Template:Wp/mni/Feature Articles All

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

ꯋꯥꯔꯦꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ
ꯆꯥꯖꯤꯡ ꯈꯨꯅꯧ

ꯆꯥꯖꯤꯡ ꯈꯨꯅꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄꯥ ꯈꯨꯟ ꯱ ꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯷꯵ km ꯃꯨꯛ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯈꯥ ꯊꯪꯕꯥ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯥ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯈꯨꯟꯖꯥꯑꯣ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯆꯥꯖꯤꯡ ꯗꯒꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯇꯨꯅꯥ ꯂꯩꯈꯤ ꯫ ꯱꯹꯶꯰ ꯒꯤ ꯃꯇꯃ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯥ ꯏꯃꯨꯡ ꯲/꯳ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯥ ꯌꯨꯝ ꯍꯣꯡꯕꯥ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯫ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯆꯥꯖꯤꯡ ꯁꯤ ꯶꯵ km ꯃꯨꯛ ꯂꯥꯞꯄꯤ ꯆꯥꯖꯤꯡ ꯈꯨꯅꯧ ꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕꯥ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯥ ꯫ꯉ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯳꯰꯰ ꯂꯣꯝ ꯂꯩ ꯫ ꯌꯨꯝ ꯸꯶ ꯃꯨꯛ ꯂꯩ ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯫ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯥꯌꯦꯛ ꯆꯠꯂꯤ ꯫ ꯆꯥꯗꯥ ꯸꯰ ꯃꯨꯛ ꯅꯤ | ꯅꯨꯄꯥꯅꯥ ꯆꯥꯗꯥ ꯸꯵ ꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯦꯑꯗꯨꯒꯥ ꯅꯨꯄꯤꯅꯥ ꯆꯥꯗꯥ ꯷꯵ ꯃꯨꯛ ꯅꯤ ꯫

ꯈꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯀꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯥꯅꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤ ꯫ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯏꯊꯪ ꯊꯪꯕꯥ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯥ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯄꯨꯡ/ꯂꯥꯏꯁꯡ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯡ ꯑꯁꯤ ꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯎ ꯃꯪ ꯂꯥꯏꯍꯔꯥꯎꯕꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛ ꯏ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯒꯤ꯲ ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯵ ꯅꯤ ꯆꯪꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛ ꯏ ꯫ .....ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯕꯥ......

ꯑꯐꯥꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ

ꯃꯤꯇꯩ ꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯱ꯅꯤ ꯫ ꯃꯤꯇꯩ ꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯥ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯥꯁꯨ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯁꯥꯝ|ꯇꯥꯈꯦꯜ(ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ)|ꯊꯤꯕꯣꯝꯃꯩ(ꯅꯒꯥꯂꯦꯟ)|ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ |ꯃꯦꯒꯂꯥꯌꯥ ꯫ ꯱ꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯗꯁꯨ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯏ ꯑꯋꯥ(ꯕꯔꯃꯥ) ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯪꯒꯂꯥꯗꯦꯁ ꯇꯥ ꯱꯸ ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯥꯍꯤ ꯆꯥꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯕꯥ ꯍꯧꯔꯛ ꯏ ꯫

ꯃꯤꯇꯩ ꯁꯤ ꯁꯥꯂꯥꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯂꯒꯥ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯤꯕꯥ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤ ꯱꯴꯰꯰ ꯕꯤ. ꯁꯤ. ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯦ ꯫.....ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯕꯥ........

ꯋꯔꯦꯡ ꯃꯆ ꯃꯆ

ꯅꯪ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯕꯔꯥ
  • ꯄꯥꯟꯕꯤ ꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯕꯥ ꯏꯎꯀꯥꯔꯤꯌꯣꯇꯤꯛ,ꯃꯁꯥꯃꯇꯣꯝꯇꯥ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯁꯨꯡꯖꯕꯥ ꯉꯝꯕ ꯁꯤ ꯄꯂꯥꯟ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯂꯤ ꯫
  • ꯁꯥ-ꯁꯟ ꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯥ ꯄꯨꯝꯅꯥꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒꯥ ꯱ꯗꯤ ꯃꯀꯣꯡ ꯄꯥꯟꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯱ꯗꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯉꯝꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯤꯟ-ꯀꯥꯡ ꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇꯥ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯁꯟ ꯁꯤ ꯅꯥꯄꯤ ꯁꯤꯡꯅꯥ ꯲ꯁꯨꯪ ꯁꯥꯖꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯁꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯱ꯅꯤ ꯫
  • ꯂꯧꯃꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯇꯥ ꯀꯨꯝꯗꯨꯕꯥ ꯐꯧ | ꯍꯧꯋꯥꯏ |ꯆꯥꯅꯕ ꯏꯟꯁꯥꯡ-ꯅꯥꯄꯤ ꯊꯥꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯂꯧꯃꯤꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯜꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯥ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯠ-ꯑꯄꯥ ꯌꯥꯎꯗꯅꯥ ꯍꯤꯡꯕꯥ ꯉꯝꯂꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯂꯧꯕꯨꯛꯀꯤ ꯂꯧꯄꯥꯛ ꯄꯨ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯇꯧꯈꯥꯏꯕꯥ |ꯍꯣꯒꯥꯏꯕꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝꯗꯥ ꯁꯥ-ꯁꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯄꯥꯧ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝꯃꯧ ꯈꯪꯅꯔꯤ ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯥ-ꯁꯟ ꯌꯥꯎꯗꯥ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅꯥ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯈꯔꯦ ꯫ ꯁꯟꯄꯣꯠ ꯈꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯥ-ꯁꯟ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕꯥ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨ ꯆꯤꯟꯊꯥꯡ ꯌꯩꯅꯥ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ.

ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯜ
ꯃꯤꯠꯐꯝ ꯍꯣꯡꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯕