Jump to content

Template:Wp/zgh/ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ

From Wikimedia Incubator

ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ [ⵙⵏⴼⵍ]

ⴰⵙⵙⵔⵙ

ⵙⵙⵏⵖⵍⴰⵜ ⴰⵎⵓⴷⵎ ⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓⵎ ⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ, ⵜⴽⵜⴰⵔⵎ ⵜ ⵙ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ.

{{Wp/zgh/ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ
| ⵉⵙⵎ =
| ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ =
| ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ =
| ⵜⵡⵎⵔⵉⴳⵜ = 
| ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵡⵎⵔⵉⴳⵜ =
| ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ = 
| ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ = 
| ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ = 
| ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ =
| ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ = 
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ = 
| ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ =
| ⵜⴰⵙⴳⴰ = 
| ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ =
| ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ =
| ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ =
| ⴰⵙⴳⴷ =
| ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ =
| ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ =
| ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ =
| ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ =
| ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ =
| ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ =
}}
ⴰⵎⴷⵢⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ: 30°26′N 9°36′W / 30.433°N 9.600°W / 30.433; -9.600
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰ ⵓⵜⴰⵏⴰⵏ
ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵚⴰⵍⴰⵃ ⵍⵎⵍⵍⵓⴽⵉ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 421 844[1] (2014)
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⴳⴰⴷⵉⵔⵉⵢⵏ
ⴰⵙⴳⴷ ⵉⵙⵍⴰⵎ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 80000
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ
http://www.agadir.ma/
{{Wp/zgh/ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ
| ⵉⵙⵎ = ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
| ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ =
| ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ = ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⴰⵢⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
| ⵜⵡⵎⵔⵉⴳⵜ = 
| ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵡⵎⵔⵉⴳⵜ =
| ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ = 
| ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ = 
| ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ = 
| ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ =
| ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ = {{wp/zgh/ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ|30|26|N|9|36|W}}
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ = [[wp/zgh/ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ|ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ]]
| ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ = [[wp/zgh/ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ|ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ]]
| ⵜⴰⵙⴳⴰ = [[wp/zgh/ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰ ⵓⵜⴰⵏⴰⵏ|ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰ ⵓⵜⴰⵏⴰⵏ]]
| ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ = ⵚⴰⵍⴰⵃ ⵍⵎⵍⵍⵓⴽⵉ
| ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ = 421 844<ref>http://www.leconomiste.com/article/968902-recensement-le-quart-de-la-population-vit-dans-7-villes</ref> (2014) 
| ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ = ⵉⴳⴰⴷⵉⵔⵉⵢⵏ
| ⴰⵙⴳⴷ = ⵉⵙⵍⴰⵎ
| ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ = 80000
| ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ = [[wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ|ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ]]
| ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ =
| ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ =
| ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ =
| ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ = http://www.agadir.ma/
}}
ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ
ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ ⴳ Template:Wp/zgh/ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ.
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ, ⵔⵏⵓⵢⴰⵜ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ. /ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ.
ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰ.


 1. http://www.leconomiste.com/article/968902-recensement-le-quart-de-la-population-vit-dans-7-villes