User:Amatista 2025

    From Wikimedia Incubator

    Wayuu Wouliyuu, juchon mma uuchejeejatü eere jiki´irajaain otta jütüjüin jünain aashajawaa, aashaje´era jee müsia ashaja wayuunaiki. Yaasü taya joolu jüpüla waku´majiraain jukua´ipa wanüiki otta tü wakua´ipa jupushua.