Jump to content

Wb/mnc/manju gisun/leolen gisuren/nadaci fiyelen

From Wikimedia Incubator
leolen gisuren > nadaci fiyelen

leolen gisuren - nadaci fiyelen 論語 - 述而第七

1. fudzi hendume, fisembure dabala deriburakū, julge de akdara de amuran, mini sakda peng halnagga de duibuleci ojoro. 1. 子曰 述而不作 信而好古 竊比於我老彭
............................................................................... ...............................................................................
2. fudzi hendume, dolori ejere, tacire de eimerakū, niyalma be tacibume badarakūngge, ya minde bini. 2. 子曰 默而識之 學而不厭 誨人不倦 何有於我哉
............................................................................... ...............................................................................
3. fudzi hendume, erdemu be tuwancihiyarakū, tacihangge be giyangnarakū, jurgan be donjifi gurime muterakū, sain akūngge be halame muterakū oci, ere mini jobošorongge kai. 3. 子曰 德之不修 學之不講 聞義不能徙 不善不能改 是吾憂也
............................................................................... ...............................................................................
4. fudzi dula tehede, ler ler sere gese, fur fur sere gese. 4. 子之燕居 申申如也 夭夭如也
............................................................................... ...............................................................................
5. fudzi hendume, bi absi ebedeke nikai, bi, jeo gung be tolgire gese haminarakūngge goidaha. 5. 子曰 甚矣吾衰也 久矣吾不復夢見周公
............................................................................... ...............................................................................
6. fudzi hendume, doro be gūnimbi, erdemu be memerembi, gosin de nikembi, muten de sarišambi. 6. 子曰 志於道 據於德 依於仁 遊於藝
............................................................................... ...............................................................................
7. fudzi hendume, sefere yali ci wesihun benjirengge be, bi taciburakūngge akū. 7. 子曰 自行束修以上 吾未嘗無誨焉
............................................................................... ...............................................................................
8. fudzi hendume, facihiyašarakū oci, neilerakū, gingkerakū oci, tuciburakū, emu hošo be jongkko de, ilan hošo -i karularakūngge be, dahūrakū kai. 8. 子曰 不憤不啟 不悱不發 舉一隅不以三隅反 則不復也
............................................................................... ...............................................................................
9. fudzi, sinagan bisire ursei adame jembihede, eberengge akū. 9. 子食於有喪者之側 未嘗飽也
............................................................................... ...............................................................................
10. fudzi tere inenggi gasaci, uculerakū. 10. 子於是日哭 則不歌
............................................................................... ...............................................................................
11. fudzi yan yuwan -i baru hendume, baitalaci yabure, waliyaci somirengge, damu bi, si uttu dere. dzi lu hendume, geren cooha be gaifi yabuci, we de emgilembi. fudzi hendume, tasha de faršame, bira de fundeme, bucembi seme aliyarakūngge de bi emgilerakū. urunakū tušanjiha baita de ulahame, hebe de amuran bime muteburengge de kai. 11. 子謂顏淵曰 用之則行 舍之則藏 惟我與爾有是夫 子路曰 子行三軍 則誰與 子曰 暴虎馮河 死而無悔者 吾不與也 必也臨事而懼 好謀而成者也
............................................................................... ...............................................................................
12. fudzi hendume, bayan be baici oci, udu šusiha jafara niyalma seme, bi inu oki sembi. aikabade baici ojorakū oci, mini amurangga be dahara dabala. 12. 子曰 富而可求也 雖執鞭之士 吾亦為之 如不可求 從吾所好
............................................................................... ...............................................................................
13. fudzi -i olhošorongge, bolgomire, afandure, nimere de. 13. 子之所慎 齊 戰 疾
............................................................................... ...............................................................................
14. fudzi, ci gurun de bisire de, sirabungga kumun be donjire jakade, ilan biya otolo yali -i amtan be sahakbi. hendume, kumun -i uuttu oho be gūnihakū bihe. 14. 子在齊聞韶 三月不知肉味 曰 不圖為樂之至於斯也
............................................................................... ...............................................................................
