Wn/cdo/Hūng-băh-huă niēng Gĕ̤ng-ngiĕk-lô, iòng-dà̤-gák lŏk Dòng-ăng-săng

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Hūng-băh-huă niēng Gĕ̤ng-ngiĕk-lô, iòng-dà̤-gák lŏk Dòng-ăng-săng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 4 ng. 20 h. Hók-ciŭ séng

Săng-nguŏk muōi, nàng-hŭng tiĕng, Hók-ciŭ hàng-siŏh-â muāng-siàng dŭ-sê iòng-dà̤-gák (羊蹄甲).

Dài-gĕ̤ng-kṳ̆ (臺江區) Gĕ̤ng-ngiĕk-lô (工業路) diô-biĕng, iòng-dà̤-gák kŭi lāu muāng-chéu, huông ché̤ṳ dŭ-sê déng-déng gì hūng-sáik. Gĕ̤ng-ngiĕk-lô să̤-sié cêu-sê Să̤-sièng-sê (西禪寺). Găk cŭ-uái, kō̤-ī huông káng còng-gĭng-gó̤h (藏經閣), gê̤ṳng ché̤ṳ iòng-dà̤-gák, gó-chṳ̄ iâ hék-īng nè̤ng siŏh-bŏng siŏh lṳ̄ kó̤ kák-sióng. Gŏng-gé̤ṳ Să̤-sièng-sê gì bō̤-ăng gái-siêu, téng cā-tàu gáu màng-buŏ, dŭ ô nè̤ng mâi lā̤ dòng-chiŏng duāng-páu, dīng lāu iā òng, nâ ùi lā̤ kák gáu dék hō̤-káng gì sióng-piéng. Ô gì nè̤ng sêng-cé kŭi ù-ìng-gĭ, găk tiĕng gà̤-dēng kák-sióng. Sióng-piéng găk uōng-lŏk gà̤-dēng duâi-diòng. Ng-siê buōng-dê gì nè̤ng diōng-huák, ngiê-dău gĕ̤ng-cáuk tĕ̤k-cṳ̆ gì Hók-ciŭ-nè̤ng iâ biēu-sê „siōng-chió kó̤ lāu“. Buōng-nguŏk 13 hô̤, gó ô gŭng-gău-chiă sṳ̆-gĭ káng iòng-dà̤-gák hŭng-sĭng, dâung gáu biék gì chiă.

Hók-gióng Sṳ̆-huâng Dâi-hŏk Chŏng-săng Hâu-kṳ̆ (福建師範大學倉山校區) iā sâ̤ diô iâ căi lāu iòng-dà̤-gák. Gáu lāu chŭng-tiĕng, huă hàng-bók-siŏh-sì dŭ kŭi kó̤ lāu, ô hūng-sáik gì, ô băh-sáik gì, hŏk-sĕng gĭng-guó, dŭ dìng-giâ-lì kák-sióng.

Dṳ̀ lā̤ ī-siông sū-câi, gáu Hók-huòng-lô (复園路), Dièu-iòng-lô (朝陽路), Gŏ̤-gièu-lô (高橋路), Ŭng-ciòng-ciĕ-lô (溫泉支路), Guŏng-mìng-gē̤ng Gŭng-huòng (光明港公園) dēng-dēng dê-huŏng, iâ kō̤-ī káng-giéng iòng-dà̤-gák .

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.