Jump to content

Wb/nia/Yohane/16

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Yohane
Wb > nia > Yohane > 16

Ifa'ele'ö khö ndra nifahaö wa lagohi ira dania[edit | edit source]

I. 1 Da'ö niŵa'ögu khömi, fa böi fatuwu khömi.[1] 2 Latibo'ö banua ami dania. Ba irugi baŵa dania, ba dozi samunu ya'ami, ba lawai famosumange Lowalangi.[2] 3 Ba me lö aboto ba dödöra Nama ba ya'o, andrö lalau khömi da'ö.[3]

4 Ba andrö uŵa'ö khömi da'ö, ena'ö, na no irugi baŵa da'ö, ba mitörö-törö tödömi, wa no uŵa'ö khömi. Ba tenga si otarai mböröta uŵa'ö khömi da'ö, me no fao-fao ndra'o khömi.[4]

5 Ba iada'e, ba mofanö ndra'o khö zamatenge ya'o, ba samösa lö ba khömi sanofu khögu: Heza möi'ö?[5] 6 Ba me no uŵa'ö khömi da'ö ba no a'oi so wa'abu dödömi. 7 Ba si ndruhu niŵa'ögu khömi, moguna khömi, na mofanö ndra'o. Na lö mofanö ndra'o, ba lö möi khömi zanolo andrö; ba na möido, ba ufatenge ia khömi.

Moguna khöra na möi ia khö Nama[edit | edit source]

II. 8 Ba na so da'ö, ba i'otu'ö niha guli danö, ba horö ba ba wa'atulö dödö ba ba huku. 9 Ba horö, me lö mamati ira khögu.[6] 10 Ba wa'atulö dödö, me sofanö khö Nama ndra'o, ba me lö mi'ilado sa'ae.[7] 11 Ba huku, me no tehuku zalaŵa guli danö andre.[8]

12 Wa'oya na niŵa'ögu khömi, ba tebai mitaha iada'e. 13 Ba na so da'ö, Eheha si duhu andrö, ba i'oroma'ö khömi lala ba zi duhu fefu. Tenga sa soroi khönia wehedenia, fefu hadia ia nirongonia, iŵa'ö, ba hadia zi so dania, ba i'ombakha'ö khömi.[9]

14 Ya'ia zamolakhömi ya'o, me moroi ba zi so khögu itema ba i'ombakha'ö khömi.[10] 15 Fefu hadia ia zi so khö Nama, ba khögu da'ö. Andrö uŵa'ö, itema ba zi so khögu, ba i'ombakha'ö khömi.[11]

Irara dödöra wa ifuli la'ila ia dania[edit | edit source]

III. 16 Ma'ifu tö na, ba lö mi'ilado sa'ae, ba ma'ifu tö zui, ba mi'ilado.[12]

17 Ba faoma lamane khö naŵora nifahaönia ösa: Hadia da'ö, niŵa'önia khöda: Ma'ifu tö, ba lö mi'ilado, ba ma'ifu tö zui, ba mi'ilado, ba: mofanö ndra'o khö Nama? 18 Ba lamane: Hadia da'ö, niŵa'önia: Ma'ifu tö? Lö ma'ila hadia niŵa'önia.[13]

19 Aboto ba dödö Yesu, lasofu khönia dania, ba imane khöra: Da'ö nizofu-zofumi khö nawömi, me no uŵa'ö: Ma'ifu tö, ba lö mi'ilado ba ma'ifu tö zui, ba mi'ilado? 20 Si ndruhu-ndruhu niŵa'ögu khömi, mege-ege dania ami ba mange'esi, ba omuso dödö niha guli danö; sabu tödö ami, ba tobali sa fa'omuso dödö wa'abu dödömi andrö.

