Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 4

From Wikimedia Incubator
Flag of Europe.svg

4 may

  • 1814 — Napoleonışon bə Elba nomədə sərkuşon tojnişone.
  • 1904 — Panamə ğənovədə nimcu mandə ko sənibəton bino be.
  • 1910 — Kanadadə dıyovonə canqbozon dastə onə be.
  • 1920 — XI sıəranqə ləşkər bə Opstoro dəşey.
  • 1922 — II Həməazərbaycani bə səveton qırdəbemonədə çı hardi doyemoni roədə dekreti bə ray oməyn.
  • 1966 — Çı İtaliya Torino nomədə şəhərədə SSSRİ de İtaliya aradə avtomobili zəvodi soxte bə ray oməyn.
  • 1994 — Avropa Parlamenti Finlandiyə, Norveç iyən Avstriya 1 yanvar 1995-nə soriku bə Avropə İbemon nomədə onemon dəşero rayışon doşone.