Talk:Wp/zgh/ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

@Asnfar ⵀⴰⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵙⴽⵔⵜ inputbox ⵜⴳⴰ ⵖⴰⵙ ⵜⵉⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵓⵔ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵏ, ⵢⴰⴽ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱ ⴰ ⴳ ⵜⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵢⴷ. ⵙ ⵉⵎⴽⵏⵏⴰ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵏⴰⵔⴰ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵏⵎⵢⵓⵔ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⵍⵍⴼⵓⵙ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵏⴰⵔⴰ namespace, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⵉⴷ ⴰⵙ Prefix=wp/zgh ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⴰ ⵏⴰⵔⴰ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵣⵡⵓⵔ wp/zgh. ⵉⵀⵉ ⵉⴳ ⵏⴰⵔⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ wp/zgh/ⵉⵙⵎ ⵏ ⵊⵎⴳⵔⴰⴷ (ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ). ⵎⴰⴽⴰ ⵉⴳ ⵏⴰⵔⴰ namespace:wp/zgh/ⵉⵎⵙ ⵏ namespace ⵔⴰⴷ ⵉⴳ wp/zgh/namespace:wp/zgh/ⵉⵙⵎ ⵏ namespace, (ⵡⴰⴷ ⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ) ⴰⵛⴽⵓ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⴳⵉ namespace, ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵏⵎⵢⵓⵔ, ⴰⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ. namespaces ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵉⵣⵡⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⴽⴰ: namespace:wp/zgh/ⵉⵙⵎ ⵏ namespace. ⵉⵙ ⵜⵔⵎⵙⴷ ⵏⵖ ⴷ ⵓⵀⵓ?? Brahim-essaidi (talk) 05:04, 15 February 2018 (UTC)