Talk:Wp/zgh/ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

ⴱⴷⴷ ⵏⵖ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴰⵃⴱⵖ[edit]

ⵡⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ "ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ" ⵙ "ⵓⵎⵓⵖ", ⵀⴰⵜ ⵏⵙⵙⵏ "ⵓⵎⵓⵖ" ⵙⴳⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⴷ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ ⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⵖ ⵜⵙⵙⵍⵎⴷⴻⴷ ⴽⵢⵢ. ⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵔⴽⴰⵎ: ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ=liste ⵓⵎⵓⵖ ⵔⴰⴷ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉ menu ⵎⵓⵀⵉⵎⵎ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⵏⵓ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵔ ⴰⴽⵉⴷⵉ ⵣⵡⴰⵔ, ⵎⴽ ⵙ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵀⵢⵢⴰⵖ ⵜⴱⴱⵊⴷ ⵜⵜ ⵀⴰⵜ ⵔⴰⴷ ⴰⴽ ⵏⴼⵍ ⴰⴽⴽ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⴰⴷ. Mohamed Belarhzali (talk) 23:35, 15 April 2018 (UTC)