Wb/nia/Mataio/5/Famobawa lala satulö

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Mataio‎ | 5
Wb > nia > Mataio > 5 > Famobawa lala satulö
FAZA 5

17 III. Böi miŵaʼö tödömi, ba wowuʼai oroisa, awö zura zamaʼeleʼö andrö, möi ndraʼo; tenga ba wowuʼai, ba woloʼö oroisa möi ndraʼo. [1]

18 Si ndruhu sa niŵaʼögu khömi, irugi adudu mbanua si yaŵa, awö danö, ba lö awuʼa zambua dandra zura andrö, ba he si sambua niti, ba goroisa andrö, irege no ahori itörö. [2]

19 Andrö, na so zowuʼai oroisa sambalö, fondrege zideʼide, ba na imanö wamahaö niha, daʼö nifotöi fondrege zideʼide ba mbanua zorugo andrö. Ba na so zoloʼö yaʼia, ba na samahaö niha ia, daʼö nifotöi sebua ba mbanua zorugo. [3]

20 Uŵa ö sa khömi, na lö aröu tohude waʼatulö dödömi, moroi ba waʼatulö dödö zangila amakhoita andrö, ba moroi ba waʼatulö dödö warizaio andrö, ba tebai möi ami ba mbanua zorugo andrö. [4]

21 No mirongo, wa no muŵaʼö khö ndra tua: Böi angeʼe; ba na so zangeʼe, ba göna ia huku. [5]

22 Ba yaʼo, ba uŵaʼö khömi: Fefu, ha niha zofönu khö dalifusönia, ba si göna huku; ba sangumaʼö khö dalifusönia: ”sowöhö mowa ndraʼugö”, ba nihuku ba rafe sebua andrö, ba sangumaʼö ”sowöhö ndraʼugö”, ba si göna narako alitö. [6]

23 Andrö, na öbeʼe gameʼelau ba naha wameʼe sumange, ba na itörö tödöu ba daʼö so hadia ia zinegu dalifusöu khöu, [7]

24 ba röi ba daʼö gameʼelau föna naha wameʼe sumange, ba ae ua, ba atulöʼö ndraʼugö khö dalifusöu, ba awena öfuliʼö, ba öbeʼe gameʼelau andrö. [8]

25 Taʼitaʼi foloʼö khö zi faʼudu khöu, fatua so ami ba lala, fa lö ibeʼe ba danga zanguhuku andrö ndraʼugö si faʼudu khöu andrö, ba ibeʼe ba danga wazuri ndraʼugö sanguhuku ba tebeʼe ba gurunga ndraʼugö. [9] 26 Si ndruhu niŵaʼögu khöu, lö aefaʼö ba daʼö, na tosai zi sakefe ömöu, si lö mubuʼa.

27 No mirongo, wa no muŵaʼö: Böi ohorö! [10]

28 Ba yaʼo, ba uŵaʼö, khömi: Dozi, ha niha zamaigi ira alawe, wangisö yaʼia, ba no ihoröni tödönia.[11]

29 Ba na iʼalani ndraʼugö höröu kambölö, ba tema koë ia ba tiboʼö. Mohareʼö sa ba daʼö, na tekiko ndroto-ndrotou zambua, moroi tetibo ba narako mbotou maʼasambua. [12]

30 Ba na iʼalani ndraʼugö tangau kambölö, ba tema eŵa ia ba tiboʼö. Mohareʼö sa ba daʼö, na tekiko ndroto-ndrotou zambua moroi tetibo ba narako mbotou maʼasambua. [13]

31 Ba no muŵaʼö: ”Na so zangefaʼö ngambatönia ba yamubeʼe khönia zura wangefaʼö”. [14]

32 Ba yaʼo, uŵaʼö khömi: Dozi, ha niha zangefaʼö ngambatönia, na tenga horö mbörö, ba samohorö ngambatönia daʼö, ba sangowalu niʼefaʼö, ba sohorö. [15]

33 No mirongo göi, wa no muŵaʼö khö ndra tua: ”Böi ae ba hölu, na si lö duhu, ba ötöro khö Zoʼaya ba zi möiʼö ba hölu”. [16]

34 Ba yaʼo, ba uŵaʼö khömi: Böi manö miʼae ba hölu. Böi mibeʼe hölu mbanua si yaŵa, me no dadaoma Lowalangi. [17]

35 Ba böi göi tanö, me no danedane gahenia, ba böi göi yeruzalema andrö, me no banua razo sebua. [18]

36 Böi göi beʼe hölu högöu, me sara mbu lö öʼila öʼafusiʼö ba lö öʼila öʼaitöni.

37 Daʼö wehedemi: yaʼia, na yaʼia! ba: löʼö, na löʼö! Ba moroi ba Gafökha zi töra daʼö. [19]

38 No mirongo, wa no muŵaʼö: ”Hörö fangali hörö ba ifö fangali nifö.” [20]

39 Ba yaʼo, ba uŵaʼö khömi: Böi milaŵa zi lö sökhi andrö. Ba na so zamalisi boʼömö kambölö, ba oroʼö khönia zi tambai göi. [21]