15. žan io endume, fudzi wei gurun -i ejen be urušembio. dzi gung hendume, je, bi fonjinaki sefi, dosifi fonjime, be i, šu ci, antaka niyalma. hendume, julgei saisa niyalma kai. fonjime, fasahabio. hendume, gosin be gaifi, gosin be baha, geli ainu gasambi. tucifi hendume, fudzi urešerakū kai. 15. 冉有曰 夫子為衛君乎 子貢曰 諾 吾將問之 入曰 伯夷叔齊何人也 古之賢人也 怨乎 求仁而得仁 又何怨 出曰夫子不為也
............................................................................... ...............................................................................
16. fudzi hendume, muwa buda jeme, muke omime, gala bukdame cirucibe, sebjen inu terei dolo bi. jurgan akū de bayan bime wesihun ojorongge, minde neore tugi -i adali. 16. 子曰 飯疏食飲水 曲肱而枕之 樂亦在其中矣 不義而富且貴 於我如浮雲
............................................................................... ...............................................................................
17. fudzi hendume, minde udu aniya nonggime bufi, jijungge nomun be tacime duhembuhe de, amba endebuku akū oci ombidere. 17. 子曰 加我數年 五十以學易 可以無大過矣 ............................................................................... ...............................................................................
18. fudzi -i kemuni gisurerengge, irgebun -i nomun, dasan -i nomun, tuwakiyara dorolon, gemu kemuni gisurerengge. 18. 子所雅言 詩書執禮 皆雅言也
............................................................................... ...............................................................................
19. še gung, dzi lu de, kungdzi be fonjire jakade, dzi lu jabuhakū. fudzi hendume, si ainu henduhekū, tere niyalma, sithūme deribuhe de, jetere be onggombi, sejen de, jobošoro be onggombi, sakdara hamika be satkū sehe bicina. 19. 葉公問孔子於子路 子路不對 子曰 女奚不曰 其為人也 發憤忘食 樂以忘憂 不知老之將至雲爾
............................................................................... ...............................................................................
20. fudzi hendume, bi, banitai sarangge waka, julge de amuran kiceme baihangge kai. 20. 子曰 我非生而知之者 好古 敏以求之者也
............................................................................... ...............................................................................
21. fudzi, ganio, hūsun, facuhūn, enduri be gisurerakū. 21. 子不語怪力亂神
............................................................................... ...............................................................................
22. fudzi hendume, ilan niaylma yabure de, urunakū minde sefu ojorongge bi. tere saingge be sonjofi dahambi tere sain akūngge be halambi. 22. 子曰 三人行 必有我師焉 擇其善者而從之 其不善者而改之
............................................................................... ...............................................................................
23. fudzi hendume, abka, minde erdemu be salgabuha. hūwan tui tere mimbe ainara. 23. 子曰 天生德於予 桓魋其如予何
............................................................................... ...............................................................................
24. fudzi hendume, juwe ilan šabisa, mimbe gidahabi sembio. bi suwende gidahangge akū. mini yaya yabun be, juwe ilan šabisa de tucibuhakūngge akū serengge, ere kio kai. 24. 子曰 二三子以我為隱乎 吾無隱乎爾 吾無行而不與二三子者 是丘也
............................................................................... ...............................................................................
25. fudzi, duin hacin -i tacihiyambi. 6u, yabun, doro, akdun. 25. 子以四教 文行忠信
............................................................................... ...............................................................................
26. fudzi hendume, enduringge niyalma be, bi bahafi saburakū oho. ambasa saisa be bahafi sabuci, inu joo kai. fudzi hendume, sain niyalma be, bi bahafi saburakū oho. entehen bisirengge be bahafi sabuci, inu joo kai. akū bime bi sere, kumdu bime jalu sere, hibcan bime elgiyen serengge de, entehen bisirengge mangga dere. 26. 子曰 聖人 吾不得而見之矣 得見君子者斯可矣 子曰 善人 吾不得而見之矣 得見有恒者斯可矣 亡而為有 虛而為盈 約而為泰 難乎有恒矣
............................................................................... ...............................................................................
