Template:Wt/zgh/ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

From Wikimedia Incubator

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍ]

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴳⵣⵎⵉ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ.

===ⵥⵕ ⴰⵡⴷ===
{{wt/zgh/ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ|1}}

1 = ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ (ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ).

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ

{{wt/zgh/ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ|ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ}} 
----
{{wt/zgh/ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ|ⵜⴰⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ}}

ⵥⵕ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ.


ⵥⵕ ⵜⴰⵙⵏⵛⵏⵢⴰⵍⵜ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ Template:Wt/zgh/ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.