User:S205645/Sandbox 3

From Wikimedia Incubator

Mâing-bă̤-ngṳ̌ (Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī)[edit | edit source]

Lū-gá Hŭ-éng Di̿ 1 Cióng / 路加福音第1章[edit | edit source]

1:1 Dǐ-à-hí-lô̤ duōi-nêng; iǔ cèng-cāi nêng ca̿ sṳ́ gi̿-diū da̿u uòi dǐ-bíng gi̿ng-gua̿ làu gâ̤ dī.

1:2 Iŏ̤ng dī ciū-sī dṳ̆ing-dàu gâ̤ nêng buo̿i-chǒ chéng-ngǎing chū-gi̿ng-gua̿ dṳ̆ing nǎ uòi-huo̿i-nêng gâ̤. 1:3 Éng-ṳē uòi nà iŏ̤ng duói dī giǎng dǐ buo̿i-chǒ māing-māing-di̿ cǎ měng-bà̤, uòi iǎ siǒng tê-tê ǐ-nī gi̿-diū gṳe̿ nǎ nì.
1:4 O̿ nì dǎ̤-dí tê-chîng nêng chṳ̄-di̿ háu nì gâ̤ dī, dú sī ì-cài gâ̤.
1:5 Hí-lṳ̆ ca̿ iǔ-tuo̿i uâng gâ̤ sî-hē, Ngā-bǐ-ngā ǔ cì báing iǔ ciǎ ci̿-sí miâng hǎng Sǎ-gá-lī-ngā; gṳ̀ gâ̤ sē-mǎ sī Ngā-lĕ̤ng gâ̤ hē-dō, miâng hǎng Ì-lī-sá-bǎ.
1:6 Gṳ̀ liòng sē-mǎ cia̿u ciōng-di̿ chū kǐ lâ̤ sī ngī-nêng, gṳ̀ gâ̤ ǎing-gēng dú sī í-diū cü gáu-dō gâ̤ dī iáu lī-gṳ́, mǎu mī-ma̿u-cie̿ cho̤̿.
1:7 Lâ̤-sī gṳ̀ mǎu gṳ̆ing, éng-ṳē Ì-lī-sá-bǎ mài sáing-iǒng, liòng sē-mǎ gâ̤ nîng-gǐ ǐ sē lò̤.
1:8 Lê̤ng da̿u Sǎ-gá-lī-ngā ǔ cì báing gâ̤ ci̿-sí, sǎ-gá-lī-ngā ciū da̿u ciōng-di̿ mīng-chîng ǐ sē lò̤.
1:9 Cia̿u-diū ci̿-sí gâ̤ lī-gṳ́ cuá chíng, gṳ̀ cuá-diō̤ sī niōng gṳ̀ nì Cṳ̆ gâ̤ dāing-di̿ chiáu hióng.
1:10 Chiáu hióng gâ̤ sî-hē bǎ-sia̿ng hā ngṳē-bíng-di̿ gǐ-dǎu.
1:11 Cṳ̆ sǎ̤-chṳ̿ gâ̤ chṳ̆-hīng nǎ Sǎ-gá-lī-ngā chū, gṳè da̿u chiáu hióng gâ̤ dŏ̤ iū-bíng.
1:12 Sǎ-gá-lī-ngā chū-gi̿ng Cṳ̆ sǎ̤-chṳ̿ gâ̤, ciū huáng-iě, giáng dǎ̤-hǎing.
1:13 Cṳ̆ sǎ̤-chṳ̿ gâ̤ iáu gṳ̀ uā, Sǎ-gá-lī-ngā nì ēng niōng giáng: éng-ṳē nì ŏ̤ giǔ gâ̤ dī tia̿ng-nī-gi̿ng làu, nì gâ̤ sē-mǎ Ì-lī-sá-bǎ ŏ̤ sǎi cì-ciǎ gṳ̆ing, nì niōng ta̿i gṳ̀ chiǔ miâng hǎng Iǒ-hu̿ing.
1:14 Ŭ sî-hē nì ŏ̤ ka̿u-uòi lŏ̤ dǎ̤-hǎing; cèng cāi nêng éng-ṳē gṳ̀ chṳ̆-si̿ iǎ ŏ̤ ka̿u-uòi
1:15 Cṳ̆ ŏ̤ chū gṳ̀ so̤̿ng ca̿ duōi nêng, ciáng ciǔ, làing ciǔ gṳ̀ dú ēng iè; giǎng nǎi bǔ-di̿ cì sǎi chṳ̆-si̿, ciū sí-cṳ̆ dǎ̤-diō̤ Se̿ng-sěng.
1:16 Gṳ̀ ŏ̤ sǎ̤ cèng cāi ì-sǎ̤-liě nêng dṳ̆ing-tê hū gṳ̀ gâ̤ Cṳ̆ Ciōng-di̿
1:17 Gṳ̀ ŏ̤ dǎ̤-diō̤ ì-lī-ngā gâ̤ séng-sia̿ng cǒ-nǎing, da̿u Cṳ̆ tê-chîng sáing giǎng, sǎ̤ ca̿ dá gâ̤, ŏ̤ chiŏ̤ gṳ̀ gâ̤ gṳ̆ing, sǎ̤ ngà̤ Ciōng-di̿ gâ̤ nêng gǎi-bi̿ng ò̤ ngī-nêng gâ̤ chóng-měng; gu̿ ŏ̤ ta̿i cṳ̆ o̿-do̿ bǎ-sia̿ng hū-sū gṳ̀.
1:18 Sǎ-gá-lī-ngā iáu Cṳ̆ sǎ̤-chṳ̿ gâ̤ uā, uòi nī-di̿ ŏ̤ hiǎu-dǎ̤ iǔ iŏ̤ng gâ̤ dī nī? uòi gâ̤ sē-mǎ nîng-gǐ iǎ sē-tiāu.
1:19 Cṳ̆ sǎ̤-chṳ̿ gâ̤ uā, uòi sī gá-bǎ-liě, gṳè da̿u Ciōng-di̿ mīng-chîng; nǎ cṳ̆ hǎng lâ̤ nà iŏ̤ng hǎu gâ̤ se̿ng-sǐ ba̿u nǎ nì dǎ̤-dí.
1:20 Éng-ṳē nì ēng se̿ng uòi uā gâ̤ dī, nì ciū ŏ̤ bāng-ǎ mài uā dī, cì-dā̤ da̿u iŏ̤ng dī da̿u gâ̤ nì-ciě, ǔ sî-hē uòi uā gâ̤ dī cǒng ŏ̤ gi̿ng-hāu.
1:21 Bǎ-sia̿ng dō̤-dí dǎing sǎ-gá-lī-ngā, éng-ṳē gṳ̀ iŏ̤ng cāi sî da̿u dāing-di̿ dàng-gŏ̤ ciū gǐ-ī.
1:22 Sǎ-gá-lī-ngā chṳ̆ lâ̤ gâ̤ sî-hē, mài iáu bǎ-sia̿ng uā dī: bǎ-sia̿ng ciū dǎ̤-dí gṳ̀ da̿u dāing-di̿ chū-gi̿ng sū dī chṳ̆-hīng: gṳ̀ cì-bǐ-dā̤ dú sī chǐ bǐ bǎi bǐ iáu bǎ-sia̿ng uā dī, ciū iǎng ǎ-ciě-tiāu.
1:23 Lê̤ng da̿u gṳ̀ liāu-ǐ dī gâ̤ nì-ciě mǔing làu, Sǎ-gá-lī-ngā ciū chio̤̿ ko̤̿.
1:24 Hē-mṳě gṳ̀ gâ̤ sē-mǎ Ì-lī-sá-bǎ iǔ-séng; dṳ̆ hā chio̤̿-di̿ ngù-ciǎ ngṳè-nì,
1:57 Ì-lī-sá-bǎ sē̤ng-ngṳè ciū sǎi cì-ciǎ gṳ̆ing.
1:58 Chio̤̿-bíng-síng chéng-cia̿ng tia̿ng-nī-gīng Cṳ̆ iŏ̤ng-gǎ̤-sǐ duōi kŏ̤-lǐng gṳ̀; ciū iáu gṳ̀ câi ka̿u-uòi.
1:59 Da̿u di̿ bǎi góng, gṳ̀-huo̿i-nêng dú lâ̤ ta̿i gṳ̆ing-ciě cia̿u-diū lī-gṳ́ uǎi-tiāu pṳê; o̿ dāi gṳ̀ dá gâ̤ miâng-cī ta̿i gṳ̀ chiǔ miâng hǎng ca̿ Sǎ-gá-lī-ngā.
1:60 Gṳ̀ nǎi uā, ēng gŏ̤ng; niōng hǎng gṳ̀ ca̿ iǒ-hu̿ing.
1:61 Duōi-gá-nêng iáu gṳ̀ uā, nì chéng-cia̿ng cī-chio̤̿ dú mǎu cì-ciǎ hǎng iŏ̤ng miâng-cī.
1:62 Duōi-gá-nêng ciū ch bǐ bǎi bǐ mōng gṳ̀ dá, o̿ hǎng gṳ̀ sū-mū miâng.
1:63 Gṳ̀ dá tǎu cì-tī siǎ-cī gâ̤ huŏ̤ng-bǎi, ciū siǎ hā ciōng-bíng uā, gṳ̀ gâ̤ miâng ciū-sī Iǒ-hu̿ing. duōi-gá-nêng siǒng cèng gǐ-ī.
1:64 Dāi-diū Sǎ-gá-lī-ngā gâ̤ chṳ̿ ciū kṳé-kṳé, ṳè iǎ ŏ̤ dṳ̆ing, gṳ̀ ciū kṳé-siáng cu̿ing-mǐ Ciōng-di̿.
1:65 Chio̤̿-bíng-síng dú giáng kǐ lâ̤; iŏ̤ng dī ciū dṳ̆ing da̿u Iǔ-tuo̿i gâ̤ súing-di̿ mǔing-si̿-tī gâ̤ dī-huó̤ng.
1:66 Tia̿ng-nī-gi̿ng gâ̤ nêng nà iŏ̤ng dī gi̿ da̿u séng-dǐ, uā, ēng hiǎu-dǎ̤ iŏ̤ng gṳ̆ing-ciě hē-lǎi sū-mū gǎ̤-sǐ; Cṳ̆gâ̤ siǔ káing-diū gṳ̀.

1:1 提 阿 非 羅 大 人 哪 、 有 好 些 人 提 筆 作 書 、 述 說 在 我 們 中 間 所 成 就 的 事 、

1:2 是 照 傳 道 的 人 、 從 起 初 親 眼 看 見 、 又 傳 給 我 們 的 .
1:3 這 些 事 我 既 從 起 頭 都 詳 細 考 察 了 、 就 定 意 要 按 著 次 序 寫 給 你 、
1:4 使 你 知 道 所 學 之 道 都 是 確 實 的 。
1:5 當 猶 太 王 希 律 的 時 候 、 亞 比 雅 班 裡 有 一 個 祭 司 、 名 叫 撒 迦 利 亞 . 他 妻 子 是 亞 倫 的 後 人 、 名 叫 以 利 沙 伯 。
1:6 他 們 二 人 、 在   神 面 前 都 是 義 人 、 遵 行 主 的 一 切 誡 命 禮 儀 、 沒 有 可 指 摘 的 。
1:7 只 是 沒 有 孩 子 、 因 為 以 利 沙 伯 不 生 育 、 兩 個 人 又 年 紀 老 邁 了 。
1:8 撒 迦 利 亞 按 班 次 、 在   神 面 前 供 祭 司 的 職 分 、
1:9 照 祭 司 的 規 矩 掣 籤 、 得 進 主 殿 燒 香 。
1:10 燒 香 的 時 候 、 眾 百 姓 在 外 面 禱 告 。
1:11 有 主 的 使 者 站 在 香 壇 的 右 邊 、 向 他 顯 現 。
1:12 撒 迦 利 亞 看 見 、 就 驚 慌 害 怕 。
1:13 天 使 對 他 說 、 撒 迦 利 亞 、 不 要 害 怕 . 因 為 你 的 祈 禱 已 經 被 聽 見 了 、 你 的 妻 子 以 利 沙 伯 要 給 你 生 一 個 兒 子 、 你 要 給 他 起 名 叫 約 翰 。
1:14 你 必 歡 喜 快 樂 . 有 許 多 人 因 他 出 世 、 也 必 喜 樂 。
1:15 他 在 主 面 前 將 要 為 大 、 淡 酒 濃 酒 都 不 喝 、 從 母 腹 裡 就 被 聖 靈 充 滿 了 。
1:16 他 要 使 許 多 以 色 列 人 回 轉 、 歸 於 主 他 們 的   神 。
1:17 他 必 有 以 利 亞 的 心 志 能 力 、 行 在 主 的 前 面 、 叫 為 父 的 心 轉 向 兒 女 、 叫 悖 逆 的 人 轉 從 義 人 的 智 慧 . 又 為 主 預 備 合 用 的 百 姓 。
1:18 撒 迦 利 亞 對 天 使 說 、 我 憑 著 甚 麼 可 知 道 這 事 呢 、 我 已 經 老 了 、 我 的 妻 子 也 年 紀 老 邁 了 。
1:19 天 使 回 答 說 、 我 是 站 在   神 面 前 的 加 百 列 、 奉 差 而 來 、 對 你 說 話 、 將 這 好 信 息 報 給 你 。
1:20 到 了 時 候 、 這 話 必 然 應 驗 . 只 因 你 不 信 、 你 必 啞 吧 不 能 說 話 、 直 到 這 事 成 就 的 日 子 。
1:21 百 姓 等 候 撒 迦 利 亞 、 詫 異 他 許 久 在 殿 裡 。
1:22 及 至 他 出 來 、 不 能 和 他 們 說 話 . 他 們 就 知 道 他 在 殿 裡 見 了 異 象 . 因 為 他 直 向 他 們 打 手 式 、 竟 成 了 啞 吧 。
1:23 他 供 職 的 日 子 已 滿 、 就 回 家 去 了 。
1:24 這 些 日 子 以 後 、 他 的 妻 子 以 利 沙 伯 懷 了 孕 、 就 隱 藏 了 五 個 月 、
1:57 以 利 沙 伯 的 產 期 到 了 、 就 生 了 一 個 兒 子 。
1:58 鄰 里 親 族 、 聽 見 主 向 他 大 施 憐 憫 、 就 和 他 一 同 歡 樂 。
1:59 到 了 第 八 日 、 他 們 來 要 給 孩 子 行 割 禮 . 並 要 照 他 父 親 的 名 字 、 叫 他 撒 迦 利 亞 。
1:60 他 母 親 說 、 不 可 . 要 叫 他 約 翰 。
1:61 他 們 說 、 你 親 族 中 沒 有 叫 這 名 字 的 。
1:62 他 們 就 向 他 父 親 打 手 式 、 問 他 要 叫 這 孩 子 甚 麼 名 字 。
1:63 他 要 了 一 塊 寫 字 的 板 、 就 寫 上 說 、 他 的 名 字 是 約 翰 。 他 們 便 都 希 奇 。
1:64 撒 迦 利 亞 的 口 立 時 開 了 、 舌 頭 也 舒 展 了 、 就 說 出 話 來 、 稱 頌   神 。
1:65 周 圍 居 住 的 人 都 懼 怕 、 這 一 切 的 事 就 傳 遍 了 猶 太 的 山 地 。
1:66 凡 聽 見 的 人 、 都 將 這 事 放 在 心 裡 、 說 、 這 個 孩 子 、 將 來 怎 麼 樣 呢 . 因 為 有 主 與 他 同 在 。