Wp/blk/ကန်းတော့ꩻဖေႏဆုꩻ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > ကန်းတော့ꩻဖေႏဆုꩻ

"ငဝ်းကန်းတော့ꩻ" ကမ္ဘာႏလောင်းကီကအဝ်ႏဒါႏ လိုꩻမွိုင်ꩻတွိုင်ꩻ၊ ဘာႏသာႏတွိုင်ꩻနဝ်ꩻ ကအာႏကွိုꩻဆယ်ꩻကပ်ဒါႏ အတန်ထိုသွတ်ꩻ၊ အမျတ်ထိုသွတ်ꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ နဝ်ꩻတဝ်းလဲ့ သꩻကိုရေႏမိုးထာꩻအာႏကွိုꩻ တစွိုးစွိုးအလောင်း၊ မွိုးဖါဆရာႏ၊ သက်တန်ရွယ်ႏတန်၊ လိုꩻတန်သီးအလောင်းယို နေးတွမ်ႏနမ်းသꩻ ဖြောင်းကရိုꩻဒါႏ ကံႏသွံပါꩻယို နမ်းခွေါင်းမာႏ၊ ဖြောင်းဒေါ့ꩻရိုꩻမာႏ၊ သꩻကိုယူႏမာႏ မဥ်ႏအဝ်ႏဒါႏတစွိုးစွိုးနဝ်ꩻ ထွာအီဒါႏ ဘဝသံႏသရာႏ တဖူꩻအဆီꩻအရဲးနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ကလွဥ်ꩻကာႏ၊ ကပဲစ်မာႏဗာႏမိဒါႏ အပဲစ်ဖုံႏယို ယံကကေႏ ထိုꩻမားထိုꩻနဝ်ꩻ ချꩻဖွိုႏမာန်ႏမာႏနတဲင် ကွီခွင်ꩻချာ၊ တောင်ꩻပြန်ႏချာ၊ ရိုႏသေႏချာယင်းနဝ်ꩻ ငဝ်းထုံꩻရိုꩻ"ကန်းတော့ꩻ"နဝ်ꩻသွူ။ ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ လာမျတ်ခိန်ႏ နေင်ႏမဲ့ကူꩻ ဒဲဥ်ဟားဖူꩻ တင်ꩻကျွစ်ကို ပေႏတန်မူႏခိုသီး ကလယ်ႏကန်းတော့ꩻဒါႏ မွိုးဖါဆရာႏ၊ လိုꩻဖြားလိုꩻတန်သီးဖုံႏယိုနဝ်ꩻ အထွာဂါရဝနိဝါတ မင်္ဂလာႏတပါꩻတဲင် လောကီလောကုတ် အကျိုꩻနီꩻပါꩻ ဗွေပြဲ့ꩻစုံႏဟဝ်ငါႏနဝ်ꩻသွူ။ ရတနာႏသွံပါꩻ သက်တန်ဂုဏ်ႏတန် ပုဂ္ဂိုလ်ႏသီးဆူꩻ မီႏသေဝုဲင်ႏရိုႏသေႏ ပူႏဇောႏဗာႏနဝ်ꩻ သက်ထို ယောင်ꩻယံ ချမ်ꩻသာႏအာႏတန် အကျိုꩻယိုလစ်ꩻပါꩻ ကွီလဲ့လꩻလꩻ၊ ကွီတဝ်းတဲ့လꩻလꩻ၊ ပဋိဘာနဉာဏ်ႏလေနဝ်ꩻတပါꩻလဲ့ လꩻပါသွူးစွဥ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

