Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Tembung ing Basa Jawa/Basa kanthi tembung kang premana/Tembung kosok balèn

From Wikimedia Incubator

Ing ngisor iki daftar tembung kosok balèn (antonim) (durung pepak).A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


 • abot X ènthèng
 • adhem X panas
 • adil X bot sih
 • adoh X cedhak
 • agal X lembut
 • agung X asat
 • akas X alon
 • akèh X sethithik
 • ala X becik
 • aman X rusuh
 • amba X ciut
 • ambèr X asat
 • ambles X kumambang
 • amem X grapyak
 • amor, awor X pisah
 • andhap asor X jubriya
 • anèh X lumrah
 • angèl X gampang
 • angkuh X sumanak
 • angok X rob
 • anteng X ronggèh
 • anyar X lawas
 • anyep X panas
 • aos X gabuk
 • arang X kerep
 • asor X unggul
 • babu ~ bandara
 • bajang ~ onggor
 • bandhel ~ gembèng
 • bangir ~ pèsèk
 • bathi ~ tuna
 • becik ~ ala
 • béda ~ padha
 • begja ~ cilaka
 • bener ~ luput
 • bening ~ buthek
 • biyèn ~ saiki
 • bongkot ~ pucuk
 • brangasan ~ sabar
 • budhal ~ bali
 • bungah ~ susah
 • babak ~ bundas

==C==cepet

 • cacad X sampurna
 • campur X pisah
 • cedhak X adoh
 • cekak X landhung
 • cengkar X loh
 • cendhak X dawa
 • cetha X lamat-lamat
 • cethek X jero
 • cethil X loma
 • cidra X setya
 • cilaka X begja
 • cocok X geseh
 • crah X rukun
 • culika X jujur
 • cuwer X kenthel
 • dhewe X bareng
 • dhiri X sumanak
 • dhisik x kari
 • dhoyong x jejeg
 • dhudhuk x uruk
 • dhuwur x cendhek
 • dursila x susila
 • edan x waras
 • eling x lali
 • eman x eklas
 • empuk x atos
 • entek x isih
 • esuk x sore
 • eyup x panas
 • galak x lulut
 • gampang x angel
 • gandheng x pisah
 • ganjil x ganep
 • gedhe x cilik
 • gemi x boros
 • gething x seneng
 • goroh x blaka
 • grapyak x anggak
 • gundhul x gondrong
 • ijen x bareng
 • imbuh x suda
 • isi x kothong
 • isis x sumuk
 • jaba x jero
 • jaluk x weweh
 • jembar x ciut
 • jembrung x gilar-gilar
 • jero x cethek
 • jirih x kendel
 • jujur x culika
 • kacek x padha
 • kahyangan x donya
 • kaku x lemes
 • kalong x tambah
 • kalis x ketaman
 • kanca x satru
 • kepenak x rekasa
 • kasar x alus
 • kasoran x menang
 • ketiga x rendheng
 • kembar x beda
 • kemlungkung x andhap asor
 • kendel x jirih
 • kendho x kenceng
 • kerep x kala-kala
 • kesusu x sareh
 • klular-klurur x trengginas
 • kumambang x ambles, kleleb
 • kurang x luwih
 • kuru x lemu
 • kuwat x ringkih
 • lana x lestari
 • landhep x kethul
 • lantip x bodho
 • larang x murah
 • lembut x agal
 • lemes x kaku
 • lemu x kuru
 • lencir x cendhek
 • lepeh x eleg
 • lirih x seru
 • loh x cengkar
 • logro x sesak
 • longgor x kunthet
 • luhur x asor
 • lumrah x aneh
 • lunga x teka
 • lungguh x ngadeg
 • luput x bener
 • luwe x wareg
 • luwih x kurang
 • Lanang x wedok
 • mabur x
 • mada x ngalem
 • madhep x ngungkuri, nyingkur
 • maido x ngandel
 • malang x mujur
 • mancung (mbangir) x pesek
 • manjer x ngglewang
 • manthuk x gedheg
 • mantep x rangu
 • manut x bangga
 • mapag x ngeterake
 • mardika x dijajah
 • marem x getun
 • mateng x mentah
 • mati x urip
 • melek x merem
 • mempeng x kesed
 • menang x kalah
 • metu x mlebu
 • mlaku x mandheg
 • mopo x tumandang
 • mukti x sengsara
 • mulih x mangkat, budhal
 • mursid x mursal
 • nacad x ngalem
 • nistha x utama
 • ngajeni x ngina
 • ngakoni x selak
 • ngati-ati x sembrana
 • ngebreh x gemi
 • nggeret x nyurung
 • ngleneng x banter
 • nyedhak x ngadoh
 • nyusahake x mbungahake
 • nglumpuk x sumebar
 • obah x meneng
 • omber x sesak
 • owah x tetep
 • padha x beda
 • padhang x peteng
 • padu x rukun
 • palsu x asli
 • pambarep x wuragil
 • panas x adhem
 • panggah x owah
 • pilah x kumpul
 • pinter x bodho
 • pinggir x tengah
 • prasaja x mubra-mubru
 • prigel x kidhung
 • pungkasan x wiwitan
 • raga x jiwa
 • rame x sepi
 • rampung x wiwit
 • rangkep x lamba
 • rawuh x tindak
 • resik x reged
 • resikan x kemproh
 • rewangi x ngrusuhi
 • rekasa x kepenak
 • rendheng x ketiga
 • rikat x rindhik
 • ringkes x rowa
 • rukun x crah
 • sabar x brangasan
 • sareh x grusa-grusu
 • sedhep x cemplang
 • sedhela x suwe
 • semanak x anggak
 • seneng x susah
 • sengkud x kendho
 • sengsara x kepenak
 • sepele x wigati
 • seru x lirih
 • sregeb x kesed
 • subur x cengkar
 • sugeng x seda
 • sumelang x mantep
 • sumringah xpucet
 • susah x seneng
 • su- x dur-
 • takon x mangsuli
 • tanpa x nganggo
 • teka x lunga
 • temen x cidra
 • tenan x ethok-ethok
 • terang x udan
 • tikungan x lempeng
 • tindak x kondur
 • tipis x kandel
 • titen x lalen
 • tresna x sengit
 • tuntun x pethal
 • turah x kurang
 • turu x tangi
 • tutup x bukak
 • uda x klamben
 • ugung x dipethes
 • ukum x ganjar
 • ulu x lepeh
 • urip x mati
 • waras x lara
 • wareg x luwe
 • wedi x wani
 • wekel x kesed
 • welasan x ambeg siya
 • wiwitan x pungkasan
 • wuled x methel
 • wuragil x pambarep
 • wurung x kelakon
 • wutuh x kalong

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z