21 Abu dödö ndra alawe, na madono ia, me no irugi baŵania, ba na no i'adonogö nono andrö, ba lö'ö sa'ae itörö tödönia wa'afökhö andrö, ba wa'omuso dödö, me no tumbu niha andrö, ba guli danö.[14] 22 Ba ya'ami göi, abu sa dödömi iada'e, ba ufuli ufaigi ami, ba omuso dödömi, ba lö sangeheta khömi fa'omuso dödömi andrö.[15]

Ifabu'u wa tefondrondrongo wangandröra[edit | edit source]

IV. 23 Ba na luo da'ö, ba ma'ifu lö misofu khögu. Si ndruhu-ndruhu niŵa'ögu khömi, na so ni'andrömi khö Nama, ba ibe'e khömi, ba döigu.[16] 24 Irege da'e, ba lö ni'andrömi ba döigu. Mi'andrö, ba mitema, ena'ö a'oi so wa'omuso dödömi.[17]

25 Amaedola khögu, wanguma'ö khömi da'ö. Irugi baŵa dania, ba lö'ö sa'ae uŵa'ö gamaedola khömi, ba lö aiŵödo wangombakha khömi hadia ia khö Nama. 26 Na luo da'ö ba mangandrö ami ba döigu, ba lö uŵa'ö khömi, mangandrö ndra'o khö Nama salahimi.[18] 27 Ya'ia, Ama, zangomasi'ö ya'ami, me no mi'omasi'ö ndra'odo, ba me no faduhu dödömi, khö Lowalangi u'otarai.[19] 28 Khö Nama u'otarai, ba no möido ba guli danö; ba uröi zui guli danö ba möido khö Nama.[20]

Ifa'ele'ö wa zumazaewe ira dania[edit | edit source]

V. 29 Lamane ira nifahaö: Hiza, iada'e lö aiwö ndra'ugö muhede, ba lö öŵa'ö gamaedola. 30 Aboto sa'ae ba dödöma, wa no ö'ila fefu hadia ia, ba lö moguna khöu, isofu khöu niha. Ba da'ö faduhu dödöma, wa khö Lowalangi ö'otarai.[21]

31 Itema lira Yesu, imane: Iada'e faduhu dödömi? 32 Hiza, irugi baŵa dania ba no irugi iya'e, ba oi zara tefazawili ami, isaŵa dana khönia zamösana, ba miröi ndra'o, ba ya'o, ba tenga ha ya'odo, me fao-fao khögu Nama.[22] 33 Da'ö niŵa'ögu khömi, ena'ö so khömi wa'ohahau dödö ba khögu. Ba guli danö so wa'afökhö khömi, ba böi mibusi dödömi, no ulawa niha gulidanö.[23]

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

 1. Mat 13:21
 2. Mat 24:9; HalZin 8:1; 9:1 b.t.; 23:12
 3. Faigi 15:21 KorI 2:8
 4. Faigi 13:19
 5. Faigi 7:33; 13:36
 6. Faigi 3:18
 7. Rom 4:25; 8:34
 8. Faigi 12:31
 9. Faigi 14:17; YohI 2:27
 10. Yoh 14:26
 11. Faigi 17:10
 12. Faigi 14:19-28
 13. Faigi 7:33-36
 14. Yes 26:17 b.t.
 15. Luk 24:41-52; Yes 16:10-14; 35:10
 16. Faigi 15:7-16
 17. Faigi 15:11
 18. Faigi 14:16; Heb 7:25
 19. Faigi 14:21; 17:8,25
 20. Faigi 13:3
 21. Faigi 21:17
 22. Mat 26:56; Faigi 8:29
 23. Faigi 14:27; YohI 5:4

Fabaliŵa lala[edit source]

Olayama Zura Yohane: 123456789101112131415161718192021

Amabu'ulali Sibohou: MataioMarekoLukaYohaneHalöŵö ZinengeRomaKorindro IKorindro IIGalatiaEfesoFilifiKoloseTesalonika ITesalonika IITimoteo ITimoteo IITitoFilemoHeberaioYakoboFetero IFetero IIYohane IYohane IIYohane IIIYudaFama'ele'ö

Bale zato: OlayamaAngombakhataBawagöli zatoMonganga afoNahia wamakoriNga'örö spesialNgawalö wanoloSafuria tebulöSanandrösaSangai halöŵö