Wp/blk/ကဗျာလင်္ကာႏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ကဗျာလင်္ကာႏ

ကဗျာလင်္ကာႏကရိုꩻန၀်ꩻ လိုꩻသီးကအဝ်ႏသုံꩻကအဝ်ႏဒေါ့ꩻစွုမ်ႏနီꩻ ငဝ်းရိုꩻရိုꩻယို ဖေႏကထွာနုဲင်း ငဝ်းတချင်ꩻ ငဝ်းပစိုႏအနေႏတဲင် နာႏဖေႏကတလေ့ ကတဲမ်းသေꩻခါꩻဒါႏ လိတ်ငဝ်းမျိုꩻစားန၀်ꩻသွူ။ သွူတကာႏတဝ်း ပုဒ်အပဲစ်၊ ငဝ်းထို့(၀ါကျ)အပဲစ်-စတဲင်အပဲစ်ဖုံႏလွစ်ထိုꩻတဲင် ပသာဒဂုဏ်ႏ-ဩဇဂုဏ်ႏစတဲင်ဂုဏ်ႏဖုံႏ ဖေႏကဗွေစွုမ်ႏ ကစီႏခြပ်သေꩻခါꩻဒါႏ သက္တတဘာႏသာႏ၊ မာဂဓဘာႏသာႏအကို ဂါႏထာႏ၊ မျန်မာဘာႏသာႏအကို ငဝ်းတချင်ꩻ အလင်ႏကာႏဖုံႏန၀်ꩻ ဟဲ့ꩻလွ အလင်ႏကာႏကဗျာဖုံႏန၀်ꩻသွူ။ အလင်ႏကာႏကဗျာယို မျန်မာဘာႏသာႏလိတ်လုဲင်ꩻလွုမ်ꩻတမွေးတဝ်း ကမ္ဘာႏလောင်းကီ ဘာႏသာႏလိတ်လုဲင်ꩻ အစွိုးစွိုးအဒဝ်ႏဒဝ်ႏအလောင်းဖုံႏလဲ့ ထီႏဗာႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ပေါႏမဥ်ႏရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အလင်ႏကာႏကဗျာန၀်ꩻ အပေါႏလွဥ်စမုဲင်ꩻခါ ယူႏခရာႏအဝ်ႏလွဥ်နုဲင်းန၀်ꩻသွူ။ အလင်ႏကာႏကဗျာယို ပါꩻမုဲင်ꩻအွဥ်တဲမ်းစကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွူထွူထဲ့ထဲ့ နီတဒေါ့ꩻနွောင်ꩻတဝ်းသွူ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ အလင်ႏကာႏကဗျာ အပေါႏလွဥ်စနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ရမ်ꩻတွက်ယူႏလꩻနွောင်ꩻဒျာႏ၊ အလင်ႏကာႏကဗျာကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ လိတ်နာႏဖေႏနေးနာႏကတလေ့တဲင် တဲမ်းခြပ်ခါꩻနုဲင်းန၀်ꩻဒျာႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ရိုꩻသေခါꩻလဲဥ်းအွိုးကီသူꩻသွူ။

ကွပ်နဝ်ꩻမꩻတဲင် အဝ်ႏလိုႏယူႏချာ အလင်ႏကာႏကဗျာသီး အထျꩻအထောင်ꩻကထွာဒါႏ ငဝ်းတချင်ꩻဖုံႏသွူ။ ငဝ်းတချင်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အပေါႏလွဥ်စနုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း။ ကမ္ဘာႏလောကတန်အကိုယို ငဝ်းပနဲဥ်ႏတလေ့ ကအီႏယေန်တေ့ꩻထိုꩻဒါႏ အခိန်ႏကရိုꩻနဝ်ꩻ တအဝ်ႏဖိုတဝ်းသွူ၊ ခါးလားသတ္တလောကကထွာကာႏ လောကဓာတ်တဖြုံႏလုမ်း ထီလုမ်ႏတဲင် ကမ္ဘာႏလဲင်ꩻကုဲင်သွူအခိန်ႏမဥ်ႏတဲ့ ထီလဲင်ꩻဗောက်ꩻဗဝ်ႏငဝ်း၊ တျာႏလိက်ထာꩻတဲင်တွော့ꩻ ခမ်းခြွိုင်ꩻအငဝ်းဖုံႏ အဝ်ႏဗာႏဖိုဒျာႏသွူ။ အဝ်ႏနဝ်ꩻထွူ ထီဖုံႏသေ့ꩻထိုꩻတဲင် တလီꩻအဝ်ႏဟံႏလောင်း ကမာꩻလွဥ်ဒါႏအငဝ်းဖုံႏတဲ့သင်၊ သေင်ႏမွူးလောင်း သေင်ႏလာႏတသွိုးထာꩻငဝ်းဖုံႏတဲ့သင်၊ ထီဗို့ꩻမောင်းရောင်ꩻထီခြောင်ထီအွိုင်ꩻကိုငဝ်းဖုံႏလဲ့သင်၊ ထာꩻသောင်ꩻထာꩻသား တိရစ္ဆာန်ႏသီးငဝ်းဖုံႏလဲ့သင်၊ ၀ါးလွီး၀ါးကီႏသီး ဖြေင်ꩻထာꩻငဝ်းဖုံႏလဲ့သင် အဝ်ႏလွဒျာႏ ပငါပရာꩻနဝ်ꩻသွူ။ အင၀်းနုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ အမဲဥ်ႏတဗာႏန၀်ꩻ ထွာဒျာႏ သဘာဝငဝ်းတချင်ꩻမွေးမွေးတန်သွူ၊ ကအဝ်ႏဝွို့ဆွိုင်ꩻတွမ်ႏ ငဝ်းပနဲဥ်ႏတလေ့ သဘာဝငဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ လိုꩻတဲႏစကမ္ဘာႏသားဖုံႏ အသꩻအာႏရုံႏတွိုႏလွဝင်ꩻသွူ။ ဗွန်ပီနုဲင်းလိုꩻပေႏသီး ကခြဝ်ထွားနုဲင်းညောဝ်ႏလွူး၊ ထွီႏလွူးငဝ်းနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ လိုꩻကတဲႏစကမ္ဘာႏသားဖုံႏလဲ့ ထွားနုဲင်းသဘာဝငဝ်းတချင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ အရီးသွတ်ꩻနဝ်ꩻ ထွားနုဲင်း တိရစ္ဆာန်ႏအဝ်ႏ၀ွေꩻသီးအထျꩻသောင် ကဖြေင်ꩻထာꩻငဝ်းဖုံႏ၊ ၀ါးပေႏသီးဖြေင်ꩻထာꩻငဝ်းယို ဗွန်တဝ်းဖေႏကဗွန်ဝွေꩻသီးထွားနုဲင်းလွိုမွေးစွဥ်ႏ၊ လိုꩻသီးကအီႏထွားနုဲင်းအီတာႏ အယိုꩻသွတ်ꩻန၀်ꩻ ထွာဒျာႏဝါးသီးကဖြေင်ꩻဒါႏအငဝ်းန၀်ꩻဒျာႏရင်ꩻသွူ။

လိုꩻကတဲႏစကမ္ဘာႏသားဖုံႏသူꩻန၀်ꩻ တနီꩻမွူးမွူး လော်ဒျာႏထာꩻသား တခွေဒျာႏထအဝ်ႏမွိုင်းထုမ်ႏဗာႏအအံႏအအွꩻနုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏတဲင် ရွိုးလွားငါႏတွော့ꩻ မွူးထွိုင်ႏခေ့ꩻထာꩻတမို့ခိန်ႏနဝ်ꩻ အုံစုဝင်ꩻတွော့ꩻ အအီႏခြဝ်ထွားနုဲင်းလွဝင်ꩻ သဘာဝငဝ်းတချင်ꩻ ကထွာဒါႏ ယူး၀ါးငဝ်း၊ ခမ်းငဝ်း၊ တလီꩻငဝ်း၊ သင်ႏလာႏဝါႏလာႏ တသွိုးထာꩻငဝ်းစတဲင် သဘာငဝ်းတချင်ꩻဖုံႏ တဖြာꩻတလဲင်ႏလဲင်ႏသနဲ့။ လိုꩻယဖြာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထွိုင်ႏအုံပဆားခိန်ႏတဲင် တနီꩻအတောႏတွင်ꩻ နမ်းကမော့ꩻတလူႏလွဥ်ဒါႏ အထွာအကုဲင် ဗဟုသုတဖုံႏယို ဖြာꩻဖြောင်းဖြာꩻဖြေꩻ အလွိုးအီႏဒေါ့ꩻလွဝင်ꩻဖုံႏ၊ ကထွိုင်ႏဒေါ့ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻအတွင်ꩻ ဟွုန်တလွို့သဘာဝငဝ်းတချင်ꩻတဲင် ဒေါ့ꩻနေးတဝ်းတွမ်ႏငဝ်းရိုꩻရိုꩻတွော့ꩻ အလွိုးကျံႏယူႏဒေါ့ꩻရော်ꩻပါနေး