Wn/nan/Hiong-káng chèng-hú: "Kong-ho̍k hiong-káng, sî-tāi kek-bēng" ū Káng-to̍k hâm-ì

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > Hiong-káng chèng-hú: "Kong-ho̍k hiong-káng, sî-tāi kek-bēng" ū Káng-to̍k hâm-ì

【2020 nî 7 goe̍h 4 ji̍t sìn】

"Kong-ho̍k hiong-káng sî-tāi kek-bēng" ê kî-á.
Sī-ui-chiá tián-sī "Kong-ho̍k hiong-káng sî-tāi kek-bēng" ê kî-á.

Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu Chèng-hú (香港特別行政區政府) piáu-sī, chit-kò-goe̍h sin-le̍k chhe-it chi̍t-kóa chham-ka hui-hoat, pō-le̍k oa̍h-tāng ê lâng bat kā "Kong-ho̍k hiong-káng sî-tāi kek-bēng" (光復香港 時代革命) ê kháu-hō tián-sī chhut-lâi ia̍h-sī sa lâi chhàng. Hiong-káng chèng-hú hoat-giân-jîn tī sin-le̍k chhe-jī tō hoat-piáu-seng-bêng,"Kong-ho̍k hiong-káng sî-tāi kek-bēng" ê kháu-hō piáu-sī "Hiong-káng to̍k-li̍p", mā-ū chú-tiuⁿ hun-lī, kái-piàn Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu ê hoat-lu̍t tē-ūi, hō͘ kok-ka chèng-koân tó-tâi ê ì-sù.

Káng-hú hoat-giân-jîn kóng, Te̍k-khu chèng-hú tùi jīm-hô beh thiau-chiàn Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê chú-koân, thóng-it kah kiong-he̍k oân-chéng ê chok-ûi piáu-sī giâm-lē khiàn-chek. Hoat-giân-jîn kóng, Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-Kok Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu Ûi-hō͘ Kok-ka An-choân-hoat (Kán-tshing Káng-khu Kok-an-hoat) bē ún-chún hun-lia̍t ia̍h-sī thui-hoan kok-ka chèng-koân, gûi-hāi kok-ka an-choân ê kî-thaⁿ chok-ûi kah oa̍h-tāng. Te̍k-khu chèng-hú ho͘-chhiáⁿ chhī-bîn m̄-hó ûi-hoat.

Tēⁿ Jio̍k-hôa: "Kong-ho̍k hiong-káng sî-tāi kek-bēng" kah Káng-khu Kok-an-hoat bô-koan-hē[edit | edit source]

Hiong-káng te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu lu̍t-chèng-su su-tiúⁿ (律政司司長) Tēⁿ Jio̍k-hôa (鄭若驊) kóng,"Kong-ho̍k hiong-káng sî-tāi kek-bēng" che peh jī jī ê ì-sù iā m̄-bat kái piàn-kòe, choa̍t-tùi bē in-ūi Káng-khu Kok-an-hoat thong-kòe liáu-āu, tiō hiông-hiông ū bô-kâng ê ì-sù. A̍h ná tī kū-nî (2019 n ) ê khu gī-hōe soán-kí ê sî-chūn, chit kù ōe sī án-chóaⁿ soah bô-būn-tôe leh? I kóng he sī hit-kú ê soán-kí chú-jīm só͘ chú-ì ê.

Kueh Îng-khian: "Bûn-jī-ga̍k"[edit | edit source]

Hiong-káng Kong-bîn-tóng (香港公民黨) Li̍p-hoat Hōe gī-oân Kueh Îng-khian (郭榮鏗) kā phoe-phêng chò "Bûn-jī-ga̍k". Chi̍t-kóa bîn-chú-phài (民主派) gī-oân tī chē-ūi tián-chhut pe̍h-chóa kap kui tiuⁿ khàng-pe̍h ê pâi-á, ho͘-èng siā-kau mûi-thé hoán-tùi "pe̍h-sek khióng-pò͘ " ê "phài pe̍h-chóa ūn-tōng" (派白紙運動).

M̄-koh, tī Hoán-siu-lē Ūn-tōng (反修例運動) kî-kan tòng-soán ê khu-gī-oân, soah ū bô siāng ì-kiàn.

Tūn-mn̂g-khu (屯門區) gī-oân Lí Ka-ui (李家威) tī siā-kau bāng-chām téng-bīn kian-chhî hoah chhut i ê kháu-hō, koh kóng kî-thaⁿ kháu-hō lóng bōe khah hó che peh jī jī ē-ēng-tit tāi-piáu Hoán-siu-lē Ūn-tōng ê siaⁿ-im; m̄-koh mā-ū bat chham-ka chho͘-soán ê pún-thó͘-phài (本土派) sêng-oân tō bêng-ho͘, kháu-hō ē-ēng-tit kái-piàn, bô-su-iàu siuⁿ-kòe ta̍h-ngē, bī-lâi chīn-liōng bē tī kong-kiōng tiûⁿ-ha̍p lâi sú-iōng.

Iā ū bîn-chú-phài gī-oân jīn-ûi, bāng-bîn chú-tōng hoat-khí ê jī chhù chhòng-chok, sú-iōng peh ê khang-keh lâi àm-sī "Kong-ho̍k hiong-káng sî-tāi kek-bēng" ê kháu-hō, mā sī chi̍t khoán hó hong-hoat.

Bīn-chheh: Chīn pān-hoat kū-choa̍t chèng-hú ûi-hoán jîn-khoân-hoat î-tû lōe-iông ê chhéng-kiû[edit | edit source]

"Kong-ho̍k hiong-káng sî-tāi kek-bēng" chit ê kháu-hō tī siā-kau pêng-tâi bīn-téng, kám koh ē-ēng-tit kè-sio̍k tián chhut-lâi? Bīn-chheh (Facebook) tap-hok kóng, in nā leh chhú-lí chèng-hú thâi-bûn (刣文) iau-kiû ê sî-chūn, mā ē chīn pān-hoat kū-choa̍t ûi-hoán Kok-chè-jîn-khoân-hoat ê hêng-ûi.

Bīn-chheh kóng, in jīn-ûi Giân-lūn ê chū-iû sī ki-pún jîn-koân, mā chi-chhî ta̍k ê lâng lóng ē-ēng-tit piáu-ta̍t ka-kī ê siūⁿ-hoat, bô-su-iàu thè ka-kī ê an-choân lâi kòa-sim. Bīn-chheh koh piáu-sī, "Chèng-hú chhéng-kiû thâi bûn”ū choân sè-kài thóng-it ê chò-hoat, só͘-ū hong-hoat lóng-sī khiā-tiàm in ê chèng-chhek, hit-jiah ê hoat-lu̍t kah kok-chè jîn-khoân piau-chún, jî-chhiáⁿ ē chiong ûi-hoán kok-chè jîn-khoân hoat ê iau-kiû kā kū-choa̍t māi leh.

Tô͘-chi̍p[edit | edit source]

Siau-sit lâi-goân[edit | edit source]

Gōa-pō͘ bāng-liān[edit | edit source]