာႏကွိုꩻ[edit | edit source]

  1. အညတြ-နေင်းခြောင်ႏ(လွယ်လုံ)
  2. ၁၉၇၂-၁၉၇၃ပအိုဝ်ႏမဂ္ဂဇဥ်း