Wn/nan/Go̍k-chiu kah Ô͘-pak bô chèng-chōng kám-jiám-chiá kui-lêng

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > Go̍k-chiu kah Ô͘-pak bô chèng-chōng kám-jiám-chiá kui-lêng

【2020 nî 7 goe̍h 1 ji̍t sìn】

Bú-hàn-chhī chi̍t-keng chhiau-siong ê kò͘-kheh tī chìn-ji̍p chhiau-siong í-chêng tng-teh tō͘ thé-un. (Siòng-phìⁿ sī 2020 nî 1 goe̍h-té hip--ê.)

Kin-kì Ô͘-pak-séng (湖北省) Ōe-seng Kiān-khong Úi-oân-hōe ê siau-sit, 6 goe̍h 30 ji̍t tong-kang, Ô͘-pak-séng sin-cheng sin-hêng koan-chōng pēⁿ-to̍k hì-iām bô chèng-thâu kám-jiám-chiá 0 lē, tńg-khak-tsín 0 lē, kái-tû keh-lī 1 lē (Go̍k-chiu-chhī, 鄂州市), iáu-koh-teh i-ha̍k koan-chhat ê bô chèng-thâu kám-jiám-chiá 0 lē. Kàu-taⁿ, Ô͘-pak-séng só͘-ū bô chèng-thâu kám-jiám-chiá thâu-chi̍t-pái lêng khak-chín.

Ô͘-pak-séng chū 4 goe̍h 1 ji̍t khai-sí kong-pò͘ bô chèng-thâu kám-jiám-chiá ê chōng-hóng, tan chi̍t kang sin-cheng bô chèng-thâu kám-jiám-chiá siōng-chē ê chi̍t-kang sī 4 goe̍h 2 ji̍t (51 lē); 5 goe̍h 31 ji̍t, Ô͘-pak-séng, Bú-hàn-chhī bô chèng-thâu kám-jiám-chiá tong-ji̍t sin-cheng thâu-pái ūi lêng;6 goe̍h 15 ji̍t, Bú-hàn-chhī bô chèng-thâu kám-jiám-chiá kah in ê bi̍t-chhiat chiap-chhiok-chiá mā lóng lêng khak-chín; 6 goe̍h 30 ji̍t, Go̍k-chiu-chhī chòe-āu chi̍t lē bô chèng-thâu kám-jiám-chiá kái-tû keh-lī,Ô͘-pak ê bô chèng-thâu kám-jiám-chiá chiū-án-ne chèng-sek lêng khak-chín.

Go̍k-chiu-chhī ùi 1 goe̍h 23 ji̍t khai-sí hoat-hiān sin-hêng koan-chōng pēⁿ-to̍k hì-iām ê gî-sū pēⁿ-lē, kàu 7 goe̍h 1 ji̍t ûi-chí, lúi-kè ê khak-chín jîn-sò͘ ū 1394 lē, kî-tiong 1335 lē chhoan-jú chhut-īⁿ, 59 lē put-tī sin-bông.

Siau-sit lâi-goân[edit | edit source]