Jump to content

Template:Wb/om/Fuula Dur

From Wikimedia Incubator

Anaadhufu gara Wikibarroo Kitaaboota bilisaa kan namuu gulaaluu danda'u.[edit source]

Gadaa Dictionary mootii Dictionary seerlugaa afaan oromoo

Barruu 155,933 Afaan Oromoon[edit source]

Mata Duree Har'aa

Abbaa afaan oromoo jaarraa digdaamii tokkooffaa Piroofeesar Yuusuf Abdallaa Adamee

kitaaba[edit source]

Kitaaba Haadhoo beekumsaaBarroo maddaa hayyomsaa
Kitaabni (danooma: kitaabota isaa) ykn Barroo (danuu isaa Barroolee) qabduu odeeffannoo marsaa hin taane, maalummaa qabiyyee fi gurmaa’ina isaaniitiin, jalqabaa hanga dhumaatti tartiiba loojikii ta’een akka dubbifamaniif kan qophaa’aniidha , fi tokkoon tokkoon isaanii mata duree addaa kan qaban yoo ta’ellee, walduraa duubaan walitti qabamee kan ba’e ta’ellee. Meeshaalee odeeffannoo hiikamee fi hin ibsamne hidhamuu danda’an galmeessanii, xiinxalan, gabaabsan, mari’atanii fi qulqulleessan ykn bifa paakeejii waraqaa marfamee fi hin marfamneen seensa kallattii, gabatee qabiyyee fi indeeksii of keessaa qaban ta’uu isaanii himameera kaayyoon sammuu namaa karaa narvii miiraa mul’ataa, yeroo tokko tokko tuquudhaan yeroo tokko tokko immoo dhaga’uudhaan ibsuu, hubachuu, badhaadhina, guddisuu fi barsiisuu.

Wiikota Obbolaawwan[edit source]

Wikikoot kan hojiirra oolu dhabbata bu'aaf hin hojjenne Dhaabbata Wikimiidiyaa, piroojektii afdaneessa fi qabiyyee-bilisa dalagudha:

Afaan Oromoon Wikiwwan jiran dubbisuu dandeessu[edit source]

Wikshinarii
galmee jechaa bilisaa
Wikippediyaa
galmee beekumsaa bilisaa
Meta-Wiki
Qindeessummaa piroojektii
Komoonsi
Shared media repository
Wiki jechama
Yayyaba beekumsaa bilisa
Wikidata
Jechamoota beekumsaa bilisa
Wiikipiidiyaa Afaanota Afrikaa kan Biraatin