Talk:Wp/zgh/ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵣⵖ ⵡⴰⵖⴰⵔ

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

خطأ[edit]

ليس ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵔ بل ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵣⵖ ⵡⴰⵖⴰⵔ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵇ (talk) 16:04, 27 July 2018 (UTC)

@ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵇ ⵓⵀⵓⵢ, ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ, ⵀⴰⵜⵉ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⴽ ⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔⵜ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵓⵙⴽⵉⵍ (ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉ) ⵙⴳ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ.
ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵣⵖ ⵡⴰⵖⴰⵔ = دموع من فولاذ
ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵔ = دموع من الفولاد
ⵜⴰⵙⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵜⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ. ⵥⵔ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ. ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⵖⵜⵉⵖ ⴰⴷ ⵜ ⵓⵔ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍⵜ.--Brahim-essaidi (talk) 18:32, 27 July 2018 (UTC)

ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵔ : دموع الفلاذ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵣⵖ ⵡⴰⵖⴰⵔ : دموع من الفلاذ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵇ (talk) 18:55, 27 July 2018 (UTC)

ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵇ (talk) 18:58, 27 July 2018 (UTC)

@ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵇ: ⴰⵡⴰ ⵀⵢⵢⴰ ⵣⴳⵍⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵙ, ⵉⵅⵙⵙⴰ ⵜⵏ ⴰⴷ ⴽⴽⵙⵏ (من) ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⴳ دموع الفولاد, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵉⴳⴰ ⴳⵉⵙ Tears of Steel = ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵔ.--Brahim-essaidi (talk) 19:58, 27 July 2018 (UTC)

ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⴽⴽ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵇ (talk) 20:30, 27 July 2018 (UTC)