Template:Wp/rif/tamurt(tamazirt)

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search
  ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
Tageldit n Lmeɣrib
المملكة المغربية
 
Coat of arms Location of Kurow
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ :ⴰⴽⵓⵛ,ⴰⵎⵓⵔ,ⴰⴳⵍⵉⴷ
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ : ⵉⵣⵍⵉ ⵓⴼⵓⵣⴰⵔ
Coat of arms
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ
ⵕⴱⴰⵟ
ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ(CASA)
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ . ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ
ⴰⵎⴰⴳⴰⵡ ⵓⵏⴱⵉⴹ
ⴰⴳⵍⵉⴷ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ
ⵎⵓⵃⴰⵎⴻⴷ ⵡⵉⵙⵙ 6
ⵄⴰⴱⵍⵉⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ
ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵅ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ
ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵅ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ
ⵅ ⵍⵃⵉⵎⴰⵢⴰ
2 ⵎⴰⵕⵙ 1956
7 ⴰⴱⵔⵉⵍ 1956
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 36,349,636
ⴰⴷⵔⵉⵎ ⴷⵔⵀⵎ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵢⴼⵓⵙ
ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ma
ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +212