Jump to content

Template:Wp/zgh/ⴰⵎⵓⴷ/ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ

From Wikimedia Incubator
Illustration de documentation
ⵜⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ Template:Wp/zgh/ⴰⵎⵓⴷ .
ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ, ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⴰⵍⴰⵏⵜ.

ⵖⴼ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ

ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ {{wp/zgh/ⴰⵎⵓⴷ}} ⴷⴰ ⵜ ⵏⵙⵙⵔⵓⵙ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⵉⵍⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ:ⴰⵎⵓⴷ, ⵓⴽⴰⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⵥⵥⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴼ ⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⴰ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

ⴰⵔⴰ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⴷ ⴰⵎⵥⵣⴰⵏ {{wp/zgh/ⴰⵎⵓⴷ}}.

ⴰⵎⴷⵢⴰ

ⵜⵉⵔⵔⴰ: {{wp/zgh/ⴰⵎⵓⴷ}}

ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ: