Wn/nan/To-jîn in ûi-hoán Káng-khu Kok-an-hoat hông lia̍h

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > To-jîn in ûi-hoán Káng-khu Kok-an-hoat hông lia̍h

【2020 nî 8 goe̍h 11 ji̍t sìn】

Chiu Têng kah Lê Tì-eng.

Cho̍h-ji̍t (8 goe̍h chhe-cha̍p) àm-sî 9 tiám chó-iū, Hiong-káng chêng "Chiòng-chì" (眾志) sêng-oân Chiu Têng (周庭) hō͘ cha̍p gōa-ūi kéng-chhat lia̍h-khì, chiām-sî khàu-ah tī Tāi-po͘ Kéng-sú (大埔警署). Kéng-hong sī i Chiu Têng ûi-hoán Káng-khu Kok-an-hoat (港區國安法) tē 29 tiâu "Kau-kiat gōa-kok he̍k-chiá sī kéng-gōa sè-le̍k gûi-hāi kok-ka an-choân chōe" (勾結外國或者是境外勢力危害國家安全罪) lâi lia̍h lâng. Chiu Têng bīn-chheh piáu-sī, kéng-hong chí Chiu Têng ùi 7 goe̍h kàu chit-má, bat thàu-kòe siā-kau mûi-thé chhéng-kiû gōa-kok tùi Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok si̍t-si chè-chhâi kah te̍k-tùi hêng-tōng.

Chhe-cha̍p hō͘ lâng lia̍h-khì ê koh-ū Hiong-káng It-thoân-mûi (壹傳媒) chhong-pān-gîn Lê Tì-eng (黎智英), pò-chóa pian-chi̍p téng-téng. Thàu-chá 7 tiám chó-iū, chha-put-to 10 ê kéng-chhat kàu Lê Tì-eng tī Kiú-liông Ka-tō-lí Soaⁿ (Kadoorie Hill) ê khiā-ke, ji̍p-chhù tiâu-cha pēng-chhiáⁿ kā Lê Tì-eng tāi-pó͘. Siāng-sî, lēng-gōa chi̍t tūi kéng-oân kàu Lê Tì-eng chhù-chú Lê Iāu-un (黎耀恩) tī Sai-kòng ê khiā-ke tiâu-cha pēng-chhiáⁿ kā i tāi-pó͘. Nn̄g lâng mah lóng kâng-khoán sī in-ūi Káng-khu Kok-an-hoat tē 29 tiâu hō͘ lâng lia̍h-cháu. Hiong-káng Phōng-kó hoat siaⁿ-bêng khiàn-chek Káng-hú chè-chō Pe̍h-sek khióng-pò͘, koh piáu-ta̍t pò-siā choân-thé kian-siú ūi-tì m̄-kiaⁿ táⁿ-ap ê koat-sim.

Kéng-hong so͘-cha phōng-kó tōa-lâu kî-kan koh te̍k-pia̍t iau-kiû, kan-na "khó sìn mûi-thé" ē-ēng kàu hong-só-khu chhái-hóng, "Hiong-káng to̍k-li̍p mûi-thé" (香港獨立媒體), "Li̍p-tiûⁿ sin-bûn" (立場新聞), "Bí-liân-siā" (美聯社), "Hoat-sin-siā" (法新社), "Lō͘-thàu-siā" (路透社) lóng bē-tàng chìn-ji̍p chhái-hóng-khu, khiok-sī Tiān-sī Kóng-pò Iú-hān Kong-si (電視廣播有限公司), Hiong-káng Siong-gia̍p Tiān-tâi (香港商業電台), Hiong-káng Iú-sòaⁿ Tiān-sī (香港有線電視), "NOW", "Hiong-káng 01" (香港01), "Tong-hong Ji̍t-pò" (東方日報) téng 15 ka mûi-thé ē-sái ji̍p-khì.

Hiong-káng chèng-hú piáu-sī, cha-hng lóng-chóng lia̍h 10 ê lâng, lóng-sī ûi-hoán Káng-khu Kok-an-hoat. Kok-bū-īⁿ (國務院), Kok-tâi-pān (國台辦) téng tan-ūi lóng piáu-sī, huán Tiong loān Káng hun-chú ài i-hoat giâm-têng, mā thek -chek Bí-hong kan-sia̍p Tiong-kok luē-chèng.

Káng-ò-pān (港澳辦) iā hoat-pò͘ siaⁿ-bêng, kóng Hiong-káng tī It-kok-lióng-chè (一國兩制) chi-hā, ku-bîn i-hoat hiáng-iú "chêng-só͘-bī-iú ê bîn-chú khoân-lī hām ke̍k uî kóng-hoàn ê chū-iû"; tān-sī hoat-tī bô-thang thiau-chiàn, tùi hiah--ê "kong-jiân thiáu-chiàn It-kok-lióng-chè tóe-sòaⁿ, si̍t-si gûi-hāi kok-ka an-choân hêng-ûi hām oa̍h-tāng" ê "huán Tiong loān Káng hun-chú", ài iōng Káng-khu Kok-an-hoat kah hiān-hêng ê iú-koan hoat-lu̍t giâm têng, "Choa̍t-tùi bē nńg chhiú". Tiong-kok gōa-kau-pō͘ hoat-giân-jîn Tiō Li̍p-kian chhe-cha̍p mā soan-pò beh chè-chhâi Marco Rubio, Ted Cruz téng 11 miâ "sia̍p Káng piáu-hiān ok loa̍t" ê Bí-hong jîn-sū, iah-m̄-koh kū-thé chè-chhâi chhò͘-si pēng bô soat-bêng.

Chi̍t-kóa hō͘ Tiong-kok tiám-miâ ê Bí-kok lâng hôe chhiàng kóng, bōe in-ūi Tiong-kok ê chè-chhâi tō kiu khì, ē kè-sio̍k ùi Hiong-káng hoat-siaⁿ. Bí-kok hù-chóng-thóng Pence iā tī Twitter piáu-sī, kā Lê Tì-eng lia̍h-cháu sī tùi choân-kiû jia̍t-ài chū-iû ê lâng ê bō͘-hoān, ho͘-io̍k Káng-hú sûi kā i pàng chhut-lâi. Hui-chèng-hú cho͘-chit "Chū-iû chi ka" phoe-phêng Tiong-kok kīn-ji̍t ê chok-ûi sī "bô-lí, hàm-kó͘", kí-chheng Hiong-káng tong-kio̍k ê chò-hoat hoán-èng gōa-kài chìn-chêng tùi Káng-khu Kok-an-hoat thê-chhut ê gî-lū oân-choân sī ha̍p-chêng-ha̍p-lí. Chū-iû chi ka ho͘-chhiáⁿ Pak-kiaⁿ kah Hiong-káng tong-kio̍k ài chun-sûn Hiong-káng ki-pún-hoat, pēng-chhiáⁿ sêng-lo̍k Chū-iû chi ka ē kè-sio̍k kah Hiong-káng jîn-bîn khiā tī kâng chi̍t-pêng.

消息來源[edit | edit source]