Wn/nan/2020 nî Ko-hiông-chhī chhī-tiúⁿ pó͘-soán kiat-sok, Tân Kî-māi tòng-soán

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > 2020 nî Ko-hiông-chhī chhī-tiúⁿ pó͘-soán kiat-sok, Tân Kî-māi tòng-soán

【2020 nî 8 goe̍h 15 ji̍t sìn】

 
Chham-soán-jîn Tân Kî-māi
陳其邁
Lí Bî-chin
李眉蓁
Ngô͘ Ek-chèng
吳益政
Chèng-tóng 民主進步黨 Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng 中國國民黨 Tiong-kok Kok-bîn Tóng 台灣民眾黨 Tâi-oân Bîn-chiòng Tóng
Tek-phiò-sò͘ 671,804 248,478 38,960
Tek-phiò-lu̍t 70.03% 25.90% 4.06%

Kin-á-ji̍t (8 goe̍h 15) Ko-hiông-chhī kí-pān tē 3 kài chhī-tiúⁿ pó͘-soán. Chit-pái ê pó͘-soán sī Tiong-hôa Bîn-kok ti̍t-hat-chhī-tiúⁿ chū 1994 nî kái-chò bîn-soán í-lâi, thâu-chi̍t-pái kí-pān pó͘-soán, mā sī Ko-hiông lâng nn̄g nî lâi tē 3 pái tâu-phiò. Chit-pái ê hāu-soán-jîn ū 3 ūi, pau-kuat Tiong-kok Kok-bîn Tóng Lí Bî-chin (李眉蓁), Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng Tân Kî-māi (陳其邁) kah Tâi-oân Bîn-chiòng Tóng Ngô͘ Ek-chèng (吳益政). Chòe-āu, Tân Kî-māi í 67 bān 1804 phiò tòng-soán, tek-phiò-lu̍t chhiau-kòe 7 siâⁿ, chóng-thé tâu-phiò-lu̍t ū 4 siâⁿ 1.

Saⁿ ūi hāu-soán-jîn lóng tī téng-po͘ tō oân-sêng tâu-phiò. Tân Kî-māi kah Ngô͘ Ek-chèng hun-pia̍t ū kiáⁿ-jî sū-sè phōaⁿ in tâu-phiò, khiok-sī Lí Bî-chin iû tóng-chú-se̍k Kang Khé-sîn (江啟臣), Kok-bîn-tóng li̍p-īⁿ-thoân chóng-tiàu Lîm Ūi-chiu (林為洲), Ko-hiông chhī-gī-hōe gī-tiúⁿ Chan Lē-iàn (曾麗燕) téng lâng pôe-tông.

Tī tâu-phiò kî-kan, ū nn̄g-ūi bîn-chiòng in-ūi ûi-hoán Kong-bū-jîn-oân soán-kí pā-bián hoat (公務人員選舉罷免法) khì hō͘ kéng-hong lia̍h-khì. Chi̍t ūi sī kā chhiú-ki-á chah ji̍p-khì tâu-phiò-keng hip-siòng; lēng-gōa chi̍t ūi sī iōng ka-kī ê ìn-á tǹg phiò, hoat-hiān án-ne chò soán-phiò ē choh-hùi, chū-án-ne kā i thiah-húi. Kin-kì Soán-pā-hoat ê kui-tēng, thiau-kang kā soán-phiò lì-phuà, ē chhù hoa̍t-khoán sin-tâi-phiò 5 chhian kho͘ í-siōng, siōng koân 5 bān kho͘; kā soán-phiò hip--khí-lâi, ē hoa̍t 3 bān kho͘ kàu 30 bān kho͘.

E-tàu 4 tiám, hō͘ lâng tòng-chò sī tâu-phiò chí-phiau ê Lêng-ngá-khu Chèng-gī Lí (苓雅區正義里), khui-phiò kiat-kó chhut-lâi--ah, Tân Kî-māi the̍h tio̍h 807 phiò, Ngô͘ Ek-chèng 63 phiò, Lí Bî-chin 268 phiò, lēng-gōa ū 2 phiò bô-hāu phiò, tâu-phiò-lu̍t 45%.

5 tiám 45 hun, Ngô͘ Ek-chèng hoat-piáu pāi-soán kám-giân, kám-siā chiâⁿ chōe siàu-liân-lâng pàng-hē nâ le̍k lâi kā i chi-chhî, hō͘ i siū-tio̍h chin-tōa ê kó͘-lē; hi-bāng chi-chhî-chiá m̄-thang chhìn-sim, ta̍k-ke ài kiàn-li̍p koh-khah hó ê chèng-tī bûn-hòa.

Àm-sî 6 tiám chó-iū, Lí Bî-chin tī kèng-soán chóng-pō͘ hoat-piáu pāi-soán kám-giân, i tû-liáu hiòng tùi-chhiú Tân Kî-māi kóng kiong-hí í-gōa, iā kî-thāi i ē-tàng kái-koat Ko-hiông ê chè-bū būn-tê, í-āu tī chhī-gī-hōe mā ē kè-sio̍k kam-tok Tân Kî-māi chhī-tiúⁿ, "Sui-jiân ū ûi-hām, tān-sī bô úi-khut."

6 tiám 15 hun chó-iū, Tân Kî-māi ê phiò-sò͘ ta̍t-kàu 67 bān to phiò, i sûi tō tī kēng-soán chóng-pō͘ chū-hêng soan-pò tòng-soán. Tân Kî-māi kám-siā Kok-bîn-tóng Lí Bî-chin, Bîn-chiòng-tóng Ngô͘ Ek-chèng 2 ūi soán-chiàn tùi-chhiú ê chiok-hok, sim-lāi ū móa-pak ê kám-kek; bī-lâi si-chèng thoân-tūi ē tùi sán-gia̍p choán-hêng, cheng-ka chiū-gia̍p, kau-thong kiàn-siat, kái-koat khong-khì u-jiám che sì tōa hong-bīn lâi iu-sian chip-hêng, iā beh khí-chō it-lia̍p-it ê káng-oan siâⁿ-chhī, hō͘ múi chit ê lâng lâi chia cháu-chhōe lí-sióng.

Àm-sî 6 tiám-gōa, Ko-hiông-chhī 1823 ê khui-phiò-só͘ ê phiò choân-pō͘ khui soah. Kin-kì Ko-hiông-chhī soán-úi-hōe thóng-kè, Bîn-chìn-tóng ê Tân Kî-māi khe̍h tio̍h 67 bān 1804 phiò, tek-phiò-lu̍t 70.03 %; Lí Bî-chin khe̍h tio̍h 24 bān 8478 phiò, tek-phiò-lu̍t 25.90 %; Ngô͘ Ek-chèng khe̍h tio̍h 3 bān 8960 phiò, tek-phiò-lu̍t 4.06 %; nā kā bô-hāu-phiò 3584 tiuⁿ ka--ji̍p-khì, chit-kái ê soán-kí ū 96 bān 2826 lâng chhut-lâi tâu-phiò, chiàm choân-thé Ko-hiông-chhī soán-bîn (230 bān 1597 lâng) ê 41.83%.

Kî-tiong, Kok-bîn-tóng chit-kái ê tek-phiò-sò͘ tī 38 ê hêng-chèng-khu tang-tiong, kan-na Bō͘-lîm-khu (茂林區), Thô-goân-khu (桃源區), Namasia-khu (那瑪夏區) iâⁿ-kòe Bîn-chìn-tóng, kah téng-pái chhī-tiúⁿ tāi-soán the̍h tio̍h 28 ê hêng-chèng-khu siong-pí sī chha kài chē. Sui-jiân chóng-thé tâu-phiò ê ì-goān chiâⁿ kē, tān-sī Tân Kî-māi ê tek-phiò-lu̍t chhiau-kòe 7 siâⁿ, chhòng Bîn-chìn-tóng tóng-sú sin koân. Lēng-gōa, in-ūi Ngô͘ Ek-chèng tek-phiò-lu̍t bô koân kòe 5% ê hō͘-tēng, 200 bān pó-chèng-kim lóng ē hō͘ lâng bu̍t-siu--khì.

消息來源[edit | edit source]

外部網鍊[edit | edit source]