Wb/nia/Sura Ni'amoni'ö/Sura Moze si föföna/Faza 11

From Wikimedia Incubator
FAZA 11

I. Fotomo malige andrö ba Mbabeli. Famakhöyö li. II. Nga'ötö Zemi. III. Iheta ia ba Guri Tara, i'ohe Gaberamo ba Loti, lasaŵa Harana.

I. Ba ha sambalö li niha ba guli danö fefu, ha sambua wehede. Ba me latöröi danö tanö ba gatumbukha luo, ba lasöndra ndraso ba danö Zineara, ba mowanua ira ba da'ö. Ba faoma lamane khö nawöra: Talabu, tafazökhi gara tembo ba tatunu! Ba kara khöra gara tembo andrö ba sulumou wamaböbö. Ba lamane: Talabu, tataru'ö khöda mbanua, awö malige, sirugi banua si yaŵa zuzu, ta'ebua'o döida, fa böi muzaewe ita ba guli danö ma'asagörö. Ba möi tou Yehowa, ba wamaigi banua andrö, awö malige, nilau nono niha andrö. Ba imane Yehowa: Ha sambua soi ira ba ha sambalö lira, ba böröta wolaura da'ö, ba lö'ö [sa'ae] si tebai lalau, nikhoi dödöra. Ba damöi ita tou ba tafakhöyö lira, fa böi sa'ae i'ila li nawönia zamösana! Ba tobali ifazawili ira Yehowa ba zi manö, moroi ba da'ö, ifazaewe ira ba guli danö ma'asagörö, ba tobali tebai sa'ae lataru'ö mbanua andrö. Andrö wa labe'e töinia Mbabeli, me no ba da'ö ifa khöyö Yehowa li niha fefu, ba me ba da'ö i'oroi Yehowa, wamazawili ya'ira ba guli danö ma'asagörö.

Andrö wa labe'e töinia Mbabeli, me no ba da'ö ifa khöyö Yehowa li niha fefu.

II. Da'e nga'ötö Zemi: Me no otu fakhe Zemi andrö, ba tumbu khönia Garafasa. Ba me no tumbu Garafasa, ha 500 fakhe tö na noso Zemi, ba tumbu-tumbu khönia ndraono, ono matua ba ono alawe. Ba me no 35 fakhe Garafasa, ba tumbu khönia Zela. Ba me no tumbu Zela, ba 403 fakhe tö na noso Garafasa, ba tumbu-tumbu khönia ndraono, ono matua ba ono alawe. Ba me no 30 fakhe Zela, ba tumbu khönia Heberi. Ba me no tumbu Heberi andrö, ba 403 fakhe tö na noso Zela, ba tumbu-tumbu khönia ndraono, ono matua ba ono alawe. Ba me no 34 fakhe Heberi, ba tumbu khönia Welegi. Ba me no tumbu Welegi, ba 430 fakhe tö na noso Heberi, ba tumbu-tumbu khönia ndraono, ono matua ba ono alawe. Ba me no 30 fakhe Welegi, ba tumbu khönia Reu. Ba me no tumbu Reu andrö, ba 209 fakhe tö na noso Welegi, ba tumbu-tumbu khönia ndraono, ono matua ba ono alawe. Ba me no 32 fakhe Reu, ba tumbu khönia Zerugi. Ba me no tumbu Zerugi, ba 207 fakhe tö na noso Reu, ba tumbu-tumbu khönia ndraono, ono matua ba ono alawe. Ba me no 30 fakhe Zerugi, ba tumbu khönia Nakhori. Ba me no tumbu Nakhori andrö, ba 200 fakhe tö na noso Zerugi, ba tumbu-tumbu khönia ndraono, ono matua ba ono alawe. Ba meno 29 fakhe Nakhori, ba tumbu khönia Dara. Ba me no tumbu Dara andrö, ba 119 fakhe tö na noso Nakhori, ba tumbu-tumbu khönia ndraono, ono matua ba ono alawe.

III. Ba me no 70 fakhe Dara, ba tumbu khönia Gaberamo ba Nakhori ba Harana. Ba da'e nga'ötö Dara andrö: Ono Dara, ba Aberamo ba Nakhori ba Harana. Ba ono Harana Loti andrö. Ba si mate föna namania Tara Harana andrö, ba mbanuara andrö, ba Guri ba Galedaia. Ba mangowalu ndra Aberamo Nakhori; töi wo'omo Gaberamo, ba Sara'i, ba töi wo'omo Nakhori, ba Milika, ono Harana andrö, ama ndra Milika Yisika. Ba si lö mo'ono Zara'i andrö. Ba i'ohe nononia Aberamo Tara, awö Loti, ono nononia Harana andrö, awö numönönia Sara'i andrö, fo'omo nononia Aberamo, aheta ira ba Guri ba Galedaia, ba wanaŵa tanö Gana'ana. Ba larugi Harana, ba ahono ira ba da'ö, Ba fa'anau noso Dara, ba 205 fakhe; ba mate Dara ba Harana.Sura Ni'amoni'ö: Mataio | Mareko | Luka | Yohane | Halöŵö Zinenge | Roma | Korindro I | Korindro II | Galatia | Efeso | Filifi | Kolose | Tesalonika I | Tesalonika II | Timoteo I | Timoteo II | Tito | Filemo | Heberaio | Yakobo | Fetero I | Fetero II | Yohane I | Yohane II | Yohane III | Yuda | Fama'ele'ö

Fanolo ba wanura: Lala wanura | Fama'oli nösi | Ngawalö templat | Ngawalö kategori
Kategori: Amaedola | Budaya | Cerpen | Fangi'ila (Ilmu Pengetahuan) | Hendri-hendri | Hoho | Hikaya | Kamus Nias-Jerman | Kese-Kese | Lala wondrino (Resep) | Maena | Manö-manö | Manö-manö Nono Niha | Uso dödö (Entertainment) | Novela | Sejarah | Seni | Sinanö | Sinunö | Sura Ni'amoni'ö | Taromali Ero Migu | Turia Somuso Dödö
Fabaliŵa lala: Olayama | Angombakhata | Bawagöli zato | Irö'öta | Monganga afo | Nahia wamakori | Nga'örö spesial | Ngawalö wanolo | Sangai halöŵö | Safuria tebulö

Halöŵö si fakhai: Wikikamus | Wikipedia | Wikiyunior