Jump to content

Wn/cdo/„Maria“ cṳ̄-káik dĕng-lṳ̆k, Hók-ciŭ siàng ngièng-dêng-ī-dâi

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > „Maria“ cṳ̄-káik dĕng-lṳ̆k, Hók-ciŭ siàng ngièng-dêng-ī-dâi
參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.

2018 n. 7 ng. 11 h. séng

Siŏh-màng (10 hô̤), Hók-ciŭ-chê cìng-kŭng uâng-lī, sièng-mìng dêng-dêng, ĭ-iòng sê ièng-ièng hâ-nĭk gì guŏng-gīng.

Gĭng-nièng dâ̤ 8 hô̤ hŭng-tăi „Maria“ găk 7 nguŏk 5 hô̤ sĕng-siàng, cĭ-hâiu ék-dĭk hióng să̤-báe̤k huŏng-hióng iè-dông, sèng-gūi-nĭk dĕng-lṳ̆k-diēng măk-guó-kó̤ éng-găi sê Hók-ciŭ. Cī-gūi-nĭk bók-duáng hióng báe̤k-sié iè-dông, Dṳ̆ng-guók Tiĕng-ké-uōng (中國天氣網) ê̤ṳ-gé „Maria“ gĭng-dáng (11 hô̤) cā-tàu găk Hók-gióng Hók-chiăng gáu Ciék-gŏng (浙江) Chŏng-nàng (蒼南) ék-dái hāi-gièng ī giòng-tăi-hŭng (強颱風, 14-15 gék, 42-48 m/s) dĕng-lṳ̆k. Giòng-hŭng-tăi hìng-siàng gì ké-liù-chă (氣流差) niông ciŭ-ùi dê-kṳ̆ gì gŏ̤-ák ké-liù hâ-tìng (下沈), dùng-sì dái-liê cūi-ké, cī-gūi-nĭk Hók-ciŭ nĭk-dŭng cī-màng mông-iĕk, nèng-giéng-dô (能見度) iā gà̤ng. Iā sâ̤ ó̤i kák-sióng gì nè̤ng kó̤ gŏ̤-ché̤ṳ kák-sióng, gó ô nè̤ng buáng-buŏ bà-kī kák tiĕng gà̤-dēng gì sĭng-sĭng.

Â-dáu 5:00, Mì-gĭ Gé-ciā gáu Ngô-sé-lô (五四路), káng-giéng chê-céng (市政) gâe̤ng siŏng-gă dŭ găk lā̤ có̤ hŭng-tăi sèng ô gé-hĕk gì cūng-bê: Chéu-dău Dê-tiék-câng C-kāu kī lāu dâung-bāng, câng-nô̤i iâ dò̤-dŏi lāu săi-dâi; dê-giâ tŭng-dô̤ hŭng lāu 2 ciáh chók kāu; gáiu-ŭk dṳ̆ng-sĭng hâ-tìng-sék guōng-diòng gì diē-chók-kāu iâ mā-siông hŭng-biê... Ngô-sé-lô dṳ̆ng dâung gì „Kuái-cṳ̄ Hò̤-cìng“ guāng-dáing, ĭng-ôi găk diô-biĕng hâ-tìng-sék dê dâung, sèng gūi nièng hŭng-tăi dái lì ṳ̄-cūi, gó̤-lòng guāng-dáing dŭ mĭk-guó-kó̤. Sèng-nièng kăi-sṳ̄,lō̤-bēng có̤ cé̤ṳk lāu huòng-hô chó-siĕ, sìng-gŭng dī-ngṳ̄ „Meranti“ hŭng-tăi. Siŏh-màng ĭ gó-sê có̤-hō̤ lāu cūng-bê, bī kī chê-céng, cūi-bìng mò̤ chă, gĭng-guó gì nè̤ng dŭ dò̤-chók chiū-gĭ kák-sióng.

