User:S205645/Sandbox 2

From Wikimedia Incubator

Mâing-bă̤-ngṳ̌ (Gṳ̿ing-nǎing Lô̤-mǎ-cī)[edit | edit source]

Mă-tuo̿i Hŭ-éng Di̿ 5 Cióng / 馬太福音第5章[edit | edit source]

5:1. Iǎ-sú chū-gi̿ng iŏ̤ng cèng cāi nêng, ciū ióng súing : cō-diū làu, hǎ-sáing dú hā gṳ̀-di̿ lâ̤:

5:2. Iǎ-sú kṳé chṳ̿ háu gṳ̀, uā
5:3. Séng-dǐ kéng-hṳ́ gâ̤ nêng sī iǔ hǔ-ki̿; éng-ṳē tíng gǒ sī gṳ̀ gâ̤ gŏ̤.
5:4. Sióng-séng gâ̤ nêng sī iǔ hǔ-ki̿: éng-ṳē cǒng ŏ̤ kúing gṳ̀ gâ̤ séng.
5:5. Uǎ-ki̿ gâ̤ nêng sī iǔ hǔ-ki̿: gṳ̀ ŏ̤ dǎ̤-diō̤ si̿-ga̿i ca̿ sú-ngiè.
5:6. Cèng siǒng ngī gâ̤ dī su̿-siōng bǔ-gṳě, su̿-siōng chṳ̿-diǎu, iŏ̤ng gâ̤ nêng sī iǔ hǔ-ki̿ : éng-ṳē gṳ̀ cǒng ŏ̤ bǎu.
5:7. Ta̿i nêng kŏ̤-lǐng, iŏ̤ng gâ̤ nêng sī iǔ hǔ-ki̿ : éng-ṳē cǒng ŏ̤ kŏ̤-lǐng gṳ̀.
5:8. Séng-dǐ chéng-giě gâ̤ nêng sī iǔ hǔ-ki̿ : éng-ṳē gṳ̀ ŏ̤ gi̿ng-dǎ̤ ciōng-di̿ diō̤.
5:9. Ca̿ uǎ-sǐ gâ̤ nêng sī iǔ hǔ-ki̿ : éng-ṳē ŏ̤ hǎng gṳ̀ ca̿ Ciōng-di̿ gâ̤ gṳ̆ing.
5:10. Éng-ṳē ngī gâ̤ dī nǎ nêng huōi, iŏ̤ng gâ̤ nêng sī iǔ hǔ-ki̿ : éng-ṳē tíng gǒ sī gṳ̀ gâ̤ gǒ.
5:11. Nêng lâ̤ éng-ṳē uòi diě nì, bǐ-là̤ nì, cù-càu gŏ̤ iōng gâ̤ làing dī lūing-uā nì, nì sī iǔ hǔ-ki̿.
5:12. Niōng ka̿u-uòi, lŏ̤ dǎ̤-hǎing : éng-ṳē tíng ciōng siǒng nì gâ̤ dī sī duōi gâ̤ : ṳ̆ piāng nì gu̿ sáing gâ̤ síng-dí iǎ sī iŏ̤ng-gǎ̤-sǐ nǎ nêng bǐ-là̤.
5:13. Nì sī si̿-gáing gâ̤ îng : îng lâ̤ mǎu mī-dàu tiāu, nī-di̿ gu̿ ŏ̤ gěng nī? hē-mṳě mǎu-sǎ̤, lâ̤ hǎu diú da̿u ngṳē-bíng, nǎ nêng nŏ̤-tiāu.
5:14. Nì sī si̿-gáing gâ̤ guáng. sêng kṳé da̿u súing ciōng cǒng mài ko̤̿ng-dǎ̤-diū.
5:15. Nêng bo̿ng dáing, iǎ ēng sī ga̿ da̿u mì-dě à, dú sī ga̿ da̿u dáing-dǒ ciōng-bíng-di̿, ciū cia̿u-dǎ̤ cì chio̤̿ gâ̤ nêng.
5:16. Iŏ̤ng-gǎ̤-sǐ iǎ niōng nà nì gâ̤ guáng cia̿u da̿u nêng mīng-chîng, nǎ gṳ̀ chū-gi̿ng nì ciáng gâ̤ ǎing-gēng, ciū gṳ́ ĕ̤ng-iāu nǎ nì tíng ciōng gâ̤ Dá
5:17. Ēng niōng siǒng uòi lâ̤, sī niōng miè-tiāu lṳ̆-huǎ iáu síng-dí gâ̤ sṳ́ : uòi lâ̤, ēng sī niōng miè-tiāu iŏ̤ng sṳ́, sī niōng iŏ̤ng sṳ́ iǔ gi̿ng-hāu.
5:18. Uòi ì-cài iáu nì uā, tíng dī gu̿ ēng-nǎing sáing hi̿-tiāu, lṳ̆-huǎ cì dǎng cì uà cǒng mài hi̿-tiāu, dú ŏ̤ gi̿ng-hāu.
5:19. Iŏ̤ng gáu-dō nêng gâ̤ di̿, lâ̤ iǔ nêng nà cì-iōng děng siǎu gâ̤ do̤̿ng mǎu iàu-gěng tiāu, ǐ iŏ̤ng-gǎ̤-sǐ háu nêng, da̿u tíng gǒ ŏ̤ hǎng gṳ̀ ca̿ děng siǎu gâ̤ : lâ̤ iǔ nêng í-diū iŏ̤ng gáu-dō gâ̤ dī ǐ iŏ̤ng-gǎ̤-sǐ háu nêng, da̿u tíng gǒ ŏ̤ hǎng gṳ̀ ca̿ duōi gâ̤.
5:20. Uòi iáu nì uā, nì ngī gâ̤ ǎing-gēng lâ̤ mài iâng-gua̿ nāng-sṳ́ nêng, iáu Huǎ-lī-so̿ nêng ngī gâ̤ ǎing-gēng, nì cǒng mài nì tíng gǒ.
5:21. nì tia̿ng-nī-gi̿ng iǔ gáu-dō gǔ-sî-hē nêng gâ̤ dī, gō̤-uā, ēng gŏ̤ng huōi-sǐ nêng: huōi-sǐ nêng gâ̤ mài mǐng-tiāu bāing-cò.
5:22. Lâ̤-sī uòi iáu nì uā, lâ̤ iǔ nêng hǒ-lǎ hiáng-dī, iǎ mài mǐng-tiāu bāing-cò, lâ̤ iǔ-nêng mā hiáng-dī, iǎ kiáng gǒ-tê, mài mǐng-tiāu nǎ nêng so̿ng da̿u gúing-dŏ̤ng, mā hiáng-dī háng pó, mài mǐng-tiāu dī-ngṳ̀ gâ̤ hǒ.
5:23. Gu̿-chu̿ nì da̿u ci̿-dǔing hṳ̿ing mî-dī, séng-di̿ gi̿ kǐ lâ̤ hiáng-dī iáu nì iǔ iǔ-ki̿.
5:24. Ciū nà nì gâ̤ mî-dī ga̿ hā dǔing mīng-chîng, sáing ko̤̿ iáu hiáng-dī uǎ-tiāu, hē-mṳě cuo̿i lâ̤ hṳ̿ing nì gâ̤ mî-dī.
5:25. Iǔ nêng niōng ga̿u nì, gu̿ da̿u diō̤-di̿ iáu nì câi giǎng, nì niōng kṳe̿-kṳe̿ iáu gṳ̀ uǎ-tiāu : giáng gṳ̀ nà nì so̿ng gúing, gúing nà nì gáu nǎ chái-ià, ciū nà nì sū da̿u lâu-di̿.
5:26. Uòi ì-cài iáu nì uā, nì cì ǎu cì lî gu̿ ēng-nǎing hi̿ng chéng-chǔ, cǒng ēng bo̿ng nì chṳ̆ lâ̤.
5:27. Nì tia̿ng-nī-gi̿ng iǔ nêng uā-guā, ēng gŏ̤ng tóng-gáing.
5:28. Lâ̤-sī uòi iáu nì uā,iǔ nêng chū-gi̿ng á-niông-nêng, séng-dǐ ciū táng-du̿ iŏ̤ng á-niông-nêng, séng-dǐ ciū so̤̿ng iáu gṳ̀ tóng-gáing làu.
5:29. Lâ̤-sī iū-bíng mì-ciú huōi nì iǔ gua̿-ngāi gâ̤ dī, ciū niōng lé chṳ̆ lâ̤, diú-tiāu : nì ngù-gúing miè-tiāu cì-iōng gu̿ iǔ ǐ nì, sǎng-dǎ̤ nà nì tóng séng diú hā dī-ngṳ̀-di̿.
5:30. Lâ̤-sī iū-siǔ huōi nì iǔ gua̿-ngāi gâ̤ dī, ciū niōng dǔ à lâ̤, diú-tiāu : nì siǔ miè-tiāu cì-ciǎ gu̿ iǔ ǐ nì, sǎng-dǎ̤ nà nì tóng séng diú hā dī-ngṳ̀-di̿.
5:31. Gu̿ iǔ dī uā, nêng lâ̤ chṳ̆-tiāu sē-mǎ, niōng siǎ chṳ̆-tiāu sē-mǎ gâ̤ cī nǎ gṳ̀.
5:32. Lâ̤-sī uòi iáu nì uā, ēng-sī éng-ṳē tóng-gáing gâ̤ dī chṳ̆-tiāu sē-mǎ, ciū-sī huōi gṳ̀ te̿ng nêng, nêng lâ̤ tǎu ǔ ciǎ chṳ̆-tiāu gâ̤ á-niông-nêng iǎ sī tóng-gáing.
5:33. Nì ǐ tia̿ng-nī-gi̿ng iǔ gáu-dō gǔ-sî-hē nêng gâ̤ dī, gō̤-uā, Ciu̿-chṳ̿ ēng gŏ̤ng huǎing-séng, da̿u Ciōng-di̿ mīng-chîng ciu̿-gua̿-chṳ̿ gâ̤ dī cǒng niōng.
5:34. Lâ̤-sī uòi nì uā, dú ēng gŏ̤ng ciu̿-chṳ̿, ēng gŏ̤ng nà tíng lâ̤ ciu̿-chṳ̿, éng-ṳē tíng sī Ciōng-di̿ cō gâ̤ ṳ̿.
5:35. Iǎ ēng gŏ̤ng nà si̿-gáing lâ̤ ciu̿-chṳ̿, éng-ṳē si̿-gáing sī Ciōng-di̿ gâ̤ káu-dā; iǎ ēng gŏ̤ng nà Iǎ-lū-sǎ-lǎing lâ̤ ciu̿-chṳ̿, Iǎ-lū-sǎ-lǎing sī duōi uǎng-di̿ gâ̤ géng-sêng.
5:36. Iǎ ēng gŏ̤ng nà nì gâ̤ tê lâ̤ ciu̿-chṳ̿, éng-ṳē nì mǎu-nǎing-ge̿ nà nì cì-ǎng tê-mâu bi̿ng ú bi̿ng bā.
5:37. Nì uā dī, Sī, ciū uā sī; Ēng sī, ciū uā ēng sī; lâ̤ cuo̿i gá uā ciū-sī giǎng ǔ ciǎ ŏ̤ gṳ̆-di̿ lâ̤.
5:38. Nì tia̿ng-nī-gi̿ng iǔ nêng uā-gua̿, Mì-ciú niōng bô mì-ciú, ngâ-chǐ niōng bô ngâ-chǐ.
5:39. Lâ̤-sī uòi iáu nì uā, ēng niōng iáu ŏ̤ nêng ca̿ do̿-tê : iǔ nêng mà nì iū-bíng mīng-gǎi, lîng cŏ̤-bíng gâ̤ mīng-gǎi iǎ chiá gua̿ lâ̤ hio̿ng nǎ gṳ̀.
5:40. Iǔ nêng siǒng ga̿u nì, nà ko̤̿ nì séng-dǐ gâ̤ í-ciông, lîng séng-ngṳē gâ̤ í-ciông iǎ běng gṳ̀ nà ko̤̿.
5:41. Iǔ nêng gáng nì duo̿i gṳ̀ giǎng cì lǐ diō̤, nì ciū duo̿i ēng giǎng liòng lǐ.
5:42. Iǔ mōng nì tǎu gâ̤, ciū nǎ gṳ̀ : iǔ iáu nì ciŏ̤ gâ̤ ēng gŏ̤ng cǔ gṳ̀.
5:43. Nì tia̿ng-nī-gi̿ng iǔ nêng uā-guā, nêng iáu nì gŏ̤-dǎ̤-diō̤, ciū o̿ gṳ̀, nêng iáu nì ca̿ do̿-tê, ciū hāing gṳ̀.
5:44. Lâ̤-sī uòi iáu nì uā, nêng iáu nì ca̿ do̿-tê, ciū niōng o̿ gṳ̀, nêng huōi nì, ciū niōng ta̿i gṳ̀ gǐ-dǎu.
5:45. Iŏ̤ng-gǎ̤-sǐ ciū ŏ̤ ca̿ nì tíng ciōng gâ̤ Dá gâ̤ gṳ̆ing : éng-ṳē gṳ̀ hǎng mì-tê chṳ̆ lâ̤ cia̿u làing gâ̤ nêng iǎ cia̿u hǎu gâ̤ nêng, lò̤ hṳ̿ nǎ ngī-nêng iǎ nǎ bǔ-ngī gâ̤ nêng.
