Numunə:Wp/tly/Zındəyon?

From Wikimedia Incubator
RMS Titanic 3.jpg
 • "Titanik"i film "Titanik"i ıştənisən boho bə sə omə.
 • Dınyoədə ən ğədimə universiteti əsos 989-nə sorədə noə Misiri əl-Əzhər universitetie.
 • 1893-nə sordə Rusiyədə çay kaşte binonoe buə.
 • Atakama daşti kali vıronədə 400 sorisə bəpe vaxte ki,voş voyedəni.
 • Sıkardədə dəkıriyə, dəbovniədə isə peğıjiə yegonə bərkə çism almoze.
 • Jenon takardə kəpot 1400 sor çimi bənav bəməlomə.
 • Şımə ıştənpərədə pəriyədə şımə mu 2 kərə rə dıroz bedə.
 • Bə “Coca-Cola” ranq ümjən nıkən əv havz bəbe.
 • Be dandonə muş i qılə cüyə həyvone cüye.
 • "Avşumə əntər"-i qırd dıjdə qılə bolo 12 sm,qoniş 170 ğr bedə.
 • Enişdeyin nıvışte və handesə ve, fikkardəbe.
 • Ğədim Romədə şişədə hozo kardə ğabon telə inən nığəku boho bedəbe.