Jump to content

Template:Wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ

From Wikimedia Incubator
ⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ Template:Wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ.
ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⵡⵉⴽⵉⵜⵏ.

ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵔⵏⵓ ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. ⴰⵔ ⴰⴽⵉⴷⵙ ⵜⵜⵎⵓⵏⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ {{ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ}} ⴷ {{ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ}} ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵎⴰⵏⵏⵜ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⵎ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ[edit source]

{{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|1|2|3|tr=}}

ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ[edit source]

1: ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵜⵓⵛⵛⵉⵍⵜ. (ⵥⵕ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ).
2: ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ, ⵜⵓⵛⵛⵉⵍⵜ.
3: ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵉⵏⵎⵖ ⴰⴳⵏⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ, ⵜⵓⴷⵖⵉⵔⵜ. (ⵎ = ⴰⵎⴰⵢ; ⵏ = ⵓⵏⵜⵉ)
ⵜⴼⵏⵖ: ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵜⵓⵙⴽⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ (ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ. ⵖⴰⵙ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ, ⴰⵎ ⵜⵉⵏ ⵜⵛⵏⵡⵉⵜ, ⵜⴰⵊⴰⴱⵓⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ.. ), ⵜⵓⴷⵖⵉⵔⵜ.

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ[edit source]

ⴰⵎⴷⵢⴰ 1[edit source]

{{wt/zgh/ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ|ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ "ⴰⵎⵓⵛⵛ"}}
* ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|ar|قِطّ‎|ⴰⵎⴰⵢ|ⵜⴼⵏⵖ=ⵇⵉⵟⵟ}}; {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|ar|هِرّ|ⵎ|ⵜⴼⵏⵖ=ⵀⵉⵔⵔ}}
* ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|en|cat}}
* ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|fr|chat}}
{{wt/zgh/ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ}}

ⴰⵎⴷⵢⴰ 2[edit source]

{{wt/zgh/ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ|ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ "ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ"}}
* ⵜⴰⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵉⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|ca|gentilici|ⵎ}}
* ⵜⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|nl|volksnaam|ⵎ}}; {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|nl|demoniem}}
* ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|fr|gentilé|ⵎ}}; {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|fr|ethnonyme|ⵎ}}; {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|fr|démonyme|ⵎ}}
* ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|de|Volksbezeichnung|ⵏ}}, {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|de|Demonym|ⵎ}}
* ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|en|demonym}}
* ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|it|demonimo|ⵎ}}; {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|it|etnonimo|ⵎ}}
* ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|pt|gentílico|ⵎ}}; {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|pt|gentilício|ⵎ}}; {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|pt|etnônimo|ⵎ}}
* ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|ru|этнохоро́ним|ⵎ|ⵜⴼⵏⵖ=ⵉⵜⵏⵓⵅⵕⵓⵏⵉⵎ}}; {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|ru|этнико́н|ⵎ|ⵜⴼⵏⵖ=ⵉⵜⵏⵉⴽⵓⵏ}}
* ⵜⵚⴱⴱⴰⵏⵢⵓⵜ: {{wt/zgh/ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ|es|gentilicio|ⵎ}}
{{wt/zgh/ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵖⴰⵍ}}