40 Ba na so zangadugö yaʼugö, ba wangai barumö, ba lulu khönia lembe göi. [22]

41 Ba na so zamorege khöu, ba wolohe yaʼugö awönia ba lala zi saza faʼaröu, ba ae awönia zi dua za.

42 Beʼe ba zangandrö khöu, ba böi erogö, na so zamalali khöu hadia ia. [23]

43 No mirongo, wa no muŵaʼö: ”Omasiʼö zahatö khöu, ba yafatiu dödöu ba zi fatiu tödö khöu.” [24] 44 Ba yaʼo, ba uwaʼö khömi: Miʼomasiʼö zi fatiu tödö khömi ba miʼangandrö, salahi zolohi yaʼami; '[25]

45 enaʼö tobali ono Namami andrö, si so ba zorugo, ami, me ifatumbuʼö luonia andrö ba zi lö sökhi ba ba zi sökhi, ba teu andrö khönia, ba ibeʼe ba zatulö ba ba zi lö atulö. [26]

46 Na miʼomasiʼö sa zomasi yaʼami, ba hadia luomi? Tenga lamanö göi sanema beo andrö? [27]

47 Ba na ha talifusömi miʼowai, ba hadia zi sökhi nilaumi?

48 Tenga lamanö göi niha baero? Andrö yamoʼahonoa ami, si mane faʼamoʼahonoa Namami andrö ba zorugo. [28]


(Mataio 5:17-48)Famotokhi ba gahe[edit | edit source]

 1. (Rom. 3, 31)
 2. (Yes. 40, 8. Luk. 16, 17)
 3. (Yak. 2, 10. Dan. 12, 3)
 4. (F. 23, 2. b. t. Luk. 18, 11. 12)
 5. (Moz. II. 20, 13; 21, 12)
 6. (Ysh. 1. 3, 15)
 7. (Mar. 11, 25)
 8. (F. 6, 14)
 9. (F. 18, 34. 35. Luk. 12, 58. 59)
 10. (Moz. II. 20, 14)
 11. (Yob. 31, 1)
 12. (F. 18, 9. Mar. 9, 47. Gal. 5, 24)
 13. (F. 18, 8. Mar. 9, 43)
 14. (Mat. 19, 3—9. Moz. V. 24
 15. (Luk. 16, 18. Kor. I. 7, 11)
 16. (Moz. III. 19, 12. Moz. IV. 30, 37)
 17. (Yes. 66, 1; F. 23, 16 b. t.)
 18. (Sin. 48, 3)
 19. (Yak. 5, 12)
 20. (Moz. II. 21, 23. 24)
 21. (Luk. 6, 29. Amaed. 24, 29)
 22. (Kor. I. 6, 7)
 23. (Moz. V. 15, 7, b. t. Luk. 6, 30. 34)
 24. (Moz. III. 19, 18; 23, 3 b. t.)
 25. (Amaed. 25, 21. 22. Luk. 6, 27 b. t. Luk. 23, 34. Hal. zin. 7, 60, Fet. I. 3, 9. Rom. 12, 14—20)
 26. (Luk. 6, 35. Efes. 5, 1)
 27. (Luk. 6, 32)
 28. (Luk. 6, 36. Kol. 3, 15)


Faza 5: Huhuo Yesu ba hili/Famahowuʼö si sökhi bua-bua (5:1-12) | Famarou tödö nifahaö (5:13-16) | Famobawa lala satulö (5:17-48)Sura Ni'amoni'ö: Mataio | Mareko | Luka | Yohane | Halöŵö Zinenge | Roma | Korindro I | Korindro II | Galatia | Efeso | Filifi | Kolose | Tesalonika I | Tesalonika II | Timoteo I | Timoteo II | Tito | Filemo | Heberaio | Yakobo | Fetero I | Fetero II | Yohane I | Yohane II | Yohane III | Yuda | Fama'ele'ö

Fanolo ba wanura: Lala wanura | Fama'oli nösi | Ngawalö templat | Ngawalö kategori
Kategori: Amaedola | Budaya | Cerpen | Fangi'ila (Ilmu Pengetahuan) | Hendri-hendri | Hoho | Hikaya | Kamus Nias-Jerman | Kese-Kese | Lala wondrino (Resep) | Maena | Manö-manö | Manö-manö Nono Niha | Uso dödö (Entertainment) | Novela | Sejarah | Seni | Sinanö | Sinunö | Sura Ni'amoni'ö | Taromali Ero Migu | Turia Somuso Dödö
Fabaliŵa lala: Olayama | Angombakhata | Bawagöli zato | Irö'öta | Monganga afo | Nahia wamakori | Nga'örö spesial | Ngawalö wanolo | Sangai halöŵö | Safuria tebulö

Halöŵö si fakhai: Wikikamus | Wikipedia | Wikiyunior