Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Rakitan Ukara/Panyandra

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

Panyandra iku digunaaké kanggo pepindhan. Tembung candra nduwé teges rembulan. Ananging lakuné jaman, candra uga dienggo kanggo pepindhan marang sawijining kahanan kang mèmper karo kanyatan.

Tuladha:

 • Alisé nanggal sepisan : alisé kaya rembulan ing tanggal siji, mlengkung cilik.
 • Astané : nggandewa gadhing
 • Athi-athiné : ngudhup turi
 • Awaké : ramping
 • Bangkèkané nawon kemit : bangkèkané kaya prajurit tawon.
 • Bathuké : nyela cendhane
 • Bokongé : manjang ngilang
 • Brengosé : nglaler menclok, nguler keket
 • Cahyané : ngalentrih, sumunu, sumunar
 • Dedegé : ngringin sungsang
 • Drijiné mucuk eri : drijiné kaya eri sing lancip-lancip.
 • Esemé : pahit madu, kaya madu, pinastika
 • Godheké : simbar rumembun
 • Guluné : ngolan-olan, ngelung gadung
 • Idepé : tumenga ing tawang
 • Irungé : mbangir, kencana pinantar, ngudup mlati
 • Jangkahé : njalak njrinjing
 • Jempolané : ngendas ula
 • Kempolé : ngembang pudhak, nyikil/nyutang walang
 • Lakuné : mager timun, macan luwe
 • Lambehané : mblarak sempal (kaya blarak sing sempal kena angin), merak kasimpir, nyigar jambe
 • Lambené : nggula satemplik, manggis karengat
 • Lengene : nggandhewa pinentang
 • Matané / mripate : ndamar kanginan (kaya damar (diyan) sing kena angin, riyip-riyip.), blalak-blalak, bawang sabungkul
 • Netrané : liyep alindri
 • Pakulitané : ireng manis, ngulit langsep
 • Pamuluné : prada binabar, ambengle kiris
 • Pawakané : ramping, gagah pidegsa
 • Pipiné : duren sajuring
 • Polatané : ruruh jatmika
 • Praené : sumunar
 • Pundhaké : nraju emas
 • Pupuné : mukang gangsir
 • Rambuté : ngembang bakung, ngandan-andan
 • Sinomé : mbibis mabur, micis wuncar
 • Slirané : sedhet singset
 • Solahé : merak ati
 • Susuné : nyengkir gading
 • Swarané : ngombak banyu
 • Tangané : nggendewa pinentang
 • Tungkaké : bunder lir jinangka
 • Untuné : miji timun (tumata rata kaya wiji-wiji timun), ngelar kombang