တွမ်ႏငဝ်းတချင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ အုံဝဲင်ꩻဒေါ့ꩻလွငဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏထွာထာꩻပျောႏသွင်ႏမွန်းသွိုꩻဒျာႏရင်ꩻတဲင် တဗꩻပါစူ၊ တလွုန်းပါခင်ႏ၊ ခြဝ်လွဥ်ꩻ၊ ဟျူႏတလီꩻ-စတဲင်တွော့ꩻ ကေားဒေါ့ꩻငဝ်းသားလဲ့ တွမ်ႏငဝ်းပနဲဥ်ႏအွီႏ အလွိုးအီႏဒေါ့ꩻဝွို့ပါ ငဝ်းကပွိုင်းဒါႏ တွမ်ႏငဝ်းတချင်ꩻစားန၀်ꩻရင်ꩻသွူ။ အဝ်ႏငဝ်းရိုꩻရိုꩻနဝ်ꩻတဲင် အုံနောင်တွမ်ႏငဝ်းတချင်ꩻထွူတွော့ꩻ ဖေႏကတလေ့နာႏဖေႏကဟဝ် ကဒေါ့ꩻစီးခြပ်ဒါႏနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာစွဥ်ႏဒျာႏ အလင်ႏကာႏကဗျာအရွီးအခိုးဒေါ့ꩻလွဥ်စလဲဥ်းနဝ်ꩻသွူ။

ကွဲႏတွော့ꩻ ယိုနဝ်ꩻ စငါထွာလေႏကွို့ꩻ ဖြောင်းကဗျာလွုမ်ꩻ၊ ခါးလားလိတ်အက္ခရာႏကပေါႏလွဥ်ကာႏ လိုꩻသီးနမ်းမော့ꩻခွဲး ခံႏစာꩻဗာႏ ရွစ်ထန်ႏနယ်နေးတွမ်ႏကဗျာဖုံႏန၀်ꩻ အဝ်ႏဗာႏဖိုဒျာႏရင်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻတဲင် လိတ်အက္ခရာႏကထွိုင်ႏပေါႏလွဥ်ခိန်ႏနဝ်ꩻ အတဲမ်းအလင်ႏကာႏကဗျာ ပေါႏလွဥ်ဗာႏကရိုꩻနဝ်ꩻ အွဥ်ႏဆွိုင်ꩻအကျောင်ꩻတွမ်ႏအကျိုꩻတွော့ꩻ သေထွꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ နမ်းသꩻအကိုကခံႏစာꩻ၊ ကရုဲင်ꩻတသွိုး၊ ကယူႏခါꩻဖုံႏယို ဝင်ꩻသꩻအကိုသူꩻ ဖေႏနေးကခွဲးမော့ꩻ ခံႏစာꩻ ရုဲင်ꩻတသွိုးနွောင်ꩻဗွန်ဗွန်တဲင် ကအွဥ်ႏရသွုပ်ဖေႏဒါႏထာꩻရာꩻမျိုꩻန၀်ꩻ အလင်ႏကာႏကဗျာယိုဒျာႏရင်ꩻသွူ။ နမ်းကခံႏစာꩻဗာႏယို ကအီႏမာꩻထွာဖေႏဗာႏ ဝင်ꩻနမ်းမော့ꩻခွဲး ထာꩻခံႏစာꩻ ကအွဥ်ႏရသွုပ်ဖေႏဗာႏယိုနဝ်ꩻတဲး တယိုꩻတဝ်းသွူ၊ နမ်းကသေယို ဖေႏနေးဝင်ꩻကသေ၊ နမ်းကထီႏယို ဖေႏနေးဝင်ꩻကထီႏတဲင် ကအီႏအွဥ်ႏနယ်နွောင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏကအခြွိုင်းဟဝ်နဝ်ꩻသွူ။ အခြွိုင်းဟဝ်ကရိုꩻန၀်ꩻ ထွာဒျာႏ အလင်ႏကာႏကဗျာကရိုꩻဒါႏ ကစွဲးကမ်းနွောင်ꩻအီ ငဝ်းတလောႏ၊ အစပ်အဆွိုင်ꩻ၊ အတဲႏစအသွတ်ꩻ အခရာႏသဘော်ꩻစတဲင်နုဲင်းန၀်ꩻဖုံႏသွူ။ အလင်ႏကာႏကဗျာကရိုꩻန၀်ꩻ ငဝ်းတလောႏနေးပေႏလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာလဲဥ်းအလင်ႏကာႏကဗျာ ဒေါ့ꩻလꩻတဝ်းဒွိုန်း၊ သဒ္ဒလင်ကာရ-သဒ္ဒါႏငဝ်းခြွိုင်း၊ အတ္ထာလင်ကာရ-အခရာႏငဝ်းခြွိုင်းစတဲင် လိုႏခြွိုင်းတရေꩻအီက တွမ်ႏအခြွိုင်းအခြိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ဘာႏသာႏလိတ်လုဲင်ꩻ အမျိုꩻမုဲင်ꩻကိုတရိုꩻတဝ်း ငဝ်းအွဥ်ႏတလောႏလို့ဝင်ꩻပုံႏ၊ ထူႏအွဥ်ႏအငဝ်းပုံႏ၊ ခြပ်ဗာႏအလင်ႏကာႏအရသာႏ ဖေႏကထန်ႏလွဥ်ပုံႏ-စတဲင် ကဗျာတဖွောင်ꩻ (ဥပဒေႏ)နုဲင်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏသွူ။