"ဖေႏဆုꩻ" ဆုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ကမာꩻသားနမ်းကမဥ်လꩻ၊ ကော့ꩻမောင်ꩻဒါႏအကျိုꩻ တစွိုးစွိုးသူꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏဆုꩻနဝ်ꩻသွူ။ မဥ်လꩻချမ်ꩻသာႏ လောကီꩻတာႏ၊ လောကုတ်ရင်ꩻဖုံႏ မန်ႏသမျကိုနဝ်ꩻ ထွာဆုꩻလွဥ်းလွဥ်းနဝ်ꩻသွူ။ ဆုꩻယို သꩻကိုရေႏမိုး ကွီနေးဒျာႏတဲင် နီကကွီအတွိုင်ꩻနဝ်ꩻ တနီꩻခါ မဲ့ꩻနီလꩻဒျာႏ၊ ကောကခံႏဗာႏ ဝင်ꩻဝုဲႏကန်းတော့ꩻသားသူꩻလဲ့ လောင်းလွဥ်ꩻဗော့ꩻဒျာႏ နီကကွီအတွိုင်ꩻနဝ်ꩻတဲင် ဟော်ꩻပြန်ႏချာဖေႏနဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။

ကသေထွꩻ၊ ကထီႏထွꩻကိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဗော့ꩻဒျာႏ "သုခီ ဟောတု - ယံဖေႏကချမ်ꩻသာႏဒျာႏနော။ ဣစ္ဆိတံ ပတ္တိတံ တုယှံ ခိပ္ပမေဝ သမိဇ္ဈတု - နာꩻကမဥ်လꩻကို နာꩻအလိုႏကအဝ်ႏကိုနဝ်ꩻ မွိုင်မွိုင်ကြွိုင်ကြွိုင် ယံဖေႏကဗွေပြဲ့ꩻစုံႏဒျာႏနော။ မဥ်ႏဒေါ့ꩻအချုပ်နဝ်ꩻ ကန်းတော့ꩻကရိုꩻငဝ်းယို မိမိနမ်းအပဲစ် မဥ်ႏအဝ်ႏလဲ့ "ခွေသွဥ်း တသူႏသေတဝ်း၊ မွိုက်ရွိုင်ꩻ၊ တလိမ္မာႏတဝ်းတွော့ꩻ အကုသိုလ်ႏအပဲစ်နဝ်ꩻ လွဥ်တွိုႏလဲဥ်း ခွေသွဥ်းလောင်းတဲင် ဆုဲင်ꩻချာ ဖေႏကတွမ်ႏထွာထဲင်းမွုန်းဒွုမ်နဝ်ꩻ ခွေသွဥ်း အီႏစောင်ꩻထိန်ꩻဒျာႏဩ၊ ကထွာလဲဥ်း အပဲစ်ယိုလဲ့ ယံသယ်ꩻခံႏ အွဥ်ႏစွꩻခွင်ႏသွော့ဩ" လွဥ်ဖေါႏထန်ႏနယ် အပဲစ်ထွူတဲင် ကွီခွင်ꩻလွစ်နဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏ "ကန်းတော့ꩻ"နဝ်ꩻသွူ။ ကခံႏထူႏ ကန်းတော့ꩻသားလဲ့ "မွေးသွူ၊ နာꩻလွဥ်ဝွန်ႏခံႏ နာꩻအပဲစ်တဲင် နာꩻအပဲစ်နဝ်ꩻ နီသယ်ꩻခံႏ အွဥ်ႏစွꩻလွစ်ဖေႏဒျာႏ၊ ဆုဲင်ꩻဖေႏကတွမ်ႏထွာတဲင်းမွုန်း ထိန်ꩻဟဝ်ဟဝ်နော" ရိုꩻချာဖေႏနုဲင်းနဝ်ꩻငါလဲ့ ကလွဥ်ဝွန်ႏခံႏ အပဲစ်သားသူꩻ အသꩻကို အကုသိုလ်ႏအပဲစ် ကင်ꩻသျင်ꩻထိုꩻတဲင် ကုသိုလ်ႏသꩻထွာချာသော့ꩻယင်းဒျာႏနဝ်ꩻမꩻ အထွာအီတဝ်း စျာန်ႏတရာꩻ မဂ်ဖိုလ်ႏအန္တရာယ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ပိဋကတ်ကျမ်ꩻဂန်ႏကိုလွဥ် ဝတ္ထုသက်သေႏ သာဓကဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဗွေဗောႏထာꩻသွူ။ အထင်ႏသျာꩻ ဟွုန်နာႏဗာႏကုဲင်းနဝ်ꩻ အဇာႏတသတ်ခွန် ကမာꩻသီအဖါ၊ ဒေဝတတ် ကျံႏမာꩻသီဘုရာꩻ၊ သောရေယျသဌေꩻပို သꩻကိုယူႏပဲစ်မာ သျင်ႏကစ္စေꩻမထေရ်ႏစားဖုံႏစားယို ထင်ႏသျာꩻလွိုဝင်ꩻသွူ။ အဇာႏတသတ်ခွန် ဒေဝတတ်သီးနဝ်ꩻ ထွိုက်လဲဥ်းကံႏတန်တွော့ꩻ ကန်းတော့ꩻချာစွဥ်ႏလဲ့ အပဲစ်ဖွီပသာႏစွို့ꩻလွုမ်ꩻ၊ လင်ꩻခံႏဗာႏဒျာႏ ငါးရုဲင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ သောရေယျသဌေꩻပိုနဝ်ꩻ ထီႏသျင်ႏကစ္စေꩻ ယောင်ꩻရေꩻငါႏတွော့ꩻ "မဥ်ႏထွာခွေမာနဝ်ꩻ ရယံငါႏ" ယူႏမာႏထွူတခြွိုက်ချင်ꩻ ဘဝဇာတ်လိုꩻခိုထိုꩻမား၊ ဘဝလိုꩻမူႏ ပေါက်ပေါႏလွဥ်စွဥ်ႏဒျာႏတဲ့၊ ကထွိုင်ႏလွေꩻကန်းတော့ꩻချာနဝ်ꩻ ဘဝဇာတ်လိုꩻခိုဇာတိ ပေါႏချာယင်းဒျာႏတဲ့၊ ယိုနဝ်ꩻ ကန်းတော့ꩻဗာႏတဲင် အပဲစ်ထိုꩻမားချာ၊ လꩻငါယင်းအကျိုꩻဟဝ် သက်သေႏထောက်နဝ်ꩻသွူ။ ပွိုးနဝ်ꩻမꩻ ကန်းတော့ꩻရိုႏသေႏ တောင်ꩻပြန်ႏ ကွီလွစ်အပဲစ်ယို လိုꩻမျိုꩻဘာႏသာႏတွိုင်ꩻ ထုံꩻစံႏလွဥ် ယဥ်ႏဆဥ်ႏမုꩻတမျိုꩻပေႏဒျာႏရင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ လိတ်အုပ်ယိုနဝ်ꩻ လွဥ်ကန်းတော့ꩻသား ဟွုန်သꩻရေꩻနဲစ်သက် ပီတိ စွုမ်ႏသွိုꩻ ယံထွာတဲင် ပညာႏသျိကဝိ ပုဂ္ဂိုလ်ႏသီးစခါ ကတဲမ်းခါꩻနေးဒါႏ လင်္ကာႏအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏယို လꩻသမျ ထုမ်ႏစုရွမ်ထွူတဲင် အမျာꩻဆန္ဒ ယံကဗွေ ထေနျꩻထန်ႏဖေႏဗာႏ အရွယ်ႏသွံပါꩻခြွိုင်းစူခွုမ် ငဝ်းကန်းတော့ꩻ၊ ငဝ်းဟော်ꩻအမျိုꩻမျိုꩻပါသော့ꩻ လိတ်အုပ်ပေႏယိုနဝ်ꩻသွူ။ သတ္တဝါႏတွိုင်ꩻ ယံချမ်ꩻသာႏလွဒျာႏဝင်ꩻနော။[1][2]

အာႏကွိုꩻ[edit | edit source]

  1. မျိုꩻရက်-ခွန်ထွန်းလှိုင်
  2. ငဝ်းဟော်ꩻထာꩻလူႏကျိုꩻအမျိုꩻမျိုꩻ