5:46. Nì lâ̤ o̿ ǔ ciǎ o̿ nì gâ̤ nêng, iǔ sū-mū dī siǒng nì nī? siú-sṳe̿ gâ̤ nêng iǎ sī iŏ̤ng-gǎ̤-sǐ ca̿.
5:47. Nì guáng-guáng iáu hiáng-dī chiǎng-úing, iǔ sū-mū dī iâng-gua̿ biē-nêng ni? siú-sṳe̿ gâ̤ nêng iǎ sī iŏ̤ng-gǎ̤-sǐ ca̿.
5:48. Gu̿-chu̿ nì niōng sí-huó̤ng hǎu, su̿-siōng nì tíng ciōng gâ̤ Dá sí-huó̤ng hǎu ǐ-búing.

5:1 耶 穌 看 見 這 許 多 的 人 , 就 上 了 山 , 既 已 坐 下 , 門 徒 到 他 跟 前 來 ,

5:2 他 就 開 口 教 訓 他 們 , 說 :
5:3 虛 心 的 人 有 福 了 ! 因 為 天 國 是 他 們 的 。
5:4 哀 慟 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 得 安 慰 。
5:5 溫 柔 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 承 受 地 土 。
5:6 飢 渴 慕 義 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 得 飽 足 。
5:7 憐 恤 人 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 蒙 憐 恤 。
5:8 清 心 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 得 見 神 。
5:9 使 人 和 睦 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 稱 為 神 的 兒 子 。
5:10 為 義 受 逼 迫 的 人 有 福 了 ! 因 為 天 國 是 他 們 的 。
5:11 人 若 因 我 辱 罵 你 們 , 逼 迫 你 們 , 捏 造 各 樣 壞 話 毀 謗 你 們 , 你 們 就 有 福 了 !
5:12 應 當 歡 喜 快 樂 , 因 為 你 們 在 天 上 的 賞 賜 是 大 的 。 在 你 們 以 前 的 先 知 , 人 也 是 這 樣 逼 迫 他 們 。
5:13 你 們 是 世 上 的 鹽 。 鹽 若 失 了 味 , 怎 能 叫 他 再 鹹 呢 ? 以 後 無 用 , 不 過 丟 在 外 面 , 被 人 踐 踏 了 。
5:14 你 們 是 世 上 的 光 。 城 造 在 山 上 是 不 能 隱 藏 的 。
5:15 人 點 燈 , 不 放 在 斗 底 下 , 是 放 在 燈 臺 上 , 就 照 亮 一 家 的 人 。
5:16 你 們 的 光 也 當 這 樣 照 在 人 前 , 叫 他 們 看 見 你 們 的 好 行 為 , 便 將 榮 耀 歸 給 你 們 在 天 上 的 父 。
5:17 莫 想 我 來 要 廢 掉 律 法 和 先 知 。 我 來 不 是 要 廢 掉 , 乃 是 要 成 全 。
5:18 我 實 在 告 訴 你 們 , 就 是 到 天 地 都 廢 去 了 , 律 法 的 一 點 一 畫 也 不 能 廢 去 , 都 要 成 全 。
5:19 所 以 , 無 論 何 人 廢 掉 這 誡 命 中 最 小 的 一 條 , 又 教 訓 人 這 樣 作 , 他 在 天 國 要 稱 為 最 小 的 。 但 無 論 何 人 遵 行 這 誡 命 , 又 教 訓 人 遵 行 , 他 在 天 國 要 稱 為 大 的 。
5:20 我 告 訴 你 們 , 你 們 的 義 若 不 勝 於 文 士 和 法 利 賽 人 的 義 , 斷 不 能 進 天 國 。
5:21 你 們 聽 見 有 吩 咐 古 人 的 話 , 說 : 不 可 殺 人 ; 又 說 : 凡 殺 人 的 難 免 受 審 判 。