Màng-buŏ gó mò̤ hŭng-ṳ̄, dáng-sê chiĕu-chê diē miêng-bău, huŏng-biêng-miêng dēng sók-sĭk (速食) gì nó̤h có̤-siŏh-hâ ké̤ṳk chiōng-gáiu ék-kĕ̤ng. Â-dáu 2:00, Dṳ̆ng-guók Ké-chiông-guŏh (中國氣象局) cêu huák-buó lāu „hŭng-tăi è̤ng-sáik ê̤ṳ-gīng“, hiêng-câi „Maria“gì hŭng-kuŏng (風圈) ī-gĭng suā-guó Dâi-lṳ̆k, găk lā̤ iòng lā̤ ê̤ṳ-gé lô-siáng páik-gê̤ṳng Hók-ciŭ.

Iā sâ̤ nè̤ng găk siâ-gău bìng-dài (社交平臺) diōng-huák (轉發) Bìng-săng (屏山) Déng-hāi-lèu gì sióng-piéng, hĭ-uông bō̤-êu Ṳ̀ng-siàng bìng-ăng (cṳ̆-lâiu-dù)

Găk siâ-gău bìng-dài, iā sâ̤ nè̤ng dŭ huòi-é sèng-gūi-nièng giòng-hŭng-tăi gì īng-hiōng. Gâe̤ng „Maria“ dùng-siŏh-iông giĕ-muò gì hŭng-tăi, dŭ cĕng-gĭng dái-lì iā duâi gì gĭng-cá̤ sōng-sék. Ô nè̤ng gōng: „Chió-diē diŏh cūng-bê hō̤ siăh gì nó̤h, cióh, chṳ̆ng-diêng-bō̤ kó̤-lāu.“ Gó muôi bóng-gá gì Dâi-hŏk diē-sié, ī-sèng mò̤ diêu găk Hók-gióng gì hŏk-sĕng iā gīng-diŏng: „Â̤ mâ̤ ô sĕng-mêng ngùi-hiĕng?“ buōng-dê dùng-hŏk có̤ màng-chéu gōng: „iâ cêu-sê kŭi-chŏng káng hāi, chók-muòng páh-ngṳ̀.“ Gó ô nè̤ng diōng-huák (轉發) Bìng-săng (屏山) Déng-hāi-lèu gì dù-piéng, hĭ-uông bō̤-êu Hók-ciŭ bìng-ăng.

Hók-ciŭ-chê Ké-chiông-dài téng siŏh-màng kăi-sṳ̄, cêu tŭng-guó uōng-lŏk, duāng-séng gì huŏng-sék huák-buó „hŭng-tăi è̤ng-sáik ê̤ṳ-gīng“, „bô̤-ṳ̄ (暴雨) uòng-sáik ê̤ṳ-gīng“, cuòi sê tàu-siŏh-huòi găk hŭng-tăi dĕng-lṳ̆k sèng siŏh-nĭk nĭk-tàu iā duâi gì sì-hâiu huák-buó gék-biék iā gà̤ng gì ê̤ṳ-gīng. Tiék-lô huŏng-miêng, gĭng-dáng dṳ̀ lā̤ Hók-ciŭ Huōi-chiă-câng huák-chók dù-géng Hŭng-hók-siáng (峰福線) gì buô-hông puō-sók (普速) liĕk-chiă câng-sì mò̤ dìng-ông gì siĕu-sék cĭ-nguôi, gì-tă gáuk-huŏng-hióng liĕk-chiă gĭ-buōng dŭ dìng-ông lāu. Hók-ciŭ-câng, Hók-ciŭ Nàng-câng hŭng-biék nâ diông 19 băng, 2 băng liĕk-chiă câng mò̤ dìng-ông siĕu-sék. Hók-ciŭ Diòng-lŏ̤h Guók-cié Gĭ-diòng (福州長樂國際機場), 95% gì chók-gē̤ng hòng-băng tì-cièng chṳ̄-siĕu, mŭk-cièng câng mò̤ hĭ-gĭ diē-gē̤ng.

Êng-dó̤i cī huòi „Maria“, Hók-ciŭ ciòng-chê sĭk-hèng „3 dìng 1 hĭu“, iâ cêu-sê dìng-gŭng-ngiĕk (停工業), dìng-sāng (停產), dìng-kuó (停課), hĭu-chê (休市).

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.