Jump to content

Template:Wb/nia/Gambara amilita/02

From Wikimedia Incubator

Nga'örö föna Zura Ni'amoni'ö ni'ali H. Sundermann ba li Niha ba muraka me 1911, si so bakha Sura Amabu'ulali Siföföna ba Sibohou. Oföna i'awalisi Sundermann wangali Amabu'ulali Sibohou ba börö da'ö no oföna teraka ia. Awena me i'awalisi göi Gamabu'ulali Siföföna i'orudugö woraka ya'ia tobali sambua buku. Ba wanura li Niha i'o'ö lala wanura si so ba ginötö da'ö simane fanura oe, ch, dj, btn.