Wn/nan/Hiong-káng Kàu-io̍k-kio̍k: Goân-tàn, Chhit-it kah kok-khèng-ji̍t tiong-sió-ha̍k su seng kok-kî chhiùⁿ kok-koa

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nanWn > nan > Hiong-káng Kàu-io̍k-kio̍k: Goân-tàn, Chhit-it kah kok-khèng-ji̍t tiong-sió-ha̍k su seng kok-kî chhiùⁿ kok-koa

【2020 nî 6 goe̍h 19 ji̍t sìn】

Kńg-tang-séng Tiô-chiu-chhī Chit-gia̍p Ki-su̍t Ha̍k-hāu seng khí Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kok-kî.

Hiong-káng Kàu-io̍k-kio̍k hiòng Hiong-káng só͘-ū tiong-sió-ha̍k hoat-chhut thong-ti, Goân-tàn, Chhit-it Huê-kui-ji̍t kah kok-khèng-ji̍t ê oa̍h-tāng sî, pit-su seng kok-kî (Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kok-kî), chhiùⁿ kok-koa (Gī-ióng-kun Chìn-hêng-khek), Hiong-káng ê kok-chè ha̍k-hāu kah kàu-chit-oân mā sek-iōng kāng-khoán tēng-chún.

Kok-koa Tiâu-lēHiong-káng Tsìng-hú Hiàn-pò hoat-pò͘ seng-hāu liáu-āu, Kàu-io̍k-kio̍k hiòng choân Káng só͘-ū tiong-sió-ha̍k hoat-hâm, iau-kiû ha̍k-hāu pit-su thê-kiong ki-hōe hō͘ ha̍k-seng ha̍k-si̍p chhiùⁿ kok-koa, koh ài kàu-tō ha̍k-seng kok-koa ê le̍k-sú, cheng-sîn kah chhiùⁿ kok-koa ê lé-sò͘. Kàu-io̍k-kio̍k e̍k kiông-lia̍t kiàn-gī ha̍k-hāu tiàm khai-ha̍k-ji̍t, khai-hòng-ji̍t kah pit-gia̍p tián-lé téng tiōng-iàu ê ji̍t-chí kah te̍k-pia̍t tiûⁿ-ha̍p, seng-kòa kok-kî, khu-kî pēng-chhiáⁿ chàu-chhiùⁿ kok-koa.

Kàu-io̍k-kio̍k huat-giân-jîn kiông-tiāu, kok-kî, kok-kua kah kok-hui lóng-sī tsi̍t ê kok-ka ê siōng-ting kah piau-tsì, ta̍k-uī kong-bîn lóng ìng-kai tsun-tiōng. Kàu-io̍k-kio̍k mā piáu-sī, ná ha̍k-sing ê hîng-uî ū phian-tsha, ing-kai kin-kì ha̍k-hāu ê tsîng-hîng tsìn-hîng tshú-lí, jî-tshiánn thê-kiong puê-hùn kah tsu-sûn tshik-lio̍k, pau-kuah liáu-kái guân-in, thê-kiong tsí-tō, kun-tè. Ká-sú pān-sè giâm-tiōng, ha̍k-hāu bô-huat-tōo tshú-lí, ing khó-lū tshiánn kíng-tshat tàu-sann-kāng.

消息來源[edit | edit source]