Template:Wt/zgh/ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ/ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ

From Wikimedia Incubator

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ

ⵉⵔⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵍⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵕⵜ, ⵙⴳ ⴰⵥⵖⵕ + ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⵜⵉ (ⵜ).

ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ

IPA) /tasnaẓɣṛt/

ⵉⵙⵎ

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵕⵜ (ⵓⵏⵜⵉ) (ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ: ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵉⵏ)

  1. ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ.
  2. ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵣⵔⵓⵢⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ.
ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍⵓⵍ]

ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.