User:Sawmw

    From Wikimedia Incubator
    Babel user information
    kjp-2 ဆ်ုသုံႋဏင့်ဆာႋယိုဝ် ဏးသှ်ေဝေ့ဖၠုံလိက် ၜေ့လိက်ဏင့်ဆာႋလိက်ဆ်ုခၠါင်ဆာႋသယ်သိုဝ်။
    my-2 ဤအသုံးပြုသူသည် မြန်မာဘာသာ အတွက် အလယ်အလတ်ဗဟုသုတ ရှိသည်။
    Users by language