27. fudzi welmiyembi, dangdalilarakū. sijilefi gabtara de, deduhengge be gabtarakū. 27. 子釣而不綱 弋不射宿
............................................................................... ...............................................................................
28. fudzi hendume, ainci sarkū bime deriburengge bidere, bi uttu akū. ambula dojifi, tere saingge be sonnjofi dahambi, ambula tuwafi ejembi. sarasu -i ilhi kai. 28. 子曰 蓋有不知而作之者 我無是也 多聞 擇其善者而從之 多見而識之 知之次也
............................................................................... ...............................................................................
29. hū hiyang gašan de, gisureci mangga bihebi. majige jui acara jakade, šabisa genehunjehe. fudzi hendume, niyalma, beyebe bolgomifi dosinjici, terei bolgo be gaimbi. terei dulekengge be akdularakū. terei dosinjire be gaimbi. terei bederere be tosorakū. ainu dababumbi. 29. 互鄉難與言 童子見 門人惑 子曰 與其進也 不與其退也 唯何甚 人潔己以進 與其潔也 不保其往也
............................................................................... ...............................................................................
30. fudiz hendume, gosin goro nio. muse gosin be buyeci, gosin uthai isinjimbikai. 30. 子曰 仁遠乎哉 我欲仁 斯仁至矣
............................................................................... ...............................................................................
31. cen gurun -i beidere be aliha amban, joo gung be doroolon be sambio seme fonjiha de, kungdzi jabume, dorolon be sambi. kungdzi bederehe manggi, u ma ki be canjurame ibebufi hendume, bi odnjici, ambasa saisa haršarakū sembi. ambasa saisa inu haršambini. ejen u gurun de gaifi, hala silba ojoro jakade, u gurun -i eyungge dzi sehebi. ejen dorolon be sambi seci, we dorolon be sarkū ni. u ma ki ubabe alara jakade, fudzi hendume, kio mini jabšan kai, endebuku bihede, niyalma urunakū sambi. 31. 陳司敗問 昭公知禮乎 孔子曰 知禮 孔子退 揖巫馬期而進之 吾聞君子不黨 君子亦黨乎 君取於吳 為同姓 謂之吳孟子 君而知禮 孰不知禮 巫馬期以告 子曰 丘也幸 茍有過 人必知之
............................................................................... ...............................................................................
32. fudzi, niyalmai emgi uculere de sain oci, urunakū dahibufi amala acabumbi. 32. 子與人歌而善 必使反之 而後和之
............................................................................... ...............................................................................
33. fudzi hendume, šu, ainci bi, niyalmai adali dere. beye yabure ambasa saisa oci, bi bahara unde. 33. 子曰 文 莫吾猶人也 躬行君子 則吾未之有得
............................................................................... ...............................................................................
34. 子曰 若聖與仁 則吾豈敢 抑為之不厭 誨人不倦 則可謂雲爾已矣 公西華曰 正唯弟子不能學也
............................................................................... ...............................................................................
35. fudzi nimeme ujelehe de, dzi lu, jalbarire be baiha manggi, fudzi hendume, binio. dzi lu jabume, nasara bithe de henduhengge, sini dergi fejergi -i enduri weceku de jalbari sehebi. fudzi hendume, kio bi, jalbarime goidaha. 35. 子疾病 子路請禱 子曰 有諸 子路對曰 有之 誄曰 禱爾於上下神祇 子曰 丘之禱久矣
............................................................................... ...............................................................................
36. fudzi hendume, mamgiyakū oci, anasahūn akū. hibcan oci albatu. tere anashūn akū anggala, albatu oci okini. 36. 子曰 奢則不孫 儉則固 與其不孫也 寧固
............................................................................... ...............................................................................
37. fudzi hendume, ambasa saisa, elehun -i ler ler sembi. buya niyalma, enteheme hir hir sembi. 37. 子曰 君子坦蕩蕩 小人長戚戚
............................................................................... ...............................................................................
38. fudzi nesuken bime fafungga. horonggo bime hakcin akū. gungnecuke bime elhe. 38. 子溫而厲 威而不猛 恭而安
............................................................................... ...............................................................................