မဥ်ႏတဲမ်းခြပ်ဒါႏဒျာႏ တွမ်ႏတဖွောင်ꩻဗွေဗွေစွုမ်ႏစွုမ်ႏ အနယ်ꩻမဲဥ်ႏမဲဥ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻမꩻ ထွာလꩻ အလင်ႏကာႏကဗျာသွူ။ ကဗျာကရိုꩻနဝ်ꩻ မဥ်ႏသုံꩻဒါႏဒျာႏ အခြွိုင်းအခြိုꩻစူခွုမ်ဖုံႏနုဲင်းနဝ်ꩻမꩻ နမ်းကခံႏစာꩻဗာႏဒါႏ အရသာႏယို ကေားဟော်ꩻထွားသားသူꩻ အီႏခံႏစာꩻဗာႏဗွေဗွေနဝ်ꩻသွူ။ ယိုကိုနဝ်ꩻ မဥ်အွဥ်ႏနယ်ဖေႏစံꩻ ငဝ်းန၀်ꩻတလောႏလဲ့ ကဗျာအရသာႏတပေါႏတဝ်းကဗျာတပွိုက်ပေႏငါ။ ကျောင်ꩻပေႏခနဝ် ဆို့ꩻမောက်ကြင်ꩻ ကျောင်ꩻပေႏခထင်ꩻ ဆို့ꩻကံꩻကောႏ နုဲင်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻယဝ်း နီအဝ်ႏပနီအဝ်ႏပျောႏ။ ယိုကိုခြာနဝ်ꩻ ငဝ်းဖေႏကတလောႏရိုꩻကီလဲ့ အခရာႏတပေါႏတဝ်းသွူ၊ ကြင်ꩻ-ထင်ꩻ-ကောႏ-ပျောႏ ဖုံႏနဝ်ꩻ ငဝ်းတလောႏဒျာႏလဲ့ သွံပွိုက်ယို မဥ်ႏခြွဥ်ႏလို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻ အခရာႏ လွေꩻဒျာႏဖြာꩻစွိုးစွိုးတဲင် အခရာႏတအဝ်ႏတဝ်းသွူ၊ အခရာႏတအဲဥ်ထဝ်းနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ အခွေါင်းယွော့ထဲင်း ဘာႏသာႏလိတ်လုဲင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ အလင်ႏကာႏကဗျာတဲꩻတဲ့ တထွာတဝ်းကရိုꩻနဝ်ꩻ လိုႏအွဥ်ႏသတိꩻပါငါႏသွူ။

ယိုနဝ်ꩻ အီႏအွဥ်ႏနယ်လုဲင်ႏ ငဝ်းလဲ့တလောႏ၊ သဒ္ဒလင်ကာရ-သဒ္ဒါႏငဝ်းခြွိုင်း၊ အတ္ထာလင်ကာရ-အခရာႏငဝ်းခြွိုင်းတဲ့စွုမ်ႏ၊ ကဗျာအရသာႏလဲ့ အဝ်ႏမွေးစွဥ်ႏကဗျာတပွိုက်ပေႏငါ။ မွူးရောင်ႏပေါႏထန်ႏ တိရစ္ဆာန်ႏတွမ်ႏလိုꩻ ကရိုꩻဟို့ꩻဆာႏ ထိုမ်ႏဒါႏထီႏထာꩻ မွူးရောင်ႏညာꩻတဲင် ဟ၀်ရာꩻကိစ္စ ကမာꩻလွနောဝ်ꩻ သုခချမ်ꩻသာႏ တနီꩻတာႏယို လꩻဗာႏအမျတ် နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကဗျာယိုအကို ဖေႏကတလောႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏခြပ်ခါꩻသွူ၊ ထန်ႏ၊ ဆာႏ၊ လိုꩻ၊ ရိုꩻ၊ ဆာႏ၊ ဒါႏ၊ ထာꩻ၊ ညာꩻ-စတဲင် ငဝ်းအဝ်ႏတလောႏအဝ်ႏဝွို့လွေꩻလို့ဝင်ꩻ၊ အခရာႏတဲ့ သျင်ꩻဟဝ်မွေးငါႏ၊ မွူးရောင်ႏထွိုင်ႏထန်ႏလွဥ်တဲင် နီလိုꩻသီးအတာႏ အကျိုꩻတရာꩻထွာလွဥ်အီနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ဟော်ꩻထွားကဗျာယိုတပွိုက်ငါတဲ့ သေစဲင်းထွꩻစွဥ်ႏဒျာႏ မွူးကထန်ႏဗာႏအခရာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကဗျာယိုအကို ကေားတဲမ်းသား ကမဥ်အွဥ်ႏနယ်ဒါႏ မွူးရောင်ႏထန်ႏလွဥ်အကျိုꩻလꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ကေားတဲမ်းသား ကခံႏစာꩻဒါႏအတွိုင်ꩻ ကေားဟော်ꩻထွားသားလဲ့ ထွားကဗျာယိုငါလဲ့ ခံႏစာꩻဒါႏနုဲင်းနုဲင်းစွဥ်ႏနဝ်ꩻသွူ။

စီႏခြပ် အလင်ႏကာႏကဗျာကရိုꩻနဝ်ꩻ ငဝ်းတလောႏလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း အွဥ်ႏသတိꩻဗာႏပါက အငဝ်းဒွေါင်ႏဆွာꩻကရိုꩻဒါႏ (မတြာ)ယင်မꩻသွူ၊ အငဝ်းဒွေါင်ႏ-ဒီဃငဝ်း၊ အငဝ်းဆွာꩻ-ရဿငဝ်း၊ အငဝ်းထွူႏ-ဂရုငဝ်း၊ အငဝ်းဖွီ-လဟုငဝ်းစတဲင်ဖုံႏ ဖေႏကလွောက်ꩻ ယံကချော်ꩻပြေနဝ်ꩻလဲ့ ခြပ်သော့ꩻပါမꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏအလင်ႏကာႏကဗျာနဝ်ꩻသွူ။ ကေားတဲမ်းသားနဝ်ꩻ လွိုက်ဗာႏငဝ်းတလောႏလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း အငဝ်းတဲ့ လွိုက်ဗာႏသွူ၊ ခြပ်နေးတွမ်ႏအငဝ်းဆွာꩻတွော့ꩻ အခရာႏဖေႏကစွုမ်ႏနဝ်ꩻ ထွားစမ်ꩻအလင်ႏကာႏ ကဗျာလယို သေနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ လွေꩻတဖူꩻညာꩻ တဖြာꩻလွုမ်ꩻတဲင်၊ ကွပ်ဟွီဟဲင်တွော့ꩻ၊ ခင်ႏဒဲင်ကာတာႏ၊ ခြေားငါႏအာႏ။ လိတ်ရဲဥ်ႏယိုအကို ငဝ်းလဲ့တလောႏဒျာႏ၊ အငဝ်းလဲ့ အွဥ်ႏနယ်လွေꩻပါအခရာႏ၊ ညာꩻ၊ ဖြာꩻ၊ တဲင်၊ ဟဲင်၊ ဒဲင်၊ တာႏ၊ ငါႏ- ငဝ်းဖုံႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာငဝ်းဆွာꩻကွေႏကွေႏတဲင် ကေားတဲမ်းသား ကမဥ်အွဥ်ႏနယ်ဒါႏ သညင်ꩻခရာႏနဝ်ꩻ ကေားဟော်ꩻထွားသား ခံႏစာꩻနွောင်ꩻစွဥ်ႏနဝ်ꩻသွူ။

တမျိုꩻယင်းနဝ်ꩻ စီႏခြပ်နေးလိတ်ဖြုံႏ ထွိုင်(ထပ်)လို့ဝင်ꩻနဝ်ꩻလဲ့ တလေ့တမျိုꩻနေနေသွူ။ နမူႏနာႏအနေႏနဝ်ꩻ မဥ်ႏမော့ꩻလွဥ်ခိန်ႏသူꩻမꩻ ကွဲးဖျင်ဟဝ်သော့ꩻဖေႏယင်း၊ ငဝ်းထပ်ထွိုင်ကရိုꩻနဝ်ꩻ တပွိုက်အကို အဝ်ႏလစ်ꩻငွါငတ်ꩻငွါယိုနဝ်ꩻ ထပ်လွေꩻနေးလို့ဝင်ꩻနီငွါ၊ လွေꩻလွေꩻသဲင်ꩻသဲင်ꩻ၊ ပဲင်ꩻပဲင်ꩻရက်ရက်၊ မုဲင်ꩻသက်သက်လဲ့၊ ဖက်ဖက်ငီႏငီႏ၊ ဆွန်ꩻစူစွီႏ-စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ငဝ်းထပ်တွော့ꩻ နာႏတလေ့တဲင် ထွာဂုဏ်ႏအဝ်ႏအီတမျိုꩻ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ ငဝ်းထပ်တွိုင်ꩻလဲ့ အခရာႏမဥ်ႏတစဲင်းသျင်ꩻတဝ်းနဝ်ꩻ တထွာနွောင်ꩻတဝ်းကဗျာ၊ အလင်ႏကာႏတဲင် ပေါႏတဲမ်းတကျင်ႏတဝ်းတဲးတဲးနဝ်ꩻ နာႏတလေ့ကီလဲ့ ထွာအီတဝ်း ဝင်ꩻထာꩻအာႏကွိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ စီႏခြပ်တွမ်ႏအငဝ်းဆွာꩻ ( အာ-အီ-အူ-အေ-အဲ(အယ်)အော်)တဲ့သင်ꩻ၊ အငဝ်းဒွေါင်ႏစား (အ-အိ-အု-အဲ့(အယ့်)-အော့)တဲ့သင်၊ ဗီးသွတ်ꩻ (က်-စ်-တ်-ပ်)ဖုံႏတရိုꩻတ၀်း၊ (င်-ဉ်-ဏ်-န်-ဝ်)ဗီးသွတ်ꩻဖုံႏတရိုꩻတဝ်း မဥ်ခြပ်တွမ်ႏအမျိုꩻမုဲင်ꩻခြပ် အလင်ႏကာႏကဗျာကရိုꩻနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ ရသ(၉)ပါꩻအကိုနဝ်ꩻ ပါသော့ꩻဗာႏတပါꩻပါꩻသွူ။ ရသ(၉)ပါꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ (က) ထာꩻရက်ခရာႏ (ခ) ပယွုမ်းတယွို့ခရာႏ (ဂ) သညင်ꩻခရာႏ (ဃ) အကျမ်ꩻ-အရွိုင်ꩻခရာႏ (င) အရုဲင်း-အထင်ခရာႏ (စ) ငမ်းခရာႏ (ဆ) ပသို့ꩻ-ဗွိုႏအန်ꩻခရာႏ (ဈ) အံႏအော်ꩻ-အဆန်ꩻခရာႏ (ည) ငိမ်ꩻခွꩻရျူႏသာႏခရာႏန၀်ꩻသွူ။

ကမ္ဘာႏလောင်း လိုꩻသီးကဒေါ့ꩻဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ တဗွန်ပီတဝ်းရိုꩻလဲ့ ပွိုင်ႏဝွို့တွမ်ႏကဗျာဉာဏ်ႏ အထာꩻယူႏဖုံႏနဝ်ꩻ ပေါင်းသေန်ႏသေန်ႏဒျာႏလို့ဝင်ꩻ၊ မဥ်ႏစီႏခြပ် တခြာကောင်ဆောင်ႏ ထီဟံႏဖုံႏခရာႏလဲ့ နုဲင်းစွဥ်ႏလူꩻသီးဖန်ဆင်ꩻဖေႏအတွိုင်ꩻ ဖေႏကထီႏတမွာစွဥ်ႏ လူꩻအွဥ်ႏလော့ခမ်း လူꩻအွဥ်ႏမာꩻတလီꩻ စီႏခြပ်လွနုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ကမ္ဘာႏအခဝ်တွို့ꩻသား အလင်ႏကာႏကဗျာတဲ့နဝ်ꩻ၊ မန်းလိုꩻမျိုꩻသီးကဗျာတဲ့နဝ်ꩻ၊ လိုꩻမျိုꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတယဝ်း လိတ်လုဲင်ꩻအလင်ႏကာႏ ကဗျာနဝ်ꩻ နာႏဖေႏကတလေ့ ပညာႏသျင်ႏသီး တဲမ်းစီႏခြပ်သေꩻလွဥ်းလွဥ်း အခရာႏလꩻငီꩻလို့ဝင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ ။ ဘာႏသာႏလိတ်လုဲင်ꩻအမျိုꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း ခံႏစာꩻလꩻနွောင်ꩻဒျာႏ အလင်ႏကာႏကဗျာအရသာႏကွေႏကွေႏသွူ၊ အံႏအွꩻခရာႏနဝ်ꩻ အရသာႏ စဲင်းဒျာႏဖြေꩻအလောင်း၊ ယောင်ꩻဆင်ꩻနဝ်ꩻ အစဲင်းသော့ꩻမုဲင်ꩻကို၊ ဗွန်ပီနုဲင်းနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ အလင်ႏကာႏကဗျာနဝ်ꩻ အစဲင်းသော့ꩻနားကိုနဝ်ꩻသွူ ။ ဖေႏနေးကသေနာႏ ဂီတငဝ်း၊ ဖေႏနေးကခံႏစာꩻနွောင်ꩻ ဂီတအရသာႏနဝ်ꩻ လွူꩻသေꩻခါꩻဗာႏ၊ ဖေႏကသေနာႏ ကဗျာအရသာႏယိုလဲ့ နာႏကျင်ꩻကျင်ꩻသေꩻခါꩻဗာႏတွမ်ႏနားနဝ်ꩻသွူ။

ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမꩻတဲင် ကစီႏခြပ်ကဗျာအကိုနဝ်ꩻ သော့ꩻပါဗာႏ သဒ္ဒါလင်ကာရဂုဏ်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ ကဗျာကရိုꩻနဝ်ꩻ ဟော်ꩻထွားနေးဗော့ꩻသꩻကိုလွုမ်ꩻနဝ်ꩻ အရသာႏတစွုမ်ႏတဝ်းသွူ။ နာႏဗာႏ ဝင်ꩻကဟော်ꩻအွဥ်ႏထန်ႏနေးအငဝ်း၊ နမ်းဟော်ꩻအွဥ်ႏထန်ႏနေးအငဝ်း မဥ်ႏမာꩻနုဲင်းနဝ်ꩻမꩻ အရသာႏစွုမ်ႏသွူ၊ အလင်ႏကာႏကဗျာသီးအငဝ်း တွိုႏခြောင်ꩻတကားမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အွဥ်ႏနယ်ထွူလဲဥ်း အွိုးကီသူꩻသွူ။ အလင်ႏကာႏကဗျာကရိုꩻနဝ်ꩻ လိတ်ငဝ်းတွမ်ႏသꩻနီမျိုꩻအကို အဝ်ႏဒင်ႏအာဒျာႏသꩻအလောင်း ဒေါ့ꩻလွနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ သꩻကယူႏနဝ်ꩻ ထွာအလင်ႏကာႏကဗျာတဲင် လိတ်တွမ်ႏငဝ်းနဝ်ꩻ ထွာဖောႏလွေꩻအီ ထာꩻယူႏအနမ်းအခြုံတာႏ စူခွုမ်တန်ဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ တဗွန်တဝ်းခန်းလို့ဝင်ꩻတဲ့ ကယူႏဒါႏကဗျာဉာဏ်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဗွန်ပီဒျာႏလို့ဝင်ꩻ ထီႏဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ မျန်မာလိတ်လုဲင်ꩻအကို အလင်ႏကာႏကျမ်ꩻကိုနဝ်ꩻ ငဝ်းတဲက်ဒင်ႏအီ၊ အရသာႏကွတ်ꩻပါꩻ အဝ်ႏပါနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ ။ အခဝ်တွို့ꩻသား ဘာႏသာႏလိတ်လုဲင်ꩻဖုံႏသူꩻလဲ့ အဝ်ႏပါဒျာႏနေနေ၊ အလင်ႏကာႏကဗျာကရိုꩻနဝ်ꩻ ဗွန်ပီနုဲင်းထာꩻဒုံႏအူနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ အမာꩻတလွို့နွောင်ꩻအီမွေးငါႏ လိုꩻသီးသꩻ၊ သꩻဖေႏကအဝ်ႏဖွို့အဝ်ႏဝွို့နဝ်ꩻလဲ့ မာꩻဖေႏနွောင်ꩻပဥ် တကားနဝ်ꩻစွဥ်ႏ နဝ်ꩻသွူ။ ကမာꩻဖေႏနွောင်ꩻအီ တကားယိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ကေားတဲမ်းသား ထာꩻယူႏနဝ်ꩻသွူ၊ အလင်ႏကာႏကဗျာကရိုꩻနဝ်ꩻ စီႏခြပ်ဆွာꩻတရွားနေးမꩻ ထွာအလင်ႏကာႏကဗျာရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတလꩻတဝ်း၊ အဒွေါင်ႏပေႏလွုမ်ꩻတဲ့ယဝ်း မဥ်ႏစီႏခြပ် ဖေႏကဗျာဂုဏ်ႏကထင်ႏနဝ်ꩻတဲး ထွာနွောင်ꩻဒျာႏ အလင်ႏကာႏကဗျာနဝ်ꩻသွူ။

အလင်ႏကာႏကဗျာကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာလိတ်လုဲင်ꩻအရသာႏအဝ်ႏတမျိုꩻတဲင် ထွို့ꩻငေါ်ꩻထေ့နွောင်ꩻ လိုꩻသီးအသꩻကကျွိုက်ရာꩻတဲင် နီနာꩻအဝ်ႏလိုႏသေနာႏငါႏဝင်ꩻသွူ။ ထာꩻသာႏယာႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏလိုꩻသီးထာꩻကျွိုက်ဒျာႏရင်ꩻတဲင် ပေါႏမဥ်ႏစီႏခြပ်တလေ့လေ့နဝ်ꩻတဲး အလင်ႏကာႏကဗျာယို ထွာနွောင်ꩻဗာႏစွဥ်ႏ လိုꩻသီးထာꩻကျွိုက်တမျိုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ သေႏချာႏသွတ်ꩻစွဥ်ႏဒျာႏသွူ။ နီလိုꩻမျိုꩻအနေႏနဝ်ꩻ အလင်ႏကာႏကဗျာယို တဲႏစွဥ်ႏအွိုးမွိုးစိုးဖါပန် မော့ꩻလဲင်ႏသူꩻကာႏ အဝ်ႏလွဥ်ဗာႏဒျာႏရင်ꩻ၊ ပွိုးတမုဲင်ꩻနဲးတဲင် ခွေသီနီနာꩻ ဘဝလိုꩻပေႏခိန်ႏနဝ်ꩻ မွိုးချော်ꩻတေ့ꩻအီတွမ်ႏ ငဝ်းအလင်ႏကာႏကဗျာလွဥ်းလွဥ်းနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻပေႏဒုံခြင်ꩻခါႏငါမဥ်ႏတဲ့ ပေါႏခမ်းမဥ်ႏလော့လော့လွဥ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏစွဥ်ႏအငဝ်းပစိုႏ၊ ငဝ်းပစိုႏကရိုꩻယိုနဝ်ꩻ ကွပ်စွဥ်ႏအလင်ႏကာႏ တလောႏနဝ်ꩻမꩻ အဝ်ႏခံသော့ꩻလꩻ လိုꩻပေႏသီးဖြောင်းကိုနဝ်ꩻသွူ ။ တစွိုးယင်းနဝ်ꩻ ငဝ်းတချင်ꩻ၊ ငဝ်းကဲး၊ ငဝ်းတွယ်ꩻ အခရာႏတစွိုးစွိုး တမျိုꩻမျိုꩻ မဥ်အွဥ်ႏသေလို့ဝင်ꩻတဲင် သုံꩻနေးငဝ်းအလင်ႏကာႏတလောႏတွော့ꩻ ကဒေါ့ꩻကသုံꩻလွေꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏနေကဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ လိတ်ဖစ်ကိုတဲ့သင်၊ လိတ်ပင်ꩻကိုတဲ့သင်၊ ငဝ်းရွစ်ကန်းတော့ꩻအီအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏအကိုလဲ့ နီလိုꩻမျိုꩻအနေႏ ထွာဒျာႏဂုဏ်ႏအဝ်ႏအီနေနေ၊ တတဲမ်းနေးတွမ်ႏလိတ်လဲ့ နေးဖြောင်းရွစ်ထန်ႏ အွဥ်ႏသေနယ်ဝင်ꩻအခရာႏဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ ထွာဒျာႏအလင်ႏကာႏ (ကဗျာ)လွဥ်းလွဥ်းနဝ်ꩻသွူ။မိဉ်ႏတဲမ်းထွူ ကဗျာ အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ ဖဲ့ꩻလ့ဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ သော့ꩻပါသွော့ လိတ်ကိုဒ်နုဲင်းယို

အာႏကွိုꩻ[edit | edit source]