Template:Wp/mni/refimprove

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯂꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯦꯡꯁꯤꯡ ꯃꯊꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ ꯆꯪꯒꯗꯕꯁꯤꯡ ꯗ ꯫ ꯏꯔꯛꯂꯤꯕ (ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ) ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯥ ꯋꯥꯀꯜ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯂꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯫