Template:Wp/brx/निजोमसा बर'नि बाहायग्रानि बिलाइ

From Wikimedia Incubator
Wikimedia Incubator
बेयो निजोमसा बर'नि विकिमीदिया इनकाबेतर बाहाग्रानि बिलाइ।

जुदि नों बे बिलाइखौ गुबुन वेबसाइटाव मोनो, नों आयना नुथाइखौ नायदों। सांग्रां जा दि बिलाइआ खालार थांबाय जानो हागौ, आरो बे बाहायग्रानि बिलाइआ and that the user this page belongs to may have no personal affiliation with any site other than Wikimedia itself. गुबै बिलाइआ बेयाव दं http(s)://incubator.wikimedia.org/wiki/Template:Wp/brx/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A4%BE_%E0%A4%AC%E0%A4%B0%27%E0%A4%A8%E0%A4%BF_%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF_%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87.