5:22 只 是 我 告 訴 你 們 : 凡 ( 有 古 卷 在 凡 字 下 加 : 無 緣 無 故 地 ) 向 弟 兄 動 怒 的 , 難 免 受 審 斷 ; 凡 罵 弟 兄 是 拉 加 的 , 難 免 公 會 的 審 斷 ; 凡 罵 弟 兄 是 魔 利 的 , 難 免 地 獄 的 火 。
5:23 所 以 , 你 在 祭 壇 上 獻 禮 物 的 時 候 , 若 想 起 弟 兄 向 你 懷 怨 ,
5:24 就 把 禮 物 留 在 壇 前 , 先 去 同 弟 兄 和 好 , 然 後 來 獻 禮 物 。
5:25 你 同 告 你 的 對 頭 還 在 路 上 , 就 趕 緊 與 他 和 息 , 恐 怕 他 把 你 送 給 審 判 官 , 審 判 官 交 付 衙 役 , 你 就 下 在 監 裡 了 。
5:26 我 實 在 告 訴 你 , 若 有 一 文 錢 沒 有 還 清 , 你 斷 不 能 從 那 裡 出 來 。
5:27 你 們 聽 見 有 話 說 : 不 可 姦 淫 。
5:28 只 是 我 告 訴 你 們 , 凡 看 見 婦 女 就 動 淫 念 的 , 這 人 心 裡 已 經 與 他 犯 姦 淫 了 。
5:29 若 是 你 的 右 眼 叫 你 跌 倒 , 就 剜 出 來 丟 掉 , 寧 可 失 去 百 體 中 的 一 體 , 不 叫 全 身 丟 在 地 獄 裡 。
5:30 若 是 右 手 叫 你 跌 倒 , 就 砍 下 來 丟 掉 , 寧 可 失 去 百 體 中 的 一 體 , 不 叫 全 身 下 入 地 獄 。
5:31 又 有 話 說 : 人 若 休 妻 , 就 當 給 他 休 書 。
5:32 只 是 我 告 訴 你 們 , 凡 休 妻 的 , 若 不 是 為 淫 亂 的 緣 故 , 就 是 叫 他 作 淫 婦 了 ; 人 若 娶 這 被 休 的 婦 人 , 也 是 犯 姦 淫 了 。
5:33 你 們 又 聽 見 有 吩 咐 古 人 的 話 , 說 : 不 可 背 誓 , 所 起 的 誓 總 要 向 主 謹 守 。
5:34 只 是 我 告 訴 你 們 , 甚 麼 誓 都 不 可 起 。 不 可 指 著 天 起 誓 , 因 為 天 是 神 的 座 位 ;
5:35 不 可 指 著 地 起 誓 , 因 為 地 是 他 的 腳 凳 ; 也 不 可 指 著 耶 路 撒 冷 起 誓 , 因 為 耶 路 撒 冷 是 大 君 的 京 城 ;
5:36 又 不 可 指 著 你 的 頭 起 誓 , 因 為 你 不 能 使 一 根 頭 髮 變 黑 變 白 了 。
5:37 你 們 的 話 , 是 , 就 說 是 ; 不 是 , 就 說 不 是 ; 若 再 多 說 , 就 是 出 於 那 惡 者 ( 或 作 : 就 是 從 惡 裡 出 來 的 ) 。
5:38 你 們 聽 見 有 話 說 : 以 眼 還 眼 , 以 牙 還 牙 。
5:39 只 是 我 告 訴 你 們 , 不 要 與 惡 人 作 對 。 有 人 打 你 的 右 臉 , 連 左 臉 也 轉 過 來 由 他 打 ;
5:40 有 人 想 要 告 你 , 要 拿 你 的 裡 衣 , 連 外 衣 也 由 他 拿 去 ;
5:41 有 人 強 逼 你 走 一 里 路 , 你 就 同 他 走 二 里 ;
5:42 有 求 你 的 , 就 給 他 ; 有 向 你 借 貸 的 , 不 可 推 辭 。
5:43 你 們 聽 見 有 話 說 : 當 愛 你 的 鄰 舍 , 恨 你 的 仇 敵 。
5:44 只 是 我 告 訴 你 們 , 要 愛 你 們 的 仇 敵 , 為 那 逼 迫 你 們 的 禱 告 。
5:45 這 樣 就 可 以 作 你 們 天 父 的 兒 子 ; 因 為 他 叫 日 頭 照 好 人 , 也 照 歹 人 ; 降 雨 給 義 人 , 也 給 不 義 的 人 。
5:46 你 們 若 單 愛 那 愛 你 們 的 人 , 有 甚 麼 賞 賜 呢 ? 就 是 稅 吏 不 也 是 這 樣 行 麼 ?
5:47 你 們 若 單 請 你 弟 兄 的 安 , 比 人 有 甚 麼 長 處 呢 ? 就 是 外 邦 人 不 也 是 這 樣 行 麼 ?
5:48 所 以 , 你 們 要 完 全 , 像 你 們 的 天 父 完 全 一 樣 。