Jump to content

User talk:ABDELHAQUE amazig

Add topic
From Wikimedia Incubator
Latest comment: 4 years ago by Oussama45890 in topic ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ/Facebook

ⴰⵙⴱⵔⵔⴽ

[edit source]

ⴰⵀⵓⵍ ⴱⵔⵔⴽ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵇ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵥⵔⵉⵖ ⵜⵓⵎⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴽ ⴰⴼⵖ ⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵔⴰⵜ ⵖ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ (shi), ⵜⵙⵙⵏⵖⵍⵜ (ⵜⴽⵓⴱⴱⵉⵜ) ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏⵏⴽ ⵖⵔ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏ (tzm, zgh), ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰ ⴳⵎⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⵏⵜ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⴷ ⵜⵏⴰⵡⴰⵢⵜ, ⵓⴽⴰⵏ ⴽⵢⵢⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵙⵏⵜ ⵉ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⴰⵜ ⵖⴰⵔ ⵖ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙⵜ ⵖ ⵜⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜ "ⵍⵇⴰⵡⴰⵄⵉⴷ" ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⴽ ⵢⵉⵍⵉ ⵍⵉⵟⵟⵉⵍⴰⵄ ⴼ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵖ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵖⵍ; ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔⵜ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵣⵖ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵀⴰⵜⵉ ⵖⵎⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵊⵊⵍⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ, ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⴼⵀⴰⵎⵏⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵙⵏⴰⵢⵜ ⵙⵔⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ. ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⴳⵉⵜ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵣⵖ ⵜⴰⵙⴼⵙⵉⵜ ⵀⴰⵜⵉ ⵜⵣⴳⵍ ⵖ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵏⴰⵢ, ⴰⵙⵖⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵖⵉⴽⴰ: ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵔ. ⴷ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ (ⵍⵎⴰⵇⴰⵍⴰⵜ) ⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⵡⴰⵢⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵢⵉⵣⴳⴰⵍ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵜⵊⵔⵔⵓⵎ. ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⴳⴳⴰⵜ ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏⵏⴽ: [[category:wp/zgh]] ⵉ ⵢⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⴷ [[category:wp/shi]] ⵉ ⵡⵉⵏ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ ⴷ [[category:wp/tzm]] ⵉ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴷ [[category:wp/rif]] ⵉ ⵡⵉⵏ ⵜⵔⵉⴼⵉⵜ. ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵃⴰⵙⴰⴱⵏ. ⵉⵖ ⴷⴰⵔⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⵔⵃⴱⴰ. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ--Brahim-essaidi (talk) 15:20, 27 July 2018 (UTC)Reply

ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⴰⴳⵯⵎⴰ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵇ (talk) 13:27, 23 May 2019 (UTC)Reply

ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ/Facebook

[edit source]

ⴰⵣⵓⵍ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴰⵇ, ⵉⵙ ⵜⵓⴼⵉ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⴼⴽⵜ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ ⵏⵏⴽ ⴰⴷ ⵙⴽⵛⵎⵖ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏⵙⴽⵔ ⵜⵜ ⴳ ⵎⵉⵙⴰⵏⵊⵔ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵜⵜⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⵡⴰⵍ. ⵏⵖ ⵜⴽⵛⵎⵜ ⵙ ⵅⵜⴰ: ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ--Brahim-essaidi (talk) 11:27, 1 August 2018 (UTC)Reply

مرحبا

Oussama45890 (talk) 15:54, 22 August 2019 (UTC)Reply

ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵇ

[edit source]

ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⴰⴳⵯⵎⴰ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