Wn/nan/Seoul Chhī-tiúⁿ Phoh Goân-sûn Hō͘ lâng hoat-hiān kòe-sin

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > Seoul Chhī-tiúⁿ Phoh Goân-sûn Hō͘ lâng hoat-hiān kòe-sin

【2020 nî 7 goe̍h 10 ji̍t sìn】

Phoh Goân-sûn tī 2014 nî 6 goe̍h hip ê siòng-phìⁿ.

Hân-kok tong-tè sî-kan (UTC+9) 7 goe̍h 10 ji̍t 0 sî chó-iū, Hân-kok kéng-hong tī Seoul Sîng-pak Khu (성북구/城北區 Seongbuk gu) Pak-ga̍k-suann (북악산/北岳山 Bugaksan) hù-kīn huat-hiān sit-tsong ê Seoul ti̍k-pia̍t tshī-tiúnn Phoh Goân-sûn (박원순 Bak Weonsun) ê ûi-thé. Bo̍k-chiân phó͘-phiàn jīn-ûi Phoh Goân-sûn sī tiàu-tāu chū-sat, tān-sī chō-sêng i chū-sat ê goân-in koh tio̍h-téng kéng-hong tiau-cha.

Kin-kì liáu-kái, Goân-sûn tī 7 goe̍h 9 ji̍t 10 tiám 44 hun chó-iū ùi Seoul Chiong-lō͘ Khu (종로구/鐘路區Jongno gu) ê chhī-tiúⁿ kong-koán lī-khui, gōa-chhut sî thâu tì o͘-sek bō-á, sin chhēng gōa-thò, o͘ khò͘ kap phú-sek ê-á, phāiⁿ chi̍t ê phāiⁿ-á. Chhut-mn̂g chìn-chêng i bat hoat siau-sit hō͘ kì-chiá, piáu-sī “In-ūi put-tek-í ê goân-in, beh chhú-siau goân tiāⁿ hêng-têng”. Lēng-gōa kin-kì Seoul Te̍k-pia̍t-chhī Chèng-theng chá-chêng thong-pò, goân-pún tong-kang 16 sî 40 hun ê oa̍h-tāng mā in kò͘ thêng-pān. Tong-kang 17 sî chó-iū, Phoh Goân-sûn ê cha-bó͘-kiáⁿ pò-kèng, kóng i a-pah tiong-tàu kau-tài liáu kúi kù ōe tio̍h sit-khì liân-lo̍k.

Phoh Goân-sûn kòe-sin liáu-āu, iû Seoul Te̍k-pia̍t-chhī tē-it hù-chhī-tiúⁿ Chhî Chèng-hia̍p (서정협/徐正協 Seo Jung-hyup) chū 10 ji̍t khí i-hoat tāi-lí chhī-tiúⁿ, i tû-liáu piáu-sī ai-tō, mā kóng ē kè-sio̍k ê thui-tōng chêng chhī-tiúⁿ ê si-chèng lí-liām. Chhî chiàⁿ hia̍p ê tāi-lí chhī-tiúⁿ jīm-kî ū-kè ē î-chhî 9 kò goe̍h, it-ti̍t kàu 2021 nî 4 goe̍h ê Seoul Te̍k-pia̍t-chhī chhī-tiúⁿ, Hú-san Kóng-he̍k-chhī (부산광역시/釜山廣域市 Busan gwangyeoksi) chhī-tiúⁿ kah kok-hōe gī-goân pó͘-soán ûi-chí.

Phoh Goân-sûn 1956 nî senn tī Hân-kok Khèng-siōng-lâm-tō (경상남도/慶尙南道 Gyeongsang-nam do), 2011 nî í chhī-bîn ūn-tōng ka ê sin-hūn tòng-soán siú niā te̍k-pia̍t chhī chhī-tiúⁿ, pēng-chhiáⁿ liân-jīm saⁿ kài, sī jīm-kî siōng tn̂g ê Seoul chhī-tiúⁿ, mā sī 2022 nî Hân-kok chóng-thóng tāi-soán ê jia̍t-mn̂g lîn-soán. Nā chit-pái ì-gōa bô hoat-seng, kàu 2022 nî jīm-kî kiat-sok, i ê chāi jīm sî-kan tio̍h ē ta̍t-kàu 11 nî 8 kò goe̍h.

Siau-sit lâi-guân[edit | edit source]