Wn/nan/Tiong-hôa Bîn-kok chêng chóng-thóng Lí Teng-hui kòe-sin, hióng kî-siū 98 hòe

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > Tiong-hôa Bîn-kok chêng chóng-thóng Lí Teng-hui kòe-sin, hióng kî-siū 98 hòe

【2020 nî 7 goe̍h 30 ji̍t sìn】

Tâi-pak Êng-bîn Chóng Pēⁿ-īⁿ (臺北榮民總病院) kin-á-ji̍t (7 goe̍h 30 ji̍t) àm-sî khui kì-chiá-hōe piáu-sī, í-keng tòa-īⁿ óa-beh pòaⁿ-nî ê Tiong-hôa Bîn-kok chêng-chóng-thóng Lí Teng-hui (李登輝) tī àm-sî 7 sî 24 hun kòe-sin, hióng kî-siū 98 hòe. Kin-kì liáu-kái, Lí Teng-hui ê ûi-thé tī tâi-pak êng-chóng, īⁿ-hong ē kiàn-tì lîm-sî ê lêng-tn̂g kiong bāi-song tì-ai. Lí Teng-hui 2 goe̍h 8 ji̍t àm-sî tī ka-tiong chìn-si̍t ê sî-chūn bô-sè-jī cha̍k-tio̍h, in-ūi pháiⁿ chhoán-khùi kín-kip sàng-khì pēⁿ-īⁿ, hoat-hiān ū khip-ji̍p-sèng hì-iām (吸入性肺炎) kap sim-chōng khâm-khe̍h, chiap-suà pèng-hoat nn̄g chhek hì-pō͘ le̍k-mo̍͘h (肋膜) chek-chúi kah kip-sèng io-chí sún-siong, 2 goe̍h 17 ji̍t tu̍t-hoat-sèng sim-in-sèng hiu-khek (心因性休克), CPR kip-kiù āu sú-iōng ho͘-khip-khì. In-ūi i ū hòe-á iū-koh ū to-tiông bān-sèng-pēⁿ, pēⁿ-pún khah jio̍k, tī tòa-īⁿ ê sî-chūn ti̍t-ti̍t kám-jiám, hoat-seng pāi-hoeh-sèng hiu-khek (敗血性休克) kah to-tiông khì-koan khâm-khe̍h, keng-kòe i-liâu thoân-tūi choân-le̍k kiù-tī, iu-goân bōe-tit-thang bán-hôe.

Lí Teng-hui tī 1923 nî chhut-sì, Ji̍t-pún miâ hō-chò Iwasato Masao (岩里政男), tī 1996 nî chiâⁿ-chò Tiong-hôa Bîn-kok tē 1 ūi ti̍t-chiap bîn-soán ê chóng-thóng, hō͘ lâng chheng-chò "Tâi-oân bîn-chú chi hū". Lí Teng-hui sī Bí-kok Cornell Tāi-ha̍k ê phok-sū, 1984 nî tiong-soán ūi Tiong-hôa Bîn-kok tē 7 jīm hù-chóng-thóng, 1988 nî 1 goe̍h chêng-chóng-thóng Chiúⁿ Keng-kok kòe-sin āu kè-jīm ûi tē 7 jīm chóng-thóng; 1990 nî 3 goe̍h hō͘ kok-bîn-tāi-hōe soán ūi tē 8 jīm chóng-thóng; tī 1996 nî 3 goe̍h kú-hêng Tiong-hôa Bîn-kok thâu-pái chóng-thóng ti̍t-chiap soán-kí, Lí Teng-hui tòng-soán tē 9 jīm chóng-thóng, pīng-chhiáⁿ tī 2000 nî 5 goe̍h 19 ji̍t sià-jīm.

消息來源[edit | edit source]

外部網鍊[edit | edit source]